eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sienno › Rozbudowa oczyszczalni ścieków w SiennieOgłoszenie z dnia 2022-08-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Siennie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SIENNO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223994

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 36/40

1.5.2.) Miejscowość: Sienno

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-350

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 048 37860118

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@sienno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.sienno.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Siennie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9479aad9-1eec-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00310858

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00039329/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Siennie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy
użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
Przekazywanie pozostałych dokumentów i oświadczeń może nastąpić w sposób określony powyżej w pkt. 2. lub za pośrednictwem
e-mail: ug@sienno.pl
Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: ug@sienno.pl
inwestycje@sienno.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymia-na
informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków
określonych w ustawie, odbywa się przy uży-ciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną.
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wy-konawcami odbywa się przy użyciu
MiniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu, dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej,
2. Zamawiający informuje, iż przekazywanie oferty oraz dokumentów i oświadczeń
składanych wraz z ofertą, odbywa się przy użyciu MiniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
(za
pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego
przez MiniPortal - Formularze do komunikacji -> Formularz do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku),
3. Przekazywanie pozostałych dokumentów i oświadczeń może nastąpić w sposób
określony powyżej w pkt. 2. lub za pośrednictwem e-mail: ug@sienno.pl
Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania przesłane-go
za pośrednictwem e-mail pisma lub dokumentu lub wiadomości.
Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elek-tronicznej, email: inwestycje@sienno.pl.
4. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i
wykonawcy posługują się numerem oznaczeniem sprawy: KIR.271.1.2022
5. Dokumenty elektroniczne składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formu-larza do komunikacji jako załączniki. Sposób
sporządzenia dokumentów elektronicz-nych
musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grud-nia
2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
6. Adres skrzynki ePUAP: /9l604nbcu5/SkrytkaESP
7. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na
ePUAP ma dostęp do formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku” oraz do: „Formularza do komunikacji”,
8. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu
MiniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji
publicznej ePUAP,
9. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formu-larzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” oraz „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB,
10. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych infor-macji przyjmuje się datę ich przekazania na
ePUAP,
11. Identyfikator postępowania i link dla danego postępowania o udzielenie zamówie-nia
dostępne są na liście wszystkich postępowań na MiniPortalu, klikając wcześniej opcję
„Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
12. Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH
- dla uczestników postępowań o udzielenie zamówień publicznych, wykonawców oraz innych osób, których dane osobowe
pozyskano w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia bądź w związku z realizacją zamówienia przez Wykonawcę w
Gminie Sienno
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
Administratorem jest:
Wójta Gminy Sienno
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Z administratorem – Wójtem Gminy Sienno można się skontaktować osobiście lub pisemnie adres 27-350 Sienno ul. Rynek 36/40
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Wójt Gminy Sienno wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@sienno.pl
lub pisemnie na adres Urzędu Gminy w Siennie, 27-350 Sienno ul. Rynek 36/40
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu: prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz
zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania
zamówień publicznych spoczywających na Zamawiającym.
Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie w/w ustaw.
ODBIORCY DANYCH
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami w/w ustaw podmiotom: służbom; organom
administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym
oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli
wykażą w tym interes prawny; jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli
po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą;
innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem
uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy PZP
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane osobowe będą przechowywane zgodnie Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych oraz ustawy o zamówieniach publicznych.
PRAWA
PODMIOTÓW DANYCH
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w
państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH
Pani / Pana dane są pozyskiwane od osób i instytucji, których dane dotyczą oraz od instytucji prowadzących rejestry.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
Obowiązek podania danych osobowych wynika z w/w ustaw.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KIR.271.11.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 6573806,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie oczyszczalni ścieków w Siennie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 1640 i 1641 obręb Sienno, na terenie gminy Sienno, powiat Lipsko, województwo Mazowieckie.

