eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mińsk Mazowiecki › Świadczenie usługi przewozu dzieci/uczniów do/ze szkół na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki w roku szkolnym 2022/2023Ogłoszenie z dnia 2022-07-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi przewozu dzieci/uczniów
do/ze szkół na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki w roku szkolnym 2022/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Mińsk Mazowiecki

1.3.) Oddział zamawiającego: -

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582747

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Józefa Chełmońskiego 14

1.5.2.) Miejscowość: Mińsk Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: 25 - 75 62 500

1.5.8.) Numer faksu: 25 - 75 62 550

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@minskmazowiecki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.minskmazowiecki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi przewozu dzieci/uczniów
do/ze szkół na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki w roku szkolnym 2022/2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0535eeb8-0f34-11ed-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00284733

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000441/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki na rok szkolny 2021/2022

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w celu składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów odbywa się w języku polskim przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
ePUAP-u, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
oraz poczty elektronicznej na adres email: zamowienia@minskmazowiecki.pl
(przy czym ten sposób komunikacji nie jest właściwy dla oferty oraz składanych wraz z nią dokumentów).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki, ul. Józefa Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel. 25 756 25 00; e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: iod@minskmazowiecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania i udzieleniu zamówienia, prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej, archiwizacji danych, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
1) ustawa z 11.9.2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
2) ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych;
3) ustawa z 14.7.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
4) art. 6 pkt.1 lit. c RODO
– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
5. Odbiorca lub kategorie odbiorców: podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania na podstawie art. 18 oraz art. 74–76 ustawy Pzp. Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególna kategoria danych).
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, w szczególności zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata – przez cały okres obowiązywania umowy.
7. Posiada Pani/Pan prawo:
1) żądania dostępu do danych; w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może, zgodnie z art. 75 ustawy Pzp, żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
2) żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych; zgodnie z art. 76 ustawy Pzp wykonanie tego obowiązku nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
3) usunięcia danych w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, lub w inny sposób przetwarzane;
4) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy Pzp wykonanie tego obowiązku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia.
8. Przysługuje Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.
9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
10. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem, i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w
postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI.271.1.14.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w roku szkolnym 2022/2023, usługi przewozu dzieci/uczniów z miejscowości położonych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki do i z wymienionych poniżej placówek oświatowych:
- Szkoła Podstawowa w Brzózem - około 90 dzieci/uczniów,
- Szkoła Podstawowa w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie – około 18 dzieci/uczniów,
- Szkoła Podstawowa w Janowie - około 225 dzieci/uczniów,
- Szkoła Podstawowa w Mariance - około 134 dzieci/uczniów,
- Szkoła Podstawowa w Starej Niedziałce - około 42 dzieci/uczniów,
- Szkoła Podstawowa w Stojadłach - około 28 dzieci/uczniów,
- Szkoła Podstawowa w Zamieniu - około 38 dzieci/uczniów,
realizowane na podstawie biletów miesięcznych dla dzieci/uczniów.
Przewidywana łączna liczba dzieci/uczniów objęta zamówieniem to 575.
Dowóz odbywać się będzie na podstawie imiennych biletów miesięcznych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp, w zakresie do 50% wartości zamówienia podstawowego na warunkach jak zamówienie podstawowe

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: liczba punktów z sumy kryteriów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas podstawienia autobusu zastępczego

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wyposażenie pojazdów w klimatyzację

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. uprawnienie do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał:
- aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz
- aktualne zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób (wymaganie dotyczy wyłącznie Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu jako najkorzystniejsza),
2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Wykonawca wykaże posiadanie ważnej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o sumie ubezpieczenia nie mniejszej niż 300.000.- zł na każde zdarzenie wraz z potwierdzeniem opłacenia składki za tę polisę.
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest posiadać grupowe ubezpieczenie NNW dla przewożonych pasażerów o wartości świadczenia minimum 30.000.- zł na każdego pasażera (wymaganie dotyczy wyłącznie Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu jako najkorzystniejsza).
3. zdolności technicznej lub zawodowej
•Warunek spełni Wykonawca, który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, zrealizował lub realizuje co najmniej 1 usługę przewozową polegającą na dowozie przez okres minimum 4 miesięcy, dzieci/uczniów do placówek oświatowych, o wartości minimum 100.000.- zł oraz przedstawi dowody, że usługi te zostały/są wykonane/wykonywane należycie.
•Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum 13 środkami transportu do bezpiecznego przewozu dzieci/uczniów, wyposażonymi łącznie w ilość miejsc siedzących odpowiednią do ilości dzieci/uczniów objętych zamówieniem. Pojazdy winny być nie starsze niż z 2005 roku produkcji, posiadać aktualne badania techniczne i ubezpieczenie OC.
Wykonawca wykaże, że dysponuje, skierowanymi do realizacji zamówienia osobami, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe, szkolenia, i które nie figurują w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, tj.:
- minimum 13 kierowcami posiadającymi prawo jazdy kategorii D oraz co najmniej rocznym doświadczeniem zawodowym w zakresie przewozu osób,
- minimum 13 osobami pełniącymi funkcję opiekunów przewożonych uczniów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: - odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
- oświadczenie (Załącznik Nr 5 do SWZ), o aktualności informacji zawartych w oświadczeniach, o którym mowa:
• w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,
• w zakresie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022, poz. 835);
- oświadczenie, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębna ofertę lub ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik Nr 3 do SWZ)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej, zdolności technicznej lub zawodowej zgodnie z SWZ Rozdział VIII. pkt 1 ppkt. 2) lit. b) w zakresie posiadania aktualnego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, lit. c) w zakresie polisy OC oraz lit. d) zdolności technicznej lub zawodowej

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę wadium w kwocie 5 000.- zł.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim Nr 52 9226 0005 0000 8035 2000 0040. W tytule przelewu należy wpisać: „Wadium w postępowaniu nr RI.271.1.14.2022”.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia Zamawiający bada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych Wykonawców. Sposób spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia szczegółowo opisano przy każdym z warunków.
W przypadku wspólnego ubiegania się o Zamówienie, oświadczenia w postaci Załączników Nr 4 i Nr 10, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o Zamówienie winni załączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa. Wykonawcy ci są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wzór Umowy, która zostanie zawarta w sprawie niniejszego zamówienia, stanowi Załącznik Nr 8 do SWZ.
2. Możliwości dokonania zmian w zakresie zawartej Umowy Zamawiający zawarł w treści wzoru Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-08 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.