eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łaskarzew › Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w ŁaskarzewieOgłoszenie z dnia 2022-08-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Łaskarzewie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Łaskarzew

1.3.) Oddział zamawiającego: Miasto Łaskarzew

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582180

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek Duży im. J. Piłsudskiego 32

1.5.2.) Miejscowość: Łaskarzew

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-450

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: (+48 25) 684-50-97

1.5.8.) Numer faksu: (+48 25) 684-52-50

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@miastolaskarzew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastolaskarzew.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miastolaskarzew.logintrade.net

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Łaskarzewie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-52f893f3-f6c7-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00311982

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00050199/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Łaskarzewie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00227840/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.8.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Łaskarzewie .

2. Opis architektoniczny

2.1. Projektowana forma architektoniczna obiektu Niniejsze opracowanie obejmuje projekt hali sportowo-widowiskowej. Obiekt posiada zwartą bryłę zaprojektowaną na planie rozbudowanego prostokąta o wym. 34,06x 55,16m zlokalizowaną osiami podłużnymi w kierunku północno-wschodnim – południowo-zachodnim. Projektowany budynek jest budynkiem jedno kondygnacyjnym w części wejściowej, w części boiska oraz magazynach sprzętu. W pozostałej części budynek dwu kondygnacyjny, bez podpiwniczenia. Przekrycie budynku w części hali stanowi łukowy dach o kącie nachylenia 18%, w pozostałej części przykryty dachem płaskim o kącie nachylenia 1O. Dostęp do budynku wejściem głównym zlokalizowanym od strony południowo-zachodniej. Od strony północno-zachodniej zaprojektowano ewakuacyjne wyjścia z klatek schodowych. Etap II przewiduję budowę łącznika hali sportowej z Zespołem Szkół nr. 1 w Łaskarzewie. Łącznik zaprojektowano w północno zachodnim narożniku projektowanej hali. Bryła łącznika zaplanowana na planie prostokąta o wym. 2,68x 30,68 m. Przekrycie łącznika stanowi dach płaski o kącie nachylenia 1O. Dostęp do łącznika z poziomu I piętra hali sportowej poprzez projektowaną klatkę schodową oraz z istniejącej klatki schodowej zlokalizowanej w budynku szkoły,

2.2. Układ konstrukcyjny budynku 2.2.1 Układ konstrukcyjny hali sportowej Budynek hali sportowej będący przedmiotem opracowania wykonany jest w konstrukcji żelbetowej słupowo-ryglowej. Wypełnienie ścian zewnętrznych stanowią bloczki drążone silikatowe. Stropy piętra hali sportowej żelbetowe monolityczne wykonane na budowie gr. 15 cm. Komunikację pionową stanowią 2 żelbetowe klatki schodowe oraz winda. 2.2.2. Układ konstrukcyjny łącznika Łącznik będący przedmiotem opracowania w Etapie II wykonany jest w konstrukcji żelbetowej słupowo-ryglowej. Komunikację pionową pomiędzy istniejącym budynkiem szkoły, a projektowaną halą sportową stanowi żelbetowa klatka schodowa 2.2.1 Opinia geotechniczna oraz sposób posadowienia obiektu Na terenie inwestycji ustalono proste warunki gruntowe. Zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych” ustalono, iż obiekt należy do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych, przy zwierciadle wody poniżej projektowanego poziomu posadowienia. W podłożu zbadanego terenu do głębokości 4,0 m p.p.t charakteryzują proste warunki gruntowo-wodne. Występujące w podłożu grunty niespoiste są w stanie średnio zagęszczonym, zaś grunty spoiste w stanie twardoplastycznym. Grunty wszystkich warstw geotechnicznych za wyjątkiem warstwy nr. 0 są gruntami o dobrych parametrach geotechnicznych.

2.3. Przeznaczenie i program użytkowy Obiekt objęty niniejszym opracowaniem to piętrowy budynek sportowo-widowiskowy przeznaczony na cele publiczne. W projektowanym budynku przewiduje się organizację wydarzeń sportowych i kulturalnych do 300 osób. Budynek hali sportowej projektuje się połączyć w Etapie II z istniejącym budyniem szkoły łącznikiem dostępnym klatką schodową z I piętra hali.

