eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pyskowice › Dostawa odczynników do laboratorium Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o.Ogłoszenie z dnia 2022-08-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa odczynników do laboratorium Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZPITAL W PYSKOWICACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276247465

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szpitalna 2

1.5.2.) Miejscowość: Pyskowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-120

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szpital_pyskowice@poczta.onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.szpitalpyskowice.com.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - związki podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1 lub 2 ustawy lub podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa odczynników do laboratorium Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7311c934-0dcf-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00306956

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00062597/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Dostawa odczynników do laboratorium

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.szpitalpyskowice.powiatgliwicki.finn.pl/bipkod/28663678

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, pisemnie, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dostępnych za pośrednictwem miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPuhttps://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto ePUAP. Wykonawca posiadający konto ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Sposób sporządzania dokumentów, oświadczeń, wniosków, ofert, pełnomocnictw czy innych informacji winien być zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania). Zamawiający dopuszcza również komunikację z Wykonawcami, w tym przesyłanie informacji, dokumentów lub oświadczeń za za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: /Szpital-Pyskowice/ lub da@szpitalpyskowice.com.pl Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki.
7. Pozostałe informacje:
a) dostępne formaty danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xls, .odt, .ods; .xps; plik archiwum danych: .zip.
b) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wynosi: w przypadku miniPortalu - 150 MB; w przypadku poczty elektronicznej 500 MB. Zamawiający zwraca również uwagę, iż maksymalny rozmiar pliku do podpisania podpisem zaufanym wynosi 10MB.
8. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu i zobowiązuje się korzystając z tego narzędzia przestrzegać postanowień tego Regulaminu
9. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
10. Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby i instytucje nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami, niż wymienione w niniejszej specyfikacji.
11. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:
∙ administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. 44 – 120 Pyskowice, ul . Szpitalna 2;
∙ osoba odpowiedzialna za ochronę danych osobowych w Szpitalu w Pyskowicach Sp. z o.o. jest Prezes Zarządu Leszek Kubiak, kontakt: adres e-mail:szpital_pyskowice@poczta.onet.pl telefon: 32 233 242 24
∙ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem.
∙ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w szczególności w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp,
∙ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a także przepisów szczególnych; obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
∙ obowiązek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
∙ w odniesieniu do Pani/Pana danych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 ROD
∙ posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo do dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
∙ nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Sp/AZP/382/4/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 10

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet I. Odczynniki dedykowane do aparatu STARLYTE V
1. Paki do oznaczania Na+/K+ na 150 oznaczeń.
2. Opakowania muszą pasować bezpośrednio do aparatu bez złączek pośrednich, w przypadku zaproponowania odczynników równoważnych do oryginalnych równoważność musi być potwierdzona specyfikacją techniczną.
3. Płyn czyszczący A.
4. Kondycjoner elektrody Na+.
5. Materiały kontrolne na 3 poziomach z ulotką uwzględniającą wartości elektrolitów i parametrów gazometrycznych dla różnych analizatorów 30 kontrolek w opakowaniu po 2 ml na 3 poziomach – 8 opakowań.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
Cena - C – 60%
Termin dostawy – D – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet II. Analityka ogólna.
1. Odczynnik Mac-Williama opakowanie po 0,5 l – 10 opakowań
2. Odczynnik Ehrlicha opakowanie po 0,5 l – 10 opakowań
3. Barwnik Giemzy opakowanie po 0,5l – 6 opakowań
4. Barwnik May-Grunwalda opakowanie po 0,5l – 6 opakowań
5. Odczynnik Nonne Apelta 100 ml – 1 opakowanie
6. Odczynnik Pandye’go 100 ml – 1 opakowanie
7. Odczynnik Samsona 100 ml – 1 opakowanie
8. Zestaw do barwienia metodą Grama wraz z instrukcją w języku polskim – 1 zestaw
9. Uniwersalny papierek wskaźnikowy do pomiaru pH – 200 oznaczeń
10. Płyn Lugola 100 ml – 2 opakowania
11. Odczynnik Sudan III 100 ml - 1 opakowanie

