eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lipusz › Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Lipusz.Ogłoszenie z dnia 2022-08-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Lipusz.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA LIPUSZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675221

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wybickiego 27

1.5.2.) Miejscowość: Lipusz

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-424

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@lipusz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://lipusz.biuletyn.net/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Administracja samorządowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Lipusz.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-791c9809-1e2a-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00308969

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00008898/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Lipusz

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lipus

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/lipusz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z https://platformazakupowa.pl/strona/1 -regulamin oraz Regulaminie ePUAPhttps://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016 z późniejszymi zmianami), dalej „RODO”, informuję, że:
▪administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Lipusz (adres ul. Wybickiego 27, 83-
424 Lipusz, tel. kontaktowy: 58 687 45 15)
▪inspektorem ochrony danych osobowych, w Urzędzie Gminy w Lipuszu jest p. Łukasz Gołda e-
mail:inspektor@cbi24.pl
▪Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia;
▪odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 78 ustawy Prawo zamówień
publicznych,dalej „ustawa Pzp”;
▪Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza
4lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
▪obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp;
▪w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
▪posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;− na
podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;− prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
▪nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W trakcie oraz po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RG.271.8.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I zamówienia –Budowa infrastruktury wod-kan na długości 4,1 km w miejscowościach Lipusz, Papiernia, Bałachy oraz Nowe Karpno. Modernizacja odcinka kanalizacji, poprawa drożności przepływu ścieków na odcinku sieci kanalizacyjnej wraz z budową tłoczni oraz budowa studni wodomierzowych z możliwością zdalnego odczytu w celu zarządzania gospodarką wod-kan.

Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji ściekowej grawitacyjnej dz. 517/10, 518 i 519/1, obr. Lipusz, gm. Lipusz (Lipusz, ul. Żurawinowa, ul. Spacerowa)

Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji ściekowej grawitacyjnej Bałachy dz. nr 1107/11, 1107/17, 1107/18, 1107/21, obr. Lipuska Huta, gm. Lipusz

Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji ściekowej dz. nr 12/8, 12/9, 13, 16, 17, 59/3, 77/1, 77/5, obr. Lipusz, gm. Lipusz (Papiernia, ul. Bytowska, Miła, Pogodna)

Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji ściekowej dz. nr 464/1, 468/3, 457/12, 482/10, 482/8, 482/9, 1549, 1550, 1551, 476, obr. Lipusz,gm. Lipusz (ul. Łąkowa)

Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji ściekowej grawitacyjnejdz. nr 127/2, 127/10, obr. Lipusz, gm. Lipusz (ul. Polna)

Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji ściekowej grawitacyjnejdz. nr 238, 240/1, 240/5, 267, obr. Lipusz, gm. Lipusz (ul. Targowa)

Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji ściekowej grawitacyjnej dz. nr 22/4, 28/19, 30, 33, obr. Lipusz, gm. Lipusz (Papiernia, ul. Bukowa i Lubiszewo)

Modernizacja odcinka sieci kanalizacyjnej w m. Lipusz, ul. Wybickiego

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji ściekowej (prowadzenie przez tereny zamknięte oraz lokalizacja w zbliżeniu do obszaru kolejowego i osi toru) dz. nr 523/5, obr. Lipusz w km 54+195, linia nr 211 oraz rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji ściekowej (ul. Bohaterów, Spacerowa -Lipusz Jagodowa - N. Karpno), dz. nr 93, 94,100, 101/14, 351/5, 524, 1467, 1476, obr. Lipusz.

Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji ściekowej dz. nr 344/26, 343/13, 343/18, obr. Lipusz, Lipusz [ul. Stolema]

Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji ściekowej dz. nr 632/2, obr. Lipuska Huta, gm. Lipusz [ul. Górna]

Rozbudowa sieci wodociągowej Park dz. nr 310/10, obr. Lipusz, gm. Lipusz

Rozbudowa sieci wodociągowej dz. nr 111, 113/7, 1113/9, obr. Lipusz, gm. Lipusz (ul. Szeroka)

Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji ściekowej dz.nr 118/6, 118/9 obr. Lipusz, gm. Lipusz (ul. Partyzantów)

Modernizacja odcinka sieci sieci kanalizacji ściekowej dz.nr 495/3 obr. Lipusz, gm. Lipusz (ul. Wąska)

Wymiana zaworów odpowietrzających JAtar 7020 DM50 na rurociągu tłocznym szt - 2

Budowa studni wodomierzowych z możliwością zdalnego odczytu w celu zarządzania gospodarką wod-kan.


Dostawy samochodu typu furgon do zdalnego odczytu wody w celu zarządzania gospodarką wod-kan wraz z kamerą samojezdnej do telewizyjnej inspekcji TV kanałów sanitarnych, zabudowanej w studiu inspekcyjnym na pojeździe typu furgon dla Gminy Lipusz.

Uwaga w celu odtworzenia istniejącej nawierzchni drogowej należy dostarczyć, rozłożyć, zagęścić oraz wyprofilować 3000 Mg kruszywa łamanego 0-31,5.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera również:
1) Dokumentacja techniczna - załącznik nr 1a do SWZ;
1.c) Załącznik nr 1c – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia( budowa studni wodomierzowych z możliwością zdalnego odczytu w celu zarządzania gospodarką wod-kan).
1.d) Załącznik nr 1d– Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dostawy samochodu typu furgon do zdalnego odczytu wody w celu zarządzania gospodarką wod-kan)
2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - załącznik nr 1b do SWZ.
Na stronie internetowej Zamawiającego zamieszcza się przedmiary robót lecz jedynie tylko i wyłącznie jako materiał informacyjny (pomocniczy) niebędący załącznikiem do SWZ i nie będący dokumentem obowiązującym w niniejszym postępowaniu. Wykonawca może z niego skorzystać na zasadzie dobrowolności i na własną odpowiedzialność

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej.
Nie przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej będzie skutkowało odrzuceniem jego oferty zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 18 Pzp.
Wizja lokalna polegać będzie na oględzinach miejsca, gdzie przedmiot zamówienia będzie wykonywany, pozwoli wykonawcy na zapoznanie się ze specyfiką przedmiotu zamówienia, w szczególności z uwarunkowaniami wykonania robót budowlanych, ukształtowaniem przestrzeni, w której realizowane będzie zamówienie oraz cechami charakterystycznymi miejsca jego wykonywania. Podczas wizji wykonawca nie będzie zwracał się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub warunków realizacji zamówienia, a zamawiający nie będzie udzielał wyjaśnień. Jednak odbycie wizji lokalnej nie pozbawi wykonawców prawa zwracania się o wyjaśnienie treści SWZ dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia lub warunków realizacji zamówienia.
Z odbycia wizji lokalnej zostanie sporządzony w dwóch egzemplarzach protokół podpisany przez strony, który będzie stanowił potwierdzenie odbycia wizji lokalnej.
Zamawiający wyznacza termin dokonania wizji lokalnej w dniach od 22.08 do 26.08.2022 oraz od 06.09 do 07.09.2022 w godzinach od 9.00 do 15.00. W celu umówienia wizji lokalnej należy skontaktować się z upoważnionym pracownikiem zamawiającego – Panem Markiem Klasa e-mail: m.klasa@lipusz.pl, ug@lipusz.pl tel. 603106928
Osoba reprezentująca Wykonawcę musi być upełnomocniona do tej czynności w oparciu o dokumenty rejestrowe lub pełnomocnictwo przedłożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Wzór protokołu o przeprowadzeniu wizji lokalnej stanowi Załącznik nr10 do SWZ. Koszty Wykonawcy, związane z udziałem w wizji lokalnej poniesie Wykonawca

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45000000-7 - Roboty budowlane

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

38551000-2 - Liczniki energii

38421000-2 - Urządzenia do pomiaru przepływu

38421100-3 - Wodomierze

51210000-7 - Usługi instalowania urządzeń pomiarowych

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45350000-5 - Instalacje mechaniczne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

