eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › Dostawy materiałów eksploatacyjnych do sterylizacjiOgłoszenie z dnia 2021-12-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawy materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 242995277

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zygmunta Starego 20

1.5.2.) Miejscowość: Gliwice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 33 08 301

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@szpital4.gliwice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital4.gliwice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital4_gliwice

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Podmiot leczniczy

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9307fb85-52d8-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00310597

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00295042/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 186-P-21

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rękaw foliowo – papierowy

4.5.3.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33198000-4 - Szpitalne wyroby papierowe

4.5.5.) Wartość części: 23884,10 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rękaw włókninowo – foliowy

4.5.3.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.5.5.) Wartość części: 10274,62 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Włóknina mikro krepowana, opakowanie z polipropylenu

4.5.3.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.5.5.) Wartość części: 14384,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Papier do sterylizacji

4.5.3.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33198000-4 - Szpitalne wyroby papierowe

4.5.5.) Wartość części: 16020,00 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Torebka posterylizacyjna samoprzylepna

4.5.3.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.5.5.) Wartość części: 10594,21 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Foliowe zarękawki, jednorazowe zatyczki, markery, tusz

4.5.3.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.5.5.) Wartość części: 1854,06 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Naboje gazowe, fiolkowy wskaźnik, wieloparametrowy wskaźnik, integrator chemiczny

4.5.3.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

38900000-4 - Różne przyrządy do badań lub testowania

38910000-7 - Sprzęt do monitorowania i testowania stanu higienicznego

4.5.5.) Wartość części: 20440,00 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Osłonki na ostrza, wkładki absorbcyjne, filtry, plomby, etykiety, przewieszki, maty, opaski, pisaki

4.5.3.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.5.5.) Wartość części: 12767,20 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Nietoksyczne pakiety, wskaźniki chemiczne, do pary wodnej, testy kontroli, ochraniacze, rolki, taśmy

4.5.3.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

38900000-4 - Różne przyrządy do badań lub testowania

38910000-7 - Sprzęt do monitorowania i testowania stanu higienicznego

4.5.5.) Wartość części: 18774,24 PLN

Część 10

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wskaźniki emulacyjne, testy zwalniania wsadu

4.5.3.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

38910000-7 - Sprzęt do monitorowania i testowania stanu higienicznego

4.5.5.) Wartość części: 9074,00 PLN

Część 11

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Testy kolometryczne, ampułkowe, kontroli skuteczności mycia, higieniczne chusty

4.5.3.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

38900000-4 - Różne przyrządy do badań lub testowania

38910000-7 - Sprzęt do monitorowania i testowania stanu higienicznego

4.5.5.) Wartość części: 30540,00 PLN

Część 12

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Etykiety, rolki tuszujące, metkownica trzyrzędowa

4.5.3.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.5.5.) Wartość części: 28328,00 PLN

Część 13

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Jednorazowe oraz wielorazowe szczotki

4.5.3.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.5.5.) Wartość części: 1587,00 PLN

Część 14

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczotki oraz czyściki

4.5.3.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.5.5.) Wartość części: 2086,25 PLN

Część 15

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Tace, pokrywy, kosze, pojemniki, kasety

4.5.3.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.5.5.) Wartość części: 42350,87 PLN

