eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sopot › Wykonanie instalacji fotowoltaicznej, w wersji zaprojektuj i wybuduj, o mocy nie mniejszej niż 39,0 kWp i nie większej niż 40,0 kWp, zlokalizowanej na dachu budynku Komendy Miejskiej PSP w SopocieOgłoszenie z dnia 2022-08-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej, w wersji zaprojektuj i wybuduj, o mocy nie mniejszej niż 39,0 kWp i nie większej niż 40,0 kWp, zlokalizowanej na dachu budynku Komendy Miejskiej PSP w Sopocie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOPOCIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191123533

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Armii Krajowej 105

1.5.2.) Miejscowość: Sopot

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-824

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.sopot@straz.gda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/kmpsp-sopot

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej, w wersji zaprojektuj i wybuduj, o mocy nie mniejszej niż 39,0 kWp i nie większej niż 40,0 kWp, zlokalizowanej na dachu budynku Komendy Miejskiej PSP w Sopocie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4d45166e-1ee9-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00310864

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00309284/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 SŁONECZNE DACHY w Państwowej Straży Pożarnej - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Sopocie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4d45166e-1ee9-11ed-acbd-46d0480cd9c4

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl .
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. W uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-
Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:
sekretariat.sopot@straz.gda.pl (nie dotyczy składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Sposób sporządzenia dokumentów
elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe
odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych.
Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i
przekazuje się jako załączniki.
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do
komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”
odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do
komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania w zakładce „Komunikacja”.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: st. bryg. Marian Hinca
2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: Sylwia Rudyk, email: iod@straz.gda.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek
prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp, a także przepisy wydane na podstawie art. 80 ; ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
oraz zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO.
2. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z
prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO
względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które
Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z
włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PT.212.2.2022.27

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi zaprojektowanie i realizacja inwestycji pod nazwą:
„Wykonanie instalacji fotowoltaicznej, w wersji zaprojektuj i wybuduj, o mocy nie mniejszej niż 39,0 kWp i nie większej niż
40,0 kWp, zlokalizowanej na dachu budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sopocie - ul. Armii Krajowej
105; 81-824 Sopot”
Roboty będą prowadzone na obszarze podlegającym ochronie konserwatora zabytków w Sopocie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi:
1) Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - Załącznik nr 9 do SWZ;
2) Program Funkcjonalno- Użytkowego (PFU)- załącznik nr 10 do SWZ;
3) Projektowane Postanowienia Umowy - załącznik nr 6 do SWZ.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Wykonanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robó t budowlanych na podstawie
PFU i OPZ,
2) Uzyskanie wymaganych opinii, sprawdzeń, uzgodnień i zatwierdzeń dokumentacji projektowej wymaganych przepisami
prawa, w tym uzgodnienia z Zamawiającym, rzeczoznawcami p.poż ., sanitarno- higienicznymi, bhp, ochroną środowiska i
innych o ile okażą się konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym uzyskania pozwolenia na budowę/ zgłoszenia
3) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robó t budowlanych według sporzą dzonych opracowań projektowych;
4) Wykonanie robót budowlanych;
5) Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, oraz uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiają cego
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uż ytkowanie;
W ramach przedmiotu zamówienia zostaną wykonane roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocena punktowa w kryterium „Cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny
ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli zamieszczonej w SWZ.
2. Ocena punktowa w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi” dokonana zostanie na podstawie zaoferowanego okresu gwarancji i
rękojmi wskazanego przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli zamieszczonej w SWZ.
UWAGA:
Zaoferowanie krótszego okresu gwarancji niż 60 miesięcy będzie traktowane jako niezgodność oferty z SWZ i będzie skutkowało jej
odrzuceniem na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp. Zaoferowanie dłuższego okresu gwarancji niż 96 miesięcy będzie
skutkowało przypisaniem do wzoru wskazanego w pkt 2 wartości: 60 miesięcy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełniają
niżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
- Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie – wykonał należycie minimum dwie roboty budowlane przy/w budynkach, każda o wartości co najmniej 100
000,00 PLN (słownie złotych: sto tysięcy 00/100) brutto.
2) dysponuje lub wykaże, że będzie dysponował:
a) 1 osobą, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej
b) 1 osobą, która posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlane

