eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sopot › Wykonanie instalacji fotowoltaicznej, w wersji zaprojektuj i wybuduj, o mocy nie mniejszej niż 39,0 kWp i nie większej niż 40,0 kWp, zlokalizowanej na dachu budynku Komendy Miejskiej PSP w SopocieOgłoszenie z dnia 2022-09-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej, w wersji zaprojektuj i wybuduj, o mocy nie mniejszej niż 39,0 kWp i nie większej niż 40,0 kWp, zlokalizowanej na dachu budynku Komendy Miejskiej PSP w Sopocie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOPOCIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191123533

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Armii Krajowej 105

1.5.2.) Miejscowość: Sopot

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-824

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.sopot@straz.gda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/kmpsp-sopot

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4d45166e-1ee9-11ed-acbd-46d0480cd9c4

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej, w wersji zaprojektuj i wybuduj, o mocy nie mniejszej niż 39,0 kWp i nie większej niż 40,0 kWp, zlokalizowanej na dachu budynku Komendy Miejskiej PSP w Sopocie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4d45166e-1ee9-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00340640

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00309284/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 SŁONECZNE DACHY w Państwowej Straży Pożarnej - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Sopocie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00310864/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PT.212.2.2022.27

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 196036,59 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi zaprojektowanie i realizacja inwestycji pod nazwą:
„Wykonanie instalacji fotowoltaicznej, w wersji zaprojektuj i wybuduj, o mocy nie mniejszej niż 39,0 kWp i nie większej niż
40,0 kWp, zlokalizowanej na dachu budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sopocie - ul. Armii Krajowej
105; 81-824 Sopot”
Roboty będą prowadzone na obszarze podlegającym ochronie konserwatora zabytków w Sopocie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi:
1) Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - Załącznik nr 9 do SWZ;
2) Program Funkcjonalno- Użytkowego (PFU)- załącznik nr 10 do SWZ;
3) Projektowane Postanowienia Umowy - załącznik nr 6 do SWZ.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Wykonanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robó t budowlanych na podstawie
PFU i OPZ,
2) Uzyskanie wymaganych opinii, sprawdzeń, uzgodnień i zatwierdzeń dokumentacji projektowej wymaganych przepisami
prawa, w tym uzgodnienia z Zamawiającym, rzeczoznawcami p.poż ., sanitarno- higienicznymi, bhp, ochroną środowiska i
innych o ile okażą się konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym uzyskania pozwolenia na budowę/ zgłoszenia
3) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robó t budowlanych według sporzą dzonych opracowań projektowych;
4) Wykonanie robót budowlanych;
5) Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, oraz uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiają cego
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uż ytkowanie;
W ramach przedmiotu zamówienia zostaną wykonane roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Pzp (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1710 ze zm.), ponieważ wszystkie złożone w postępowaniu oferty podlegały odrzuceniu.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.