eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie III linii metra w Warszawie - Etap I - PRAGA, od stacji C14 "Stadion Narodowy" do stacji Gocław wraz z STP Kozia GórkaOgłoszenie z dnia 2022-08-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie III linii metra w Warszawie – Etap I – PRAGA, od stacji C14 „Stadion Narodowy” do stacji Gocław wraz z STP Kozia Górka

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: METRO WARSZAWSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015314592

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wilczy Dół 5

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-798

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam-eh@metro.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://postepowania.metro.waw.pl/servlet/HomeServlet

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający sektorowy - art. 5 ust. 1 pkt 1 - usługi transportowe

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie III linii metra w Warszawie – Etap I – PRAGA, od stacji C14 „Stadion Narodowy” do stacji Gocław wraz z STP Kozia Górka

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-04788038-0bdc-11ed-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00309303

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://postepowania.metro.waw.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Środkiem komunikacji elektronicznej służącym złożeniu oferty wraz z załącznikami jest Platforma Zakupowa Zamawiającego znajdująca się pod adresem: https://postepowania.metro.waw.pl/servlet/HomeServlet
Zamawiający dla dokumentów innych niż oferta i załączniki do oferty może dopuścić zastosowanie poczty e-mail: zam-eh@metro.waw.pl w wyjątkowych sytuacjach, o których zadecyduje Zamawiający. Wykonawca nie może sam podjąć takiej inicjatywy.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub e-dowodem (podpisem osobistym) lub podpisem zaufanym. Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej są zawarte w pkt 16.2 Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: "SWZ").

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem danych osobowych osób fizycznych występujących w imieniu Wykonawcy , zwanych dalej „Danymi osobowymi”, jest Miasto Stołeczne Warszawa, reprezentowane przez Zarząd Transportu Miejskiego, w imieniu i na rzecz którego działa Metro Warszawskie Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-798), ul. Wilczy Dół 5, tel. centrala: +48 22 655 40 00;
2) kontakt do inspektora danych osobowych w Metrze Warszawskim Sp. z o.o. e-mail: iod@metro.waw.pl;
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem.
4) Odbiorcami Danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
5) dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 pełnych lat kalendarzowych liczonych od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania Danych osobowych bezpośrednio dotyczących osób fizycznych występujących w imieniu Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Danych Osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) osoby fizyczne występujące w imieniu Wykonawcy mają:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do Danych Osobowych ich dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ich Danych Osobowych ;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy ww. osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie jej Danych Osobowych narusza przepisy RODO lub ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1781);
9) osobie fizycznej występującej w imieniu Wykonawcy nie przysługuje:
 prawo do usunięcia Danych Osobowych o którym mowa w art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
 prawo do przenoszenia Danych Osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania Danych Osobowych, o którym mowa w art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych dotyczących ww. osoby fizycznej jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 (prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą) rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
11) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 (prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą) rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w sekcji "RODO (obowiązek informacyjny)" Zamawiający w niniejszej sekcji ogłoszenia przekazuje informacje stanowiące kontynuację treści zawartej w sekcji "RODO (obowiązek informacyjny)":
12) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 (prawo do ograniczenia przetwarzania) rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WP.25.00135.2022.K.I.RAOL

