eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Dostawa ziemniaków, warzyw i owoców, na potrzeby 1WSzKzP SPZOZ w Lublinie Filii w Ełku - Część IIOgłoszenie z dnia 2022-08-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa ziemniaków, warzyw i owoców,
na potrzeby 1WSzKzP SPZOZ w Lublinie Filii w Ełku
– Część II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431022232

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al.Racławickie 23

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-049

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 87 621 99 36

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: abudzynska@1wszk.elk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.1wszk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa ziemniaków, warzyw i owoców,
na potrzeby 1WSzKzP SPZOZ w Lublinie Filii w Ełku
– Część II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8f903c7c-1df9-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00310042

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00108795/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.11 Dostawa ziemniaków,warzyw i owoców

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://1wszk.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wymaga przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pośrednictwem Platformy znajdującej się
pod adresem: https://1wszk.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”.
2. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa: https://1wszk.ezamawiajacy.pl
tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00); e-mail: oneplace@marketplanet.pl
3. Szczegółowe informacje zawiera Rozdział X do SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca przedłoży pełną ofertę w zakresie przedmiotu zamówienia objętego zamówieniem – co do zakresu, parametrów oraz ich konfiguracji zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SWZ w formie elektronicznej, w formacie danych określonych w Rozdziale X ust. 10 i opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy i w języku polskim, pod rygorem nieważności.
a) Kwalifikowany podpis elektroniczny musi być wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1173 ze zm.) oraz przesłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
b) W przypadku postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, postać elektroniczna oświadczenia woli jest opatrywana podpisem zaufanym. Systemem zapewniającym możliwość wykorzystania podpisu zaufanego jest w Polsce system ePUAP.
c) Podpis osobisty, to zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 332 z późn. zm.) podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny
w rozumieniu art 3 pkt 11 rozporządzenia eIDAS, weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W przypadku pozyskiwania danych osobowych od osób fizycznych w celu ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13
lub art. 14 RODO zgodnie z oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferta Wykonawcy stanowiącym
Załącznik nr 1 do SWZ.
1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 20-049 Lublin, Al. Racławickie 23, oraz spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON:017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,
20-049 Lublin, Al. Racławickie 23 prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://1wszk.ezamawiajacy.pl
b) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych iod@1wszk.elk.pl,
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;


f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP/TP/68/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1 Warzywa

4.2.6.) Główny kod CPV: 03221000-6 - Warzywa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze i ocenie oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie postępował zgodnie z wymaganiami ustawy Pzp oraz kierował się kryterium oceny ofert określonym w niniejszej SWZ.
2. Przy wyborze oferty w danym zadaniu Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Cena (C) –100 %

cena najniższa brutto
C = ------------------------------------------------ x 100
cena oferty badanej brutto

Podstawą wyboru najkorzystniejszej oferty w kryterium „Cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Oferta Wykonawcy.
Każda z ofert oceniana będzie przez członków komisji w systemie punktowym na podstawie kryterium oceny określonego powyżej. Punkty będą przyznawane za poszczególne części składowe oceny ofert wyznaczone przez przyjęte kryterium oraz jego wagę. Każde zadanie podlegać będzie odrębnej ocenie. Maksymalna liczba punktów jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.= 100%. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w przyjętym kryterium.

UWAGA: Zamawiający przy wyliczeniu punktów będzie stosował formuły obliczeniowe stworzone na bazie programu Microsoft Excel (z zastosowaniem zasady zaokrąglania do dwóch miejsc po przecinku).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2 Owoce

4.2.6.) Główny kod CPV: 03222321-9 - Jabłka

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze i ocenie oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie postępował zgodnie z wymaganiami ustawy Pzp oraz kierował się kryterium oceny ofert określonym w niniejszej SWZ.
2. Przy wyborze oferty w danym zadaniu Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Cena (C) –100 %

cena najniższa brutto
C = ------------------------------------------------ x 100
cena oferty badanej brutto

Podstawą wyboru najkorzystniejszej oferty w kryterium „Cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Oferta Wykonawcy.
Każda z ofert oceniana będzie przez członków komisji w systemie punktowym na podstawie kryterium oceny określonego powyżej. Punkty będą przyznawane za poszczególne części składowe oceny ofert wyznaczone przez przyjęte kryterium oraz jego wagę. Każde zadanie podlegać będzie odrębnej ocenie. Maksymalna liczba punktów jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.= 100%. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w przyjętym kryterium.

