eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wykonanie projektu remontu syfonów nr 2,4,11:Ogłoszenie z dnia 2022-08-17

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie projektu remontu syfonów nr 2,4,11:

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 368302575

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żelazna 59a

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-848

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: monika.kondracka@wody.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wody.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Państwowa osoba prawna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 368302575

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Marszałka Józefa Piłsudskiego 22

1.11.4.) Miejscowość: Kraków

1.11.5.) Kod pocztowy: 31-109

1.11.6.) Województwo: małopolskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: monika.kondracka@wody.gov.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: https://przetargi.wody.gov.pl/

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie projektu remontu syfonów nr 2,4,11:

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7e7eda4e-1d5d-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00307073

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00068742/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.77 Wykonanie projektu remontu syfonu nr 2, 4 i 11

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://przetargi.wody.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://przetargi.wody.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa
w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia – zwanej dalej „SWZ” – komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej – zwanej dalej „Platformą” – pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/.
2. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem przetargi.wody.gov.pl w zakładce: Instrukcja dla Wykonawców.
3. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.
4. Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie
w zakładce z przedmiotowym postępowaniem.
5. Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 14 Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”), Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
6. Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.
7. Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc., .docx, .rtf, .pdf, .xls.
8. Zamawiający informuje, że adres e-mail: monika.kondracka@wody.gov.pl wskazany
w ogłoszeniu o zamówieniu, służy jedynie do przesyłania ogłoszeń i otrzymywania informacji zwrotnej z Biuletynu Zamówień Publicznych. Nie jest to adres do komunikacji
z Wykonawcami.
9. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
10. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub cyfrowe odwzorowania dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowych odwzorowań dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania
i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r.
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy.
11. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma tel. +48 22 498 87 00 (infolinia dostępna
w dni robocze, w godzinach 9:00-17:00) e-mail: pomoc@jskinternet.pl.
12. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Monika Kondracka. Kontakt odbywa się za pośrednictwem Platformy.
13. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w języku polskim.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16;
b) kontakt z Inspektorem ochrony danych w PGW WP możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego numerem postępowania KR.ROZ.2810.150.2022 prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia
11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO
h) posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
1.5 Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
1.6 Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
1.7 Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO
1.8 Nie przysługuje Państwu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KR.ROZ.2810.150.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu uszczelnienia syfonu nr 2 i nr 11 kanału Łączany Skawina.
- Część 1:
1. Wykonanie projektu uszczelnienia syfonu nr 2 kanału Łączany Skawina;
2. Wykonanie projektu uszczelnienia syfonu nr 11 kanału Łączany Skawina; - Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach zamówienia określa dokumentacja postępowania, w tym w szczególności Opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 2a – 2b do SWZ, projekt umowy - Załącznik nr 3 do SWZ, kosztorysy ofertowe stanowiące Załącznik nr 4a - 4b do SWZ.
- Wizja lokalna: Złożenie oferty musi być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej. Wizja lokalna jest obowiązkowa. Złożenie oferty bez odbycia wizji lokalnej skutkuje jej odrzuceniem na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 18 Pzp.
Z odbycia wizji lokalnej zostanie sporządzony protokół który będzie stanowił potwierdzenie odbycia wizji lokalnej. Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w wizji lokalnej, w tym w szczególności dojazdu na miejsce spotkania.
Zamawiający wyznacza termin w którym odbędzie się wizja lokalna:
- dnia 23.08.2022r. o godz. 10:00 na jazie Stopnia Wodnego Łączany w m. Łaczany, gm. Brzeźnica;
- Kod CPV:
7132200 - 1 – Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: - W/w kryterium oceny ofert stosowane będzie oddzielnie dla każdej części zamówienia.

- Każdy 1% wagi równy jest 1 pkt oceny oferty.
- Ocena ofert w zakresie kryterium cena dokonywana będzie na poniższych zasadach:
Każda z ważnych ofert odrębnie dla każdej części zamówienia będzie punktowana w kryterium cena poprzez porównanie ceny brutto oferty badanej dla danej części zamówienia do ceny brutto najniższej ze wszystkich ważnych ofert dla danej części zamówienia, wg poniższego wzoru:

C = (Cn : Cb) x 100%

gdzie:
Cn – cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie,
Cb – cena brutto oferty badanej.

- Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą dla danej części zamówienia na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SWZ. Za najkorzystniejszą dla danej części zamówienia zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczona zgodnie ze wzorem określonym w pkt. 15.2.1 SWZ.
- Punktacja przyznawana ofertom w kryterium oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
- W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu remontu syfonu nr 4 kanału Łączany Skawina.
- Część 2:
1. Wykonanie projektu remontu syfonu nr 4 kanału Łączany Skawina
- Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach zamówienia określa dokumentacja postępowania, w tym w szczególności Opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 2a – 2b do SWZ, projekt umowy - Załącznik nr 3 do SWZ, kosztorysy ofertowe stanowiące Załącznik nr 4a - 4b do SWZ.
- Wizja lokalna: Złożenie oferty musi być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej. Wizja lokalna jest obowiązkowa. Złożenie oferty bez odbycia wizji lokalnej skutkuje jej odrzuceniem na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 18 Pzp.
Z odbycia wizji lokalnej zostanie sporządzony protokół który będzie stanowił potwierdzenie odbycia wizji lokalnej. Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w wizji lokalnej, w tym w szczególności dojazdu na miejsce spotkania.
Zamawiający wyznacza termin w którym odbędzie się wizja lokalna:
- dnia 23.08.2022r. o godz. 10:00 na jazie Stopnia Wodnego Łączany w m. Łaczany, gm. Brzeźnica;
- Kod CPV:
7132200 - 1 – Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: - W/w kryterium oceny ofert stosowane będzie oddzielnie dla każdej części zamówienia.

- Każdy 1% wagi równy jest 1 pkt oceny oferty.
- Ocena ofert w zakresie kryterium cena dokonywana będzie na poniższych zasadach:
Każda z ważnych ofert odrębnie dla każdej części zamówienia będzie punktowana w kryterium cena poprzez porównanie ceny brutto oferty badanej dla danej części zamówienia do ceny brutto najniższej ze wszystkich ważnych ofert dla danej części zamówienia, wg poniższego wzoru:

C = (Cn : Cb) x 100%

gdzie:
Cn – cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie,
Cb – cena brutto oferty badanej.

- Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą dla danej części zamówienia na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SWZ. Za najkorzystniejszą dla danej części zamówienia zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczona zgodnie ze wzorem określonym w pkt. 15.2.1 SWZ.
- Punktacja przyznawana ofertom w kryterium oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
15.5 W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna lub zawodowa:
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:

A) Dla Części 1: Wykonawca zobowiązany jest wykazać że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedną dokumentację w zakresie uszczelnienia korpusu ziemnej budowli piętrzącej klasy I, II lub III, stale piętrzącej wodę o wartości projektu co najmniej 50 000,00 zł brutto.


B) Dla Części 2: Wykonawca zobowiązany jest wykazać że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedną dokumentację w zakresie remontu betonów budowli hydrotechnicznej o wartości projektu co najmniej 50 000,00 zł brutto.

UWAGA:
Posiadane doświadczenie winno wynikać z jednej umowy. Zamawiający nie dopuszcza sumowania doświadczenia na potrzeby wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dwóch lub więcej umów (dotyczy to także wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie).


7.2.4.2 Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia osoby posiadające kwalifikacje i wykształcenie niezbędne do należytego wykonania zamówienia tj.

A) Dla Części 1: Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że na potrzeby realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej jedną osobą ds. projektowania (funkcja projektanta) posiadającą od minimum 3 lat uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniejszych przepisów. Wymaga się aby osoba wskazana jako projektant ww. specjalności wykazała się posiadaniem doświadczenia zawodowego polegającego na pełnieniu funkcji projektanta przy wykonywaniu minimum jednej dokumentacji w zakresie uszczelnienia korpusu ziemnej budowli piętrzącej klasy I, II lub III, stale piętrzącej wodę o wartości projektu co najmniej 50 000,00 zł brutto.

