eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ulanów › Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy UlanówOgłoszenie z dnia 2022-08-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Ulanów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA I MIASTO ULANÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409488

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 5

1.5.2.) Miejscowość: Ulanów

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-410

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 158763041

1.5.8.) Numer faksu: 158763053

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ulanow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ulanow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://bip.ulanow.pl/p,87,przetargi

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Ulanów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-99cf4aa5-eca9-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00311990

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018947/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Ulanów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: I.270.33.2.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 7967479,67 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie obejmuje:
1. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ - W MIEJSCOWOŚCI WÓLKA
TANEWSKA, UL. SUCHELASKI
 Sieć wodociągowa z rur PE 100 SDR17 PN16 Dz 90x8,2mm długości ok. L=160,0 m
 Budowa zasuw odcinających DN 80 PN 16 wraz z obudową i skrzynką
 Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN8 SDR34 dz 200x5,9mm długości ok. L=155 m
 Budowa studzienek kanalizacyjnych D400
2. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ FI200 W MIEJSCOWOŚCI WÓLKA
TANEWSKA, ul. Cegielniana
 Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN8 SDR34 dz 200x5,9mm długości ok. L=250 m
 Budowa studzienek kanalizacyjnych D400
3. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ PE 90 W MIEJSCOWOŚCI BIELINY-RĘDZINY
 Sieć wodociągowa z rur PE 100 SDR11 PN16 Dz 90x8,2 mm długości ok. L=870,0 m
 Budowa zasuw odcinających DN 80 PN 16 wraz z obudową i skrzynką
 Budowa hydrantów ppoz. DN80 wraz z zasuwą odcinającą obudową i skrzynką
4. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI DĄBRÓWKA
 Sieć wodociągowa z rur PE-RC SDR11 PN16 Dz 1100x10,0 mm długości ok. L=280,0 m
 Budowa zasuw odcinających DN 100 PN 16 wraz z obudową i skrzynką
 Budowa hydrantu ppoz. DN80 wraz z zasuwą odcinającą obudową i skrzynką
5. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ PE 110 ORAZ ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ FI 200 W MIEJSCOWOŚCI
WÓLKA TANEWSKA
 Sieć wodociągowa z rur PE 100 SDR11 PN16 Dz 110x10,0mm długości ok. L=1170,0 m
 Budowa zasuw odcinających DN 100 PN 16 wraz z obudową i skrzynką
 Budowa hydrantów ppoz. DN80 wraz z zasuwą odcinającą obudową i skrzynką
 Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC LITE SN8 SDR34 dz 200x5,9mm długości ok. L=70,0 m
 Budowa studzienek kanalizacyjnych D425-600
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00146918/01 z dnia 2022-05-06
2022-05-06 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane
6. BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ FI 200 ORAZ SIECI TŁOCZNEJ FI90 WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ W
MIEJSCOWOŚCI DĄBRÓWKA-BAGNO
 Sieć kanalizacyjna sanitarna grawitacyjna z rur PVC 200, PN16 Dz 200x5,9mm, długości ok. 245m
 Sieć kanalizacyjna ciśnieniowa z rur HDPE 100-RC, 90x8,2 SDR 11, , długości ok. 430 m
 Studnie rewizyjne systemowe PVC DN425 – łącznie 11 szt.
 Komora zasuw betonowa D1200 – łącznie 1 szt.
 Pompownia sieciowa ścieków sanitarnych – 1 szt.
7. Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej metodą bez odkrywkową
wraz z remontem studzienek
Kanał sanitarny wykonany jest głównie z rur betonowych o średnicy wewnętrznej DN300 ,DN 400 i DN 500. Na trasie
znajdują się 34 studzienki kanalizacyjne, które wraz kanałem zostały przewidziane do renowacji.
Łączna długość kanału do prac remontowych wynosi 1344 m.
Zagłębienie kanału (liczone jako różnica rzędnych terenu i dna kanału) waha się od 1,77 m do 4,31m.
1. Modernizacja zbiorników wody w uzdatnionej w miejscowości Bukowina oraz Wólka Tanewska
2. Modernizacja przepompowni ścieków na terenie gminy Ulanów
Zakres rzeczowy obejmuje modernizację 25 przepompowni sieciowych, w zakresie:
Przeszkolenie obsługi
3. Modernizacja sieci wodociągowej w zakresie wymiany armatury oraz zdalnego odczytu wodomierzy
W ramach przedmiotowego zadania wymienione zostanie uzbrojenie istniejącej sieci wodociągowej na terenie Gminny
Ulanów. Zakres zadnia dotyczy:
.
4. Modernizacja przepompowni wody w miejscowości Borki oraz Wólka Tanewska”

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45231112-3 - Instalacja rurociągów

45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

45232452-5 - Roboty odwadniające

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 10890000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 13222500,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 10789000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ulanowie

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8652143735

7.3.3) Ulica: Lipnik 1

7.3.4) Miejscowość: Ulanów

7.3.5) Kod pocztowy: 37-410

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 10789000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 17 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.