eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Dostawa siana, słomy oraz pęczków gałęzi do Gdańskiego Ogrodu ZoologicznegoOgłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa siana, słomy oraz pęczków gałęzi
do Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gdański Ogród Zoologiczny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 190560361

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Karwieńska 3

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-328

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 58 552 00 41 - 42

1.5.8.) Numer faksu: nie dotyczy

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zpubliczne1@zoo.gda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoo.gda.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Ogrody zoologiczne i botaniczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa siana, słomy oraz pęczków gałęzi
do Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8cccdac1-0567-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00252809

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00000004/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Dostawa siana, słomy oraz pęczków gałęzi

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zoo_gda

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zoo_gda
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zoo_gda
3. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem www.platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do Zmawiającego” po których pojawi się komunikat ,że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 10.Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Obwieszczenie m Prezesa Rady Ministrów z 09.11.2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych:
1) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: pdf, doc. xls, jpg,
2) w celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: zip i 7z.
11. Instrukcje opisujące sposób korzystania z platformyzakupowej.pl znajdują się na stronie https://platformazakupowa.pl/strona/46-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe dane są zawarte w rozdziale XXI SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 03.1/D/TP/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Część pierwsza - siano

1) Dostawa:

Zadanie I: CPV 03.11.42.00-5
Siano łąkowe balotowane 140 ton
mieszanka traw inna niż zadanie II

Zadanie II: CPV 03.11.42.00-5
Siano łąkowe balotowane 140 ton
mieszanka traw inna niż zadanie I

Zadanie III: CPV 03.11.42.00-5

a) Siano balotowane 70 ton
z mieszanki traw i roślin motylkowych
( lucerna lub koniczyna, 20-30% )

b) Siano z lucerny balotowane 50 ton

c) Siano z koniczyny czerwonej balotowane 20 ton

4.2.6.) Główny kod CPV: 03114200-5 - Siano

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Dokonując oceny złożonych ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami dla części 1
Cena – 60%

Kryterium „cena” będzie rozpatrywane na podstawie cent (brutto) podanej przez wykonawcę w ofercie. Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie wzoru: C min
C = --------- x 60 pkt
C o
Gdzie: C min – cena (brutto) oferty najtańszej
C o - cena (brutto) oferty ocenianej

Oferta z najniższą ceną (brutto) może uzyskać maksymalnie 60 pkt.

1. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SWZ, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
2. W toku badania o oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.

2. Dokonując oceny złożonych ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami dla części 1
Jakość – 40%

Oferty ocenione na maksymalną ilość punktów w kryterium jakości siana otrzymają najwyższą ocenę 40 pkt.
Pozostałe otrzymają ilość punktów proporcjonalnie do ilości przyznanych punktów przy ocenie jakości.
Sposób przyznania punktów w ocenie jakości siana zawiera załącznik nr 8 do SWZ.

• W kryterium jakości siana można otrzymać maksymalnie 40 pkt.

3. Dokonując oceny złożonych ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami dla części 2 oraz 3
Cena – 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: jakość siana

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Część druga – słoma

1) Dostawa:

Zadanie IV: CPV 03.11.41.00-4
a) słoma balotowana owsiana w ilości 17.000 kg
b) słoma balotowana pszenna w ilości 17.000 kg
c) słoma owsiana – sieczka (3-5cm) w ilości 5.000 kg
d) słoma balotowana w ilości 600 kg – dowóz do Schroniska dla bezdomnych zwierząt
w Gdańsku - Kokoszkach ul. Przyrodników 14

4.2.6.) Główny kod CPV: 03114100-4 - Słoma

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dokonując oceny złożonych ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami dla części 2 oraz 3
Cena – 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie V: CPV 15.70.00.00-5 Pęczki gałęzi

1) Pęczki z ulistnionych gałęzi wierzby szerokolistnej – 1.000 szt.
2) Pęczki z ulistnionych gałęzi dębu sp. – 7.000 szt.
3) Pęczki z ulistnionych gałęzi klonu sp. – 7.000 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15700000-5 - Pasza dla zwierząt

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: podmioty prowadzące . działalność gospodarczą zgodną z przedmiotem zamówienia,
- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku
w powyższym zakresie.
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku
w powyższym zakresie.
- dolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek jeżeli –
Wykonawca wykaże – że dla części 1 - dostawa siana – Zamawiający uzna spełnienie tego warunku jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie co najmniej 2 zamówienia, polegające na dostawie siana, w okresie maksymalnie 1 roku, o wartości minimum 230.000,00 zł każda ,
• Wykonawcy wykonujący dostawy do GOZ nie muszą przedstawiać dowodów o należytym wykonaniu ( GOZ zweryfikuje we własnym zakresie ).
Wykonawca wykaże – że dla części 2 - dostawa słomy – Zamawiający uzna spełnienie tego warunku jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie co najmniej 2 zamówienia, polegające na dostawie słomy o wartości minimum 20.000 zł każda ,
Wykonawca wykaże – że dla części 3 - dostawa gałęzi – Zamawiający uzna spełnienie tego warunku jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie co najmniej 2 zamówienia, polegające na dostawie ulistnionych gałęzi o wartości minimum 40.000 zł każda ,
• Wykonawcy wykonujący dostawy do GOZ nie muszą przedstawiać dowodów o należytym wykonaniu ( GOZ zweryfikuje we własnym zakresie ).
3. Przedmiot zamówienia musi spełniać następujące warunki: dotyczy gospodarstw rolnych wskazanych w ofercie dla części 1
a) siano powinno być uprawiane na nawozach naturalnych z ewentualnym dodatkiem niezbędnych nawozów sztucznych,
b) siano musi w trakcie transportu musi być odpowiednia zabezpieczone przed opadami ( stodoły, magazyny wentylowane posiadające dach i ściany.
* załącznik nr 7 – opis gospodarstwa

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem rodzaju, wartości , daty i miejsca wykonania dostaw oraz podmiotów na rzecz których dostawy te zostały wykonane – załącznik nr 6
3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 5.ust.1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument lub dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem rodzaju, wartości , daty i miejsca wykonania dostaw oraz podmiotów na rzecz których dostawy te zostały wykonane – załącznik nr 6
3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 5.ust.1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument lub dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Przedmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) Opis gospodarstwa – załącznik nr 7

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Przedmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) Opis gospodarstwa – załącznik nr 7

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Inne dokumenty dołączane do oferty:
1) Pełnomocnictwo lub inny dokument osoby lub osób podpisujących ofertę potwierdzające umocowanie do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba lub osoby, której/których umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów – Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innych załączonych dokumentów.
2) Wymóg powyższy ma zastosowanie odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Przedłużenie terminu realizacji z uwagi na niewykorzystanie środków finansowych

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zoo_gda

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-14 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.