eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dębica › "POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA KIEROWCÓW ORAZ PIESZYCH NA DROGACH POWIATOWYCH POWIATU DĘBICKIEGO W GMINACH DĘBICA I BRZOSTEK" W RAMACH W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁADOgłoszenie z dnia 2022-08-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA KIEROWCÓW ORAZ PIESZYCH NA DROGACH POWIATOWYCH POWIATU DĘBICKIEGO W GMINACH DĘBICA I BRZOSTEK” W RAMACH W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 8722128819

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Parkowa 28

1.5.2.) Miejscowość: Dębica

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-200

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@rde.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.rde.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Administrowanie drogami powiatowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA KIEROWCÓW ORAZ PIESZYCH NA DROGACH POWIATOWYCH POWIATU DĘBICKIEGO W GMINACH DĘBICA I BRZOSTEK” W RAMACH W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0a6b7c85-1d57-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00307232

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00032500/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Poprawa bezpieczeństwa kierowców oraz pieszych na drochach powiatowych powiatu dębickiego w Gminach Dębica i Brzostek

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_debica

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_debica

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r.w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s.
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c)zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 100.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. Zalecenia - szczegółowy opis rozdział XIII.SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy z siedzibą w Dębicy przy ul. Parkowej 28, 39-200 Dębica, email: zdp@rde.pl;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: zdp@rde.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6)obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust.
2RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych:
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.20 RODO;
c)na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10)przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.21.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 1298r Nagawczyna-Stasiówka w km 1+448 – 5+573 w miejscowości Nagawczyna, Stobierna, Stasiówka I Dębica z odcinkową budową chodników wraz z przejściami dla pieszych i ich dedykowanym oświetleniem, zabezpieczeniem lub przebudowa istniejącego uzbrojenia terenu i innego istniejącego zagospodarowania terenu (zjazdy, skrzyżowania). Przebudowa lub budowa systemu odwodnienia drogi. Przebudowa istniejących przepustów drogowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45221100-3 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów

45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232300-5 - Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych

45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

45232452-5 - Roboty odwadniające

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

45243510-0 - Budowa nasypów

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 430 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane przewiduje zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót, o których mowa w art. 305 pkt 1 w związku z art. 214 ust.1 pkt
7 i 8 UPzp
2. Przedmiot: wykonanie robót jak w zamówieniu podstawowym tj. zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na
przebudowie drogi powiatowej wraz z budową chodników wraz z przejściami dla pieszych i ich dedykowanym oświetleniem,
zabezpieczeniem lub przebudowa istniejącego uzbrojenia terenu i innego istniejącego zagospodarowania terenu (zjazdy,
skrzyżowania). Przebudowa lub budowa systemu odwodnienia drogi. Przebudowa istniejących przepustów drogowych
3. Wielkość lub zakres zamówienia: do 10 % wartości zamówienia podstawowego.
4. Warunki na jakich zostaną udzielone: W przypadku wystąpienia oszczędności, uzyskania dodatkowego dofinansowania lub
przeznaczenia dodatkowych środków finansowych oraz potrzeby

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta zostanie oceniona wg sumy punktów otrzymanych w kryteriach przedstawionych poniżej:
P = [Ilość pkt. cena max. 60pkt] + [ilość pkt okres gwarancji max. 40pkt]

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi nr 1317r
Kamienica Dolna - Grudna Górna w km 0+100 - 0+787 i 5+742 -10+981 i 11+036 - 11+187 Oraz 11+485 - 12+040 w miejscowościach Kamienica Dolna, Siedliska Bogusz, Smarżowa, Grudna Dolna i Grudna Górna wraz z remontem mostów w km 7+188 i 7+884 oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1318r Brzostek - Siedliska Bogusz - Budowa Chodnika w km 3+864 - 3+915 w miejscowości Siedliska Bogusz. Odcinkowa budowa chodników wraz z przejściami dla pieszych i ich dedykowanym oświetleniem, zabezpieczeniem lub przebudowa istniejącego uzbrojenia terenu i innego istniejącego zagospodarowania terenu (zjazdy, skrzyżowania). Przebudowa lub budowa systemu odwodnienia drogi. Przebudowa
istniejących przepustów drogowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45221100-3 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów

45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232300-5 - Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych

45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

45232452-5 - Roboty odwadniające

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

45243510-0 - Budowa nasypów

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 430 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót, o których mowa w art. 305 pkt 1 w związku z art. 214 ust.1 pkt 7 i 8 UPzp
2. Przedmiot: wykonanie robót jak w zamówieniu podstawowym tj. zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej wraz z budową chodników wraz z przejściami dla pieszych i ich dedykowanym oświetleniem,
zabezpieczeniem lub przebudowa istniejącego uzbrojenia terenu i innego istniejącego zagospodarowania terenu (zjazdy, skrzyżowania). Przebudowa lub budowa systemu odwodnienia drogi. Przebudowa istniejących przepustów drogowych
3. Wielkość lub zakres zamówienia: do 10 % wartości zamówienia podstawowego.
4. Warunki na jakich zostaną udzielone: W przypadku wystąpienia oszczędności, uzyskania dodatkowego dofinansowania lub
przeznaczenia dodatkowych środków finansowych oraz potrzeby wykonania powtórzenia przedmiotu zamówienia objętego
projektem, którego nie dało się wcześniej przewidzieć.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta zostanie oceniona wg sumy punktów otrzymanych w kryteriach przedstawionych poniżej:
P = [Ilość pkt. cena max. 60pkt] + [ilość pkt okres gwarancji max. 40pkt]

