eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa oprogramowaniaOgłoszenie z dnia 2022-08-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa oprogramowania

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000326061

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Lotników 32/46

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-668

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzpie@ifpan.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ifpan.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ifpan.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Instytut Naukowo Badawczy

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


naukowo - badawcza

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa oprogramowania

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-453684aa-ebed-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00306994

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00079024/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.8 Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania dla IF PAN z podziałem na V części. Część IV - Oprogramowanie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Przedmiot zamówienia w części 2 jest finansowany w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki, z programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, realizowanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00211865/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/7/IFPAN/2022/LS

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 20095,27 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania dla Instytutu Fizyki PAN tj.
Dostawa pakietu oprogramowania biurowego
Licencja na oprogramowanie LTSC Microsoft Office Professional Plus 2021 lub równoważne - 31 szt. (zamówienie podstawowe) oraz 5 szt. (w ramach prawa opcji).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający nie wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub po sprawdzeniu dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 w zw. z art. 266 uPzp.
4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań.
5. Przedmiot zamówienia w ramach części 1 przeznaczony jest na potrzeby projektów badawczych i jest finansowany ze środków nw. projektów:
• "Nowe stany kwantowe w polarytonowych płynach światła", nr umowy NCN UMO-2016/22/E/ST3/00045
• "Badania oddziaływań i dynamiki białek o istotnym stopniu niuporządkowania strukturalnego w fundamentalnych procesach biologicznych metodami biofizyki molekularnej, tym m.in. spektroskopii pojedynczych cząsteczek", nr umowy NCN UMO-2016/22/E/NZ1/00656,
• "Cieplne, magnetyczne i dielektryczne właściwości multiferroików (Sr,Ba)(Mn,T)O3 oraz optymalizacja ich składu chemicznego", nr umowy NCN UMO-2018/31/B/ST5/03024,
• "Nowoczesne luminofory krystaliczne akumulujące energię promieniowania na bazie ortoglinianu itru dla dozymetrii promieniowania jonizującego w oparciu o optycznie stymulowaną luminescencję", nr umowy NCN UMO-2018/31/B/ST8/00774
• "Badania komputerowe zwijania i dimeryzacji białe w rybosomie", nr umowy NCN UMO-2019/35/B/ST4/02086
• "Syntetyczne warstwowe struktury magnetyczne z regulowanym interfejsowym oddziaływaniem Działoszyńskiego-Moriyi, prostopadłą anizotropią magnetyczną i międzywarstwowym sprzężeniem", nr umowy NCN UMO-2020/37/B/ST5/02299,
• "Badania supersieci {CdO/MgO} i {CdO/ZnO} quasi-trójskładnikowych stopów - w kierunku nowych materiałów dla fotowoltaiki", nr umowy NCN UMO-2021/41/B/ST5/00216,
• " Determination of Exposed Dose and radioactive Source Identity in Radiological Emergency", nr umowy NATO SPS G5647.
6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia negocjacji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 48700000-5 - Pakiety oprogramowania użytkowego

4.5.5.) Wartość części: 15527,53 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania dla Instytutu Fizyki PAN tj.
Dostawa oprogramowania do opracowywania programów
Licencja wieczysta na zintegrowane środowisko uruchomieniowe do tworzenia oprogramowania na platformie Windows - 1 szt.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający nie wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub po sprawdzeniu dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 w zw. z art. 266 uPzp.
4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań.
5. Przedmiot zamówienia w części 2 jest finansowany w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki, z programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, realizowanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”.
6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia negocjacji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 48983000-2 - Pakiety oprogramowania do opracowywania programów

4.5.5.) Wartość części: 2299,01 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania dla Instytutu Fizyki PAN tj.:
Dostawa oprogramowania systemowego typu 1
Licencja wieczysta na oprogramowanie Microsoft Windows Professional 10 64 bit. OEM lub równoważne - 1 szt.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający nie wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub po sprawdzeniu dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 w zw. z art. 266 uPzp.
4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań.
5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia negocjacji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 48624000-8 - Pakiety oprogramowania dla systemów operacyjnych komputerów osobistych (PC)

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

48620000-0 - Systemy operacyjne

4.5.5.) Wartość części: 508,44 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania dla Instytutu Fizyki PAN, tj.
Dostawa oprogramowania systemowego typu 2
Licencja wieczysta na oprogramowanie Microsoft Windows Professional 10 64 bit. Upgrade Single Academic Open lub równoważne - 5 szt.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający nie wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub po sprawdzeniu dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 w zw. z art. 266 uPzp.
4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań.
5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia negocjacji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 48624000-8 - Pakiety oprogramowania dla systemów operacyjnych komputerów osobistych (PC)

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

48620000-0 - Systemy operacyjne

4.5.5.) Wartość części: 1202,13 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania dla Instytutu Fizyki PAN, tj.
Dostawa oprogramowania systemowego typu 3
Licencja wieczysta na oprogramowanie Microsoft Windows Professional 11 64 bit. OEM lub równoważne - 1 szt.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający nie wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub po sprawdzeniu dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 w zw. z art. 266 uPzp.
4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań.
5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia negocjacji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 48624000-8 - Pakiety oprogramowania dla systemów operacyjnych komputerów osobistych (PC)

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

48620000-0 - Systemy operacyjne

4.5.5.) Wartość części: 558,16 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 18263,36 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 123344,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 18263,36 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Compro Jolanta Olszewska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6341679705

7.3.3) Ulica: Kotarbińskiego 19

7.3.4) Miejscowość: Mysłowice

7.3.5) Kod pocztowy: 41-400

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 18243,36 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 25 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 479,70 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3206,61 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 479,70 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Compro Jolanta Olszewska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6341679705

7.3.3) Ulica: Kotarbińskiego 19

7.3.4) Miejscowość: Mysłowice

7.3.5) Kod pocztowy: 41-400

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 479,70 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 25 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 724,47 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 813,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 793,35 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Spinel Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8990022713

7.3.3) Ulica: Podwale 75

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 50-449

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 793,35 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 25 dni

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1814,25 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1906,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1888,05 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Spinel Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8990022713

7.3.3) Ulica: Podwale 75

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 50-449

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1888,05 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 25 dni

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 565,90 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 799,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 565,90 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SOFTFLIX Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7543312747

7.3.3) Ulica: 1 Maja 53/13

7.3.4) Miejscowość: Opole

7.3.5) Kod pocztowy: 46-020

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 565,90 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 25 dni

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

W ramach poszczególnych części w kryterium oceny ofert "Termin realizacji", wykonawcy z którymi zawarto umowy zaoferowali:
Część 1 - termin realizacji: 15 dni,
Część 2 - termin realizacji: 15 dni,
Część 3 - termin realizacji: 15 dni,
Część 4 - termin realizacji: 15 dni,
Część 5 - termin realizacji: 15 dni.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.