eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Częstochowa › Zakup i dostawa fabrycznie nowego, kompletnie zabudowanego ambulansu sanitarnego typu C - 1 szt. ze specjalistycznym wyposażeniem medycznymOgłoszenie z dnia 2022-08-18

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa fabrycznie nowego, kompletnie zabudowanego ambulansu sanitarnego typu C – 1 szt. ze specjalistycznym wyposażeniem medycznym

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001232787

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kilińskiego 10

1.5.2.) Miejscowość: Częstochowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-202

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@spr.czest.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://spr.bip.czestochowa.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa fabrycznie nowego, kompletnie zabudowanego ambulansu sanitarnego typu C – 1 szt. ze specjalistycznym wyposażeniem medycznym

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b8e543ae-1f2f-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00311193

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://spr.bip.czestochowa.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ ,ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty
elektronicznej.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: I. Informacje ogólne
1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortalu oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
4. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP Zamawiającego.
5. Identyfikator postępowania oraz link dla danego postępowania o udzielenie zamówienia stanowi załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowania można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania na miniPortalu.
II. Złożenie oferty
1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki pocztowej lub skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana
z postępowaniem.
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności,
w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (rekomendowany format danych .doc, docx, .rtf, .pdf). Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.
3. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz
z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.
4. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.
5. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert
6. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP
i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na mini portalu.
7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie, ul. Kilińskiego 10, 42-202 Częstochowa, tel.: 34 378 52 33, fax: 34 378 52 33, www.spr.czest.pl;
2. SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach związanych Pani/Pana danymi osobowymi; dane kontaktowe, tel.: 34 378 52 33, adres e-mail: iodo@spr.czest.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
• art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu,
• art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwana dalej „ustawą Pzp”. Dane publikowane będą na stronie internetowej bip.spr.czest.pl.
5. SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wyznaczony terminami określonymi zarządzeniem Dyrektora SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie w sprawie wprowadzenia do stosowania Jednolitego rzeczowego wykazu akt. tj.:
• przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a przypadku zawarcia umowy, okres przechowywania wynosi 10 lat. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 10 lat, wówczas okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
9. Posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, z zastrzeżeniem, iż skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
9.1 Nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Rozdział XIX SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SPR.ZP.382.2.5-2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą fabrycznie nowego, kompletnie zabudowanego ambulansu sanitarnego typu C – 1 szt. ze specjalistycznym wyposażeniem medycznym do siedziby Zamawiającego, zgodnie z opisem i wymaganiami załącznika nr 1 do SWZ.
2. Pozostałe warunki zamówienia określa projekt Umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34114100-0 - Pojazdy pogotowia

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33192160-1 - Nosze

33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający będzie stosował niżej podane kryteria:

Nr Nazwa kryterium Waga Maksymalna ilość punktów
do uzyskania
1. Cena oferty C 60% 60

2. Parametry techniczne PT 40% 40

1. Kryterium: Cena oferty C
cena brutto najniższa spośród badanych ofert
C = ---------------------------------------------------------- x 60
cena brutto badanej oferty

2. Kryterium: Parametry techniczne PT
Punkty za kryterium: „Parametry techniczne PT” zostaną przyznane w skali punktowej do 40 pkt, na podstawie wypełnionego załącznika nr 1 do SWZ w następujący sposób:
Parametry punktowane Zakres Punktacja
Napęd rozrządu Rozrząd napędzany paskiem
Rozrząd napędzany łańcuchem
0 pkt
10 pkt
Moc silnika do 175 km
powyżej 175 km do 185 km
powyżej 185 km 0 pkt
7 pkt
15 pkt
Regulacja kierownicy w jednej płaszczyźnie
w dwóch płaszczyznach 0 pkt
5 pkt
Długość przedziału medycznego poniżej 3,10 m
powyżej 3,10 m do 3,20 m
powyżej 3,20 m 0 pkt
5 pkt
10 pkt
Suma punktów 40 pkt

3. Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna tę ofertę spośród ofert (niepodlegających odrzuceniu), która będzie
przedstawiała najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, obliczany na podstawie poniższego wzoru –
w poszczególnych częściach
Of naj.= C + PT

Gdzie: Of naj. – oferta najkorzystniejsza
C – uzyskane punkty w kryterium ceny
PT– uzyskane punkty w kryterium parametry techniczne

W zakresie kryteriów oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Parametry techniczne