Część 16

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pistolety, zestaw naprawczy

4.5.3.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.5.5.) Wartość części: 1620,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Posępowanie zostało wszczęte w dniu 2021-12-01 (Ogłoszenie nr 2021/BZP 00295042/01 z dnia 2021-12-01), jednocześnie ogłoszenie oraz dokumentacja zostały umieszczone na stronie prowadzonego postepowania pod adresem: https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/545757, termin składania ofert: 2021-12-15.
W trakcie prowadzonego postepowania okazało się, że na w/w stronie opis przedmiotu zamówienia (formularz excel) zawiera niepełne opisy przedmiotu zamówienia. Przyczyną powyższego jest automatyczne formatowanie przeprowadzone przez arkusz kalkulacyjny, który ograniczył liczbę znaków w komórce do 255. Spowodowało to opublikowanie formularzy nie zawierających wielu istotnych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia. Powyższe stanowi wadę uniemożliwiającą wybranie oferty spełniającej warunki postepowania, a więc jego dalsze prowadzenie jest nieuzasadnione.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Posępowanie zostało wszczęte w dniu 2021-12-01 (Ogłoszenie nr 2021/BZP 00295042/01 z dnia 2021-12-01), jednocześnie ogłoszenie oraz dokumentacja zostały umieszczone na stronie prowadzonego postepowania pod adresem: https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/545757, termin składania ofert: 2021-12-15.
W trakcie prowadzonego postepowania okazało się, że na w/w stronie opis przedmiotu zamówienia (formularz excel) zawiera niepełne opisy przedmiotu zamówienia. Przyczyną powyższego jest automatyczne formatowanie przeprowadzone przez arkusz kalkulacyjny, który ograniczył liczbę znaków w komórce do 255. Spowodowało to opublikowanie formularzy nie zawierających wielu istotnych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia. Powyższe stanowi wadę uniemożliwiającą wybranie oferty spełniającej warunki postepowania, a więc jego dalsze prowadzenie jest nieuzasadnione.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Posępowanie zostało wszczęte w dniu 2021-12-01 (Ogłoszenie nr 2021/BZP 00295042/01 z dnia 2021-12-01), jednocześnie ogłoszenie oraz dokumentacja zostały umieszczone na stronie prowadzonego postepowania pod adresem: https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/545757, termin składania ofert: 2021-12-15.
W trakcie prowadzonego postepowania okazało się, że na w/w stronie opis przedmiotu zamówienia (formularz excel) zawiera niepełne opisy przedmiotu zamówienia. Przyczyną powyższego jest automatyczne formatowanie przeprowadzone przez arkusz kalkulacyjny, który ograniczył liczbę znaków w komórce do 255. Spowodowało to opublikowanie formularzy nie zawierających wielu istotnych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia. Powyższe stanowi wadę uniemożliwiającą wybranie oferty spełniającej warunki postepowania, a więc jego dalsze prowadzenie jest nieuzasadnione.

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Posępowanie zostało wszczęte w dniu 2021-12-01 (Ogłoszenie nr 2021/BZP 00295042/01 z dnia 2021-12-01), jednocześnie ogłoszenie oraz dokumentacja zostały umieszczone na stronie prowadzonego postepowania pod adresem: https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/545757, termin składania ofert: 2021-12-15.
W trakcie prowadzonego postepowania okazało się, że na w/w stronie opis przedmiotu zamówienia (formularz excel) zawiera niepełne opisy przedmiotu zamówienia. Przyczyną powyższego jest automatyczne formatowanie przeprowadzone przez arkusz kalkulacyjny, który ograniczył liczbę znaków w komórce do 255. Spowodowało to opublikowanie formularzy nie zawierających wielu istotnych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia. Powyższe stanowi wadę uniemożliwiającą wybranie oferty spełniającej warunki postepowania, a więc jego dalsze prowadzenie jest nieuzasadnione.

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Posępowanie zostało wszczęte w dniu 2021-12-01 (Ogłoszenie nr 2021/BZP 00295042/01 z dnia 2021-12-01), jednocześnie ogłoszenie oraz dokumentacja zostały umieszczone na stronie prowadzonego postepowania pod adresem: https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/545757, termin składania ofert: 2021-12-15.
W trakcie prowadzonego postepowania okazało się, że na w/w stronie opis przedmiotu zamówienia (formularz excel) zawiera niepełne opisy przedmiotu zamówienia. Przyczyną powyższego jest automatyczne formatowanie przeprowadzone przez arkusz kalkulacyjny, który ograniczył liczbę znaków w komórce do 255. Spowodowało to opublikowanie formularzy nie zawierających wielu istotnych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia. Powyższe stanowi wadę uniemożliwiającą wybranie oferty spełniającej warunki postepowania, a więc jego dalsze prowadzenie jest nieuzasadnione.

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Posępowanie zostało wszczęte w dniu 2021-12-01 (Ogłoszenie nr 2021/BZP 00295042/01 z dnia 2021-12-01), jednocześnie ogłoszenie oraz dokumentacja zostały umieszczone na stronie prowadzonego postepowania pod adresem: https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/545757, termin składania ofert: 2021-12-15.
W trakcie prowadzonego postepowania okazało się, że na w/w stronie opis przedmiotu zamówienia (formularz excel) zawiera niepełne opisy przedmiotu zamówienia. Przyczyną powyższego jest automatyczne formatowanie przeprowadzone przez arkusz kalkulacyjny, który ograniczył liczbę znaków w komórce do 255. Spowodowało to opublikowanie formularzy nie zawierających wielu istotnych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia. Powyższe stanowi wadę uniemożliwiającą wybranie oferty spełniającej warunki postepowania, a więc jego dalsze prowadzenie jest nieuzasadnione.

