eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zabrze › WYKONANIE PRZEBUDOWY ODDZIAŁU PULMONOLOGICZNEGO PRZY UL. KOZIOŁKA 1 W ZABRZU W SYSTEMIE "ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ" W RAMACH PROJEKTU POIS.11.03.00-IP.04-00 002/22 OŚ PRIORYTETOWA: XI REACT - EU, (...)Ogłoszenie z dnia 2022-08-17

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
WYKONANIE PRZEBUDOWY ODDZIAŁU PULMONOLOGICZNEGO PRZY UL. KOZIOŁKA 1 W ZABRZU W SYSTEMIE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” W RAMACH PROJEKTU POIS.11.03.00-IP.04-00 002/22 OŚ PRIORYTETOWA: XI REACT – EU, (...)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 Im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271566088

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 3 - go Maja 13-15

1.5.2.) Miejscowość: Zabrze

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-800

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@szpital.zabrze.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.zabrze.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

WYKONANIE PRZEBUDOWY ODDZIAŁU PULMONOLOGICZNEGO PRZY UL. KOZIOŁKA 1 W ZABRZU W SYSTEMIE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” W RAMACH PROJEKTU POIS.11.03.00-IP.04-00 002/22 OŚ PRIORYTETOWA: XI REACT – EU, (...)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2ac562a0-1e02-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00308149

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00000488/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Przebudowa budynku głównego przy ul. Koziołka 1

1.3.3 Usługi projektowe

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

W RAMACH PROJEKTU POIS.11.03.00-IP.04-00 002/22 OŚ PRIORYTETOWA: XI REACT – EU, DZIAŁANIE: 11.3 WSPIERANIE NAPRAWY I ODPORNOŚCI SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH W CELU NIWELOWANIA SKUTKÓW PANDEMII COVID-19, INNYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH I ZWIĄZANYCH Z NIMI SYTUACJAMI KRYZYSOWYMI PN.: „MODERNIZACJA I ROZBUDOWA ODDZIAŁU PULMONOLOGICZNEGO (...)

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.zabrze

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość
do zamawiającego”. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za
pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format
plików .pdf,
f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz. Parlamentu Europ. i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fiz. w zw. z przetwarzaniem danych osob. i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: admin. Pani/a danych osob. zawartych w ofercie złożonej do postępowania przetargowego znak ZP/32/TP2/2022 na WYKONANIE PRZEBUDOWY ODDZIAŁU PULMONOLOGICZNEGO PRZY UL. KOZIOŁKA 1 W ZABRZU w SYSTEMIE "ZAPROJEKTUJ i WYBUDUJ" (...)", jest SPSK Nr 1 im. prof. S. Szyszko SUM w Katowicach, z siedzibą w Zabrzu, przy ul. 3-go Maja 13-15 (dalej jako: SPSK Zabrze);
* Może Pan/i skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail: iod@szpital.zabrze.pl
* Pan/i dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w celu przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na WYKONANIE PRZEBUDOWY ODDZIAŁU PULMONOLOGICZNEGO PRZY UL. KOZIOŁKA 1 W ZABRZU W SYSTEMIE "ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ" (...) znak sprawy: ZP/32/TP2/2022;
* dane udostępnione przez Pana/i mogą być udostępniane osobom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów
prawa, w szczególności art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Pzp (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), dalej „ustawa Pzp.;
* Pana/i dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postęp. o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
* obowiązek podania przez Panią/a danych osobowych bezpośrednio Pani/a dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
* w odniesieniu do Pani/a danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
* posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/a dotyczących. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od Pani/a wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/a danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego). Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/a, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/a dotyczących narusza przepisy RODO;
* nie przysługuje Pani/u:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/a danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/32/TP2/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na WYKONANIU PRZEBUDOWY ODDZIAŁU PULMONOLOGICZNEGO PRZY UL. KOZIOŁKA 1 W ZABRZU W SYSTEMIE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” W RAMACH PROJEKTU POIS.11.03.00-IP.04-00-002/22 OŚ PRIORYTETOWA: XI REACT – EU, DZIAŁANIE: 11.3 WSPIERANIE NAPRAWY I ODPORNOŚCI SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH W CELU NIWELOWANIA SKUTKÓW PANDEMII COVID-19, INNYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH I ZWIĄZANYCH Z NIMI SYTUACJAMI KRYZYSOWYMI PN.: „MODERNIZACJA I ROZBUDOWA ODDZIAŁU PULMONOLOGICZNEGO WRAZ Z PODODDZIAŁEM REHABILITACJI W CELU POPRAWY JAKOŚCI I USPRAWNIENIA PROCESU LECZENIA PACJENTÓW Z CHOROBAMI PŁUC ORAZ PO PRZEBYTEJ CHOROBIE COVID-19 W SPSK NR 1 IM. PROF. S. SZYSZKO SUM”, zgodnie z opisem znajdującym się w części III SWZ, wzorem umowy w części IV SWZ oraz załącznikami do SWZ, w tym programem funkcjonalno-użytkowym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