2.3.1. Parter Wejście główne do budynku hali widowiskowo-sportowej zaprojektowano od strony południowo-zachodniej dostępne z ulicy Przedszkolnej oraz projektowanego parkingu. Wejście do budynku przedsionkiem do przestrzeni ogólnej recepcyjno-gastronomicznej. W tej części wydzielono strefę informacyjną z punktem gastronomicznym typu „fast-food”. Do punktu gastronomicznego przynależą pomieszczenia pomocnicze związane z przygotowaniem i wydawaniem posiłków i napoi. Wszystkie potrawy przygotowywane są z gotowych posegregowanych i zapakowanych w opakowania zbiorcze półproduktów i na miejscu są jedynie poddane rozpakowaniu i ewentualnie obróbce termicznej. Produkty te, jak i napoje wydawane są wyłącznie w jednorazowych naczyniach. W strefie recepcyno-gastronomicznej zaprojektowano również ogólnodostępny węzeł sanitarny składający się z: sanitariat damski, męski oraz dla osób o szczególnych potrzebach wyposażony w dedykowane przybory sanitarne oraz dodatkowe wyposażenie jak pochwyty, lustro uchylne i przycisk przywoławczy. Ponadto zaprojektowano pomieszczenia pomocnicze takie jak pokój socjalny, pomieszczenie porządkowe oraz salę wielofunkcyjną. Z części recepcyjno-gastronomicznej zaprojektowano też bezpośredni dostęp na główną płytę zespołu boisk wielofunkcyjnych (piłka ręczna , siatkówka , koszykówka czy tenis stołowy ) oraz zespół szatniowo-sanitarny i pomieszczenia towarzyszące przylegający od strony południowo-zachodniej zespół 4 szatni (2 szatnie damskie i 2 szatnie męskie z węzłami sanitarnymi, szatnie trenerów, sędziów, pomieszczenie lekarskie oraz pomieszczenia pomocnicze. Wejście na płytę boiska bezpośrednio z klatek schodowych oraz z komunikacji obsługującej szatnie. Do każdej z par szatni należy jeden węzeł sanitarny. Dodatkowo od strony północno-wschodniej do boiska przylegają 2 magazyny sprzętu oraz pomieszczenie techniczne (kotłowania gazowa) dostępne z zewnątrz. Komunikację pionową stanowią 2 żelbetowe klatki schodowe z wyjściem bezpośrednio na zewnątrz oraz windą znajdująca się w holu głównym.

2.3.2. I piętro Na piętrze hali zaprojektowano widownię, w tym wydzielono strefę dla osób poruszających się na wózkach. Od strony południowo-wschodniej nad holem i salą wielofunkcyjną zaprojektowano siłownię wraz z węzłem szatniowo-sanitarnym. Dojście do siłowni z holu głównego parteru klatką schodową oraz poprzez projektowany dźwig osobowy. Dojście na widownię bezpośrednio z klatek schodowych dostępnych z zewnątrz i holu głównego, a także dźwig osobowy. Widownia hali znajdująca się po północno-zachodniej stronie budynku, została zaprojektowana w postaci 3 zespołów siedzisk w 5 rzędach, w jednym rzędzie max 16 siedzeń. Odległość (netto) między rzędami siedzisk wynosić winna min. 45 cm. Siedziska wykonane z materiałów niepalnych, niekapiących, nie powodujących toksycznych oparów w przypadku pożaru, posiadające stosowne atesty i aprobaty techniczne przewidziane polskimi przepisami prawa. Dojście do siedzisk widowni schodami o szer. min. 150 cm. Łącznie zaprojektowano 235 miejsc siedzących oraz zaprojektowano miejsca dla osób niepełnosprawnych znajdujące się na balkonie przy klatce schodowej. Przy klatkach schodowych zaprojektowano węzły sanitarne składające się z toalety męskiej, damskiej oraz dla osób o szczególnych potrzebach. W północno-zachodniej części budynku zlokalizowano dodatkową klatką schodową prowadzącą do łącznika przedmiotowej hali sportowej z istniejącym zespołem szkół nr. 1 w Łaskarzewie. Łącznik przewiduje się do realizacji w Etapie II inwestycji.

2.3.3. Dostęp dla osób o szczególnych potrzebach Cały budynek objęty niniejszym opracowaniem projektuje się uwzględniając możliwość dostępu dla osób o szczególnych potrzebach; między innymi osoby poruszające się na wózkach, poruszających się za pomocą chodzików rehabilitacyjnych czy opiekunów z 6 wózkami dziecięcymi. Wejście do budynku dostępne bezpośrednio z poziomu terenu. Wszystkie drzwi do pomieszczeń ogólnodostępnych, komunikacji, łazienek bezprogowe o szerokości przejścia min. 90 cm. Dodatkowo dedykowanych węzłach sanitarnych czy węzłach szatniowo-higienicznych zaprojektowano przestrzeń manewrową o wym. 150x150 cm. Sanitariaty projektuje się wyposażyć w dedykowane przybory sanitarne oraz urządzenia takie jak: pochwyty, lustra dla osób o szczególnych potrzebach. Przewidziano również możliwość dostępu osób o szczególnych potrzebach na widownię, siłownię, a także do innych pomieszczeń ogólnodostępnych zaprojektowanych w przedmiotowym budynku. Pokonane pionowych różnic poziomów (kondygnacji) za pomocą projektowanego dźwigu osobowego o wym. kabiny min. 110x140 cm Na terenie zaprojektowano 2 miejsce parkingowe o wym. 3,6x 5,0 m przeznaczone dla osób ze szczególnymi potrzebami oznaczone znakami poziomymi oraz pionowymi zgodnie z kodeksem ruchu drogowego.

2.4. Parametry techniczne budynku:
Powierzchnia zabudowy: – 1 962,99 m2
Powierzchnia użytkowa: – 2 404,09 m2
Kubatura: – 19 998,87 m3
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Rozdział IV SWZ i Załącznik od nr 8a-8e do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych

45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający przesłał w dniu 21.07.2022r. wyjaśnienie treści SWZ nr 4 w postępowaniu ZP.271.8.2022 do Wykonawcy. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnił na platformie zakupowej prowadzonego postępowania, ujawniając źródło zapytania tj. nazwę i adres Wykonawcy. W ocenie Zamawiającego jest to wada uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. W konsekwencji, postępowanie podlega unieważnieniu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.