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Posępowanie zostało wszczęte w dniu 2021-12-01 (Ogłoszenie nr 2021/BZP 00295042/01 z dnia 2021-12-01), jednocześnie ogłoszenie oraz dokumentacja zostały umieszczone na stronie prowadzonego postepowania pod adresem: https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/545757, termin składania ofert: 2021-12-15.
W trakcie prowadzonego postepowania okazało się, że na w/w stronie opis przedmiotu zamówienia (formularz excel) zawiera niepełne opisy przedmiotu zamówienia. Przyczyną powyższego jest automatyczne formatowanie przeprowadzone przez arkusz kalkulacyjny, który ograniczył liczbę znaków w komórce do 255. Spowodowało to opublikowanie formularzy nie zawierających wielu istotnych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia. Powyższe stanowi wadę uniemożliwiającą wybranie oferty spełniającej warunki postepowania, a więc jego dalsze prowadzenie jest nieuzasadnione.

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Posępowanie zostało wszczęte w dniu 2021-12-01 (Ogłoszenie nr 2021/BZP 00295042/01 z dnia 2021-12-01), jednocześnie ogłoszenie oraz dokumentacja zostały umieszczone na stronie prowadzonego postepowania pod adresem: https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/545757, termin składania ofert: 2021-12-15.
W trakcie prowadzonego postepowania okazało się, że na w/w stronie opis przedmiotu zamówienia (formularz excel) zawiera niepełne opisy przedmiotu zamówienia. Przyczyną powyższego jest automatyczne formatowanie przeprowadzone przez arkusz kalkulacyjny, który ograniczył liczbę znaków w komórce do 255. Spowodowało to opublikowanie formularzy nie zawierających wielu istotnych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia. Powyższe stanowi wadę uniemożliwiającą wybranie oferty spełniającej warunki postepowania, a więc jego dalsze prowadzenie jest nieuzasadnione.

Część 9

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Posępowanie zostało wszczęte w dniu 2021-12-01 (Ogłoszenie nr 2021/BZP 00295042/01 z dnia 2021-12-01), jednocześnie ogłoszenie oraz dokumentacja zostały umieszczone na stronie prowadzonego postepowania pod adresem: https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/545757, termin składania ofert: 2021-12-15.
W trakcie prowadzonego postepowania okazało się, że na w/w stronie opis przedmiotu zamówienia (formularz excel) zawiera niepełne opisy przedmiotu zamówienia. Przyczyną powyższego jest automatyczne formatowanie przeprowadzone przez arkusz kalkulacyjny, który ograniczył liczbę znaków w komórce do 255. Spowodowało to opublikowanie formularzy nie zawierających wielu istotnych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia. Powyższe stanowi wadę uniemożliwiającą wybranie oferty spełniającej warunki postepowania, a więc jego dalsze prowadzenie jest nieuzasadnione.

Część 10

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 10)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Posępowanie zostało wszczęte w dniu 2021-12-01 (Ogłoszenie nr 2021/BZP 00295042/01 z dnia 2021-12-01), jednocześnie ogłoszenie oraz dokumentacja zostały umieszczone na stronie prowadzonego postepowania pod adresem: https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/545757, termin składania ofert: 2021-12-15.
W trakcie prowadzonego postepowania okazało się, że na w/w stronie opis przedmiotu zamówienia (formularz excel) zawiera niepełne opisy przedmiotu zamówienia. Przyczyną powyższego jest automatyczne formatowanie przeprowadzone przez arkusz kalkulacyjny, który ograniczył liczbę znaków w komórce do 255. Spowodowało to opublikowanie formularzy nie zawierających wielu istotnych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia. Powyższe stanowi wadę uniemożliwiającą wybranie oferty spełniającej warunki postepowania, a więc jego dalsze prowadzenie jest nieuzasadnione.

Część 11

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 11)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Posępowanie zostało wszczęte w dniu 2021-12-01 (Ogłoszenie nr 2021/BZP 00295042/01 z dnia 2021-12-01), jednocześnie ogłoszenie oraz dokumentacja zostały umieszczone na stronie prowadzonego postepowania pod adresem: https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/545757, termin składania ofert: 2021-12-15.
W trakcie prowadzonego postepowania okazało się, że na w/w stronie opis przedmiotu zamówienia (formularz excel) zawiera niepełne opisy przedmiotu zamówienia. Przyczyną powyższego jest automatyczne formatowanie przeprowadzone przez arkusz kalkulacyjny, który ograniczył liczbę znaków w komórce do 255. Spowodowało to opublikowanie formularzy nie zawierających wielu istotnych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia. Powyższe stanowi wadę uniemożliwiającą wybranie oferty spełniającej warunki postepowania, a więc jego dalsze prowadzenie jest nieuzasadnione.

