eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łysomice › Zakup materiałów budowalnych dla potrzeby budowy sieci wodociągowej na terenie Gminy ŁysomiceOgłoszenie z dnia 2023-06-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup materiałów budowalnych dla potrzeby budowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Łysomice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Łysomice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 366321404

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gostkowo 21e

1.5.2.) Miejscowość: Łysomice

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-148

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 56678 44 51

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@zuklysomice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zukgostkowo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający sektorowy - art. 5 ust. 1 pkt 2 - gospodarka wodna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

gospodarka wodno-ściekowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup materiałów budowalnych dla potrzeby budowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Łysomice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-73f56ee7-012b-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00246096

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-73f56ee7-012b-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z pkt 16 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego jako ,,RODO" udostępniam klauzulę informacyjną
Administratorem Twoich danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych Łysomice Sp. Zo.o.. Możesz się z nim skontaktować w następujący sposób : listownie na adres siedziby Zakład Usług Komunalnych Łysomice, 87-148 Łysomice, Gostkowo 21e,
e-mailowo prezes@zuklysomice.pl, telefonicznie 507195677 Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres prezes@zuklysomice.pl
1. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie
1) art. 6 ust. 1 lit b, w celu zawarcia i wykonania umowy,
2) art. 6 ust. 1 lit c w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z realizacji:
a) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
b) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
c) ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. kodeks cywilny
3) art. 6 ust. 1 lit a RODO na podstawie zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, a przekażesz administratorowi z własnej inicjatywy więcej danych niż jest to konieczne dla załatwienia Twojej sprawy (tzw. działanie wyraźnie potwierdzające) np. podanie nr telefonu, adresu e-mail.
2. Twoje dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: podmioty świadczące telekomunikacyjne, pocztowe jednostki organizacyjne administratora wykonujące jego zadania ustawowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną.
Twoje dane mogą być udostępniane tylko gdy administratora upoważniają do tego obowiązujące przepisy
Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne i inne, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte:
1) nie dłużej jednak niż do 10 lat od zakończenia umowy,
2) lub do przedawnienia ewentualnych roszczeń,
3) w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie dane te będą przetwarzane do czasu cofnięcie zgody, nie dłużej jednak do końca terminu wskazanego w ppkt. 1.
4. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora masz prawo do:
1) dostępu do treści danych na podstawie art. 15;
2) sprostowania danych na podstawie art. 16;
3) usunięcia danych na podstawie art. 17 jeżeli:
a) wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
b) dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
c) dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
4) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18;
5) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez nas przed jej cofnięciem.
5. Podanie danych jest:
1) warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie podasz nam swoich danych osobowych nie będziemy mogli zawrzeć i realizować z Tobą umowy
2) wymogiem ustawy na podstawie, których działa administrator po zawarciu umowy, jeżeli odmówisz podania danych lub podasz nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł zrealizować celu do jakiego zobowiązują go przepisy prawa
3) dobrowolne w zakresie zgody, która może być cofnięta w dowolnym momencie
6. Przysługuje Ci także skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – Warszawa ul. Stawki 2, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. Twoje dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.
8. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
9. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Zakładu Usług Komunalnych Łysomice oraz platforma zakupowa ezamowienia.gov.pl.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP34.271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Zakup materiałów budowalnych dla potrzeby budowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Łysomice”.
1.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr I – OPZ „Opis przedmiotu zamówienia”.
2. Ilości wskazane w OPZ są ilościami szacunkowymi, przyjętymi dla celów porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Ilości mogą ulec zmiennie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem nieprzekraczalności kwoty w tym również w zakresie „prawa opcji”. Wykonawca, z którym Zamawiający podpisze umowę, nie będzie mu przysługiwało żadne roszczenie finansowe, ani prawne związane z ilością zakupionych artykułów.
3. Przedmiot zamówienia objęty umową może zostać zredukowany przez Zamawiającego, o maksymalnie 30% całego zamówienia, z uwzględnieniem każdej pozycji zamówienia (zawartej w załączniku I OPZ). Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
4. Zamawiający wymaga, aby dostarczone materiały były fabrycznie nowe, pierwszego gatunku, zapakowane w oryginalne opakowania, posiadały co najmniej 12 miesięczną przydatność do użycia, licząc od daty dostawy poszczególnego wyrobu. Ilość oraz rodzaj zamawianych materiałów została zawarta w formularzu cenowym stanowiącym zarówno szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, jak również formularz cenowy Wykonawcy.
5. Dostarczony przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie rozładować oraz wnieść do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń na własny koszt. Zamawiający dopuszcza dostarczenie materiałów za pośrednictwem kuriera – na koszt wykonawcy. Każdy dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać instrukcję obsługi w języku polskim, aprobaty techniczne, certyfikaty oraz wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przy tego typu materiałach.
6. Maksymalna wartość opcji nie może przekroczyć 15% wartości zamówienia dla poszczególnych części zamówienia. (zawartej w załączniku I OPZ). Zwiększenie zamówienia nastąpi w przypadku wystąpienia oszczędności poprzetargowych, a rodzaj oraz zakres zostanie określony przez Zamawiającego po analizie możliwości finansowych w ramach zwiększenia zamówienia podstawowego.
7. Miejsce składowania części zamówienia – Zakład Usług Komunalnych Łysomice Sp. Z o.o. Gostkowo 21e, 87-148 Łysomice.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44111000-1 - Materiały budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44167400-2 - Kolanka