Szczegółowo przedmiot zamówienia obejmuje:
Etap I: opracowanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę, w tym:
1. Materiały przygotowawcze:
 Wystąpienie i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji (Zamawiający jest w posiadaniu karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz mapy do celów projektowych)
 Uzyskać pozwolenie wodno-prawne
 Rozpoznanie terenowo - prawne gruntów
 Wystąpienie i uzyskanie warunków przyłączeniowych od gestorów sieci
 Dostosowanie rozwiązań koncepcji funkcjonalnoużytkowej i koncepcji zagospo-darowania terenu, do przepisów i uzgodnień z Zamawiającym i Użytkownikiem
 Prezentację koncepcji
2. Projekt budowlany wszystkich branż sporządzony zgodnie z aktualnymi przepisami wraz z uzyskaniem wynikających z przepisów uzgodnień, pozwoleń, opinii i zgód, w tym:
 Projekt zagospodarowania terenu
 Architektura
 Konstrukcja
 br. Sanitarna
 br. Elektryczna
 br. Teletechniczna
3. Projekty wykonawcze w branżach:
 Projekt architektoniczny wraz z zagospodarowaniem terenu, przyłączami me-diów wizualizacją i kolorystyką
 Projekt konstrukcji
 Projekt instalacji sanitarnych: wodno-kanalizacyjnej, wentylacji mechanicznej, c.o., c.w.u., przeciwpożarowej
 Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych: oświetlenie ogólne, ewakua-cyjne, gniazd wtykowych, oświetlenie zewnętrzne budynku i terenu, instalacja trójfazowa, domofonowa, telefoniczna, odgromowa, komputerowa, internetowa, dozorowa (monitoring wewnętrzny i zewnętrzny), przeciwpożarowa
 Projekt technologiczny oczyszczalni
 Projekt drogowy – ciągi komunikacyjne
 Projekt organizacji ruchu
4. Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego wraz ze scenariuszem pożarowym obiektu, schematami ewakuacyjnymi, oznaczeniem dróg ewakuacji, wyposażeniem w sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe
5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
6. Informację bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
7. Przedmiary i kosztorysy inwestorskie
8. Charakterystykę energetyczną obiektów
9. Instrukcję eksploatacji obiektu
10. Inne opracowania niezbędne do realizacji robót i zatwierdzenia dokumentacji
11. Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę oczyszczalni ścieków wraz z infrastruktu-rą techniczną
12. Sprawowania nadzoru autorskiego przez Projektanta – autora dokumentacji pro-jektowo-kosztorysowej, nad realizacją robót budowlanych wynikających z tej dokumen-tacji.
Etap II: budowę przedmiotowego obiektu, w tym:
1. Wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonego projektu i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
2. Opracowanie dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenie wymaganych prób i badań, uzyskanie odbiorów robót i przygotowanie dokumentów związanych z odda-niem do użytkowania wybudowanego obiektu
3. Wykonanie rozruchu oczyszczalni
4. Dostarczenie kompletu sprzętu, oznakowań, instrukcji, środków ochrony indywidu-alnej i zbiorowej z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej, wymaganych przepisami
szczegółowymi dla prawidłowej eksploatacji obiektu oczyszczalni ścieków,
5. Przeprowadzenie szkolenia obsługi oczyszczalni
6. Wykonanie instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń,
7. Wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych
8. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie

Wykonawca w ramach realizacji projektu powinien zweryfikować rozwiązania techno-logiczne zaproponowane przez Zamawiającego, dokonać doboru szczegółowych roz-wiązań technologicznych wraz z przedłożeniem rozwiązań do akceptacji przez Zama-wiającego. Po akceptacji rozwiązań Wykonawca powinien dokonać przedłożenia roz-wiązań materiałowych (do akceptacji wymagane jest przedłożenie karty materiałowej), a następnie realizacji na podstawie zatwierdzonych dokumentów. Dopuszcza się zasto-sowanie materiałów i urządzeń nie gorszych niż te, które precyzują zapisy niniejszego PFU.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokonanie stosownej procedury administra-cyjnej dla zakresu realizowanych prac, jeżeli będzie ona wymagana przepisami prawa. W przypadku zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań technicznych i technologicz-nych, dla których niezbędne będzie uzyskanie wymaganych przepisami prawa pozwo-leń i zgłoszeń, Zamawiający w przedmiotowym zakresie udzieli stosownego pełnomoc-nictwa na pisemny wniosek Wykonawcy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisuje dokumentacja: Program funkcjonal-no-użytkowy, Plan zagospodarowania terenu, Schemat technologiczny, stanowiąca za-łączniki nr 1 do niniejszej SWZ oraz wzór umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45252200-0 - Wyposażenie oczyszczalni ścieków

