eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze ekspresowej S6 (Obwodnica Trójmiasta) pomiędzy węzłami Straszyn - Rusocin jezdnia prawaOgłoszenie z dnia 2022-08-18

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze ekspresowej S6 (Obwodnica Trójmiasta) pomiędzy węzłami Straszyn - Rusocin jezdnia prawa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 5842456536

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Subisława 5

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-354

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rejon_gdansk@gddkia.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie drogami krajowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze ekspresowej S6 (Obwodnica Trójmiasta) pomiędzy węzłami Straszyn - Rusocin jezdnia prawa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-491085ee-1eef-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00311080

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gddkia.eb2b.com.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gddkia.eb2b.com.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Instrukcja korzystania z Platformy: w
przypadku posiadania konta na Platformie-zgłoszenie do postęp. wymaga zalogowania Wykonawcy do Platformy; po wprowadzeniu
danych użytkownika, tj. adresu e-mail oraz hasła, zgłoszenie jest automatycznie akceptowane przez Platformę; w przypadku, gdy
Wykonawca nie posiada konta na Platformie–należy w zakładce „Postępowania”, „Lista postępowań otwartych” wybrać niniejsze
postępowanie oraz korzystając z polecenia „zgłoś się do udziału w postępowaniu” przejść do Formularza rejestracyjnego; po
wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego Wykonawca otrzymuje wiadomość elektroniczną(e-mail) informującą, że może dokonać
pierwszego logowania do Platformy. Rejestracja nowego konta podlega weryfikacji i akceptacji Operatora, która może potrwać do
24h(8h roboczych). Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego: dla dokum. w formacie „pdf”
zaleca się podpis formatem PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), dla dokum. w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpis
formatem XAdES (XML Advanced Electronic Signature). Zalecenia Zamawiającego odnośnie podpisu osobistego: w przypadku
wykorzyst. aplikacji eDO App (obsługuje tylko dokum. w formacie .pdf) na telefonach z obsługą technologii NFC wielkość dokum. nie
może przekraczać 5 MB, dla dokum. w formacie „pdf” zaleca się podpis wewnętrzny(otoczony), dokum. w formacie innym niż „pdf”
zaleca się podpisywać podpisem zewnętrznym lub otaczającym. Zalecenia Zamawiającego odnośnie podpisu zaufanego: wielkość
plików nie może przekraczać 10 MB, dla dokum. w formacie „pdf” zaleca się podpis formatem PAdES (podpisany plik ma
rozszerzenie .pdf), dokum. w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES (podpisany plik ma rozszerzenie
.xml). Po podpisaniu plików, a przed ich załączeniem na Platformę zaleca się dokonanie weryfikacji kompletności i poprawności
wszystkich złożonych podpisów (w szczególności gdy dokum. był podpisywany przez kilku reprezentantów lub przy wykorzystaniu
różnych podpisów). W przypadku korzystania z wariantu składania podpisów zewnętrznych konieczne jest załączenie na Platformę
odpowiedniej pary plików, tj. pliku podpisywanego oraz pliku zawierającego podpis. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne
umożliwiające pracę na Platformie: stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepust. nie mniejszej niż 4/1 Mb/s; komputer
klasy PC lub Mac, o nast.ępującej konfiguracji: pamięć RAM min. 8 GB, procesor dwurdzeniowy o taktowaniu min. 2,4 GHz, jeden z
systemów operacyjnych: MS Windows, Mac OS, Linux, z aktualnym wsparciem technicznym producenta (sugerujemy nie starsze niż
3 lata od daty wszczęcia postęp.) zainstalowana dowolna wersja przeglądarki internet.–sugerujemy najnowsze wersje: Chrome,
Safari, Edge, Firefox, Opera; włączona obsługa JavaScript; zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę
formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie „pdf”). Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach
dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa tj. m.in.: .doc, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .ppt, .csv, .pdf, .jpg, .git, .png, .tif, .dwg, .ath,
.kst, .zip, przy czym Zamawiający zaleca wykorzystywanie plików w formacie .pdf. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 250
MB, a w przypadku dokum. podpisanych podpisem zaufanym do 10 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików. Informacja na
temat kodowania i czasu odbioru danych: pliki Oferty załączone przez Wykonawcę na Platformie i zapisane, widoczne są w
Platformie jako zaszyfrowane. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie
terminu otwarcia ofert; oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokum. elektronicznego datę oraz
dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie dokumentu w kolumnie „Data przesłania”. Dokumentacja przedmiotowego
postępowania dostępna jest na Platformie w zakładce „Załączniki organizatora”. Pozostałe informacje w Tomie I SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.1. Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy, jego
pracowników, podwykonawców i pracowników podwykonawców oraz podmiotów udostępniających zasoby i ich pracowników jest
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 88 88, email:
kancelaria@gddkia.gov.pl.
1.2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za
pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl.
1.3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzenia analiz związanych z realizowanymi zamówieniami publicznymi, realizacji oraz
rozliczenia umowy zawartej z wybranym Wykonawcą oraz w celu archiwizacji.
1.4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi:
1) ustawa Prawo zamówień publicznych, wydane na jej podstawie akty wykonawcze, ustawa o rachunkowości, ustawa o finansach
publicznych oraz ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (art. 6 ust. 1 lit c oraz e RODO),