UWAGA: Zamawiający przy wyliczeniu punktów będzie stosował formuły obliczeniowe stworzone na bazie programu Microsoft Excel (z zastosowaniem zasady zaokrąglania do dwóch miejsc po przecinku).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 3 Owoce cytrusowe

4.2.6.) Główny kod CPV: 03222210-8 - Cytryny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze i ocenie oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie postępował zgodnie z wymaganiami ustawy Pzp oraz kierował się kryterium oceny ofert określonym w niniejszej SWZ.
2. Przy wyborze oferty w danym zadaniu Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Cena (C) –100 %

cena najniższa brutto
C = ------------------------------------------------ x 100
cena oferty badanej brutto

Podstawą wyboru najkorzystniejszej oferty w kryterium „Cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Oferta Wykonawcy.
Każda z ofert oceniana będzie przez członków komisji w systemie punktowym na podstawie kryterium oceny określonego powyżej. Punkty będą przyznawane za poszczególne części składowe oceny ofert wyznaczone przez przyjęte kryterium oraz jego wagę. Każde zadanie podlegać będzie odrębnej ocenie. Maksymalna liczba punktów jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.= 100%. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w przyjętym kryterium.

UWAGA: Zamawiający przy wyliczeniu punktów będzie stosował formuły obliczeniowe stworzone na bazie programu Microsoft Excel (z zastosowaniem zasady zaokrąglania do dwóch miejsc po przecinku).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 4 Kiszonki

4.2.6.) Główny kod CPV: 15331000-7 - Warzywa przetworzone

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze i ocenie oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie postępował zgodnie z wymaganiami ustawy Pzp oraz kierował się kryterium oceny ofert określonym w niniejszej SWZ.
2. Przy wyborze oferty w danym zadaniu Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Cena (C) –100 %

cena najniższa brutto
C = ------------------------------------------------ x 100
cena oferty badanej brutto

Podstawą wyboru najkorzystniejszej oferty w kryterium „Cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Oferta Wykonawcy.
Każda z ofert oceniana będzie przez członków komisji w systemie punktowym na podstawie kryterium oceny określonego powyżej. Punkty będą przyznawane za poszczególne części składowe oceny ofert wyznaczone przez przyjęte kryterium oraz jego wagę. Każde zadanie podlegać będzie odrębnej ocenie. Maksymalna liczba punktów jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.= 100%. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w przyjętym kryterium.

UWAGA: Zamawiający przy wyliczeniu punktów będzie stosował formuły obliczeniowe stworzone na bazie programu Microsoft Excel (z zastosowaniem zasady zaokrąglania do dwóch miejsc po przecinku).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 5 Ziemniaki

4.2.6.) Główny kod CPV: 03212100-1 - Ziemniaki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze i ocenie oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie postępował zgodnie z wymaganiami ustawy Pzp oraz kierował się kryterium oceny ofert określonym w niniejszej SWZ.
2. Przy wyborze oferty w danym zadaniu Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Cena (C) –100 %

cena najniższa brutto
C = ------------------------------------------------ x 100
cena oferty badanej brutto

Podstawą wyboru najkorzystniejszej oferty w kryterium „Cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Oferta Wykonawcy.
Każda z ofert oceniana będzie przez członków komisji w systemie punktowym na podstawie kryterium oceny określonego powyżej. Punkty będą przyznawane za poszczególne części składowe oceny ofert wyznaczone przez przyjęte kryterium oraz jego wagę. Każde zadanie podlegać będzie odrębnej ocenie. Maksymalna liczba punktów jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.= 100%. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w przyjętym kryterium.