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33696200-7 - Odczynniki do badania krwi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
Cena - C – 60%
Termin dostawy – D – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet III. Testy manualne.
1. Testy kasetkowe na krew utajoną w kale bez konieczności stosowania diety, minimalna czułość 10 ng/ml z dołączoną kontrolą dodatnią – 200 oznaczeń.
2. Testy paskowe lub kasetkowe do oznaczania βHCG w moczu – 100 oznaczeń.
3. Zestaw lateksowy do oznaczania reagin syfilisa z kontrolą dodatnią i ujemną. Płytka reakcyjna powinna być sztywna i w jednolita – 600 testów.
4. Zestaw lateksowy do oznaczania CRP z kontrolą dodatnia i ujemną , o wartościach oczekiwanych < 6,0 mg/l lub < 5 mg/l. Płytka reakcyjna powinna być sztywna i pola reakcyjne powinny być jednolicie czarne - na 100 oznaczeń.
5. Zestaw lateksowy do oznaczania czynnika reumatoidalnego RF z kontrolą dodatnią i ujemną na 100 oznaczeń.
6. Zestaw lateksowy do oznaczania antygenu Helicobacter Pylori w kale z kontrolą pozytywną oraz z aplikatorem – 50 oznaczeń.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
Cena - C – 60%
Termin dostawy – D – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet IV. Parazytologia
Zestaw diagnostyczny do pobierania, filtrowania i zagęszczania próbek kału w celu wykrycia pasożytów – 80 oznaczeń.
Zestaw jednorazowego użytku, gotowy do użycia, składający się z łopatki do pobierania próbki kału, probówki z utrwalaczem, probówki osadowej.
Utrwalacz bez dodatku formaliny, alkoholu, octanu etylu, Tritonu X oraz metali ciężkich.
Probówki wyposażone w dwa poziome filtry o średnicy porów 400 i 250 µm.
Probówka wyposażona w szklane kuleczki ułatwiające homogenizację próbki.
Probówki kompatybilne z rotorami wirówek na 15 ml.
Ilość probówek w opakowaniu 50.
Probówki posiadają właściwą etykietę identyfikacyjną zgodną z dyrektywą 98/79/EC.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
Cena - C – 60%
Termin dostawy – D – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet V. Analiza moczu. Dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą czytnika pasków do moczu.
1. Testy paskowe 10 parametrowe do badania moczu na 5000 oznaczeń wraz z bezpłatnym użyczeniem czytnika do pasków na okres trwania umowy z międzynarodową kontrolą jakości wykonywanych oznaczeń (cztery razy do roku) oraz z moczem kontrolnym na 2 poziomach. Kontrole wykonywane są codziennie na 1 poziomie naprzemiennie. Paski do kalibracji aparatu.
2. Czytnik pasków do moczu o następujących minimalnych wymaganiach:
- automatyczny podajnik pasków
- możliwość odczytu z pasków od 8 do 11 parametrów
- wydajność nie mniejsza niż 500 oznaczeń na godzinę
- wyświetlacz graficzny LCD dotykowy
- wbudowana drukarka termiczna
- podłączenie do komputera i do laboratoryjnego systemu informatycznego będącego w posiadaniu Zamawiającego na koszt wykonawcy
- możliwość podłączenia klawiatury i czytnika kodów kreskowych
- automatyczna kalibracja przy użyciu paska standardowego wielokrotnego użytku
- oprogramowanie w języku polskim
- pamięć minimum 2000 badań
- pamięć wyników kontroli jakości minimum 50 wyników
- flagowanie wyników patologicznych
- kompensacja własnego zabarwienia moczu
- czytnik i paski oraz kontrola jakości wewnętrza muszą pochodzić od jednego producenta
- bezpłatne przeglądy i przeglądy okresowe w okresie dzierżawy zgodnie z wymaganiami producenta monitorowane przez firmę Wydzierżawiającą
- bezpłatny serwis, czas reakcji do 24 godzin w dni robocze

