eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Izbica-Wieś › "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Lubelskiej, ul. Maliniec, ul. Leśnej i ul. Gminnej w miejscowości Izbica"Ogłoszenie z dnia 2022-08-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Lubelskiej, ul. Maliniec, ul. Leśnej i ul. Gminnej w miejscowości Izbica”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA IZBICA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950371703

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gminna 4

1.5.2.) Miejscowość: Izbica-Wieś

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-375

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 (84) 618-30-34

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugizbica@mbnet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugizbica.bip.e-zeto.eu/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Lubelskiej, ul. Maliniec, ul. Leśnej i ul. Gminnej w miejscowości Izbica”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-966c74e8-1d76-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00307014

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00030527/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul.Lubelskiej, ul.Maliniec, ul.Leśnej i ul.Gminnej w miejscowości Izbica

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ugizbica.zetopzp.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między
Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem bezpłatnej Platformy Zamówień Publicznych ZETOPZP dostępnej
pod adresem: https://ugizbica.zetopzp.pl
2. Wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pośrednictwem Platformy Zamówień
Publicznych ZETOPZP:
https://ugizbica.zetopzp.pl
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi założyć konto na Platformie
Zamówień Publicznych ZETOPZP:
https://platforma.pzpzeto.pl/#/authentication/register
- gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub założenia bezpłatnego konta. 3. Wykonawca przystępując do
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując, w przypadku posiadania konta w
Platformie Zamówień Publicznych ZETOPZP, akceptuje warunki korzystania z Platformy

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ogólne zasady korzystania z platformy:
zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie : https://ugizbica.zetopzp.pl
/#/authentication/login b) Wykonawca aby przystąpić do postępowania musi założyć konto na Platformie
https://ugizbica.zetopzp.pl/#/authentication/register gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia
bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, otrzymuje link
aktywacyjny a następnie ustanawia hasło; c) proces rejestracji Wykonawcy jest w pełni automatyczny, po zarejestrowaniu należy
podać dane firmy, którą osoba zakładająca konto reprezentuje; d) po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w
postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje,
przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i powiadomień mailowych. e) instrukcja Użytkownika -
korzystania z Platformy Zamówień Publicznych ZETOPZP znajduje się na Portalu, w zakładce „Pomoc"