2) zamiar zawarcia i realizacji umowy z Wykonawcą będącym osobą fizyczną (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
3) prawnie uzasadniony interes administratora polegający na prowadzeniu analiz związanych z realizowanymi zamówieniami publicznymi oraz innych analiz na potrzeby wewnętrzne; współpracy z innymi instytucjami lub rozpatrywaniu wniosków osób lub instytucji, oraz na realizacji i rozliczaniu zawartych umów z Wykonawcami (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
Pozostałe informacje zawarte są w pkt 25 IDW Tom I SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Ogłoszenie pkt. RODO (obowiązek informacyjny)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: O.GD.Z-12.2421.10.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje wykonanie nakładki bitumicznej o powierzchni około 13 000 m2 na drodze ekspresowej S6 (Obwodnica Trójmiasta) pomiędzy węzłami Straszyn – Rusocin, jezdnia prawa.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45221121-6 - Roboty budowlane w zakresie wiaduktów drogowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria
oceny ofert: Cena – 60 %, Okres gwarancji – 20 %, Termin realizacji – 20%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
a) dotyczącej Wykonawcy:
Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 lub 2 zadań, obejmujących budowę lub przebudowę lub remont (z wyłączeniem remontów cząstkowych nawierzchni) nawierzchni bitumicznej drogi lub ulicy klasy min. GP o łącznej powierzchni 4 000 m2.
Za „remont cząstkowy nawierzchni” Zamawiający uznaje – zespół zabiegów technicznych, wykonywanych na bieżąco, związanych z usuwaniem uszkodzeń nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu ruchu, jak również zabiegi obejmujące małe powierzchnie, hamujące proces powiększania powstałych uszkodzeń.
Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę i ulicę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U 2021 poz. 1376 ze zm.).
Jako wykonanie(zakończenie) zadania należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do podpisania Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie warunków w pkt a) Wykonawcy wykazują łącznie.
b) dotyczącej osób:
Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji jakie zostanie im powierzone. Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osobę, którą musi być dostępna na etapie realizacji zamówienia spełniająca następujące wymagania:
1) Osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika budowy –
1 osoba:
minimalne kwalifikacje zawodowe i doświadczenie:
- doświadczenie w realizacji co najmniej 1 lub 2 zadań obejmujących budowę lub przebudowę lub remont nawierzchni bitumicznej drogi lub ulicy klasy min. GP o łącznej powierzchni 4 000 m2:
na stanowisku/stanowiskach:
- Kierownika Robót,
- Kierownika Budowy,
2) Osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika robót mostowych –
1 osoba:
minimalne kwalifikacje zawodowe i doświadczenie:
- doświadczenie w realizacji co najmniej 1 lub 2 zadań obejmujących wykonanie dylatacji mostowej o łącznej długości minimum 20 mb.:
na stanowisku/stanowiskach:
- Kierownika robót,
- Kierownika Budowy,
Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia tej samej osoby do pełnienia więcej niż jednej funkcji z wymienionych powyżej.
Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę i ulicę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U 2021 poz. 1376 ze zm.).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie warunków w pkt b) Wykonawcy wykazują łącznie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich
5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Okres 5 lat, o którym mowa powyżej liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, oraz w przypadkach, o których mowa w pkt 9.2. IDW, natomiast
spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 8.2. IDW.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-06 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone za pośrednictwem Platformy zakupowej https://gddkia.eb2b.com.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-06 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wraz z Ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem Platformy:
1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
innego właściwego rejestru, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz
danych a Wykonawca w Formularzu Oferty wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w odniesieniu do
Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie, jak również w odniesieniu do podmiotów
udostępniających zasoby; w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności ww. dokumentów pod określonymi
adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy
przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów;
2) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub podmiotu
udostępniającego zasoby chyba, że umocowanie do reprezentacji wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 16.6. ppkt
1) IDW;
3) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. umowa o współdziałaniu). Pełnomocnik może być ustanowiony do
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;
4) zobowiązania wymagane postanowieniami pkt. 11.3. IDW, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach
podmiotów udostępniających zasoby w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wraz z
pełnomocnictwami, jeżeli prawo do podpisania danego zobowiązania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt.
16.6. ppkt 1) IDW;
5) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy
Pzp;
6) oświadczenie wymagane postanowieniami pkt. 10.2., 11.9. i 13.3. IDW.
2. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 50 dni licząc od daty przekazania terenu budowy. Minimalny termin realizacji zamówienia wynosi 30 dni licząc od daty przekazania terenu budowy.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z
okoliczności, o których mowa w:
1) art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;.
2) art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.