34114000-9 - Pojazdy specjalne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 730 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ jako cenę brutto [z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług (VAT) z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT)].
2. Cena ma obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy niezbędne do zrealizowania zamówienia.
3. Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe.
4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cenę należy wyliczyć na podstawie indywidualnej kalkulacji wykonawcy, uwzględniając doświadczenie i wiedzę zawodową wykonawcy, jak i wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, podatki oraz rabaty, upusty itp., których wykonawca zamierza udzielić.
5. Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie, jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się ustawowe przesłanki omyłki (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 Pzp w związku z art., 223 ust. 2 pkt 3 Pzp.
6. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).
7. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną ryczałtową podaną cyfrowo a słownie jako wartość właściwa zostanie przyjęta cena ryczałtowa podana słownie.
8. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
9. W ofercie, o której mowa w pkt 8, Wykonawca ma obowiązek:
a) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
c) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
d) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
10. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
11. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
12. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
13. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 11, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II zamówienia –Modernizacja Oczyszczalni polegający na poprawie procesu technologicznego wraz z budową urządzenia do przetwarzania osadów ściekowych współpracujących z OZE.

Modernizacja Oczyszczalni polegający na poprawie procesu technologicznego wraz z budową urządzenia do przetwarzania osadów ściekowych w systemie zaprojektuj wybuduj.
Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja Oczyszczalni polegający na poprawie procesu technologicznego wraz z budową urządzenia do przetwarzania osadów ściekowych współpracujących z OZE w systemie zaprojektuj wybuduj w następującym zakresie:


• Zaprojektowanie i wybudowanie nowych obiektów:
− Agregat prądotwórczy stacjonarny (wyposażenie oczyszczalni w elektryczny agregat stacjonarny - prądotwórczy (agregat w obudowie szczelnej wyciszonej 100kVA, 0,4kV) wraz z wykonanie niezbędnej instalacji do podłączenia agregatu prądotwórczego (tzn. umożliwiającej pracę wszystkich urządzeń Oczyszczalni z agregatu podczas braku głównego zasilania).Wraz ze zbiornikiem na paliwo min 2000L( zbiornik należy dostarczyć wraz z paliwem)
− Budowa instalacji Fotowoltaicznych ( według odrębnego PFU)

• Przebudowa istniejących obiektów:
− Krata gęsta Ob. 2 – docieplenia stanowisko do mechanicznego usuwania skratek oraz piasku konstrukcja stalowa pomieszczenie zamknięte zabudowa z płyt warstwowych dodatkowa zabudowa rury spustowej skratek i docieplenie.


• Remont istniejących obiektów:
-Reaktora biologicznego Ob. 3:
- Komory beztlenowej Ob. 3.1
- Komory predenitryfikacji Ob. 3.2
- Komór nitryfikcaji Ob. 3.3
- Komór denitryfikacji Ob. 3.4
- Osadników końcowych Ob. 3.5
- Komór stabilizacji tlenowej osadu Ob. 3.6
- Filtrów żwirowych Ob.
- Stacji odwadniania osadu i higienizacji Ob. 6
- Budynku oczyszczalni

• dostawa 2 agregatów prądotwórczego przenośnych o mocy min 8 kW każdy wraz ze zbiornikiem na paliwo min 2000L- dwu płaszczowe z dystrybutorem ( zbiornik należy dostarczyć wraz z paliwem)

Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej
- budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 20,10 kWp na konstrukcji wsporczej w systemie jednopodporowym wbijanym w ziemię wraz z bezpośrednim włączeniem do sieci elektrycznej w ramach zgłoszenia do gestora sieci ( szczegółowy opis PFU)