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej „RODO”, Zamawiający
informuje, że:
1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;
2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego
na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Lubelskiej, ul. Maliniec, ul. Leśnej i ul. Gminnej w miejscowości
Izbica” prowadzonym w trybie podstawowym;
3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
4) dane będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
7) Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz
jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego
danych osobowych narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8) Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji
mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa
w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym
z ustawą.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych
do czasu zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których
mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.7.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zamówienie obejmuje kompleksowe wykonanie zadnia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Lubelskiej, ul.
Maliniec, ul. Leśnej i ul. Gminnej w miejscowości Izbica” polegające na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji
projektowej budowlanej i wykonawczej oraz realizacja robót budowlanych w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej wraz z
przyłączami.
2. Zakres prac objęty umową w formule „zaprojektuj i wybuduj” obejmuje, w szczególności:
a) wykonanie map do celów projektowych w skali 1:500,
b) wykonanie prac projektowych kanalizacji sanitarnej w zakresie, o którym jest mowa w PFU,
c) uzyskanie pozwolenia na budowę na cały zakres prac projektowych,
d) wybudowanie zaprojektowanych sieci i obiektów.
e) pełnienie stałego nadzoru autorskiego na Kontrakcie.
3. Szczegółowy zakres inwestycji określa się w sposób następujący:
3.1. Planowane główne produkty, wynikające z realizacji przedsięwzięcia na podstawie PFU:
a) sieć kanalizacji sanitarnej (grawitacyjno-tłoczna) o długości ok. 4,04 km,
b) przepompownia ścieków,
c) przyłącza kanalizacyjne długości sumarycznej ok. 1,6 km,
d) podany zakres robót do wykonania jest orientacyjny, ostateczna ilość i zakres robót zostanie określony na podstawie
dokumentacji projektowej opracowanej przez wykonawcę.
3.2. Wykonanie kanalizacji sanitarnej obejmuje:
a) opracowanie projektu budowlanego w zakresie opisanym w pkt. 1 PFU, uzyskanie uzgodnień, zgód na dysponowanie
terenem do celów budowlanych, decyzji niezbędnych do zrealizowania kontraktu tj. w szczególności,
projekt architektoniczno - budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę – 6 egz.,
projekt zagospodarowania terenu – 6 egz.,
projekty techniczny– 6 egz,
specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót - 4 egz.,
przedmiaru robót, kosztorys 4 egz.,
- wersja elektroniczna opracowanej dokumentacji w formacie doc, pdf, dwg, ath odpowiednio o do opracowanej
dokumentacji 2 egz.
Uwaga: Zmawiający obecnie jest na etapie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w oparciu o koncepcję
zawartą w PFU.
b) przygotowanie terenu do prowadzenia prac budowlanych, zapewnienie organizacji ruchu,
c) wykonanie przewodów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o wymiarach zgodnych z projektem,
d) wykonanie studni kanalizacyjnych o wymiarach zgodnych z projektem,
e) wykonanie obiektów towarzyszących, niezbędnych do funkcjonowania oczyszczalni,
f) wykonanie przekroczeń poprzecznych jezdni asfaltowych kanalizacją zgodnie z warunkami technicznymi administratora
drogi,
g) wykonanie zabezpieczenia skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu,
h) przywrócenie terenu w pasie robót do stanu poprzedniego wraz z odbudową elementów pasa drogowego w tym
nawierzchni drogowych, wjazdów, chodników do stanu sprzed robót wg warunków technicznych administratora drogi,
i) wykonanie niezbędnych prób, sprawdzeń, odbiorów,
j) wykonanie zagospodarowania terenu, dojazdów, zieleni,
k) uzyskanie niezbędnych zezwoleń, dopuszczeń,
l) wykonanie niezbędnych prób, sprawdzeń, odbiorów,
3.3. W zakresie robót towarzyszących Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania min. następujących czynność:
a) uzyskanie przez Wykonawcę robót zezwolenia właściwego rzeczowo Zarządu Dróg na prowadzenie robót w pasie
drogowym, na podstawie opracowanego przez Wykonawcę projektu organizacji ruchu,
b) organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy,
c) zapewnienie obsługi geodezyjnej podczas wykonawstwa robot,
d) zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacja uciążliwości dla mieszkańców,
e) zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw materiałów oraz prac budowlano -
montażowych i połączeniowych, które zakończone zostaną osiągnięciem założonych efektów inwestycyjnych,
f) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów technicznych przewidzianych Wymaganiami
Zamawiającego oraz ewentualne uzupełnienie dokumentacji odbiorczej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie
po jej zakończeniu,
g) wykonanie dokumentacji powykonawczej łącznie z inwentaryzacją geodezyjną (przed zakryciem robót ulegających
zakryciu) w zakresie wymaganym prawem i wymaganym przez Inspektora,
h) rozbiórka i odnowa nawierzchni komunikacyjnych i elementów pasa drogowego na trasie wykonywanych robót,
doprowadzenie terenów budowy do stanu zastanego lub zakładanego stanu w rozwiązaniach projektowych lub
wynikającego z uzgodnień,
i) uzyskanie wymaganych dokumentów i spełnienie wszelkich wymogów dla przekazania wykonanych sieci (jako
kompletnej, sprawnej struktury) do eksploatacji i użytkowania w rozumieniu polskiego prawa,
j) realizacja obowiązków wynikających z odpowiedzialności Wykonawcy w Okresie Zgłaszania Wad i Rękojmi.
3.4. Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, uzgodnień i pozwoleń na
budowę i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Szczegółowe warunki realizacji Umowy i jej zakres przedmiotowy, w tym zakres prac projektowych oraz robót określa
Program funkcjonalno-użytkowy (dalej zwany również: „PFU”) stanowiący załącznik Nr 7 do SWZ.
4. W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i
systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca powinien
przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. W przypadku użycia w PFU odniesień do norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający
dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując PFU powinien założyć, że każdemu odniesieniu
użytemu w PFU towarzyszy wyraz „lub równoważne". W przypadku, gdy PFU zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że
są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard.
Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych
podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie
rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne
będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego. Użycie w dokumentacji projektowej etykiety oznacza, że Zamawiający
akceptuje wszystkie etykiety potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne
wymagania określonej przez zamawiającego etykiety. W przypadku gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie
może uzyskać określonej przez zamawiającego etykiety lub równoważnej etykiety, zamawiający, w terminie, przez siebie
wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną
producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego
wykonane, spełniają wymagania określonej etykiety lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego. Użycie w
dokumentacji projektowej wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania
z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza,
że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający
akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku,
gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w
odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany
Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria
określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub wymagania związane z realizacją zamówienia. Jeżeli
w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy
realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o
ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z
dokumentacją techniczną.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się w niniejszym postępowaniu:
Lp. Kryterium Znaczenie kryterium w %
1. Cena (C) 60,00
2. Długość okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane (G) 40,00
Razem: 100,00
2. Kryterium „Cena (C)”.
Maksymalna ilość punktów według kryterium „Cena” to 60 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po
przecinku.
Liczba punktów w ramach kryterium „Cena - (C)” odpowiednio dla każdej z części zamówienia zostanie obliczona według
następującego wzoru:
C min
C = ------------------- x 60 pkt
Co
gdzie:
C min – cena brutto oferty najtańszej,
Co – cena brutto oferty ocenianej.
3. Kryterium „Długość okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane - G” liczona w okresach miesięcznych odpowiednio dla
każdej z części zamówienia:
W przypadku zaoferowania maksymalnej długości okresu gwarancji tj. 60 miesięcy
i więcej, Wykonawca otrzyma czterdzieści (40) punktów. Oferty z krótszym terminem gwarancji(ale nie krótsze niż 36 miesięcy)
otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, wyliczonych wg wzoru:
G o
G = ------------------- x40 pkt
G max.
gdzie:
G - wartość punktowa, którą należy wyznaczyć,
G max - najdłuższy oferowany okres gwarancji
Go - okres gwarancji podany w badanej ofercie
Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Uwaga:
Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji,
w przedziale od 36 miesięcy do 60 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji krótszego niż 36 mcy, Zamawiający ofertę odrzuci. W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji
zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje gwarancji, i ofertę odrzuci. Wykonawca może zaproponować długość okresu
gwarancji dłuższy niż wyznaczony maksymalny 60 miesięcy, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 60
m-cy - najdłuższy przyjęty w kryterium oceny ofert „Długość okresu gwarancji na roboty budowlane”. Wykonawcy oferują długości
okresu gwarancji w pełnych miesiącach
(w przedziale od 36 do 60 miesięcy).
UWAGA: Gwarancją objętą niniejszym kryterium nie jest objęta dokumentacja projektowa, dla której gwarancja wynosi 36 miesięcy.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów (O) odpowiednio dla każdej części
zamówienia obliczoną na podstawie wzoru:
O = C + G
gdzie:
O- łączna ilość punktów oferty ocenianej,
C- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
G- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Długość okresu gwarancji na roboty budowlane”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane (G)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie
1.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej
lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.