Osoba ta musi być członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

B) Dla Części 2: Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że na potrzeby realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej jedną osobą ds. projektowania (funkcja projektanta) posiadającą od minimum 3 lat uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniejszych przepisów. Wymaga się aby osoba wskazana jako projektant ww. specjalności wykazała się posiadaniem doświadczenia zawodowego polegającego na pełnieniu funkcji projektanta przy wykonywaniu minimum jednej dokumentacji w zakresie remontu betonów budowli hydrotechnicznej o wartości projektu co najmniej 50 000,00 zł brutto.

Osoba ta musi być członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodne w treści z Załącznikiem nr 7 do SWZ (jeżeli dotyczy)
2. Oświadczenie Wykonawcy/ Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodne w treści z Załącznikiem nr 8 do SWZ, aktualne na dzień składania ofert, celem potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania zgodnie z pkt. 7 SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodne w treści z Załącznikiem nr 9 do SWZ, aktualne na dzień składania ofert, dotyczące innych podmiotów na których zasoby powołuje się Wykonawca, celem wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu.
4. Dowód potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami innych podmiotów, który stanowi w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5. Oświadczenie Wykonawcy/ Wykonawcy wspólnie ubiegającego/ podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 (lub odpowiednio 125 ust.5) ustawy w zakresie podstaw wykluczenia z art. 108 ust. 1 i 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, zgodnego ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 10 do SWZ.
6. Oświadczenie Wykonawcy/ Wykonawcy wspólnie ubiegającego/ podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 (lub odpowiednio 125 ust.5) ustawy w zakresie podstaw wykluczenia z art. 7 ust . ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zgodnego ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 11do SWZ.
7. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
8. Oświadczenie Wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 12 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz usług zawierający informacje dotyczące ich przedmiotu, wartości, odbiorców, dat wykonania wraz z dowodami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane. Wzór wykazu usług stanowi Załącznik Nr 5 do SWZ.

2. Wykaz osób we wzorze stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (uzupełniony w zakresie informacji wymaganych dla wskazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu).
Wykaz osób w sposób jednoznaczny musi potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu określony w rozdz. 7 ppkt.7.2.4.2 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zamawiający dla każdej części zamówienia dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp) pod warunkiem,
że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:
11.1 Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
11.2 Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w Formularzu oferty.
11.3 Pełnomocnictwo lub inny dokument (np. umowa konsorcjum, spółki cywilnej) z którego wynika takie pełnomocnictwo należy złożyć razem z ofertą.
11.4 W odniesieniu do warunków określonych w pkt 7.2 SWZ, wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców składających ofertę wspólną (nie musi ich spełniać osobno każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną). Na ich potwierdzenie należy złożyć dokumenty określone w pkt 10.4 SWZ.
11.5 Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenie zgodne
z treścią Załącznika Nr 7 do SWZ, aktualne na dzień składania ofert, celem potwierdzenia, że każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie nie podlega wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 -9 ustawy Pzp oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ w zakresie, w którym każdy z nich wykazuje brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
11.6 Każdy z Wykonawców występujących wspólnie zobowiązany jest do wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku oświadczenia lub dokumenty wymienione w pkt 10.3 SWZ składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.
11.7 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
11.8 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

18.9 Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 3 do SWZ.
18.10 Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 3 do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.
18.11 Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych we Wzorze umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa - https://przetargi.wody.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-29 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-27

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Uwaga!
1. Ze względu na ograniczone ilości znaków w polu nazwy zamówienia Zamawiający zamieszcza w tym miejscu pełną nazwę zamówienia: Wykonanie projektu remontu syfonów nr 2,4,11:
Część 1:
1. Wykonanie projektu uszczelnienia syfonu nr 2 kanału Łączany Skawina;
2. Wykonanie projektu uszczelnienia syfonu nr 11 kanału Łączany Skawina;
Część 2:
1. Wykonanie projektu remontu syfonu nr 4 kanału Łączany Skawina;

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, Wykonawcę na podstawie:
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (DZ.U. z 2022, poz. 835):
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym
w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą
w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217,2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.