Dostawa pomp zatapialnych z wirnikiem otwartym:
Typ GP2 2500/80 Wots 18,5 kW – 1 szt
Typ GP2 2000/80 GOTS 15,0 kW -1 szt
Typ GV2 750/80 ATOS 5,5 kW - 1sz
Typ IS.200T 1,5 kW – 3 szt
Typ IF2 300/80T 2,2 kW – 3 szt
Typ IF2 550/80T 4,1 kW – 3 szt
Typ IF 400/80T 3,0 kW – 3 szt
Typ IF1 200/80T 1,5 kW – 2 szt
Typ FZV.3.851.1010 3.0 kW - 2szt
Dostawa żurawi ze stali nierdzewnej wraz z podstawą -3 szt:
Wykonanie stal nierdzewna, min udźwig 220 kg min wysięg 1 m, min udźwig na wysięgu 1m 175 kg linka nierdzewna długość linki min 14 m zakończone kuszą i szeklą.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera również:
1) Program Funkcjonalno Użytkowy( Modernizacja Oczyszczalni) - załącznik nr 1f do SWZ;
1.a) Załącznik nr 1e do SWZ– PFU( fotowoltaika)
Na stronie internetowej Zamawiającego zamieszcza się przedmiary robót lecz jedynie tylko i wyłącznie jako materiał informacyjny (pomocniczy) niebędący załącznikiem do SWZ i nie będący dokumentem obowiązującym w niniejszym postępowaniu. Wykonawca może z niego skorzystać na zasadzie dobrowolności i na własną odpowiedzialność

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej.
Nie przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej będzie skutkowało odrzuceniem jego oferty zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 18 Pzp.
Wizja lokalna polegać będzie na oględzinach miejsca, gdzie przedmiot zamówienia będzie wykonywany, pozwoli wykonawcy na zapoznanie się ze specyfiką przedmiotu zamówienia, w szczególności z uwarunkowaniami wykonania robót budowlanych, ukształtowaniem przestrzeni, w której realizowane będzie zamówienie oraz cechami charakterystycznymi miejsca jego wykonywania. Podczas wizji wykonawca nie będzie zwracał się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub warunków realizacji zamówienia, a zamawiający nie będzie udzielał wyjaśnień. Jednak odbycie wizji lokalnej nie pozbawi wykonawców prawa zwracania się o wyjaśnienie treści SWZ dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia lub warunków realizacji zamówienia.
Z odbycia wizji lokalnej zostanie sporządzony w dwóch egzemplarzach protokół podpisany przez strony, który będzie stanowił potwierdzenie odbycia wizji lokalnej.
Zamawiający wyznacza termin dokonania wizji lokalnej w dniach od 22.08 do 26.08.2022 oraz od 06.09 do 07.09.2022 w godzinach od 9.00 do 15.00. W celu umówienia wizji lokalnej należy skontaktować się z upoważnionym pracownikiem zamawiającego – Panem Markiem Klasa e-mail: m.klasa@lipusz.pl tel
Osoba reprezentująca Wykonawcę musi być upełnomocniona do tej czynności w oparciu o dokumenty rejestrowe lub pełnomocnictwo przedłożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Wzór protokołu o przeprowadzeniu wizji lokalnej stanowi Załącznik nr10 do SWZ. Koszty Wykonawcy, związane z udziałem w wizji lokalnej poniesie Wykonawca

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45233140-2 - Roboty drogowe

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

38421000-2 - Urządzenia do pomiaru przepływu

51210000-7 - Usługi instalowania urządzeń pomiarowych

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

09332000-5 - Instalacje słoneczne

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45252100-9 - Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków

