eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łaskarzew › Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w ŁaskarzewieOgłoszenie z dnia 2022-06-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Łaskarzewie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Łaskarzew

1.3.) Oddział zamawiającego: Miasto Łaskarzew

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582180

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek Duży im. J. Piłsudskiego 32

1.5.2.) Miejscowość: Łaskarzew

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-450

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: (+48 25) 684-50-97

1.5.8.) Numer faksu: (+48 25) 684-52-50

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@miastolaskarzew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastolaskarzew.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Łaskarzewie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-52f893f3-f6c7-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00227840

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00050199/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Łaskarzewie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miastolaskarzew.logintrade.net

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miastolaskarzew.logintrade.net

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
dot. korespondencji elektronicznej zawarte zostały przez Zamawiającego w rozdziale XIII i XIV SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej:
„RODO” informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych jest Miasto Łaskarzew, 08-450 Łaskarzew, ul. Rynek Duży im. J. Piłsudskiego 32, tel. 25 68 45 250, e-mail: urzad@miastolaskarzew.pl
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z ww. postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego - Oznaczenie sprawy: ZP.271.8.2022, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 i 2020 r. poz. 288, 1492 i 1517).
4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,
w tym przepisów archiwalnych.
5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 2.
2. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.8.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Łaskarzewie .

2. Opis architektoniczny

2.1. Projektowana forma architektoniczna obiektu Niniejsze opracowanie obejmuje projekt hali sportowo-widowiskowej. Obiekt posiada zwartą bryłę zaprojektowaną na planie rozbudowanego prostokąta o wym. 34,06x 55,16m zlokalizowaną osiami podłużnymi w kierunku północno-wschodnim – południowo-zachodnim. Projektowany budynek jest budynkiem jedno kondygnacyjnym w części wejściowej, w części boiska oraz magazynach sprzętu. W pozostałej części budynek dwu kondygnacyjny, bez podpiwniczenia. Przekrycie budynku w części hali stanowi łukowy dach o kącie nachylenia 18%, w pozostałej części przykryty dachem płaskim o kącie nachylenia 1O. Dostęp do budynku wejściem głównym zlokalizowanym od strony południowo-zachodniej. Od strony północno-zachodniej zaprojektowano ewakuacyjne wyjścia z klatek schodowych. Etap II przewiduję budowę łącznika hali sportowej z Zespołem Szkół nr. 1 w Łaskarzewie. Łącznik zaprojektowano w północno zachodnim narożniku projektowanej hali. Bryła łącznika zaplanowana na planie prostokąta o wym. 2,68x 30,68 m. Przekrycie łącznika stanowi dach płaski o kącie nachylenia 1O. Dostęp do łącznika z poziomu I piętra hali sportowej poprzez projektowaną klatkę schodową oraz z istniejącej klatki schodowej zlokalizowanej w budynku szkoły,

2.2. Układ konstrukcyjny budynku 2.2.1 Układ konstrukcyjny hali sportowej Budynek hali sportowej będący przedmiotem opracowania wykonany jest w konstrukcji żelbetowej słupowo-ryglowej. Wypełnienie ścian zewnętrznych stanowią bloczki drążone silikatowe. Stropy piętra hali sportowej żelbetowe monolityczne wykonane na budowie gr. 15 cm. Komunikację pionową stanowią 2 żelbetowe klatki schodowe oraz winda. 2.2.2. Układ konstrukcyjny łącznika Łącznik będący przedmiotem opracowania w Etapie II wykonany jest w konstrukcji żelbetowej słupowo-ryglowej. Komunikację pionową pomiędzy istniejącym budynkiem szkoły, a projektowaną halą sportową stanowi żelbetowa klatka schodowa 2.2.1 Opinia geotechniczna oraz sposób posadowienia obiektu Na terenie inwestycji ustalono proste warunki gruntowe. Zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych” ustalono, iż obiekt należy do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych, przy zwierciadle wody poniżej projektowanego poziomu posadowienia. W podłożu zbadanego terenu do głębokości 4,0 m p.p.t charakteryzują proste warunki gruntowo-wodne. Występujące w podłożu grunty niespoiste są w stanie średnio zagęszczonym, zaś grunty spoiste w stanie twardoplastycznym. Grunty wszystkich warstw geotechnicznych za wyjątkiem warstwy nr. 0 są gruntami o dobrych parametrach geotechnicznych.

2.3. Przeznaczenie i program użytkowy Obiekt objęty niniejszym opracowaniem to piętrowy budynek sportowo-widowiskowy przeznaczony na cele publiczne. W projektowanym budynku przewiduje się organizację wydarzeń sportowych i kulturalnych do 300 osób. Budynek hali sportowej projektuje się połączyć w Etapie II z istniejącym budyniem szkoły łącznikiem dostępnym klatką schodową z I piętra hali.