UWAGA: Zamawiający przy wyliczeniu punktów będzie stosował formuły obliczeniowe stworzone na bazie programu Microsoft Excel (z zastosowaniem zasady zaokrąglania do dwóch miejsc po przecinku).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu zgodnie z art. 112 ust. 2 Pzp mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu oraz którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, w następującym zakresie:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w powyższym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące
przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2. Dokumenty podmiotów zagranicznych.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
1) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w rozdziale VIII pkt 3 ppkt 1) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów,
o których mowa w ust. 3 pkt 1), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawców :
1) wstępne Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu, wskazane w Rozdziale VIII pkt 2 ppkt 1) niniejszej SWZ– wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3.1 do SWZ oraz Załącznik 3.2 – jeżeli dotyczy
2) wypełniony i podpisany Formularz Oferta Wykonawcy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1.1. do SWZ,
3) wypełniony Formularz cenowy, według kosztów dostawy przedmiotu zamówienia, określonego
w Załącznikach nr 2.1-2.5 do SWZ,
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, zgodnie z Rozdziałem VII pkt 10 ppkt 4 – jeżeli dotyczy.
5) Oświadczenie z art. 117 ust. 4 – dot. wykonawców wspólnie ubiegających się – jeżeli dotyczy.
6) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania wykonawcy,
w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia
za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.
4)w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji
5)Załącznik nr 3.1 oraz Załącznik 3.2 do SWZ- jeśli dotyczy

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie:
1) przedmiotu umowy w następujących przypadkach:
a) braku produktów stanowiących przedmiot umowy na rynku z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. wycofanie z rynku, zaprzestanie produkcji), a istnieje możliwość zastąpienia go produktem
o tym samym zastosowaniu, równoważnym – po cenie nie wyższej niż określona w niniejszej umowie;
b) zmiany producenta, nazwy handlowej, wielkości opakowania dostarczanego przedmiotu umowy, numeru katalogowego przedmiotu umowy - przy zachowaniu jego właściwości określonych w opisie przedmiotu zamówienia, jeśli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie jest możliwe dostarczenie przedmiotu umowy wskazanego w ofercie, przy niezmienionym produkcie, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego,
c) zmiany sposobu konfekcjonowania – ogólna ilość przedmiotu zamówienia nie może być mniejsza niż ilość wymagana przez Zamawiającego,
d) możliwości wydłużenia czasu trwania umowy w przypadku nie zrealizowania przedmiotu umowy
w całości w okresie trwania umowy, jednakże na czas nie dłuższy niż 2 miesiące od upływu terminu obowiązywania umowy pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego oraz Wykonawcy.
2) należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany:
a) ustawowej stawki podatku od towarów i usług VAT; zmiana będzie dotyczyła wynagrodzenia
za części umowy jeszcze niezrealizowanej, co do których Wykonawca nie pozostaje w zwłoce.
W takim przypadku zmianie ulegną ceny brutto, ceny netto pozostaną bez zmian.
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości godzinowej stawki, ustalonych
na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, przy czym zmiana może dotyczyć tylko różnicy w wysokości kosztów/ wynagrodzeń itp. ponoszonymi przez Wykonawcę w związku
z wprowadzonymi zmianami ustawowymi i realizacją przedmiotu niniejszej umowy.
3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 i 2 podlega unieważnieniu.
4. W celu zmiany umowy konieczne jest złożenie wniosku wraz z uzasadnieniem przez stronę inicjującą zmianę oraz wyrażenie zgody na zmianę przez drugą stronę. W przypadku zmian określonych w ust. 2 pkt. 2) lit. b),
lit. c) lub lit. d) Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić pisemnie Zamawiającego o zaistnieniu powyższych okoliczności oraz przedstawić szczegółową kalkulację wzrostu kosztów wykonania zamówienia objętego niniejszą umową, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające powyższe okoliczności. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia, oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. Okoliczności powoływane przez Wykonawcę muszą pozostawać w ścisłym związku z zakresem obowiązków wykonawcy wynikających
z wykonania zamówienia objętego niniejszą umową. Brak zgody Zamawiającego na proponowaną przez Wykonawcę zmianę wynagrodzenia nie stanowi podstawy do rozwiązania niniejszej umowy.
5. Okoliczności mogące stanowić podstawę zmiany umowy powinny być uzasadnione. Zmiany te nie mogą skutkować wzrostem cen brutto przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem wyjątków opisanych w umowie.
6. Nie stanowi zmiany umowy (mogą one zostać dokonane w drodze jednostronnego oświadczenia strony, której danych zmiana dotyczy):
a) zmiana danych kontaktowych,
b) zmiana numeru rachunku bankowego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-30 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platformie zakupowej Zamawiającego: https://1wszk.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-30 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-28

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.