eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Marszew › Remont chodników przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w MarszewieOgłoszenie z dnia 2022-08-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont chodników przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W MARSZEWIE

1.3.) Oddział zamawiającego: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000099748

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Marszew

1.5.2.) Miejscowość: Marszew

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-300

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 62 742 13 61

1.5.8.) Numer faksu: +48 62 742 13 61

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szkola@marszew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: marszew.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


szkoła

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont chodników przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-908e08e1-0275-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00311159

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00066599/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Remont chodników

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00253116/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: KGS.272.4.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 203098,53 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest remont chodników przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie, z wykorzystaniem kostki brukowej będącej w posiadaniu zamawiającego. 2. Zakres robót obejmuje: 1). roboty ziemne, 2). rozbiórkę nawierzchni z trylinki betonowej, kostki brukowej, nawierzchni z płytek betonowych, rozbiórkę podbudowy betonowej, rozbiórkę krawężników betonowych wraz z ławą, rozbiórkę murów z bloczków na zaprawie cementowej, rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego, rozbiórkę elementów żelbetowych ławek parkowych. 3). wykonanie instalacji zasilania (kable wielożyłowe), 4). wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej oraz obrzeży betonowych. UWAGA: Zamawiający posiada własną kostkę brukową. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w STWiORB, przedmiarze robót oraz w kosztorysie ślepym - załączniki nr 12 - 15 do SWZ – Dokumentacja techniczna.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 127884,98 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 238015,01 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 127884,98 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BOR-BUD Sebastian Borkowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 388995210

7.3.3) Ulica: Roszków 66

7.3.4) Miejscowość: Roszków

7.3.5) Kod pocztowy: 63-200

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 127884,98 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-09-26

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.