eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Barlinek › Przebudowa budynku przy ul. Gorzowskiej 63A w Barlinku na cele środowiskowego domu dziennego pobytu dla osób ze spektrun autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymiOgłoszenie z dnia 2022-08-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa budynku przy ul. Gorzowskiej 63A w Barlinku na cele środowiskowego domu dziennego pobytu dla osób ze spektrun autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: STOWARZYSZENIE POMOCY NIEPEŁNOSPRAWNYM "BRATEK"

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 812640640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Henryka Sienkiewicza 15

1.5.2.) Miejscowość: Barlinek

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-320

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: 601 537 415

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bratekbarlinek@googlemail.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bratek-barlinek.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/barlinek

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Organizacja pożytku publicznego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa budynku przy ul. Gorzowskiej 63A w Barlinku na cele środowiskowego domu dziennego pobytu dla osób ze spektrun autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f48c5a8a-1178-11ed-a35f-e2885ab918a3

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00311150

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00286560/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 1/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 803659,88 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robot budowlanych polegających na przebudowie budynku przy ul. Gorzowskiej 63A w Barlinku.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:
1) rozbiórki elementów podłóg, ścian, stolarki drzwiowej, białego montażu itp. wraz z wywozem i utylizacją,
2) wykonanie posadzek (równanie, izolacja itp.),
3) wykonanie ścian działowych, przemurowania otworów i równanie ścian płytami gipsowo-kartonowymi,
4) wykonanie sufitów podwieszanych systemowych kasetonowych,
5) wykonanie instalacji elektrycznych: oświetleniowej, gniazd wtykowych, alarmowej i sygnalizacji oraz teletechnicznej,
6) wykonanie instalacji sanitarnych: wodociągowej, kanalizacyjnej oraz przeróbki centralnego ogrzewania,
7) wykonanie robót wykończeniowych wewnętrznych,
8) wykonanie szybu windy wraz z dostawą i montażem windy,
9) wykonanie parkingu na 10 miejsc parkingowych oraz 2 miejsc dla niepełnosprawnych (łączna powierzchnia ok. 151 m2),
10) wykonanie ogrodzenia panelowego o wysokości 1,70m wraz bramą o szerokości 5m i napędem mechanicznym oraz dwoma bramkami.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowią załączniki do SWZ:
1) Dokumentacja budowlana – załącznik nr 10 do SWZ.
2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – załącznik nr 12 do SWZ.
W stosunku do szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia określonego wyżej Zamawiający dokonuje następujących uszczegółowień:
1) Zamawiający wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na zabezpieczenie placu budowy, gdyż znajduje się on w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu użyteczności publicznej.
W celach informacyjnych Zamawiający zamieszcza przedmiar robót (załącznik nr 11 do SWZ) z zastrzeżeniem, że w żaden sposób nie może być on traktowany jako opis przedmiotu zamówienia. Zasady wykorzystania przedmiaru do opracowania oferty określa pkt 17.4 SWZ.
Wymaga się aby przygotowanie i wykonywanie robót budowlanych nie powodowało zakłóceń dojazdu do poszczególnych posesji przylegających do placu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia prac z zapewnieniem przejazdu przez ulice i ciągi pieszo-jezdne znajdujące się wokół placu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia prac z zapewnieniem na bieżąco czystości ciągu pieszo-jezdnego znajdującego się na działce nr 257/11.
Materiały pozyskane z rozbiórek oraz materiały odpadowe Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym ustawą o odpadach oraz ustawą o czystości i porządku w gminach.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W terminie składania ofert, to jest do dnia 18 sierpnia 2022 r. złożone zostały dwie oferty na kwoty 1.177.272,40 zł i 1.008.600,00 zł brutto odpowiednio.
Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy, w dniu 24 maja 2022 r. udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, która to kwota wynosi 899.880, 00 zł brutto.
Zamawiający postanowił unieważnić postępowanie, gdyż najniższa proponowana przez Wykonawcę kwota za wykonanie zamówienia jest wyższa niż kwota, którą Zamawiający przeznaczył na jego sfinansowanie.
Powyższe wyczerpuje przesłanki art. 255 pkt 3) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), gdyż cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1008600,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1177272,40 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.