eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olecko › Budowa drogi leśnej na terenie Leśnictwa Doliwy oddz. 40, 41, 42, 46, 47Ogłoszenie z dnia 2023-07-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa drogi leśnej na terenie Leśnictwa Doliwy oddz. 40, 41, 42, 46, 47

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Nadleśnictwo Olecko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790504964

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 32

1.5.2.) Miejscowość: Olecko

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-400

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: olecko@bialystok.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://olecko.bialystok.lasy.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_olecko

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Gospodarka Leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa drogi leśnej na terenie Leśnictwa Doliwy oddz. 40, 41, 42, 46, 47

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b365cde2-0049-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00311331

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00242436

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SA.270.2.8.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi leśnej na terenie Leśnictwa Doliwy. Zamierzenie budowlane służyć będzie prawidłowemu prowadzeniu gospodarki leśnej. Celem zamierzenia budowlanego jest uzyskanie parametrów technicznych oraz stanu technicznego drogi leśnej do przeniesienia obciążeń od pojazdów uczestniczących w prowadzeniu gospodarki leśnej.
Prace realizowane będą na działkach o nr ewid.: 3047, 3046/2, 3042/1, 3041/1; Województwo: warmińsko-mazurskie; Powiat Olecko; Gmina: Olecko; Obręb: 0007 Doliwy, będących w dysponowaniu Inwestora. Całkowita długość 950,00 m.
Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w:
a) architektoniczno-budowlanym oraz projekcie technicznym,
b) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót,
c) opisie technicznym do projektu budowlanego
d) przedmiarach robót, które mają charakter wyłącznie pomocniczy (Przedmiar ma jedynie charakter informacyjny. Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją projektową i innymi dokumentami jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu).
Zakres rzeczowy obejmuje w szczególności:
a) roboty przygotowawcze: pomiarowe, usunięcie karczy, zdjęcie humusu,
b) wykonanie robót ziemnych,
c) odwodnienie korpusu drogowego,
d) wykonanie warstwy odsączającej,
e) wykonanie nawierzchni: warstwa dolna z kruszywa naturalnego 0-63 mm, warstwa górna z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm z domieszką kruszywa przekruszonego 30%,
f) roboty wykończeniowe.
Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia należy wykonać zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ- dokumentacją projektową.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233140-2 - Roboty drogowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 460471,88 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 987773,53 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 460471,88 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: USŁUGI TRANSPORTOWE Krzysztof Iwanowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8471427558

7.3.3) Ulica: Środkowa 5A lok. 13

7.3.4) Miejscowość: Olecko

7.3.5) Kod pocztowy: 19-400

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 460471,88 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.