eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pruszków › Ochrona fizyczna budynku i mienia Sądu Rejonowego w PruszkowieOgłoszenie z dnia 2022-08-18

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Ochrona fizyczna budynku i mienia Sądu Rejonowego w Pruszkowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Rejonowy w Pruszkowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000325067

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 05-800

1.5.2.) Miejscowość: Pruszków

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-800

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: 227334092

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.finansowy@pruszkow.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pruszkow.sr.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Ochrona fizyczna budynku i mienia Sądu Rejonowego w Pruszkowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bca0ba52-1ee4-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00311014

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00073320/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Ochrona fizyczna budynku i mienia Sądu Rejonowego w Pruszkowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bca0ba52-1ee4-11ed-acbd-46d0480cd9c4

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 21.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Pruszkowie;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest
za pośrednictwem adresu do korespondencji Administratora lub za pośrednictwem poczty e-mail: iod@pruszkow.sr.gov.pl;
3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego Postępowania;
4. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy;
5. dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami dot. archiwizacji;
6. obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy;
7. w odniesieniu do podanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. udostępniającemu dane przysługuje:
8.1 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych go dotyczących;
8.2 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania udostępnionych danych osobowych;
8.3 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
8.4 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie udostępnionych danych osobowych narusza przepisy RODO;
9. udostepniającemu dane nie przysługuje:
9.1 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
.2 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
9.3 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania udostępnionych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/SR/2/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 620000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług na ochronę obiektu wraz z otoczeniem, mienia w budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego nr 22, pomieszczeń wynajmowanych przez Sąd, w budynku Urzędu Miejskiego w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego nr 11 oraz konwojowanie i transport środków pieniężnych

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-01

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu
podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art.
214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, w wysokości nieprzekraczającej 50%
wartości zamówienia podstawowego. Warunki na jakich zostanie udzielone zamówienie będą
odpowiadały warunkom niniejszego postępowania określone w projektowanych postanowieniach
umowy i jego załącznikach oraz w SWZ. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych
usług zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia
zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu
podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 214
ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości
zamówienia podstawowego. Warunki na jakich zostanie udzielone zamówienie będą odpowiadały
warunkom niniejszego postępowania określone w projektowanych postanowieniach umowy i jego
załącznikach oraz w SWZ. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług zostaną
udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego
i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 18.1 Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
CENA OFERTY BRUTTO - 60%
ORGANIZACJA NADZORU – 20%
DODATKOWE DOŚWIADCZENIE PERSONELU - 20%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: organizacja nadzoru

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie personelu

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 112 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; - Zamawiający wymaga złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 9.2.1)
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;
4) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż:
a) posiada odpowiednie doświadczenie, co oznacza, że wykonawca wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącą przedmiot zamówienia tj. usługa w zakresie ochrony osób i mienia - i która spełnia łącznie następujące wymagania:30
A. wartość wykazanej usługi wynosiła minimum 500 000 zł brutto oraz
wykazana usługa wykonywana była nieprzerwanie przez okres co najmniej
12 miesięcy.
Pod pojęciem „usługi wykonane” rozumie się usługi zrealizowane.
Pod pojęciem „usługi wykonywane” rozumie się wykonywanie usług, z których
pewna część została już wykonana (zrealizowana).
W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że od dnia
rozpoczęcia wykonywania wykazanej usługi, na ustalony dzień składania ofert
w niniejszym postępowaniu, zamówienie jest realizowane przez okres 12
miesięcy i zostało zrealizowane na kwotę co najmniej 500 000 zł brutto.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony w pkt. 4) a) A., musi być spełniony w całości przez jednego z tych Wykonawców.

b) dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.
A. minimum 4 osoby, których każda posiada co najmniej dwuletni staż pracy (24 miesiące) na stanowiskach analogicznych do objętych zamówieniem, wykonujących czynności polegające na ochronie fizycznej osób, mienia terenów, obiektów, urządzeń
Jeżeli Wykonawca będzie realizował usługę będącą przedmiotem zamówienia przy udziale większej liczby osób (niż wskazane minimum) wszystkie te osoby muszą posiadać kwalifikacje zawodowe, o których mowa w pkt. A. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony w pkt. 4) b) A., może być spełniony łącznie przez tych Wykonawców.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 10.1 Do oferty każdy z Wykonawców musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków
udziału w postępowaniu
10.2 Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi dowód potwierdzający spełnianie
braku podstaw do wykluczenia, warunków udziału w postępowaniu odpowiednio na
dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego
podmiotowe środki dowodowe.

10.3 Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania:
oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, które
złożono wraz z ofertą, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych
przez zamawiającego;
10.4 Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w punkcie 10.1, a także
dokumentów wskazanych w punkcie 10.3, innych dokumentów lub oświadczeń
składanych w postępowaniu lub są one niekompletne, albo też zawierają błędy,
zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub
uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:
1) oferta wykonawcy podlegają odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub
2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
10.5 Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w pkt
10.3, aktualne na dzień ich złożenia. Zamawiający może żądać od wykonawców
Wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w punkcie 10.1, lub
złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów czy też innych
oświadczeń składanych w postępowaniu.
10.6 Jeżeli złożone przez wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w punkcie 10.1, lub też
podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się
bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych
w tym zakresie dla prawidłowej oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu, braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub
dokumentów.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu spełnienia ww. warunków udziału w postępowaniu Wykonawca (członkowie
Konsorcjum), którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, winien na żądanie
Zamawiającego przedłożyć;
1) aktualną na dzień składania ofert koncesję określającą zakres i formy prowadzenia usług ochrony osób i mienia, wydaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 2142 ze zm.), z której treści wynika możliwość świadczenia usług zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
2) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Obowiązek złożenia dowodów dotyczy wszystkich usług wskazanych w wykazie. Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
3) Wykaz osób, które uczestniczyć będą w realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także informacjami o niekaralności. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
4) Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego co najmniej trzeciego stopnia potwierdzającego zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „poufne” (lub wyższej).
5) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Ustawy, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
6) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy, sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
7) Ankiety weryfikacji podmiotu przetwarzającego która stanowi załącznik nr 7A do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

11.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
O udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
11.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden
z nich nie może podlegać wykluczeniu natomiast warunek udziału w postępowaniu ma
być spełniony łącznie.
11.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, wymagane
oświadczenie, o którym mowa w punkcie 10.1, składa każdy z wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków
udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-29 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma zakupowa Zamawiajacego

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-29 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.