eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Dostawa siana, słomy oraz pęczków gałęzi do Gdańskiego Ogrodu ZoologicznegoOgłoszenie z dnia 2023-07-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa siana, słomy oraz pęczków gałęzi
do Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gdański Ogród Zoologiczny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 190560361

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Karwieńska 3

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-328

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 58 552 00 41 - 42

1.5.8.) Numer faksu: nie dotyczy

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zpubliczne1@zoo.gda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoo.gda.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/zoo_gda

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Ogrody zoologiczne i botaniczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa siana, słomy oraz pęczków gałęzi
do Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8cccdac1-0567-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00308363

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00000004/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Dostawa siana, słomy oraz pęczków gałęzi

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00252809

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 03.1/D/TP/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 580935,24 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Część pierwsza - siano

1) Dostawa:

Zadanie I: CPV 03.11.42.00-5
Siano łąkowe balotowane 140 ton
mieszanka traw inna niż zadanie II

Zadanie II: CPV 03.11.42.00-5
Siano łąkowe balotowane 140 ton
mieszanka traw inna niż zadanie I

Zadanie III: CPV 03.11.42.00-5

a) Siano balotowane 70 ton
z mieszanki traw i roślin motylkowych
( lucerna lub koniczyna, 20-30% )

b) Siano z lucerny balotowane 50 ton

c) Siano z koniczyny czerwonej balotowane 20 ton

4.5.3.) Główny kod CPV: 03114200-5 - Siano

4.5.5.) Wartość części: 479080,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Część druga – słoma

1) Dostawa:

Zadanie IV: CPV 03.11.41.00-4
a) słoma balotowana owsiana w ilości 17.000 kg
b) słoma balotowana pszenna w ilości 17.000 kg
c) słoma owsiana – sieczka (3-5cm) w ilości 5.000 kg
d) słoma balotowana w ilości 600 kg – dowóz do Schroniska dla bezdomnych zwierząt
w Gdańsku - Kokoszkach ul. Przyrodników 14

4.5.3.) Główny kod CPV: 03114100-4 - Słoma

4.5.5.) Wartość części: 42147,24 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie V: CPV 15.70.00.00-5 Pęczki gałęzi

1) Pęczki z ulistnionych gałęzi wierzby szerokolistnej – 1.000 szt.
2) Pęczki z ulistnionych gałęzi dębu sp. – 7.000 szt.
3) Pęczki z ulistnionych gałęzi klonu sp. – 7.000 szt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15700000-5 - Pasza dla zwierząt

4.5.5.) Wartość części: 59708,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 511056,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 511056,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 511056,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Gospodarstwo Rolne Andrzej Tobiaski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 588-130-24-70

7.3.3) Ulica: Wiejska 92

7.3.4) Miejscowość: Kębłowo

7.3.5) Kod pocztowy: 84-242

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 511056,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-04-30

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 46299,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 46299,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 46299,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Gospodarstwo Rolne Andrzej Tobiaski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 588-130-24-70

7.3.3) Ulica: Wiejska 92

7.3.4) Miejscowość: Kębłowo

7.3.5) Kod pocztowy: 84-242

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 46299,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-04-30

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 54648,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 54648,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 54648,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Produkcyjno - Handlowo - Usługowy Jacek Martyński

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 787-150-36-76

7.3.3) Ulica: Rynek 9

7.3.4) Miejscowość: Pniewy

7.3.5) Kod pocztowy: 62-045

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 54648,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-10-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.