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot Zamówienia obejmuje:
1) wykonanie opracowania pn. „Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie III linii metra w Warszawie – Etap I – PRAGA, od stacji C14 „Stadion Narodowy” do stacji „Gocław” wraz ze Stacją Techniczno-Postojową (STP) Kozia Górka”;
2) sprawdzenie, uzupełnienie i dostosowanie ww. Raportu do wezwań (wymagań)/postanowień organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz organów wyższej instancji
w ramach ewentualnego postępowania odwoławczego lub postępowania sądowo-administracyjnego.
Przedmiot Zamówienia zostanie wykonany w trzech następujących Etapach:
1) Etap I – wykonanie opracowania pn. „Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie III linii metra w Warszawie – Etap I – PRAGA, od stacji C14 „Stadion Narodowy” do stacji „Gocław” wraz ze Stacją Techniczno-Postojową (STP) Kozia Górka”;
2) Etap II - sprawdzenie, uzupełnienie i dostosowanie Raportu opracowanego w ramach realizacji Etapu I do wezwań (wymagań)/postanowień organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, do czasu wydania przez organ administracji środowiskowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
3) Etap III - sprawdzenie, uzupełnienie i dostosowanie Raportu opracowanego w ramach realizacji Etapu I do wezwań (wymagań)/postanowień organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz organów wyższej instancji w ramach ewentualnego postępowania odwoławczego lub postępowania sądowo-administracyjnego, do czasu uzyskania ostatecznej i prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Całość Przedmiotu Zamówienia będzie do dnia uzyskania ostatecznej i prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub w okresie 36/39/42 miesięcy od daty zawarcia Umowy (zgodnie z Kryterium oceny ofert "Wydłużenie realizacji Etapu III P.Z. w kwartałach"). Końcowy termin zależy od tego, która z ww. okoliczności wystąpi w pierwszej kolejności.
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji poszczególnych Etapów (I-III), w następujących terminach:
1) Etap I - 90 dni od daty zawarcia Umowy;
2) Etap II – do dnia wydania przez organ administracji środowiskowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia Umowy (w zależności która z okoliczności wystąpi jako pierwsza),
3) Etap III – do dnia uzyskania ostatecznej i prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub w okresie 36/39/42 miesięcy (zgodnie z Kryterium oceny ofert "Wydłużenie realizacji Etapu III Przedmiotu Zamówienia (w kwartałach)") od daty zawarcia Umowy (w zależności która z okoliczności wystąpi jako pierwsza).

4.2.6.) Główny kod CPV: 71313440-1 - Usługi oceny wpływu na środowisko naturalne (EIA) dla projektu budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze, jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, który uzyskał najwyższą łączną liczbę punktów w ocenie punktowej rozumianą jako suma punktów uzyskana w trzech kryteriach oceny ofert określonych w niniejszym ogłoszeniu i SWZ. Kryterium nr 1: ilość pkt zostanie ustalona na podstawie obliczeń wg formuły: najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych/Cena wykonania Przedmiotu Zamówienia w ofercie badanej x 60, Kryterium nr 2 - Liczba punktów: Pełnienie funkcji Kierującego Zespołem Autorów przy opracowaniu 1 raportu OOŚ 0 pkt, Pełnienie funkcji Kierującego Zespołem Autorów przy opracowaniu 2 raportów OOŚ 10 pkt, Pełnienie funkcji Kierującego Zespołem Autorów przy opracowaniu 3 lub więcej raportów OOŚ 20 pkt, Kryterium nr 3 - Wydłużenie o 0 kwartałów (realizacja w 36 miesięcy) 0 pkt, Wydłużenie o 1 kwartał (realizacja w 39 miesięcy) 10 pkt, Wydłużenie o 2 kwartały (realizacja w 42 miesiące) 20 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Kierującego Zespołem Autorów

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie realizacji Etapu III Przedmiotu Zamówienia (w kwartałach)