45431000-7 - Kładzenie płytek

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45410000-4 - Tynkowanie

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71244000-0 - Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów

71245000-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

71317100-4 - Usługi doradcze w zakresie kontroli i ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej

71317210-8 - Usługi doradcze w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa

24111500-0 - Gazy medyczne

24111900-4 - Tlen

24113200-1 - Sprężone powietrze

31200000-8 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej

31210000-1 - Elektryczna aparatura do wyłączania lub ochrony obwodów elektrycznych

31211000-8 - Tablice i skrzynki bezpiecznikowe

31213100-3 - Rozdzielnie

31213300-5 - Szafy kablowe

31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

31600000-2 - Sprzęt i aparatura elektryczna

31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

32551400-4 - Sieć telefoniczna

32551500-5 - Kable telefoniczne

39000000-2 - Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45215140-0 - Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

45215148-6 - Roboty budowlane w zakresie sal zabiegowych

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych

45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

45232300-5 - Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45314310-7 - Układanie kabli

45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45421110-8 - Instalowanie ram drzwiowych i okiennych

45421111-5 - Instalowanie framug drzwiowych

45421112-2 - Instalowanie ram okiennych

45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien

45421131-1 - Instalowanie drzwi

45421132-8 - Instalowanie okien

45421140-7 - Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

45421147-6 - Instalowanie krat

45421150-0 - Instalowanie stolarki niemetalowej

45421151-7 - Instalowanie kuchni na wymiar

45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych

45421153-1 - Instalowanie zabudowanych mebli

45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych

45431100-8 - Kładzenie terakoty

45431200-9 - Kładzenie glazury

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45432110-8 - Kładzenie podłóg

45432111-5 - Kładzenie wykładzin elastycznych

45432120-1 - Instalowanie nawierzchni podłogowych

45432121-8 - Roboty w zakresie podłóg w pomieszczeniach komputerowych

45432130-4 - Pokrywanie podłóg

45432200-6 - Wykładanie i tapetowanie ścian

45432210-9 - Wykładanie ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

45442110-1 - Malowanie budynków

45442120-4 - Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych

45442200-9 - Nakładanie powłok antykorozyjnych

51100000-3 - Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych

51400000-6 - Usługi instalowania sprzętu medycznego i chirurgicznego

51410000-9 - Usługi instalowania sprzętu medycznego

51411000-6 - Usługi instalowania sprzętu obrazującego

51413000-0 - Usługi instalowania sprzętu do radioterapii

51600000-8 - Usługi instalowania komputerów i urządzeń biurowych

51610000-1 - Usługi instalowania urządzeń komputerowych i przetwarzania informacji

51611000-8 - Usługi instalowania komputerów

51620000-4 - Usługi instalowania urządzeń biurowych

51700000-9 - Usługi instalowania sprzętu przeciwpożarowego

51900000-1 - Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punkty przyznane za podane w pkt. 18.1 kryterium będą liczone według następującego wzoru:

Cena
Liczba punktów badanej oferty w ramach kryterium = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie

Okres gwarancji
Liczba punktów:
48 miesięcy – 0 pkt
od 49 do 59 miesięcy włącznie – 1 pkt
60 miesięcy – 2 pkt
Liczba punktów badanej oferty= (Go/G max) x 100 x waga
Gdzie:
Go – ilość punktów oferty badanej
G max – najwyższa ilość punktów spośród ważnych ofert
UWAGA:
Zamawiający wymaga minimalnego okresu gwarancji na roboty budowlane – 48 miesięcy i nie więcej niż 60 miesięcy.
W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu oferty nie poda okresu gwarancji, lub poda okres gwarancji mniejszy niż dopuszczony przez Zamawiającego, Zamawiający przyjmie do obliczeń minimalny termin tj. 48 miesięcy, natomiast jeżeli Wykonawca wskaże okres wyższy niż dopuszczony przez Zamawiającego, wówczas Zamawiający przyjmie do obliczeń maksymalny okres gwarancji tj. 60 miesięcy.
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach.
Maksymalna ilość punktów – 100.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa następujące wymagania w zakresie warunków udziału w postępowaniu:
1. w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
2. w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej - Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
3. w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
4. w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający wymaga aby Wykonawca:
4.1 w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie
wykonał trzy roboty budowlane, z których każda była o wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 złotych (słownie: pięć milionów złotych 00/100) oraz aby co najmniej jedna obejmowała swym zakresem budowę lub przebudowę obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – prawo budowlane.
Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganych wartości porównywalnych.
4.2 w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał dwie odrębne, zakończone usługi polegające na zaprojektowaniu budowy i/lub przebudowy i/lub rozbudowy i/lub nadbudowy w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – prawo budowlane, budynków użyteczności publicznej (w rozumieniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie), o wartości kosztorysowej co najmniej 3 000 000,00 złotych każda (słownie: trzy miliony złotych 00/100)
Wykonawca nie może sumować wartości kilku usług o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganych wartości porównywalnych.
Zamawiający dopuszcza, aby roboty budowlane określone w punkcie 5.1.4.1 powyżej oraz projektowe określone w punkcie 5.1.4.2 powyżej dotyczyły tej samej inwestycji, o ile spełniają wszystkie wymagania określone w SWZ.
4.3 dysponuje osobami, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, wykształceniem i doświadczeniem, niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia:
a) Zespół projektowy:
− projektant w branży architektonicznej – Koordynator projektowy,
− projektant w branży konstrukcyjno-budowlanej,
− projektant w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
sanitarnych,
− projektant w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych.
Każda z wyżej wymienionych osób (projektantów) musi spełniać poniższe
wymagania:
− posiadać uprawnienia budowlane w danej specjalności do projektowania bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
− posiadać min. 3 lata doświadczenia w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych (rozumiane jako suma 36 przepracowanych miesięcy po uzyskaniu uprawnień),
− posiadać doświadczenie w pełnieniu funkcji projektanta na przynajmniej 2 budowach (przebudowie/rozbudowie/nadbudowie) w rozumieniu ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. budynku użyteczności publicznej (w rozumieniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) o wartości co najmniej 1 000 000,00 złotych każda (słownie: jeden milion złotych 00/100),
b) Zespół wykonawczy:
- Kierownik budowy (1 osoba) – posiadająca uprawnienia o specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń do kierowania robotami lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadająca minimum 3 letnie doświadczenie od daty uzyskania uprawnień budowlanych ( rozumiane jako suma 36 przepracowanych miesięcy po uzyskaniu uprawnień) w kierowaniu robotami budowlanymi. Kierownik budowy będzie odpowiedzialny za kompleksową realizację całości zadania ze strony Wykonawcy;
- Kierownik robót (min. 1 osoba) – posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
- Kierownik robót (min. 1 osoba) – posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia w/w funkcji przy spełnianiu wymagań dla danych funkcji. W/w osoby winne posiadać uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego, a ponadto winne być członkami właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1117)
UWAGA: Zamawiający określając wymogi dla ww. osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r, poz 1333) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający odstępuje od żądania złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Wykonawca składa oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1. wykazu robót i usług - Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia tego warunku na podstawie wykazu robót budowlanych i wykazu usług przedstawionych przez Wykonawcę (w ilości i zakresie niezbędnym dla potwierdzenia spełnienia warunku), wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
2.wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie pracami wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wykaz stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
Do wykazu należy dołączyć również dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia oraz kwalifikacje zawodowe, a także dokument potwierdzający opłacenie składki członkowskiej w Izbie Inżynierów.

