eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa arbitralnego generatora funkcyjnegoOgłoszenie z dnia 2022-08-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa arbitralnego generatora funkcyjnego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000326061

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Lotników 32/46

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-668

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzpie@ifpan.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ifpan.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ifpan.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Instytut Naukowo Badawczy

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


naukowo - badawcza

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa arbitralnego generatora funkcyjnego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-de02482e-f76d-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00306972

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00079024/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.10 Dostawa Arbitralnego Generatora Funkcyjnego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00230433/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/8/IFPAN/2022/LS

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 178930,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa arbitralnego generatora funkcyjnego służącego do realizacji przez Zamawiającego zadań w ramach projektu badawczego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający nie wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub po sprawdzeniu dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 w zw. z art. 266 uPzp.
4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań.
5. Przedmiot zamówienia jest finansowany ze środków NCN w ramach projektu Sonata Bis 9 Narodowego Centrum Nauki - 2019/34/E/ST3/00432, "Termodynamika nanostruktur w niskich temperaturach."
6. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części, a co za tym idzie, nie dopuszcza składania ofert częściowych. Uzasadnienie: Przedmiotem zamówienia jest dostawa Arbitralnego Generatora Funkcyjnego (z ang. Arbitrary Waveform Generator), służącego do realizacji przez Zamawiającego zadań w ramach ww. projektu badawczego. Zawarty w Opisie Przedmiotu Zamówienia opis wymaganych minimalnych parametrów technicznych i wymaganych funkcjonalności generatora, stanowi zintegrowaną całość. Przedmiot zamówienia jest niepodzielny, ponieważ stanowi funkcjonalną całość, tj. kompletne, kompatybilne urządzenie do prowadzenia określonego, wymaganego projektu badawczego. Niedokonanie podziału na części nie narusza konkurencji poprzez ograniczenie możliwości ubiegania się o zamówienie.
7. Wymagany termin dostawy: 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34999100-7 - Generatory sygnałowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

38540000-2 - Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 198030,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 198030,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 198030,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Tespol Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8992410135

7.3.3) Ulica: Klecińska 125

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 54-413

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 198030,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Zaoferowany parametr techniczny: rozrzut wartości amplitud kolejnych nominalnie identycznych impulsów w pełnym zakresie generowanych napięć: > 1 mV oraz ≤ 2 mV (dla szerokości histogramu 4)

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.