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa nw. warunki udziału w postępowaniu dot. posiadania zdolności technicznej i zawodowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1) w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 1 usługę polegającą na opracowaniu Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na Środowisko (dalej: „raport OOŚ”) dla linii metra lub innego podsystemu transportu szynowego w mieście, który na długości minimum 1 km przebiega w tunelu, o wartości inwestycji minimum 500 mln zł netto, przy czym wartość opracowania powinna wynosić minimum 50.000,00 zł netto
oraz
2) dysponuje lub będzie dysponował następującą osobą, która zostanie skierowana do realizacji Przedmiotu Zamówienia: Kierujący Zespołem Autorów (osoba kierująca zespołem opracowującym raport OOŚ), który łącznie:
- posiada wykształcenie wyższe
oraz
- w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, pełnił samodzielną funkcję Kierującego Zespołem Autorów przy opracowaniu co najmniej 1 raportu OOŚ dla linii metra lub innego podsystemu transportu szynowego w mieście, który na długości minimum 1 km przebiega w tunelu, o wartości inwestycji minimum 500 mln zł netto, przy czym wartość pojedynczego opracowania powinna wynosić minimum 50.000,00 zł netto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca ZAŁĄCZA DO OFERTY, aktualne na dzień składania ofert:
1) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp oraz na podstawie ustawy, o której mowa w pkt 10.4 SWZ, według wzoru stanowiącego zał. nr 3a do SWZ;
2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w ppkt 1, podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy) – zał. nr 3b do SWZ
W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego Wykonawca składa:
1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu złożonym wraz z ofertą zgodnie z pkt 11.1 ppkt 1 SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, wg wzoru stanowiącego zał. nr 5 do SWZ.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ww. dokumenty muszą być złożone dla każdego z nich oddzielnie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca ZAŁĄCZA DO OFERTY, aktualne na dzień składania ofert:
1) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp oraz na podstawie ustawy, o której mowa w pkt 10.4 SWZ, według wzoru stanowiącego zał. nr 3a do SWZ;
2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w ppkt 1, podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy) – zał. nr 3b do SWZ
W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego Wykonawca składa:
1) Wykaz usług (zał. nr 4a do SWZ),
2) Wykaz osób (zał. nr 4b do SWZ),

Uwaga:
Wykaz osób , które zostaną skierowane do realizacji Przedmiotu Zamówienia zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4b do SWZ, na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 9.1.4 ppkt 2 SWZ, Wykonawca składa wraz z ofertą, zgodnie z pkt 11.1 ppkt 5 SWZ. Wykaz osób składany jest przez Wykonawcę wraz z ofertą ponieważ stanowi podstawę do przyznania ofercie punktów w Kryterium oceny ofert nr 2, określonym w pkt 23.4.2 SWZ, dotyczącego doświadczenia osoby.
W przypadku gdy Wykonawca nie złoży wykazu osób wraz z ofertą, Zamawiający przyzna ofercie 0 punktów w Kryterium oceny ofert nr 2. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona nie złoży wykazu osób wraz z ofertą, Zamawiający wezwie tego Wykonawcę do uzupełnienia tego wykazu wyłącznie w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, określonego w pkt 9.1.4 ppkt 2 SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca wraz z ofertą winien złożyć:
1/ zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 9.4 ppkt 1 SWZ (jeżeli dotyczy);
2/ stosowne pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)
3/ oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy - dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1/ Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć złożoną przez siebie ofertę wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych, zero groszy).
2/ Forma wadium.
1) Wadium może być wniesione w następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.).
3/ W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego, oraz jednostki prowadzącej postępowanie), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib;
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;
3) kwotę gwarancji;
4) termin ważności gwarancji;
5) zobowiązanie gwaranta, do zapłacenia kwoty gwarancji bezwarunkowo, na pierwsze żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia, w rozumieniu art. 58 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm. – dalej: „ustawa Pzp”) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty w formie elektronicznej, z uwzględnieniem postanowień
pkt 16.1.4 SWZ. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem.
2/ Oferta składana przez Spółki cywilne (ustawowo zdefiniowane w Tytule XXXI Księgi Trzeciej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny) zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 06 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców jest traktowana, jako oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (art. 58 ustawy Pzp) i solidarnie za nie odpowiadających.
3/ Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający stosownie do art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie i w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
1) zmiany terminów określonych w Umowie, w przypadku wystąpienia przyczyn wskazanych poniżej w lit. a-d, o okres ich trwania, o ile ich wystąpienie będzie miało wpływ na terminy określone w Umowie:
a) przerwania lub opóźnienia w wykonywaniu Przedmiotu Umowy spowodowanego okolicznościami, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
b) zmian przepisów prawa, mających wpływ na termin wykonania Przedmiotu Umowy lub sposób wykonywania Przedmiotu Umowy,
c) opóźnień w rozpoczęciu lub wykonywaniu Przedmiotu Umowy,
d) opóźnień w realizacji Przedmiotu Umowy wynikłych z winy Zamawiającego lub innych wykonawców, za które Wykonawca Przedmiotu Umowy nie ponosi odpowiedzialności;
2) zmiany ceny umownej w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług;
3) zmiany zakresu części Przedmiotu Umowy powierzonych Podwykonawcom, w przypadku gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy z udziałem Podwykonawców;
4) zmiany w wymaganej sprawozdawczości i rozliczeniach kosztów wykonania Przedmiotu Umowy;
5) zmiany terminu obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy;
6) zmiany wynikającej z orzeczeń sądów powszechnych, rozstrzygnięć administracyjnych i orzeczeń sądów administracyjnych wraz ze skutkami tych orzeczeń lub rozstrzygnięć w zakresie w jakim będą one miały wpływ na postanowienia niniejszej Umowy, o ile zdarzenia te nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
7) zmiany w związku ze zmianą przepisów prawa o charakterze powszechnie obowiązującym wprowadzonej w życie po dacie zawarcia Umowy, wraz ze skutkami tej zmiany w zakresie
w jakim zmiana ta będzie miała wpływ na postanowienia niniejszej Umowy lub załączników do Umowy;
8) zmiany Umowy w związku z ograniczeniem zakresu rzeczowego i finansowego zgodnie z pkt 10.1 i 10.2 Umowy;
9) zmiany z powodu wystąpienia siły wyższej (dotyczące w szczególności terminów wykonania Przedmiotu Umowy określonych w Umowie lub zmiany Ceny Umownej);
10) zmiany Umowy w związku z waloryzacją wskazaną w pkt 10.10-10.11 Umowy.
Strony, zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp ustalają następujące zasady wprowadzenia odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 z późn. zm.);
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę i tylko w zakresie wynikającym z powyższych zmian.
Zmiany Umowy mogą być również dokonane w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b i c, ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków możliwą do wprowadzenia w niniejszym Ogłoszeniu Zamawiający informuje, że szczegółowy opis procedury umożliwiającej wprowadzenie zmian umowy zawiera Wzór Umowy (załącznik nr 2 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-01 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego dostępnej pod adresem: https://postepowania.metro.waw.pl/servlet/HomeServlet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-01 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-30

