eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Suwałki › Budowa parkingu dla samochodów osobowych na działce geod. nr 649 w obrębie Leszczewek gm. SuwałkiOgłoszenie z dnia 2022-08-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa parkingu dla samochodów osobowych na działce geod. nr 649 w obrębie Leszczewek gm. Suwałki

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WIGIERSKI PARK NARODOWY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 200664930

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krzywe 82

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-402

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: marek.wrona@wigry.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wigry.org.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-cb77ce30-ebbf-11ec-9a86-f6f4c648a056

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa parkingu dla samochodów osobowych na działce geod. nr 649 w obrębie Leszczewek gm. Suwałki

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cb77ce30-ebbf-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00309079

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000860/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Rozbudowa parkingu przy siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00209756/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: AGB-212-25-1/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego parkingu dla samochodów osobowych w tym wykonanie
następujących robót budowlanych.1) Wykonanie robót przygotowawczych, wycinka i karczowanie 2 drzew, karczowanie rzadkich krzaków w pasie drogi
dojazdowej i zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej na całej powierzchni inwestycji tj. 750 m2
2) Wykonanie drogi dojazdowej łączącej istniejący parking z nowo budowanym, nawierzchnia żwirowa o wymiarach 5,0 m x
12,0 m łączącej istniejący parking z parkingiem będącym przedmiotem zamówienia oraz drogi wewnętrznej, nawierzchniowa
żwirowa o wymiarach 5,5 x 41 m. Nawierzchnie ograniczone krawężnikami i opornikami betonowymi.
3) Wykonanie parkingu dla samochodów osobowych, 32 miejsca postojowe w dwóch rządach 2 x po 16 miejsc, o
nawierzchni żwirowej. Miejsca parkingowe wyznaczone zostaną przy pomocy obrzeży betonowych 8 x 30 cm.
4) Zagospodarowanie terenu przyległego w postaci trawników.
5) Uporządkowanie terenu przyległego do placu budowy z pozostałości materiałów budowlanych i śladów po pracy maszyn
budowlanych.
6) Obsługa geodezyjna budowy
7) Zapewnienie kierownika budowy posiadającego wymagane prawem uprawnienia budowlane
8) Prowadzenie dokumentacji budowy a w szczególności dziennika budowy.
9) Oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 4

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 137000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 185929,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 137000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Budimar Radosław Zięcna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 200704232

7.3.3) Ulica: Krasnoborki

7.3.4) Miejscowość: Sztabin

7.3.5) Kod pocztowy: 16-310

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 137000,000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.