2.3.1. Parter Wejście główne do budynku hali widowiskowo-sportowej zaprojektowano od strony południowo-zachodniej dostępne z ulicy Przedszkolnej oraz projektowanego parkingu. Wejście do budynku przedsionkiem do przestrzeni ogólnej recepcyjno-gastronomicznej. W tej części wydzielono strefę informacyjną z punktem gastronomicznym typu „fast-food”. Do punktu gastronomicznego przynależą pomieszczenia pomocnicze związane z przygotowaniem i wydawaniem posiłków i napoi. Wszystkie potrawy przygotowywane są z gotowych posegregowanych i zapakowanych w opakowania zbiorcze półproduktów i na miejscu są jedynie poddane rozpakowaniu i ewentualnie obróbce termicznej. Produkty te, jak i napoje wydawane są wyłącznie w jednorazowych naczyniach. W strefie recepcyno-gastronomicznej zaprojektowano również ogólnodostępny węzeł sanitarny składający się z: sanitariat damski, męski oraz dla osób o szczególnych potrzebach wyposażony w dedykowane przybory sanitarne oraz dodatkowe wyposażenie jak pochwyty, lustro uchylne i przycisk przywoławczy. Ponadto zaprojektowano pomieszczenia pomocnicze takie jak pokój socjalny, pomieszczenie porządkowe oraz salę wielofunkcyjną. Z części recepcyjno-gastronomicznej zaprojektowano też bezpośredni dostęp na główną płytę zespołu boisk wielofunkcyjnych (piłka ręczna , siatkówka , koszykówka czy tenis stołowy ) oraz zespół szatniowo-sanitarny i pomieszczenia towarzyszące przylegający od strony południowo-zachodniej zespół 4 szatni (2 szatnie damskie i 2 szatnie męskie z węzłami sanitarnymi, szatnie trenerów, sędziów, pomieszczenie lekarskie oraz pomieszczenia pomocnicze. Wejście na płytę boiska bezpośrednio z klatek schodowych oraz z komunikacji obsługującej szatnie. Do każdej z par szatni należy jeden węzeł sanitarny. Dodatkowo od strony północno-wschodniej do boiska przylegają 2 magazyny sprzętu oraz pomieszczenie techniczne (kotłowania gazowa) dostępne z zewnątrz. Komunikację pionową stanowią 2 żelbetowe klatki schodowe z wyjściem bezpośrednio na zewnątrz oraz windą znajdująca się w holu głównym.

2.3.2. I piętro Na piętrze hali zaprojektowano widownię, w tym wydzielono strefę dla osób poruszających się na wózkach. Od strony południowo-wschodniej nad holem i salą wielofunkcyjną zaprojektowano siłownię wraz z węzłem szatniowo-sanitarnym. Dojście do siłowni z holu głównego parteru klatką schodową oraz poprzez projektowany dźwig osobowy. Dojście na widownię bezpośrednio z klatek schodowych dostępnych z zewnątrz i holu głównego, a także dźwig osobowy. Widownia hali znajdująca się po północno-zachodniej stronie budynku, została zaprojektowana w postaci 3 zespołów siedzisk w 5 rzędach, w jednym rzędzie max 16 siedzeń. Odległość (netto) między rzędami siedzisk wynosić winna min. 45 cm. Siedziska wykonane z materiałów niepalnych, niekapiących, nie powodujących toksycznych oparów w przypadku pożaru, posiadające stosowne atesty i aprobaty techniczne przewidziane polskimi przepisami prawa. Dojście do siedzisk widowni schodami o szer. min. 150 cm. Łącznie zaprojektowano 235 miejsc siedzących oraz zaprojektowano miejsca dla osób niepełnosprawnych znajdujące się na balkonie przy klatce schodowej. Przy klatkach schodowych zaprojektowano węzły sanitarne składające się z toalety męskiej, damskiej oraz dla osób o szczególnych potrzebach. W północno-zachodniej części budynku zlokalizowano dodatkową klatką schodową prowadzącą do łącznika przedmiotowej hali sportowej z istniejącym zespołem szkół nr. 1 w Łaskarzewie. Łącznik przewiduje się do realizacji w Etapie II inwestycji.

2.3.3. Dostęp dla osób o szczególnych potrzebach Cały budynek objęty niniejszym opracowaniem projektuje się uwzględniając możliwość dostępu dla osób o szczególnych potrzebach; między innymi osoby poruszające się na wózkach, poruszających się za pomocą chodzików rehabilitacyjnych czy opiekunów z 6 wózkami dziecięcymi. Wejście do budynku dostępne bezpośrednio z poziomu terenu. Wszystkie drzwi do pomieszczeń ogólnodostępnych, komunikacji, łazienek bezprogowe o szerokości przejścia min. 90 cm. Dodatkowo dedykowanych węzłach sanitarnych czy węzłach szatniowo-higienicznych zaprojektowano przestrzeń manewrową o wym. 150x150 cm. Sanitariaty projektuje się wyposażyć w dedykowane przybory sanitarne oraz urządzenia takie jak: pochwyty, lustra dla osób o szczególnych potrzebach. Przewidziano również możliwość dostępu osób o szczególnych potrzebach na widownię, siłownię, a także do innych pomieszczeń ogólnodostępnych zaprojektowanych w przedmiotowym budynku. Pokonane pionowych różnic poziomów (kondygnacji) za pomocą projektowanego dźwigu osobowego o wym. kabiny min. 110x140 cm Na terenie zaprojektowano 2 miejsce parkingowe o wym. 3,6x 5,0 m przeznaczone dla osób ze szczególnymi potrzebami oznaczone znakami poziomymi oraz pionowymi zgodnie z kodeksem ruchu drogowego.