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45262522-6 - Roboty murarskie

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45410000-4 - Tynkowanie

45421131-1 - Instalowanie drzwi

45421132-8 - Instalowanie okien

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: . Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień powtarzających.
1) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót podobnych do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.
2) Zamówienia, o których mowa w ust. 4 pkt 1 będą polegały na powtórzeniu robót projektowych lub budowlanych zgodnych z zakresem robót stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia.
3) Zamówienia, o których mowa w pkt 1 będą udzielane po przeprowadzeniu odrębne-go postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, a jeżeli wartość szacunkowa będzie mniejsza od kwoty o której mowa w art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp tylko po przeprowadzenie negocjacji.
4) Zamówienia, o których mowa w pkt 1 będą udzielane w przypadku wystąpienia po-trzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót, zmiana technologii lub wprowadzenia zakresu dodatkowego w przypadku konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej oraz gdy wystąpi potrzeba wykonania dodatkowego zakresu po dokona-nym odbiorze końcowym.
5) Zakres rzeczowy robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 1 nie przekroczy wartości 20 % wartości niniejszego zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Lp. KRYTERIUM WAGA
1. Cena 60214
2. Okres gwarancji na cały zakres zamówienia 40%
1) Ocena ofert w zakresie kryterium cena dokonana będzie według następują-cych zasad:
Cp = x 60 % x 100

gdzie:
Cp – oznacza wartość punktową oferty w ramach kryterium cena,
Cn – oznacza najniższą cenę,
Cb – oznacza cenę oferty badanej.
2) Ocena ofert w zakresie kryterium okres gwarancji na cały zakres zamówie-nia dokonana będzie według następujących zasad:
G= x 40 % x 100
gdzie:
G – oznacza wartość punktową oferty w ramach kryterium okres gwarancji na cały zakres zamówienia,
Gn – oznacza okres gwarancji na cały zakres zamówienia zaoferowany w ocenianej (badanej) ofercie,
Gmax – oznacza najdłuższy zaoferowany okres gwarancji na cały zakres zamówienia spośród nie podlegających odrzuceniu ofert.