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1/ Nazwa i adres Zamawiającego.
Miasto Stołeczne Warszawa, reprezentowane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, w imieniu i na rzecz którego, na podstawie:
- Aktu założycielskiego spółki Metro Warszawskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, w szczególności § 39-40,
- Umowy zawartej z m. st. Warszawa z dnia 23.01.2003 r. nr 3653/EH/03 o inwestorstwo zastępcze,
- pełnomocnictwa z dnia 10.01.2014 r. o znakach ZTM-NPZ-OGA-0141-2-1-14,
działa Metro Warszawskie Sp. z o.o. (M.W.), 02-798 Warszawa, ul. Wilczy Dół 5; Regon: 015314592, NIP: 526-26-73-576, KRS 0000146121,
Kapitał zakładowy: 328.917.500,00 zł.
2/ Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, wobec którego zachodzi, co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
3/ Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę jeżeli wystąpi względem niego fakultatywna przesłanka wykluczenia z udziału w postępowaniu, o której mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
4/ Zamawiający podejmując decyzję o wykluczeniu Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie pkt 10.1 lub 10.2 SWZ uwzględniał będzie okoliczności wymienione w art. 110 -111 ustawy Pzp, a dodatkowo w przypadkach, o których mowa w pkt 10.2 SWZ – okoliczności wymienione w art. 109 ust. 3 ustawy Pzp.
5/ Zamawiający wykluczy również z udziału w postępowaniu Wykonawcę z powodu zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. „o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego” (Dz.U. z 2022 r. poz. 835).
6/ Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
7/ Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.), przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, osób wykonujących czynności w trakcie realizacji Przedmiotu Zamówienia.
8/ Powody niedokonania podziału zamówienia na części - art. 91 ust. 2 ustawy Pzp:
Z uwagi na charakter Przedmiotu Zamówienia, tj. konieczność wykonania specjalistycznych analiz na potrzeby postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a także konieczność uzupełniania i dokonywania zmian w wykonanych analizach, zgodnie z wymaganiami właściwego organu administracji środowiskowej, przy jednoczesnym zachowaniu jednorodności i integralności opracowania, brak jest możliwości dokonania podziału zamówienia na części.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.