1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.

1.4 Zdolności technicznej lub zawodowej.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
1) Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie nie wcześniej niż
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej jedną robotę budowlaną, która polegała na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości nie mniejszej niż
1,0 km i wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto.
Uwagi w zakresie wskazanego warunku:
a. Wykonawca powinien w wykazie robót wyraźnie określić wartość oraz zakres robót, aby można było ustalić, czy spełnia warunek udziału w postępowaniu.
b. Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego będą przeliczane wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia.
c. Zgodnie art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), przez budowę rozumie się wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
d. Zgodnie z art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przez przebudowę rozumie się wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.


2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia
i skierują do jego realizacji:
a) min. jedną osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych,
Uwagi w zakresie wskazanego warunku:
a. Przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osób uczestniczących w realizacji zamówienia, rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu art. 15a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2020 r, poz. 1333 z późn. zm.) oraz przepisów wcześniejszych. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (nazwy specjalności i ich zakresy) będą rozpatrywane zgodnie z przepisami regulującymi nadawanie uprawnień budowlanych w dacie ich nadania.
b. Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków określonych może wskazać osobę będącą obywatelem państwa członkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).
2. Zamawiający może, oceniając zdolność techniczną lub zawodową, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia na każdym etapie postępowania (art. 116 ust. 2 ustawy).
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując warunek udziału w postępowaniu mogą polegać na zdolnościach tych
z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. Sposób wykazania warunków udziału w postępowaniu wskazano w rozdziale VI SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:

Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert:
a) nie podlega wykluczeniu,
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

1.1. Oświadczenia należy złożyć wg wymogów załącznika nr 2 i 3 do SWZ.
1.2. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń, o którym mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału SWZ lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wezwie wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
1.3. Złożenie, uzupełnienie lub poprawienie oświadczeń, o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału SWZ nie może służyć potwierdzeniu spełniania kryteriów selekcji.
1.4. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych oświadczeń, o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdziałuSWZ.
1.5. Jeżeli złożone przez wykonawcę oświadczenia, o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału SWZ budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia,
o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.

2. W przypadku, o którym mowa w pkt 3 rozdziału V SWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
1.1. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 5 do SWZ.
1.2. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym

3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania) następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia):
3.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) wykaz robót (określonych w ppkt 1.4; pkt 1) rozdział V SWZ) budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4.1 do SWZ.
2) wykazu osób (określonych w ppkt 1.4; pkt 2) rozdział V SWZ), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzonego zgodnie z załącznikiem Nr 4.2 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Składający ofertę Wykonawca winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 10 000,00
złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank
Spółdzielczy w Izbicy nr rachunku: 71 9610 0002 2001 0000 0824 0012 z dopiskiem:
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Lubelskiej, ul. Maliniec, ul. Leśnej i ul. Gminnej w miejscowości Izbica”
4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku
bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał
gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert.
6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lub
poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone
zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:
a) nazwę: dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela
oraz wskazanie ich siedzib,
b) kwotę wadium,
c) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia …….– do dnia ………”,
d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej w gwarancji/poręczeniu na pierwsze żądanie
zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisach ustawy.
7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania
ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
8. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

22. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne)
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia o których mowa w pkt. 1 rozdziału VISWZ składa z ofertą każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału
w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
b) w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 rozdziału V SWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 5 do SWZ. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.
c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 1 rozdziału VI SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa:
 w ppkt 3.1 pkt 3 rozdziału VI SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku
 w ppkt 3.2 pkt 3 rozdziału VI SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy).
3) Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień publicznych, strony dopuszczają
możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w
przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:
1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia
okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do
zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe,
strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni,
odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej,
2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku skierowania przez
Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia
lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji
publicznej lub eksploatorów infrastruktury, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca
ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą
okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenie robót budowlanych
3) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z
instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego
wykonawcę, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie
kolizji z instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbę dni niezbędnych do wykonania
robót przez innego wykonawcę – o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji;
4) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia
konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian wynikających z wad PFU lub okoliczności których nie dało
się przewidzieć na etapie projektowania, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących
przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami,
uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, przy czym wprowadzenie w
dokumentacji projektowej zmian nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego
w ofercie, stanowiącej załącznik nr 3 do umowy oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust.
1,
5) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia
warunków geologicznych lub hydrologicznych których nie dało się przewidzieć na etapie projektowania i powodujących
konieczność wstrzymania robót lub konieczność ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych
rozwiązań technicznych, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do
wyeliminowania utrudnień związanych z ich wystąpieniem,
6) Zmiana zakresu zamówienia może nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi
w dokumentacji projektowej których nie można było przewidzieć działając z należytą starannością, lub innymi robotami
prowadzonymi przez innego wykonawcę, przy czym zmiana wynagrodzenia nastąpi w oparciu o zasady wskazane w § 3
ust. 10 umowy,
Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków wszelki możliwe zmiany umowy zostały określone w paragrafie 18 i 18a projektu
umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-01 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę warz z wymaganymi dokumentami za pośrednictwem Platformy pod adresem https://ugizbica.zetopzp.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-01 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-30

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje wymagań wskazanych w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
4. Zamawiający nie przewidujezamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.
5. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów
niezbędnych do realizacji zamówienia,
o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp.
6. Zamawiający nie przewidujerozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą
w walutach obcych.
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8. Zamawiający nie wymaga obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań zgodnie z art. 60 i art.
121 ustawy Pzp.
9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
10. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z
informacjami, o których mowa w art. 230 ustawy Pzp.
11. Zamawiający nie stawia wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy Pzp.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.