eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łączki › "Przebudowa budynków Nadleśnictwa Lesko - przetarg II"Ogłoszenie z dnia 2022-08-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Przebudowa budynków Nadleśnictwa Lesko – przetarg II”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO LESKO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370014449

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 8

1.5.2.) Miejscowość: Łączki

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-600

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: lesko@krosno.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_lesko

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_lesko

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa budynków Nadleśnictwa Lesko – przetarg II”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bdacde2c-f7a5-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00309094

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00251751/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Przebudowa budynków w Nadleśnictwie Lesko

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00230920/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: S.270.1.5.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 576177,73 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie drzwi wejściowych wraz z ościeżnicami, rozebranie
ścianek działowych drewnianych oraz demontaż boazerii, okładziny stropów płytami regipsowymi na suficie i na ścianach
wraz z malowaniem na parterze i poddaszu. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej, remont posadzek –
rozebranie, wykonanie nowej i ułożenie płytek, wymiana płytek na ścianach w kuchni i łazienkach, wykonanie otworu celem
przejścia z pokoju do kuchni, rozebranie pieca kaflowego kuchennego, remont ściany po demontażu pieca, cyklinowanie
parkietu wraz z gruntowaniem i malowaniem, remont całej łazienki na parterze i poddaszu, licowanie i malowanie ścian
wymiana płytek na ścianach i na posadzce, wymiana umywalki, wymiana muszli ustępowej i montaż nowej kabiny
prysznicowej, wymiana baterii umywalkowych i montaż baterii natryskowej, wymiana całych schodów drewnianych na
poddasze wraz z wymianą balustrady, montaż włazu na strych, rozebranie ścianki działowej w łazience i wykonanie nowej
wraz z przesunięciem celem powiększenia łazienki na poddaszu, docieplenie ścian i sufitów na poddaszu wełną mineralną
gr. 20 cm oraz ułożenie folii wraz z ułożeniem płyt OSB. Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego z rur PCV o średnicy 160 mm
wraz z 2 szt. studzienek kanalizacyjnych, od kotłowni do istniejącej studzienki rewizyjnej na istniejącym przyłączu
kanalizacyjnym z kancelarii, wymiana instalacji elektrycznej wraz z pomiarami skuteczności zerowania i uziemienia,
wymiana pieca co w kotłowni ogrzewanym na drewno wymiana naczynia zbiorczego oraz wymiana instalacji co i grzejników
szt. 4 na parterze i poddaszu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45331110-0 - Instalowanie kotłów

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien

4.5.5.) Wartość części: 283800 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, termomodernizacyjne budynku polegające na wymianie stolarki okiennej i
drzwiowej od strony elewacji budynku, wykonaniu drenażu wokół budynku, dociepleniu ścian elewacyjnych styropianem gr.
15 cm. wraz z tynkiem mineralnym, wykonanie elewacji z paneli, ułożenie podsufitki z listew drewnianych wraz z
malowaniem, licowanie płytkami cokołu, remont schodów zewnętrznych wraz z chodnikiem- wymiana płytek.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien

45442110-1 - Malowanie budynków

4.5.5.) Wartość części: 292377,73 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Do upływu terminu składania ofert do zamawiającego nie wpłynęły żadne oferty

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Do upływu terminu składania ofert do zamawiającego nie wpłynęły żadne oferty

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.