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2. W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z Postępowania w okolicznościach,
o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 7 ust. 1 Ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (ogłoszonej w Dzienniku Ustaw w dniu 15 kwietnia 2022 r.) Wykonawca przedkłada:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy. Stosowne oświadczenie zawarte jest we wzorze, stanowiącym Załącznik nr 3 do Specyfikacji.
b) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 273 ustawy Pzp, Wykonawca przedkłada:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy. Stosowne oświadczenie zawarte jest we wzorze, stanowiącym Załącznik nr 4 do Specyfikacji.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający żąda przedłożenia:
1) Deklaracje zgodności wystawione zgodnie z przepisami prawa polskiego potwierdzające zgodność zabudowy medycznej z wymogami normy aktualnej PN EN 1789 w zakresie ambulansu typu C oraz zgodność wyposażenia medycznego z aktualną normą PN EN 1865.
2) Dokumenty dopuszczające do obrotu w jednostkach medycznych na terenie Polski, zgodnie Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 07.04.2022 r. oraz Certyfikat Zgodności z aktualną normą PN EN 1789+ A2 oraz PN EN 1865-1 dla oferowanego zestawu ( nosze, transporter, mocowanie).
3) Dokumenty niezbędne do rejestracji ambulansów w Polsce, świadectwo homologacji dla pojazdu skompletowanego wydane na podstawie przepisów aktualnie obowiązujących.
4) Wszystkie pozostałe dokumenty w zakresie wymaganym w załączniku nr 1 do SWZ. W zakresie wymaganego pozostałego specjalistycznego sprzętu medycznego dokument potwierdzający, że oferowany sprzęt jest wyrobem medycznym i jest dopuszczony do obrotu zgodnie
z obowiązującymi przepisami, tj. zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974) . Certyfikat CE /Deklaracje Zgodności.
5) Schemat oferowanej zabudowy medycznej przedstawiający widok strony lewej i prawej przedziału medycznego oraz widok zabudowy ściany działowej pomiędzy kabiną kierowcy, a przedziałem medycznym.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Zamawiający żąda przedłożenia:
1) Deklaracje zgodności wystawione zgodnie z przepisami prawa polskiego potwierdzające zgodność zabudowy medycznej z wymogami normy aktualnej PN EN 1789 w zakresie ambulansu typu C oraz zgodność wyposażenia medycznego z aktualną normą PN EN 1865.
2) Dokumenty dopuszczające do obrotu w jednostkach medycznych na terenie Polski, zgodnie Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 07.04.2022 r. oraz Certyfikat Zgodności z aktualną normą PN EN 1789+ A2 oraz PN EN 1865-1 dla oferowanego zestawu ( nosze, transporter, mocowanie).
3) Dokumenty niezbędne do rejestracji ambulansów w Polsce, świadectwo homologacji dla pojazdu skompletowanego wydane na podstawie przepisów aktualnie obowiązujących.
4) Wszystkie pozostałe dokumenty w zakresie wymaganym w załączniku nr 1 do SWZ. W zakresie wymaganego pozostałego specjalistycznego sprzętu medycznego dokument potwierdzający, że oferowany sprzęt jest wyrobem medycznym i jest dopuszczony do obrotu zgodnie
z obowiązującymi przepisami, tj. zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974) . Certyfikat CE /Deklaracje Zgodności.
5) Schemat oferowanej zabudowy medycznej przedstawiający widok strony lewej i prawej przedziału medycznego oraz widok zabudowy ściany działowej pomiędzy kabiną kierowcy, a przedziałem medycznym.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

IV. Dokumenty składające się na ofertę:
a) formularz ofertowy, według wzoru określonego w Załączniku nr 2 do Specyfikacji,
b) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych, według wzoru określonego w Załączniku nr 1 do Specyfikacji UWAGA! W przypadku nie dołączenia do Oferty Zestawienia parametrów techniczno-użytkowych, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy,
c) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia (wymienione w rozdz. IX Specyfikacji),
d) dokumenty wskazane w rozdz. X Specyfikacji,
e) w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo,
f) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika
do reprezentowania ich w Postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:
a) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z Postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (ogłoszonej w Dzienniku Ustaw w dniu 15 kwietnia 2022 r.),
b) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich
w Postępowaniu lub do reprezentowania ich w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w ofercie w formie, o którym mowa w ust. 5),
c) wszelka korespondencja w Postępowaniu prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem, o którym mowa w ust. 7 lit. b),
d) wypełniając Formularz Ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”;
w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, a nie dane pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Istotne zmiany postanowień umowy dopuszczalne są w następujących przypadkach:
1) zmiany obowiązujących przepisów prawa,
2) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w tym zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dodatkowych dokumentów, które te przepisy narzucają,
3) zaistnienia klęski żywiołowej lub siły wyższej (zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia) uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami niniejszej umowy,
4) zmiana dotycząca dostarczanego przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdy nastąpi wycofanie danego modelu (typu) z produkcji przez producenta, a dostępny będzie sprzęt o parametrach nie gorszych niż wynikający z umowy, pod warunkiem, że nowa cena nie będzie wyższa niż wskazana w ofercie; wycofanie modelu (typu) określonego w przedmiocie zamówienia z produkcji przez producenta Wykonawca musi pisemnie udokumentować,
5) zmiana dotycząca terminu realizacji umowy, jeżeli uzasadnione to będzie okolicznościami wskazanymi w § 7 ust.2 umowy lub gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy jest realizowana wadliwie lub sprzecznie z jej postanowieniami, a także gdy zwłoka w dostawie lub wymianie sprzętu przekroczy 7 dni, naliczając Wykonawcy kary umowne, o których mowa w § 7 umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-29 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-27

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.