Część 12

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 12)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Posępowanie zostało wszczęte w dniu 2021-12-01 (Ogłoszenie nr 2021/BZP 00295042/01 z dnia 2021-12-01), jednocześnie ogłoszenie oraz dokumentacja zostały umieszczone na stronie prowadzonego postepowania pod adresem: https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/545757, termin składania ofert: 2021-12-15.
W trakcie prowadzonego postepowania okazało się, że na w/w stronie opis przedmiotu zamówienia (formularz excel) zawiera niepełne opisy przedmiotu zamówienia. Przyczyną powyższego jest automatyczne formatowanie przeprowadzone przez arkusz kalkulacyjny, który ograniczył liczbę znaków w komórce do 255. Spowodowało to opublikowanie formularzy nie zawierających wielu istotnych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia. Powyższe stanowi wadę uniemożliwiającą wybranie oferty spełniającej warunki postepowania, a więc jego dalsze prowadzenie jest nieuzasadnione.

Część 13

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 13)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Posępowanie zostało wszczęte w dniu 2021-12-01 (Ogłoszenie nr 2021/BZP 00295042/01 z dnia 2021-12-01), jednocześnie ogłoszenie oraz dokumentacja zostały umieszczone na stronie prowadzonego postepowania pod adresem: https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/545757, termin składania ofert: 2021-12-15.
W trakcie prowadzonego postepowania okazało się, że na w/w stronie opis przedmiotu zamówienia (formularz excel) zawiera niepełne opisy przedmiotu zamówienia. Przyczyną powyższego jest automatyczne formatowanie przeprowadzone przez arkusz kalkulacyjny, który ograniczył liczbę znaków w komórce do 255. Spowodowało to opublikowanie formularzy nie zawierających wielu istotnych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia. Powyższe stanowi wadę uniemożliwiającą wybranie oferty spełniającej warunki postepowania, a więc jego dalsze prowadzenie jest nieuzasadnione.

Część 14

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 14)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Posępowanie zostało wszczęte w dniu 2021-12-01 (Ogłoszenie nr 2021/BZP 00295042/01 z dnia 2021-12-01), jednocześnie ogłoszenie oraz dokumentacja zostały umieszczone na stronie prowadzonego postepowania pod adresem: https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/545757, termin składania ofert: 2021-12-15.
W trakcie prowadzonego postepowania okazało się, że na w/w stronie opis przedmiotu zamówienia (formularz excel) zawiera niepełne opisy przedmiotu zamówienia. Przyczyną powyższego jest automatyczne formatowanie przeprowadzone przez arkusz kalkulacyjny, który ograniczył liczbę znaków w komórce do 255. Spowodowało to opublikowanie formularzy nie zawierających wielu istotnych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia. Powyższe stanowi wadę uniemożliwiającą wybranie oferty spełniającej warunki postepowania, a więc jego dalsze prowadzenie jest nieuzasadnione.

Część 15

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 15)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Posępowanie zostało wszczęte w dniu 2021-12-01 (Ogłoszenie nr 2021/BZP 00295042/01 z dnia 2021-12-01), jednocześnie ogłoszenie oraz dokumentacja zostały umieszczone na stronie prowadzonego postepowania pod adresem: https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/545757, termin składania ofert: 2021-12-15.
W trakcie prowadzonego postepowania okazało się, że na w/w stronie opis przedmiotu zamówienia (formularz excel) zawiera niepełne opisy przedmiotu zamówienia. Przyczyną powyższego jest automatyczne formatowanie przeprowadzone przez arkusz kalkulacyjny, który ograniczył liczbę znaków w komórce do 255. Spowodowało to opublikowanie formularzy nie zawierających wielu istotnych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia. Powyższe stanowi wadę uniemożliwiającą wybranie oferty spełniającej warunki postepowania, a więc jego dalsze prowadzenie jest nieuzasadnione.

Część 16

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 16)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Posępowanie zostało wszczęte w dniu 2021-12-01 (Ogłoszenie nr 2021/BZP 00295042/01 z dnia 2021-12-01), jednocześnie ogłoszenie oraz dokumentacja zostały umieszczone na stronie prowadzonego postepowania pod adresem: https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/545757, termin składania ofert: 2021-12-15.
W trakcie prowadzonego postepowania okazało się, że na w/w stronie opis przedmiotu zamówienia (formularz excel) zawiera niepełne opisy przedmiotu zamówienia. Przyczyną powyższego jest automatyczne formatowanie przeprowadzone przez arkusz kalkulacyjny, który ograniczył liczbę znaków w komórce do 255. Spowodowało to opublikowanie formularzy nie zawierających wielu istotnych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia. Powyższe stanowi wadę uniemożliwiającą wybranie oferty spełniającej warunki postepowania, a więc jego dalsze prowadzenie jest nieuzasadnione.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.