Uwaga:
W zakresie kryterium nr 2, dla porównania i oceny ofert, brany pod uwagę będzie okres gwarancji na roboty budowlane liczony w miesiącach podany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. Maksymalny punktowa-ny przez Zamawiającego okres gwarancji na roboty budowlane to 72 miesiące. Zaofe-rowanie okresu dłuższego spowoduje przyjęcie przez Zamawiającego do oceny i po-równania ofert okresu 72-miesięcznego. Minimalny akceptowalny przez Zamawiającego okres gwarancji na roboty budowlane to 60 miesięcy. Zaoferowanie przez Wykonawcę okresu gwarancji na roboty budowlane równego 60 miesięcy skutkować będzie uzy-skaniem 0 punktów w ramach kryterium okres gwarancji na roboty budowlane, nato-miast jeśli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji na roboty budowlane krótszy niż 60 miesięcy oferta zostanie odrzucona.
3) Ostateczna liczba punktów uzyskanych przez ofertę stanowić będzie sumę punktów przyznanych w ramach wszystkich kryteriów.
Zamawiający dokonana oceny złożonych ofert na podstawie danych podanych przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
Wyniki wszystkich powyższych obliczeń Zamawiający zaokrągli do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na cały zakres zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich pięciu lat (liczonych wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną
o podobnym charakterze i zakresie tj. polegającą na budowie/odbudowie/rozbudowie/nadbudowie oczyszczalni ścieków lub stacji uzdatniania wody, o wartości nie mniejszej niż 4.000.000,00 zł. brutto.
Przez jedną robotę budowlaną Zamawiający rozumie zamówienie wykonane w ramach jednej umowy.
W przypadku gdy w wykazie robót budowlanych przedstawionym przez Wykonawcę rozliczenie między Wykonawcą a Zamawiającym za wykonane zamówienie zostało do-konane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający (do celu oceny oferty) do-kona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie niż złoty polski na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego (http://www.nbp.pl) na dzień ogłoszenia niniejszego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowana tabela kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wy-konywanych wspólnie z innymi Wykonawcami wykaz robót budowlanych dotyczy ro-bót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
2) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi odpowiednie wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie, które skieruje do wykonania zamówienia tj.:
a) projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz posiada minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
b) kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz posiada minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień budowlanych na stanowisku kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie mu-szą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów bądź odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkow-skich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskie-go Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europej-skiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 z późn. zm. ).
Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności za-angażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na rea-lizację zamówienia.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodo-wych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie za-mówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołą-czają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wyko-nają poszczególni Wykonawcy (wzór stanowi załącznik nr 10 do SWZ).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 4. Wykaz robót budowlanych
wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat, a jeże-li okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem
ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz któ-rych roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o któ-rych mowa, są referencje
bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z
przy-czyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wykaz robót
budowlanych należy sporządzić na pod-stawie wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.
Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczącej
orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego – sporządzonej nie wcze-śniej niż 6 miesięcy przed
jej złożeniem.
2. Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przyna-leżności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z in-nym Wykonawcą,
który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwier-dzającymi przygotowanie oferty, oferty
częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postepowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi zał. nr 5 do SWZ).
3. Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie
podstaw wykluczenia z postę-powania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp, art. 108 ust.
1 pkt 4 Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1
pkt 5 Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt
6 Pzp (wzór oświadczenia sta-nowi zał. nr 6 do SWZ).
5. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia pu-blicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę ja-kości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbęd-nych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osoba-mi. Wykaz osób należy sporządzić na
podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

8. Do oferty należy dołączyć:
8.1. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania – odpis lub
informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Cen-tralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej lub innego
właściwego reje-stru.
8.2. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezento-wania nie wynika z dokumentów, o
których mowa w pkt 8.1. – pełnomocnictwo lub inny dokument (np. akt powołania na stanowisko prezesa zarządu, członka
zarządu spółki lub, w przypadku spółek działających w systemie common law, członka rady dyrekto-rów spółki, a także
umowa spółki cywilnej lub uchwała jej wspólników, wskazująca jed-nego ze wspólników jako umocowanego do reprezentacji
spółki) potwierdzający umo-cowanie do reprezentowania Wykonawcy.
8.3. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wyko-nawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8.4. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia oraz o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. W
przypad-ku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepod-leganiu wykluczeniu i
spełnianiu warunków udziału składa każdy z Wykonawców. W przypadku polegania na zdolnościach podmiotów
udostępniających zasoby Wykonaw-ca przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, także
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wyklu-czenia tego podmiotu oraz
odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowa-niu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
8.5. Oświadczenie na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia (wzór stanowi załącznik nr 10 do SWZ).
8.6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dys-pozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny pod-miotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując
zamówienie, bę-dzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – dotyczy Wykonawcy, który polega na
zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotu udostępniającego za-soby (wzór stanowi zał. nr 9 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z treścią SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z treścią SWZ oraz załącznikiem nr 4 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: przekazywanie oferty oraz dokumentów i oświadczeń składanych wraz z ofertą, odbywa się przy użyciu MiniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal (za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez MiniPortal - Formularze do komunikacji -> Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku),

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-12 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-12

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

cena

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.