45252121-2 - Instalacje osadu

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45350000-5 - Instalacje mechaniczne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 730 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ jako cenę brutto [z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług (VAT) z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT)].
2. Cena ma obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy niezbędne do zrealizowania zamówienia.
3. Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe.
4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cenę należy wyliczyć na podstawie indywidualnej kalkulacji wykonawcy, uwzględniając doświadczenie i wiedzę zawodową wykonawcy, jak i wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, podatki oraz rabaty, upusty itp., których wykonawca zamierza udzielić.
5. Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie, jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się ustawowe przesłanki omyłki (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 Pzp w związku z art., 223 ust. 2 pkt 3 Pzp.
6. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).
7. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną ryczałtową podaną cyfrowo a słownie jako wartość właściwa zostanie przyjęta cena ryczałtowa podana słownie.
8. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
9. W ofercie, o której mowa w pkt 8, Wykonawca ma obowiązek:
a) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
c) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
d) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
10. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
11. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
12. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
13. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 11, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2.1. Wykonawca uczestniczący w postępowaniu musi spełnić niżej wymienione warunki udziału
w postępowaniu. 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: a) odpisu z
właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 2) uprawnień do prowadzenia
określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów –
Zamawiający nie określa; 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa; 4)
zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie określa

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu w rozumieniu ustawy z dnia 16lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: dokument potwierdzający, że wykonawca prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 2 do SWZ) – wymagania dotyczące podpisania
dokumentu elektronicznego wg pkt 1.
2) dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji
wykonawcy/pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo(a) - umocowanie do reprezentacji wykonawcy w
przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z
właściwego rejestru, albo z centralnej ewidencji informacji o działalności
gospodarczej(przykładowo: KRS, CEIDG) ogólnie dostępnego na stronach internetowych
ogólnodostępnych baz danych.
2.1. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru
Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego
rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej,
jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o
ile wykonawca wskazał w ofercie dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Jeżeli w
imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z
dokumentów, o których mowa powyżej, zamawiający może żądać od wykonawcy
pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania
wykonawcy. Powyższe wymagania stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
2.2. W przypadku oferty wspólnej należy do oferty załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w s prawie
niniejszego zamówienia publicznego – wymagania dotyczące podpisania dokumentu
elektronicznego wg pkt 1.3. Dokumenty i oświadczenia wymagane w rozdziale VI SWZ, które
wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:
1) Na braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawca składa wstępne oświadczenie
dotyczące braku podstaw wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy
Pzp,zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SWZ – wymagania dotyczące podpisania dokumentu
elektronicznego wg pkt 1.
2) Na wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa wstępne
oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, na podstawie art.
125ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SWZ – wymagania dotyczące
podpisania dokumentu elektronicznego wg pkt 1.3) W przypadku konsorcjum - oferta wspólna -
w zakresie braku podstaw do wykluczenia oświadczenia (załącznik nr 4 do SWZ) składają
wszyscy wykonawcy, w zakresie spełnienia warunków udziału ten wykonawca który spełnia
dany warunek – wymagania dotyczące podpisania dokumentu elektronicznego wg pkt 1.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

3.3. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:a) można
je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym
mowa w art. 125 ust. 1 Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków;b) podmiotowym
środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o
którym mowa w art. 125 ust. 1;c) jeżeli dokumenty zostały złożone wraz z ofertą.3.4.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które
zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i
aktualność.3.5. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i
dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w
szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia
2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenie Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, nie
otwarto jego likwidacji,nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd,
nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie
znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w
przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed ich złożeniem.3.6. Jeżeli zachodzą uzasadnione
podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne,
zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych
podmiotowych środków dowodowych,aktualnych na dzień ich złożenia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
- w zakresie I części zamówienia 40000,00 złotych (słownie: czterdzieści tysięcy złotych i 00/100)
- w zakresie II części zamówienia 10000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych i 00/100)
2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
3.1. pieniądzu;
3.2. gwarancjach bankowych;
3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
3.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299)
4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy Starogard Gdański O/Lipusz Nr 39 8340 0001 0200 0475 2000 0006 z podaniem tytułu: „wadium w przetargu: RG.271.6.2022 ”
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania na rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
5.1. musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 98 ust. 6 Pzp.
5.2. z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
5.3. powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
5.4. termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5.5. w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
5.6. beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest:
5.7. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp zostanie odrzucona .
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Pzp

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 10 do SWZ.2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zamian w umowie na zasadach określonych w projekcie umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-09 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/lipusz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-09 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-08

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.