eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Józefów › Budowa kolumny Świętego Józefa w Józefowie.Ogłoszenie z dnia 2023-07-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa kolumny Świętego Józefa w Józefowie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Józefów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950369103

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 37

1.5.2.) Miejscowość: Józefów

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-460

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: jozefow@ejozefow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ejozefow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f813c61d-f4a5-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Stowarzyszenie Józefowska Kawaleria Rowerowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


działalność na rzecz rozwoju kultury i dziedzictwa lokalnego i na rzecz poprawy infrastruktury rowerowej, popularyzacja turystyki rowerowej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa kolumny Świętego Józefa w Józefowie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f813c61d-f4a5-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00307418

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00222788

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IN.271.7.2023.RC

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Wykonanie projektu w skali 1:10
2. Wykonanie modelu rzeźby św. Józefa w glinie
3. Wykonanie form i odlewu gipsowego rzeźby św. Józefa. (etap robót musi zostać zaakceptowany przez zamawiającego)
4. Przygotowanie modelu gipsowego do odlewu z brązu
5. Wykonanie form odlewniczych do odlewu z brązu metodą na tracony wosk
6. Wykonanie odlewu z brązu
7. Wykonanie toczonego trzonu kolumny z granitu (w kolorze szarym) i prostopadłościennych elementów kolumny oraz wykonanie inskrypcji na ścianie postumentu.
8. Wykonanie fundamentu wraz z podświetleniem, oraz montaż kolumny wraz z rzeźbą św. Józefa.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 295500,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 499999,99 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 315000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Wojciech Mendzelewski Pro-Art.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 946 148 28 98

7.3.3) Ulica: Młyńska 15/17b

7.3.4) Miejscowość: Lublin

7.3.5) Kod pocztowy: 20-406

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 315000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.