eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łysomice › Zakup materiałów budowalnych dla potrzeby budowy sieci wodociągowej na terenie Gminy ŁysomiceOgłoszenie z dnia 2023-07-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup materiałów budowalnych dla potrzeby budowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Łysomice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Łysomice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 366321404

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gostkowo 21e

1.5.2.) Miejscowość: Łysomice

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-148

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 56678 44 51

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@zuklysomice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zukgostkowo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-73f56ee7-012b-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający sektorowy - art. 5 ust. 1 pkt 2 - gospodarka wodna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


gospodarka wodno-ściekowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup materiałów budowalnych dla potrzeby budowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Łysomice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-73f56ee7-012b-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00310593

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00246096

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP34.271.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Zakup materiałów budowalnych dla potrzeby budowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Łysomice”.
1.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr I – OPZ „Opis przedmiotu zamówienia”.
2. Ilości wskazane w OPZ są ilościami szacunkowymi, przyjętymi dla celów porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Ilości mogą ulec zmiennie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem nieprzekraczalności kwoty w tym również w zakresie „prawa opcji”. Wykonawca, z którym Zamawiający podpisze umowę, nie będzie mu przysługiwało żadne roszczenie finansowe, ani prawne związane z ilością zakupionych artykułów.
3. Przedmiot zamówienia objęty umową może zostać zredukowany przez Zamawiającego, o maksymalnie 30% całego zamówienia, z uwzględnieniem każdej pozycji zamówienia (zawartej w załączniku I OPZ). Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
4. Zamawiający wymaga, aby dostarczone materiały były fabrycznie nowe, pierwszego gatunku, zapakowane w oryginalne opakowania, posiadały co najmniej 12 miesięczną przydatność do użycia, licząc od daty dostawy poszczególnego wyrobu. Ilość oraz rodzaj zamawianych materiałów została zawarta w formularzu cenowym stanowiącym zarówno szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, jak również formularz cenowy Wykonawcy.
5. Dostarczony przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie rozładować oraz wnieść do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń na własny koszt. Zamawiający dopuszcza dostarczenie materiałów za pośrednictwem kuriera – na koszt wykonawcy. Każdy dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać instrukcję obsługi w języku polskim, aprobaty techniczne, certyfikaty oraz wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przy tego typu materiałach.
6. Maksymalna wartość opcji nie może przekroczyć 15% wartości zamówienia dla poszczególnych części zamówienia. (zawartej w załączniku I OPZ). Zwiększenie zamówienia nastąpi w przypadku wystąpienia oszczędności poprzetargowych, a rodzaj oraz zakres zostanie określony przez Zamawiającego po analizie możliwości finansowych w ramach zwiększenia zamówienia podstawowego.
7. Miejsce składowania części zamówienia – Zakład Usług Komunalnych Łysomice Sp. Z o.o. Gostkowo 21e, 87-148 Łysomice.

4.5.3.) Główny kod CPV: 44111000-1 - Materiały budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

44167400-2 - Kolanka

44163000-0 - Rury i osprzęt

44163100-1 - Rury

44162000-3 - Instalacje rurowe

44163200-2 - Osprzęt do przewodów rurowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 685709,13 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 685709,13 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 685709,13 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Instalnova Grupa SBS K. Borkowski Spółka Komandytowa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8883116224

7.3.3) Ulica: Płocka 28B

7.3.4) Miejscowość: Włocławek

7.3.5) Kod pocztowy: 87-800

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 685709,13 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.