eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › DOSTAWA STOŁÓW MULTIMEDIALNYCH MAT/196/MS/2022Ogłoszenie z dnia 2022-08-18

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
DOSTAWA STOŁÓW MULTIMEDIALNYCH
MAT/196/MS/2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 4 Regionalna Baza Logistyczna

1.3.) Oddział zamawiającego: 29_Obrona narodowa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 930077876

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pretficza 24-28

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-984

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 4rblog.przetargi@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: 4rblog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Jednostka Wojskowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA STOŁÓW MULTIMEDIALNYCH
MAT/196/MS/2022

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2e995b71-1a0e-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00309119

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00257618/21/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.14 Sprzęt multimedialny

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/4rblog

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/4rblog

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wszelka korespondencja związana z niniejszym postępowaniem winna zawierać w temacie numer sprawy - MAT/196/MS/2022 .
Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: pan Marcin OLECHNO, tel. 261 651 080, e-mail: 4rblog.przetargi@ron.mil.pl.Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub SWZ, a także ofert. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz
str. 6 przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez System.
System jest dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/4rblog.
Korzystanie z Systemu przez Wykonawców jest bezpłatne.
Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania zamieszczonej przez Zamawiającego nie wymaga posiadania konta w Systemie, ani logowania się do Systemu. W celu złożenia oferty przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest założyć w
Systemie konto użytkownika, jednocześnie wprowadzając do systemu swój podmiot. Ten użytkownik będzie pełnić rolę administratora podmiotu Wykonawcy. Rejestracja w Systemie dostępna jest po kliknięciu przycisku „Załóż konto”. Szczegółowa instrukcja dotycząca tworzenia konta Wykonawcy, oraz złożenia oferty dostępna jest w Systemie w zakładce E-learning. Konto Wykonawcy tworzone jest tylko raz, w kolejnych postępowaniach wykorzystuje się już istniejące konto. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Użytkownika Zewnętrznego
tj. użytkownika Wykonawcy odbywa się komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach postępowania. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Jednostki Zamawiającej oraz kont Użytkowników Wewnętrznych Jednostki Zamawiającej odbywa się komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą w postępowaniu, w szczególności:
a. przekazywanie wezwań i zawiadomień:
b. informacji;
c. odpowiedzi na pytania w ramach prowadzonego postępowania.
Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się w zakładce „Pytania do
postępowania”. Po otwarciu ofert, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są elektronicznie za pośrednictwem Systemu, w zakładce „Korespondencja”, która dla Wykonawcy jest widoczna w Zakładce „Oferty”, po zaznaczeniu numeru złożonej oferty. Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego
Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego służącego do autentykacji i podpisu.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://portal.smartpzp.pl/4rblog

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z rozdziałem 19 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z rozdziałem 19 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MAT/196/MS/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: ZAKUP STOŁÓW MULTIMEDIALNYCH
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania techniczne mu stawiane wynikają z Załącznika nr 2 do SWZ Projektowane postanowienia umowy.
Zamawiający informuje, iż nie przewiduje korzystania z zamówień opcjonalnych.
Wszelkie zapisy zawarte w SWZ mogące wskazywać na typ, znaki towarowe lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać zawsze wraz z wyrazami ”lub równoważne”. Nazwy własne o ile są przytoczone są jedynie przykładowe nie wskazują na konkretny wyrób lub konkretnego producenta lecz cechy techniczne
i jakościowe danego produktu.
Podane w opisach: nazwy własne, nazwy handlowe, znaki towarowe itp. nie mają na celu naruszenia art. 17 i 99 Ustawy Pzp poprzez wskazanie na konkretny wyrób lub konkretnego producenta, a jedynie wskazanie Wykonawcom oczekiwań jakościowych i technicznych Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia.
Zamawiający oczekuje, aby zaoferowane i dostarczone wyroby były nowe, nieużywane, nieregenerowane i nienaprawiane, bez braków i uszkodzeń.
Wyroby powinny spełniać wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe zawarte
w aktualnie obowiązującej dokumentacji zatwierdzonej do produkcji seryjnej – co objęte jest gwarancją udzieloną przez Wykonawcę.

4.2.6.) Główny kod CPV: 32322000-6 - Urządzenia multimedialne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Katalog z powyższym asortymentem, zawierający zdjęcie, model, wariant oraz parametry - potwierdzające zgodność oferowanego urządzenia z opisem przedmiotu zamówienia.
2. Oświadczenie, że proponowane wyroby posiadają certyfikacje CE-oznakowanie CE.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Katalog z powyższym asortymentem, zawierający zdjęcie, model, wariant oraz parametry - potwierdzające zgodność oferowanego urządzenia z opisem przedmiotu zamówienia.
2. Oświadczenie, ze proponowane wyroby posiadają certyfikacje CE-oznakowanie CE

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zgodnie z art. 107 ust. 2 Zamawiający przewiduje złożenie bądź uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych w wyznaczonym terminie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy
w sprawie zamówienia publicznego zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej SWZ.
Umowa zostanie zawarta na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę.
Zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której zostanie dokonany wybór Wykonawcy, zgodnie z § nr 9 w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-08 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/4rblog.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-08 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.