2.4. Parametry techniczne budynku:
Powierzchnia zabudowy: – 1 962,99 m2
Powierzchnia użytkowa: – 2 404,09 m2
Kubatura: – 19 998,87 m3
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Rozdział IV SWZ i Załącznik od nr 8a-8e do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych

45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy ocenie ofert Zamawiający kierował się będzie kryteriami wskazanymi
w SWZ oraz sposobem oceny ofert w ramach tych kryteriów opisanym w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:

a) dotyczącej Wykonawcy:

Warunek zostanie spełniony jeśli wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegającą na wykonaniu budynku o konstrukcji żelbetowej wraz z wewnętrznymi instalacjami c.o., sanitarnymi i elektrycznymi o kubaturze, co najmniej 8 000 m³ i wartości robót minimum 2 000 000,00 zł brutto w ramach jednej umowy.

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP z dnia zamieszczenia ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

b) dotyczącej osób:

Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia t.j.:

Kierownik Budowy (Przedstawiciel Wykonawcy) posiadający:
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
• co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik Budowy,
• doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika budowy przy minimum jednym budynku o kubaturze co najmniej 8 000 m³ .
Kierownik robót sanitarnych posiadający:
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
• co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe polegające na kierowaniu robotami sanitarnymi lub nadzorowaniu robót sanitarnych.
Kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych posiadający:
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
• co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe polegające na kierowaniu robotami elektrycznymi i elektroenergetycznymi

Uprawnienia posiadane przez osoby wskazane powyżej, w wymaganym zakresie, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz aktualnym obowiązującym rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019r. poz. 831) lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
W każdym przypadku, gdy wymagane jest posiadanie określonych uprawnień budowlanych, przez osobę wskazaną do pełnienia jakiejkolwiek funkcji wymienionej powyżej, Zamawiający dopuszcza posiadanie przez wskazane osoby:
- uprawnień równoważnych względem wymaganych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub:
- uprawnień równoważnych względem wymaganych, uznanych przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1646 ze zm.) lub:
- uprawnień równoważnych względem wymaganych, nabytych w innym niż Rzeczypospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA),
- stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i której na mocy odrębnych przepisów przysługuje prawo do świadczenia usług transgranicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
 warunek określony w rozdziale VIII ust. 2 pkt 4) lit. a) musi być spełniony w całości min. przez jednego z Wykonawców,
 warunek określony w rozdziale VIII ust. 2 pkt 4) lit. b) może być spełniony łącznie przez Wykonawców
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Oświadczenie, z którego wynikać będzie, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy składane będzie w pkt. 10 Formularza Oferty.
3. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie wykonawcy,
w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę
częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik
nr 6 do SWZ;
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i
opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 p.z.p., wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku
zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że
odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu
składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust.
1 pkt 1 p.z.p., wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów
potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo
przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokumenty zgodnie z
postanowieniami rozdziału X SWZ. Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby przedkłada także podmiotowe środki dowodowe, które służą potwierdzeniu braku podstaw do wykluczenia podmiotów
udostępniających zasoby, o których mowa w rozdziale X ust. 6 pkt 2, 3 i 4 SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)
wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
były wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
odpowiednie dokumenty – (załącznik nr 3 do SWZ);
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 4 do SWZ);

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;
2) Tabelę koszową – Załącznik nr 1A do SWZ;
3) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy); wg załącznika nr 7 do SWZ);
4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (jeśli dotyczy).
5) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy chyba, że umocowanie do reprezentacji wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 4 poniżej.
6) Dowód wniesienia wadium.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 20.000,00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 ze zm.).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego w Banku BS Łaskarzew nr rachunku 66 9217 0001 0000 1049 2000 0370 z dopiskiem „Wadium – ZP.271.8.2022”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie P.z.p.
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: GMINA MIASTO ŁASKARZEW
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 P.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 P.z.p. zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 P.z.p.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w treści formularza ofertowego (ust. 9) składają
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowy zakres zmian zawiera załącznik nr 5 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-18 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: : Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem:https://miastolaskarzew.logintrade.net

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-18 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-16

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Inwestycja realizowana będzie w ramach programu: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza.
Wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
1. Termin zakończenia realizacji zamówienia wynosi 24 miesiące od daty podpisania umowy. Termin zakończenia realizacji zamówienia rozumiany jest jako data podpisania protokołu odbioru końcowego.
2.Termin zakończenia robót budowlanych ustala się na 21 dni przed terminem realizacji zamówienia. Termin zakończenia robót budowlanych rozumiany jest jako data zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego wraz z kompletną dokumentacją odbiorową potwierdzoną przez Inspektora nadzoru.
1. Od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wymagane będzie wniesienie, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie za wykonanie określonej części przedmiotu zamówienia. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.