44163000-0 - Rury i osprzęt

44163100-1 - Rury

44162000-3 - Instalacje rurowe

44163200-2 - Osprzęt do przewodów rurowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

6. Maksymalna wartość opcji nie może przekroczyć 15% wartości zamówienia dla poszczególnych części zamówienia. (zawartej w załączniku I OPZ). Zwiększenie zamówienia nastąpi w przypadku wystąpienia oszczędności poprzetargowych, a rodzaj oraz zakres zostanie określony przez Zamawiającego po analizie możliwości finansowych w ramach zwiększenia zamówienia podstawowego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cena oferty powinna zostać wyliczona przez wykonawcę w oparciu o całkowity zakres prac przedstawiony w opisie przedmiotu zamówienia. Uznaje się, że cena oferty w całości pokrywa wynagrodzenie wykonawcy.
2. Wykonawca ma obowiązek podać w formularzu oferty, zryczałtowaną cenę za realizację całości zamówienia.
3. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia wynikające bezpośrednio z SWZ, opisu przedmiotu zamówienia oraz koszty wszelkich prac niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, a nie wymienionych w dokumentach, których wykonanie jest konieczne dla prawidłowego i kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający wyklucza możliwość wysuwania przez wykonawcę roszczeń pod jego adresem z uwagi na błędne skalkulowanie ceny.
5. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w obliczeniu ceny ofertowej obciążają wyłącznie wykonawcę niniejszego zamówienia. W związku z czym wykonawca musi przewidzieć wszelkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę.
6. Cenę ryczałtową za każdy przedmiot zamówienia traktować należy jako stałą i niezmienną z wyjątkiem sytuacji zmiany stawki podatku VAT lub zmiany opisanej we wzorze umowy.
7. Przed złożeniem oferty, wykonawcy zobowiązani są do dokładnego zapoznania się z przedmiotem oraz zakresem zamówienia. Na wykonawcy przystępującym do przetargu ciąży obowiązek dokonania niezbędnych sprawdzeń, wyliczeń, ekspertyz w celu zapewnienia jednoznaczności składanej oferty zarówno w zakresie cenowo-przedmiotowym, jak również odnośnie terminu realizacji.
8. Cenę oferty należy określić w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ilekroć mowa o cenie należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej). Cena w przypadku Wykonawców nie mających siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest ceną netto.
9. Cena podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) musi być całkowitą ceną brutto za wykonanie zamówienia.
a. Za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/pl/, Wykonawca uzupełnia ceny dla każdej Części zamówienia.
b. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa Nazwa Jednostki tel. +48 22 458 77 99.
10. Cena powinna zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę oraz koszt użyczenia instrumentarium.
11. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegać żadnym negocjacjom, ani wariantowości.
12. Cena podana przez Wykonawcę musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia i obowiązywać będzie przez cały okres związania ofertą.
13. Wykonawca sporządzając ofertę powinien określić ceny w sposób rzetelny, tj. w taki, żeby wybór jego oferty gwarantował Zamawiającemu realizację zamówienia każdej z pozycji.
14. Cenę oferty należy obliczyć jako sumę iloczynów ilości jednostkowych przez właściwą towarowi cenę jednostkową brutto (zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku- uwzględniając podatek VAT).
15. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności za fakturę VAT

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a') odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
b') Oświadczenie w związku z art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 z dnia 31 lipca 2014r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie wykonawcy o przynależności/braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę załącznik nr 1 wraz z załącznikiem - formularz cenowym oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 2 i 3 do SWZ.
2. W zakresie nieuregulowanym SWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
3. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w ww. rozporządzeniu, składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formie pisemnej lub w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy Pzp

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia o których mowa w pkt. 15.1. SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
b) w przypadku, o którym mowa w rozdziale 11.2 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika do SWZ.
c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 15.5.1 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 15.5.1 b SWZ składa odpowiednio Wykonawca / Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku.
3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie ze wzorem umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-12 14:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-12 14:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.