Wykonawca składa wstępne oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

I. Oferta oraz oświadczenia lub dokumenty składane razem z ofertą:
1) oferta Wykonawcy – załącznik nr 1 i 1a do SWZ
2) dokumenty potwierdzające uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania lub poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dokumentów. Jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji dokumentem właściwym w przypadku Wykonawców mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (RP) jest odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sadowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru lub dokumentu na podstawie których dokonuje się wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji, np.: uchwała właściwego organu Wykonawcy. Wykonawca może wskazać dostępność w formie elektronicznej dokumentów pod określonymi, bezpłatnymi adresami internetowymi baz danych w formularzu oferty,
3) pełnomocnictwo
4) oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp – wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ
5) dowód potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami innych podmiotów (jeżeli dotyczy), który stanowi w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienia, będzie dysponował zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostepniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
- sposób i okres udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostepniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
- czy i w jakim zakresie podmiot udostepniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
II. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć najpóźniej w terminie wyznaczonym do składania ofert w wydzielonym, odrębnym pliku. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia należy przekazać jako oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
III. Dokumenty składane przez wykonawcę na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 274 ust 1 Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień ich złożenia:
1) podmiotowe środki dowodowe oraz oświadczenia na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodnie z pkt. 5.2 SWZ.
IV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
Wykonawca przedłoży:
1. kopię polisy o której mowa w § 19 wzoru umowy
2. potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie określonej w ustawie
3. oświadczenie w związku z ogólnounijnym zakazem udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych, wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
200 000,00 PLN [słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100];
2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: 31 1130 1091 0003 9028 8620 0005
3. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć najpóźniej w terminie wyznaczonym do składania ofert w wydzielonym, odrębnym pliku. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia należy przekazać jako oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
4. Z treści przelewu bankowego w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - „……..(podać nazwę postępowania)” Oznaczenie sprawy: (podać znak postępowania)…………………….

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni wspólnie spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. 5 SWZ oraz złożyć dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami SWZ.
3. W/w Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki nie wynika z dołączonej do oferty umowy spółki, bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
4. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
5. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 Pzp, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7. W przypadku, o którym mowa w pkt. 8.5. oraz 8.6. SWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 4 Pzp.)
8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
9. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
10. Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
11. Oświadczenia składane przez wykonawców przekazywane są w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków jaką można wprowadzić w tym polu Zamawiający informuje, iż warunki zmiany umowy zostały zawarte w paragrafie 20 wzoru umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-03 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.zabrze

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-03 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-01

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Kryteria oceny ofert, które zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców zapraszanych do negocjacji ofert: kryterium oceny ofert opisano w pkt. 18 SWZ tj.:
1. Cena 60%
2. Okres gwarancji na roboty budowlane – 40%

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

I. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 16.3.1.2) SWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszania wskazujące sposób reprezentacji Wykonawcy oraz osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
II. Zamawiający wymaga, aby czynności w zakresie prac fizycznych związanych z robotami budowlanymi murarsko-tynkarskimi wykonywane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, świadczone były przez osoby zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1320 z późn. zm).
III. Pełna nazwa postępowania: WYKONANIE PRZEBUDOWY ODDZIAŁU PULMONOLOGICZNEGO PRZY UL. KOZIOŁKA 1 W ZABRZU W SYSTEMIE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” W RAMACH PROJEKTU POIS.11.03.00-IP.04-00 002/22 OŚ PRIORYTETOWA: XI REACT – EU, DZIAŁANIE: 11.3 WSPIERANIE NAPRAWY I ODPORNOŚCI SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH W CELU NIWELOWANIA SKUTKÓW PANDEMII COVID-19, INNYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH I ZWIĄZANYCH Z NIMI SYTUACJAMI KRYZYSOWYMI PN.: „MODERNIZACJA I ROZBUDOWA ODDZIAŁU PULMONOLOGICZNEGO WRAZ Z PODODDZIAŁEM REHABILITACJI W CELU POPRAWY JAKOŚCI I USPRAWNIENIA PROCESU LECZENIA PACJENTÓW Z CHOROBAMI PŁUC ORAZ PO PRZEBYTEJ CHOROBIE COVID-19 W SPSK NR 1 IM. PROF. S. SZYSZKO SUM”
IV. Zamawiający informuje, iż wizja lokalna nie jest obligatoryjna.
Jednocześnie Zamawiający umożliwi zainteresowanym Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej w następujących terminach:
25.08.2022r. godzina 09:00
08.09.2022r. godzina 09:00
Odbycie wizji lokalnej zostanie potwierdzone podpisaniem stosownego oświadczenia.
Koszty dokonania ewentualnej wizji lokalnej terenu budowy o ile wystąpią poniesie Wykonawca.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.