eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wołów › "Budowa przychodni specjalistycznej w Wołowie" - w formule "zaprojektuj i wybuduj"Ogłoszenie z dnia 2022-08-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Budowa przychodni specjalistycznej w Wołowie”
– w formule „zaprojektuj i wybuduj”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wołów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931935000

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 34

1.5.2.) Miejscowość: Wołów

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-100

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 71 319 13 05

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@wolow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wolow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa przychodni specjalistycznej w Wołowie”
– w formule „zaprojektuj i wybuduj”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9f30f750-1df6-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00310141

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00037320/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Budowa przychodni specjalistycznej w Wołowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/wolow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/wolow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://platformazakupowa.pl/pn/wolow
- "Wyślij wiadomość do Zamawiającego"

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuję, że dane osobowe pozyskane w związku z przeprowadzeniem niniejszego postępowania przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "Rozporządzenie RODO" w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
1. Administratorem danych osobowych jest Zamawiający. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych wydane na jej podstawie akty wykonawcze, a także ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenie RODO.
2. Dane osobowe będą przetwarzane, z uwzględnieniem przepisów prawa, w celu:
a) przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
b) zawarcia i realizacji umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu wykonawcą,
c) dokonania rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy,
d) przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i / lub audytu przez komórki Zamawiającego i inne uprawnione podmioty,
e) udostępnienie dokumentacji postępowania i zawartej umowy jako informacji publicznej,
f) archiwizacji postępowania.
3. Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie przez okres co najmniej 5 lat zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji. Dotyczy to wszystkich uczestników postępowania.
5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia RODO:
a) prawo dostępu do danych (art. 15),
b) prawo sprostowania danych (art. 16),
c) prawo do usunięcia danych (art. 17),
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18).
e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
a) prawo do usunięcia danych osobowych, "prawo do bycia zapomnianym" w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia RODO,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia RODO,
c) prawo sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 Rozporządzenia RODO.
7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.
8. Wystąpienie z żądaniem o którym mowa w pkt. 6 lub 7, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia niniejszego postępowania. Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania lub umowy.
9. Wykonawca pozyskując dane osobowe na potrzeby sporządzenia oferty zobowiązany jest wypełnić obowiązki wynikające m. in. z art 13 i 14 Rozporządzenia RODO. Wykonawca składając ofertę składa oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.
10. Dane osobowe pozyskane w postępowaniu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
11. Dane osobowe pozyskane w postępowaniu nie będą przekazywane do Państw trzecich oraz instytucji międzynarodowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZP.271.25.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa przychodni specjalistycznej w Wołowie” – w formule „zaprojektuj i wybuduj” wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie a także dostawy wyposażenia i sprzętu medycznego.
Przedmiotem zamówienia jest:
• inwentaryzacja obiektów pozostających w kolizji z planowaną budową przeznaczonych do rozbiórki;
• inwentaryzacja zieleni pozostającej w kolizji z planowaną budową z przeznaczeniem do wycinki;
• opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej niezbędnej dla budowy budynku przychodni specjalistycznej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę;
• wykonanie robót budowlano-montażowych wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w oparciu o uzyskaną decyzję o pozwoleniu na budowę;
• uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku przychodni przy ul. Kościuszki na potrzeby Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Poradni Specjalistycznych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45215000-7 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45215100-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych

45215140-0 - Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45232452-5 - Roboty odwadniające

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

33100000-1 - Urządzenia medyczne

39290000-1 - Wyposażenie różne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: zgodnie z SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwa zadania inwestycyjne w zakresie budowy, przebudowy lub remoncie budynku użyteczności publicznej o minimalnej kubaturze 2.500 m3, zawierające w swoim zakresie branże: budowlaną, sanitarną (w tym wykonanie klimatyzacji), elektryczną, elektroenergetyczną i telekomunikacyjną.
Wykonawca musi być w stanie wykazać i udowodnić zrealizowanie wskazanych w warunku robót na wezwanie Zamawiającego.

Uwaga
Za budowę lub przebudowę lub remont Zamawiający uzna budowę, przebudowę lub remont w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.).
Pod pojęciem budynku użyteczności publicznej, Zamawiający rozumie zgodnie z § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 ( tekst jednolity: Dz.U. 2022 poz. 1225 z późn. zm.), budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie wyżej określonego warunku wykazuje co najmniej jeden z Wykonawców lub co najmniej dwóch wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w sumie wykażą się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie nie wykazał się całym wymaganym doświadczeniem opisanym powyżej.
b) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwa zadania projektowe polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu dokumentu uprawniającego do rozpoczęcia robót budowlanych dla inwestycji polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej o minimalnej kubaturze 2.500 m3, zawierające w swoim zakresie branże: budowlaną, sanitarną (w tym wykonanie klimatyzacji), elektryczną, elektroenergetyczną i telekomunikacyjną.
Wykonawca musi być w stanie wykazać i udowodnić zrealizowanie wskazanych w warunku usług na wezwanie Zamawiającego.
c) Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, odpowiednie do funkcji jaka zostanie im powierzona – dotyczy cz. 1.
Za spełnienie w/w warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna dysponowanie:
• Kierownikiem Budowy, który:
 posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń wspecjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz
 pełnił funkcję kierownika budowy przy budowie, przebudowie lub remoncie co najmniej jednego budynku użyteczności publicznej o kubaturze minimum 2.500 m3, zawierającego w swoim zakresie branże: budowlaną, sanitarną,(w tym: wykonanie klimatyzacji), elektryczną i elektroenergetyczną,telekomunikacyjną.