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów-;
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej-;
3) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) osób:
Dla części 1 zamówienia:
a. 1 osoba proponowana do pełnienia funkcji projektanta posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalności drogowej bez ograniczeń,
b. 1 osoba proponowana do pełnienia funkcji kierownika budowy uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej
Dla części 2 zamówienia:
a. 1 osoba proponowana do pełnienia funkcji projektanta posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalności drogowej bez ograniczeń,
b. 1 osoba proponowana do pełnienia funkcji projektanta posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalności mostowej bez ograniczeń,
c. 1 osoba proponowana do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej,
d. 1 osoba proponowana do pełnienia funkcji kierownika robót w zakresie branży mostowej posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej
b) wykonawcy:
poświadczenie wykonania okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:
Dla części 1 zamówienia:
a. dwóch dokumentacji projektowych (zawierających projekt wykonawczy i materiały do zgłoszenia robót budowlanych lub
projekt budowlany) dotyczących przebudowy lub rozbudowy lub budowy drogi minimum klasy L, o wartości robót budowlanych (wg kosztorysu inwestorskiego) co najmniej 2 500 000,00 zł brutto.
b. jednego zadania polegającego na wykonaniu robót budowlanych o wartości co najmniej 2 500 000 zł brutto, którego
przedmiotem była przebudowa lub rozbudowa lub budowa drogi minimum klasy L.
Dla części 2 zamówienia:
a. dwóch dokumentacji projektowych (zawierających projekt wykonawczy i materiały do zgłoszenia robót budowlanych lub
projekt budowlany) dotyczących przebudowy lub rozbudowy lub budowy drogi minimum klasy L, o wartości robót budowlanych (wg kosztorysu inwestorskiego) co najmniej 2 500 000,00 zł brutto.
b. dwóch dokumentacji projektowych (zawierających projekt wykonawczy i materiały do zgłoszenia robót budowlanych lub
projekt budowlany) dotyczących remontu lub przebudowy lub budowy mostu lub wiaduktu lub przepustu o świetle minimum
3,0m o wartości robót budowlanych (wg kosztorysu inwestorskiego) co najmniej 150 000,00 zł brutto.
c. jednego zadania polegającego na wykonaniu robót budowlanych o wartości co najmniej 2 500 000 zł brutto, którego
przedmiotem była przebudowa lub rozbudowa lub budowa drogi minimum klasy L.
d. jednego zadania polegającego na wykonaniu robót budowlanych o wartości co najmniej 150 000 zł brutto, którego
przedmiotem był remont lub przebudowa lub budowa mostu lub wiaduktu lub przepustu o świetle minimum 3,0m.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2. wykaz robót budowlanych porównywalnych z robotami stanowiącymi przedmiot zamówienia wykonanych oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie oraz wykaz dokumentacji technicznych porównywalnych z dokumentacjami technicznymi stanowiącymi przedmiot zamówienia wykonanych oraz załączeniem dowodów określających czy te dokumentacje zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie - załącznik nr 4 do SWZ;
3. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oświadczenie wykonawcy, iż osoby skierowane do realizacji zamówienia posiadają wymagane uprawnienia - załącznik nr 5 do SWZ;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 50.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 złotych) dla każdej części zamówienia:
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w PKO BP 44 1020 4391 0000 6102 0200 5072 z dopiskiem „POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA KIEROWCÓW ORAZ PIESZYCH NA DROGACH POWIATOWYCH POWIATU
DĘBICKIEGO W GMINACH DĘBICA I BRZOSTEK ” wraz z numeru części zamówienia dla której zostało złożone wadium.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci
elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w
ustawie p.z.p.
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż
pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Powiat Dębicki – Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy ul. Parkowa 28, 39-
200 Dębica
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby
poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona .
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, w następujących przypadkach:
1) zmiany osób przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy po stronie wykonawcy lub zmiany osób po
stronie zamawiającego, a zmiana ta nie wpłynie na warunki realizacji umowy,
2) zmiany terminów płatności, gdy o zmianę taką wystąpi zamawiający a zmiana taka stanie się konieczna ze względu na
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty lub zmiany w harmonogramie w przypadku
zmiany technologii wykonania robót lub niedostępności materiałów niezbędnych do wykonania prac zgodnie z
harmonogramem,
3) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w innych umowach wiążących Zamawiającego, w szczególności umowach z instytucjami nadzorującymi wdrażanie programów operacyjnych, w ramach których realizowane jest Zamówienie.
4) w przypadku zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego
5) gdy wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w następujących okolicznościach i na zasadach
1) zmiany zakresu rzeczowego robót przy czym łączna wartość zmian nie przekracza 15% wartości wynagrodzenia oraz nie
narusza postanowień zawartych w art. 455 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku konieczności
wprowadzenia zmiany zakresu rzeczowego (wykonania robót zamiennych, dodatkowych lub zaniechania części robót), gdy
zmiana taka jest konieczna ze względu na brak możliwości wykonania robót w sposób ustalony w umowie lub gdy zmiana
zapewni Zamawiającemu obniżenie kosztów wykonania lub eksploatacji przedmiotu umowy. W przypadku konieczności
zmiany zakresu rzeczowego (wykonania robót zamiennych, dodatkowych lub zaniechania części robót) Wykonawca wyceni
te roboty na podstawie cen jednostkowych kosztorysu ofertowego oraz użytych wskaźników do kosztorysowania.
Pozostałe warunki w załączniku nr 6 do SWZ - Wzór umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-08 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_debica

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-08 11:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.