eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wejherowo › Dostawa wraz z montażem wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej w budynku kultury pod nazwą "Kamienica Sztuki w Wejherowie"Ogłoszenie z dnia 2022-08-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa wraz z montażem wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej w budynku kultury pod nazwą „Kamienica Sztuki w Wejherowie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: WEJHEROWSKIE CENTRUM KULTURY

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000281217

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Jana III Sobieskiego 255

1.4.2.) Miejscowość: Wejherowo

1.4.3.) Kod pocztowy: 84-200

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: wck@wck.org.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wck.org.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00307845

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-08-17

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00305117/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale X SWZ.
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności do należytego wykonania zamówienia w zakresie doświadczenia Wykonawcy:
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędne doświadczenie do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jedno zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem wyposażenia budynku użyteczności publicznej (odpowiadające zakresowi części na którą Wykonawca składa ofertę) o wartości zamówienia nie mniejszej niż:
a. dla zadania 1: 190 000,00 zł brutto
b. dla zadania 2: 105 000,00 zł brutto
b. dla zadania 3 : 60 000,00 zł brutto
c. dla zadania 4 : 15 000,00 zł brutto

Po zmianie:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale X SWZ.
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności do należytego wykonania zamówienia w zakresie doświadczenia Wykonawcy:
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędne doświadczenie do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jedno zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem wyposażenia budynku użyteczności publicznej (odpowiadające zakresowi części na którą Wykonawca składa ofertę) o wartości zamówienia nie mniejszej niż:
a. dla zadania 1: 190 000,00 zł brutto
b. dla zadania 2: 100 000,00 zł brutto
b. dla zadania 3 : 60 000,00 zł brutto
c. dla zadania 4 : 15 000,00 zł brutto

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-08-25 13:00

Po zmianie:
2022-08-29 13:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-08-25 13:30

Po zmianie:
2022-08-29 13:30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.