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości brutto, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których
roboty te zostały wykonane, wraz załączeniem dowodów określających czy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli
wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –inne odpowiednie dokumenty - załącznik
nr 3 do SWZ;
2) wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 4 do SWZ;
3) oświadczenia o aktualności informacji zawartych we wstępnym oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania złożonym wraz z ofertą – załącznik nr 7 i 7a do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z
dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną
ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej
grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik
nr 8 do SWZ;
2) oświadczenia o aktualności informacji zawartych we wstępnym oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania złożonym wraz z ofertą – załącznik nr 7 i 7a do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Wraz z ofertą należy złożyć dokumenty przedmiotowe środki dowodowe:
1) kartę katalogową proponowanych paneli fotowoltaicznych wraz z warunkami gwarancji oraz serwisowania układu
2) kartę katalogową proponowanych falowników
2. Ww. przedmiotowe środki dowodowe stanowią potwierdzenie, ż e oferowane materiały spełniają określone przez
Zamawiają cego wymagania, cechy lub kryteria.
3. W przypadku niezłoż enia lub złoż enia niekompletnych przedmiotowych środkó w dowodowych przez Wykonawcę jego
oferta podlega odrzuceniu.
4. Zamawiający nie przewiduje wezwania Wykonawcy do uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się̨ o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z
wykonawcó w, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane;
2) W przypadku, o któ rym mowa w ppkt 3), Wykonawcy wspólnie ubiegający się̨ o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z któ rego wynika, podział zadań przy realizacji przedmiotu zamówienia.
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawcó w, spełnienie co najmniej dwóch odrębnych
warunków udziału w postępowaniu wykonawcy mogą wykazać łącznie. Każdy z Wykonawcó w wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia wykazuje brak podstaw wykluczenia;
4) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w ust. 1 pkt 1) i 2)
niniejszego rozdziału, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na
zdolnościach zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków prawnych.
5) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą,
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
danego zamówienia (wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że
wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia;
2) W przypadku, o któ rym mowa w ppkt 1), wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się̨ o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z
wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane;
4) W przypadku, o któ rym mowa w ppkt 3), Wykonawcy wspólnie ubiegający się̨ o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, podział zadań przy realizacji przedmiotu zamówienia.
5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, spełnienie co najmniej dwóch odrębnych
warunków udziału w postępowaniu wykonawcy mogą wykazać łącznie. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykazuje brak podstaw wykluczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie przepisów ustawy Pzp, przewiduje również
możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w okolicznościach:
1) wskutek zmian obowiązujących przepisów techniczno- budowlanych, norm, innych przepisów prawa, mających wpływ na
warunki umowy; zmiany będą dokonane w zakresie w jakim konieczne będzie dostosowanie dotychczasowych rozwiązań
do nowych regulacji prawnych,
2) z powodu wystąpienia zdarzeń losowych mających charakter siły wyższej, które uzasadniają wprowadzenie zmian do
umowy; takich jak: akty terroru, wojny wypowiedziane i niewypowiedziane, blokady, powstania, zamieszki, epidemie,
osunięcia gruntu, trzęsienia ziemi, powodzie, wybuchy i inne podobne nieprzewidywalne zdarzenia poza kontrolą
którejkolwiek ze stron i którym żadna ze stron nie mogła zapobiec, przy czym zmiany mogą być dokonane w zakresie:
a) wydłużenia terminu realizacji zamówienia o czas wystąpienia zdarzenia i ewentualnie usuwania jego skutków,
b) zakresu prac w stopniu nie wykraczającym poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SWZ, jeżeli wskutek siły
wyższej konieczne będzie np. ograniczenie zakresu prac lub wykonanie dodatkowych czynności związanych z usuwaniem
skutków zdarzenia,
3) w razie zlecenia przez zamawiającego wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, które wymagają dodatkowego
czasu na wykonanie zamówienia; zmiana może nastąpić w zakresie terminu realizacji zamówienia podstawowego, o czas
wykonywania robót dodatkowych lub zamiennych,
4) wskutek konieczności dokonania zmian w dokumentacji technicznej, jeżeli jest to wynikiem uzgodnień z właściwymi
organami administracji lub gestorami sieci, wymaganych przepisami prawa,
5) w przypadku zgłoszenia przez wykonawcę wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, w szczególności
wynikającej z niezbędnej zmiany technologii wykonania robót stwierdzonej przez Zamawiającego, organ administracji,
zmiany projektu budowlanego, przy czym zmiana może dotyczyć zakresu robót w stopniu nie wykraczającym poza
określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SWZ,
6) w zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia, z przyczyn leżących po stronie zamawiającego – opóźnienia
zamawiającego w przekazaniu terenu robót, lub w zakresie dokonywania odbiorów, zawieszenia robót przez
zamawiającego, o czas opóźnienia lub zawieszenia,
7) w zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia, z powodu przedłużających się uzgodnień z organami administracji,
gestorami sieci, i innych procedur administracyjnych, mających wpływ na termin realizacji umowy, z przyczyn nie leżących
po stronie wykonawcy, przy czym termin może ulec wydłużeniu o czas dokonywania uzgodnień – jeśli dotyczy,
8) w przypadku zaistnienia obowiązku wykonania dodatkowych badań, opracowań lub uzgodnień, zmiana może dotyczyć
zakresu robót w stopniu nie wykraczającym poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SWZ, oraz wydłużenia
terminu realizacji zamówienia o czas wykonywania dodatkowych badań, opracowań lub uzyskiwania uzgodnień
9) w razie wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przy czym fakt ten
musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być stwierdzony przez inspektora nadzoru, zmiana może dotyczyć
wydłużenia terminu realizacji zamówienia o czas występowania tych warunków
10) innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada wykonawca, w tym – odkryć
archeologicznych, innych nieznanych przeszkód w terenie; zmiana może dotyczyć wydłużenia terminu realizacji zamówienia
o czas niezbędny na usunięcie tych przeszkód, sposobu realizacji zamówienia, zakresu robót w stopniu nie wykraczającym
poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SWZ
11) w przypadku, gdy zmiany pozwolą osiągnąć lepsze parametry techniczne, użytkowe, estetyczne od przyjętych w
dokumentacji projektowej, lub jeżeli zmiany dotyczą zastosowania nowych technologii nieznanych i niedostępnych - cd we
wzorze umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-01 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-01 11:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.
2. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na
projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie
ustawy.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
4. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo
kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w
art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się
do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
6. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” Pzp.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.