eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mińsk Mazowiecki › Świadczenie usługi przewozu dzieci/uczniów do/ze szkół na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki w roku szkolnym 2022/2023Ogłoszenie z dnia 2022-08-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usługi przewozu dzieci/uczniów
do/ze szkół na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki w roku szkolnym 2022/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Mińsk Mazowiecki

1.3.) Oddział zamawiającego: -

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582747

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Józefa Chełmońskiego 14

1.5.2.) Miejscowość: Mińsk Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: 25 - 75 62 500

1.5.8.) Numer faksu: 25 - 75 62 550

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@minskmazowiecki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.minskmazowiecki.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi przewozu dzieci/uczniów
do/ze szkół na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki w roku szkolnym 2022/2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0535eeb8-0f34-11ed-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00309050

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000441/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki na rok szkolny 2021/2022

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00284733/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RI.271.1.14.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w roku szkolnym 2022/2023, usługi przewozu dzieci/uczniów z miejscowości położonych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki do i z wymienionych poniżej placówek oświatowych:
- Szkoła Podstawowa w Brzózem - około 90 dzieci/uczniów,
- Szkoła Podstawowa w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie – około 18 dzieci/uczniów,
- Szkoła Podstawowa w Janowie - około 225 dzieci/uczniów,
- Szkoła Podstawowa w Mariance - około 134 dzieci/uczniów,
- Szkoła Podstawowa w Starej Niedziałce - około 42 dzieci/uczniów,
- Szkoła Podstawowa w Stojadłach - około 28 dzieci/uczniów,
- Szkoła Podstawowa w Zamieniu - około 38 dzieci/uczniów,
realizowane na podstawie biletów miesięcznych dla dzieci/uczniów.
Przewidywana łączna liczba dzieci/uczniów objęta zamówieniem to 575.
Dowóz odbywać się będzie na podstawie imiennych biletów miesięcznych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający omyłkowo podał kwotę przeznaczona na realizację zamówienia powiększoną o kwotę wynikająca z zamówień przewidzianych art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp, zaś kwota faktycznie przewidziana przez zamawiającego na realizację zamówienia była niższa od ceny oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 623127,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 623127,50 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.