eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grybów › Organizacja wyjazdów edukacyjnych w ramach projektu pn. "Nowoczesne kształcenie w Mieście Grybów"Ogłoszenie z dnia 2022-08-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Organizacja wyjazdów edukacyjnych w ramach projektu pn. „Nowoczesne kształcenie w Mieście Grybów”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO GRYBÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491893210

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 12

1.5.2.) Miejscowość: Grybów

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-330

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@grybow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.grybow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiajacy/miasto-grybow

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Organizacja wyjazdów edukacyjnych w ramach projektu pn. „Nowoczesne kształcenie w Mieście Grybów”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ffa71ca7-0367-11ed-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00311812

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018172/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Organizacja wyjazdów edukacyjnych w ramach projektu pn. „Nowoczesne kształcenie w Mieście Grybów”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

„Nowoczesne kształcenie w Mieście Grybów”. Zadanie realizowane z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00255562/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BGiOŚ.271.21.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 214709,78 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja 16 wyjazdów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych w obszarze umiejętności uniwersalnych, nauk matematyczno-przyrodniczych, nauk ścisłych oraz w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijania kompetencji informatycznych, realizowanych w ramach projektu pn. „Nowoczesne kształcenie w Mieście Grybów”. Zadanie realizowane z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

4.5.3.) Główny kod CPV: 63511000-4 - Organizacja wycieczek

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

63500000-4 - Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający działając na podstawie art. 260 ust. 1 w zw. z art. 255 pkt 3), art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) informuje o odrzuceniu oferty oraz unieważnieniu postępowania o zamówienie publiczne pn. Organizacja wyjazdów edukacyjnych w ramach projektu pn. „Nowoczesne kształcenie w Mieście Grybów”

Uzasadnienie odrzucenia oferty:
Zamawiający, zgodnie z Rodz. X pkt 3 i 4 SWZ, wezwał wykonawcę tj. firmę Biuro Usług Turystycznych Renata Wojcieszyńska Cicha 8/A, 33-300 Nowy Sącz do złożenia, aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia. Zamawiający wyznaczył termin ich złożenia do 9 sierpnia 2022 roku. Do wyznaczonego terminu wykonawca nie złożył wymaganych dokumentów.
W związku z powyższym zamawiający, działając na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy, odrzuca ofertę wykonawcy.

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania:
Zamawiający zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 116 600,00 zł. W związku z odrzuceniem oferty firmy Biuro Usług Turystycznych Renata Wojcieszyńska Cicha 8/A, 33-300 Nowy Sącz (cena oferty 149 150,00 zł), druga oferta w rankingu (185 260,00 zł) przewyższa kwotę którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W zaistniałym stanie faktycznym zamawiający nie korzysta z przysługującego mu prawa do zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania:
art. 255 pkt 3) ustawy - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.