• Kierownikiem robót sanitarnych, który:
 posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania robotami, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz
 pełnił funkcję kierownika budowy lub kierownika robót sanitarnych, dla sieci,instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
• Kierownikiem robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, który:
 posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, uprawniające do kierowania robotami, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz
 pełnił funkcję kierownika budowy lub kierownika robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
• Kierownikiem robót branży telekomunikacyjnej, który:
 posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, uprawniające do kierowania robotami, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz
 pełnił funkcję kierownika budowy lub kierownika robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia wyżej wymienionych funkcji przez jedną osobę.
• Projektantem br. architektonicznej(projektant wiodący odpowiedzialny za koordynację dokumentacji projektowej wszystkich branż), który:
 posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do projektowania, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz
 pełnił funkcję projektanta w specjalności architektonicznej przy realizacji dokumentacji projektowej dla budowy, przebudowy lub remontu co najmniej jednego budynku użyteczności publicznej o kubaturze minimum 2.500 m3.
• Projektantem br. konstrukcyjnej, który:
 posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do projektowania, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz
 pełnił funkcję projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji dokumentacji projektowej dla budowy, przebudowy lub remontu co najmniej jednego budynku użyteczności publicznej o kubaturze minimum 2.500 m3.
• Projektantem branży sanitarnej, który:
 posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do projektowania, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz
 pełnił funkcję projektanta w specjalności sanitarnej przy realizacji dokumentacji projektowej dla budowy, przebudowy lub remontu co najmniej jednego budynku użyteczności publicznej o kubaturze minimum 2.500 m3.
• Projektantem branży elektrycznej, który:
 posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do projektowania, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz
 pełnił funkcję projektanta w specjalności elektrycznej przy realizacji dokumentacji projektowej dla budowy, przebudowy lub remontu co najmniej jednego budynku użyteczności publicznej o kubaturze minimum 2.500 m3.
• Projektantem branży telekomunikacyjnej, który:
 uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do projektowania, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz
 pełnił funkcję projektanta w specjalności telekomunikacyjnej przy realizacji dokumentacji projektowej dla budowy, przebudowy lub remontu co najmniej jednego budynku użyteczności publicznej o kubaturze minimum 2.500 m3.

Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych wymaga uprawnień w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tekst jednolity: Dz.U. 2019 r. poz. 831z późn. zm.).
Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające wymaganym uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej(tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 1646z późn. zm.).

Wykonawca przedstawi wykaz osób na wezwanie Zamawiającego.

Wykonawca składający ofertę zobowiązuje się w przypadku podpisania umowy, do skierowania do pracy osób wskazanych w wykazie. W przypadkach losowych wykluczających zatrudnienie osób wskazanych w wykazie, Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia osób o kwalifikacjach zawodowych i wykształceniu niezbędnym do wykonania zamówienia zgodnym z wymaganiami SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
2) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 109 ust.1 pkt5 i 7.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych odpowiadających opisowi warunku określonemu w Rozdziale VI ust. 2 pkt 4 litera a wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie,wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
2) wykaz usług projektowych odpowiadających opisowi warunku określonemu w Rozdziale VI ust. 2 pkt 4 litera b wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
3) wykaz osób, odpowiadających opisowi warunku określonemu w Rozdziale VI ust. 2 pkt 4 litera c skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 8do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1) Formularz ofertowy– wypełniony i podpisany przez wykonawcę.
2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
3) Specyfikacja techniczna – załącznik nr 11do SWZ.
4) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z własnym oświadczeniem, o którym mowa w pkt 4, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 4 składa każdy z wykonawców w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców w przypadku o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, Wykonawcy składają oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni wykonawcy.
7) ZOBOWIĄZANIE do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
8) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik/ do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
9) Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów wskazanych w formularzu ofertowym jako tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty.
3) Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub przez upoważnionego przedstawiciela.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
5) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
7.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
8.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
9. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały określone w paragrafie 15 wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-15 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/wolow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-15 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-14

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Dodatkowa obligatoryjna przesłanka wykluczenia z postępowania, tj.: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.