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33696700-2 - Odczynniki urologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
Cena - C – 60%
Termin dostawy – D – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet VI. Gazometria. Dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora RKZ.
1. Przewidywana ilość oznaczeń – 2700.
2. Analizator fabrycznie nowy lub używany, nie starszy niż rok produkcji 2021.
3. Analizator bezbutlowy.
4. Parametry mierzone: pH, pCO2, pO2, Ca ++, Hct, MetHb, COHb, bilirubina.
5. Oprogramowanie analizatora w języku polskim.
6. Sposób podawania: kapilara, strzykawka.
7. Rodzaj probówki: krew pełna, surowica, osocze, roztwory wodne (materiał kontrolny).
8. Możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych.
9. Oferent pokrywa koszty podłączenia analizatorów do laboratoryjnego systemu informatycznego będącego w posiadaniu zamawiającego.
10. W przypadku trzykrotnie powtarzającej się awarii tego samego typu wymiana analizatora na taki sam (nowy lub używany).
11. W przypadku awarii analizatora, próbki w celu ich analizy są dostarczane do wskazanego przez Zamawiającego laboratorium na koszt Wykonawcy (opłatę za badanie i transport).
12. Analizator objęty gwarancją i bezpłatnym serwisem przez cały okres trwania umowy, czas reakcji serwisu 24 godz. w dni robocze. Dostępność telefoniczna serwisanta 7 dni w tygodniu.
13. Gwarancja w trakcie obowiązywania umowy obejmuje również wykonanie przeglądów – co najmniej 1 przegląd aparatu w każdym roku obowiązywania umowy z wpisem do paszportu i wydaniem certyfikatu poprawności działania analizatora.
14. Instrukcja obsługi w języku polskim.
15. Aparat oznakowany znakiem CE oraz posiadający deklarację zgodności z wymaganiami Unii Europejskiej EC.
16. Zapewnienie bezpłatnego przeniesienia i reinstalacji analizatorów w trakcie trwania umowy do innego pomieszczenia laboratoryjnego.
17. Analizator powinien posiadać możliwość zabezpieczenia torów pomiarowych przed skrzepami.
18. Stabilność odczynników po otwarciu powyżej 5 tygodni.
19. Aparat powinien posiadać co najmniej 3 równoległe tory pomiarowe.
20. Elektrody bezobsługowe nie wymagające wymiany membran i uzupełniania płynów.
21. Elektrody wymieniane niezależnie od siebie, w zależności od stopnia zużycia danej elektrody.
22. Możliwość zamówienia kompatybilnych kapilar, mieszadełek, zatyczek do kapilar a także sitek zabezpieczających przed skrzepami w trakcie trwania umowy. Krew pobierana do kapilar 70% pobrań, do strzykawek 30% pobrań.
23. Kontrola wewnątrzlaboratoryjna wykonywana na własnym materiale kontrolnym.
24. Automatyczne kalibracje, czyszczenie torów pomiarowych oraz kondycjonowania elektrod.
25. Automatyczne monitorowanie poziomu odczynników.
26. Dwukierunkowa komunikacja z analizatorem.
27. Bezpłatny pakiet startowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
Cena - C – 60%
Termin dostawy – D – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet VII . Hematologia. Dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego 5 DIFF na: 9900oznaczeń CBC i 2500 DIFF wraz z kontrolami.
1. Odczynniki do oznaczeń CBC + 5 DIFF
2. Krew kontrolna na 3 poziomach
3. Materiały eksploatacyjne i płyny
Wymagania dotyczące realizacji zamówienia
1. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i uruchomi analizatory a także przeprowadzi szkolenie dla użytkowników oraz zapewni serwis 7 dni w tygodniu. Naprawy i przeglądy w okresie dzierżawy wykonawca będzie wykonywał na własny koszt.
2. W przypadku awarii lub innej sytuacji wymagającej usług serwisowych wymagana jest obecność serwisanta do 24 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia awarii.
3. Koszty przeglądów technicznych, konserwacji, napraw, wymiany części uszkodzonych nie z winy użytkownika urządzenia ponosi wykonawca.
4. Na czas trwania umowy Wykonawca zapewni analizator 3-DIFF jako backup oraz odczynniki w ilości niezbędnej do wykonania badań w przypadku awarii aparatu głównego a także bezpłatny pakiet startowy.
5. Wykonawca zapewni opiekę merytoryczną i aplikacyjną przez cały okres dzierżawy analizatorów.
6. Zamawiający wymaga, aby wykonawca dostarczył wraz z aparatem pełną dokumentację, wszelkie instrukcje, aplikacje oraz opisy parametrów technicznych w języku polskim.
Wymagane parametry techniczno-eksploatacyjne dla analizatora hematologicznego CBC+5DIFF
1. Analizator hematologiczny CBC + 5-DIFF z wbudowanym podajnikiem próbek, wewnętrznym skanerem kodów kreskowych oraz automatycznym mieszaniem.
2. Parametry dotyczące krwinek czerwonych:
- erytrocyty RBC
- hematokryt HCT
- stężenie hemoglobiny HGB
- średnia objętość krwinki czerwonej MCV
- średnia zawartość hemoglobiny w erytrocytach MCH
- średnie stężenie hemoglobiny w erytrocytach MCHC
- rozpiętość rozkładu objętości erytrocytów, odchylenie standardowe RDW-SD
- rozpiętość rozkładu erytrocytów, współczynnik zmienności RDW-CV
3. Parametry dotyczące krwinek białych:
- liczba krwinek białych WBC
- granulocyty obojętnochłonne/neutrofile/NEUT (# i %)
- limfocyty LYMPH (# i %)
- monocyty MONO (# i %)
- granulocyty kwasochłonne/eozynofile/EO (# i %)
- granulocyty zasadochłonne/bazofile/BASO (# i %)
- niedojrzałe granulocyty IG (# i %)
4. Parametry dotyczące płytek krwi:
- liczba płytek krwi PLT
- średnia objętość płytki krwi MPV
- rozpiętość rozkładu objętości PDW
- duże płytki P-LCC
- odsetek dużych płytek wyodrębnionych z całej populacji P-LCR
- płytkokryt PCT
5. Metody pomiaru: impedancja elektryczna z ogniskowaniem hydrodynamicznym, optyczny pomiar hemoglobiny w dedykowanej komorze, cytometria przepływowa z laserem półprzewodnikowym, bez barwienia leukocytów.
6. Obsługa analizatora za pomocą wbudowanego kolorowego ekranu dotykowego (minimum 10”) i klawiszy, bez konieczności używania zewnętrznego komputera.
7. Minimalna ilość parametrów: 33
8. Wydajność w trybie automatycznego podajnika: min. 90 próbek/godz. (CBC+ 5-DIFF)
9. Minimum 7 statywów z 10 pozycjami na próbki każdy. Możliwość ciągłego ładowania próbek
10. Praca w trybie probówek zamkniętych (podajnik) i otwartych (tryb manualny) oraz tryb rozcieńczenia wstępnego (krew włośniczkowa).
11. Możliwość wykonania pomiaru z dowolnych probówek, w tym pediatrycznych i mikrometody.
12. Maksymalna objętość próbki w trybie podajnikowym i manualnym: 40 μl (CBC+5-DIFF), 25 μl (CBC) oraz 20 μl w trybie rozcieńczenia wstępnego.
13. Wykrywanie niewystarczającej objętości pobranej próbki i mikroskrzepów.
14. Wyniki pomiaru próbki, łącznie z 3 histogramami, 3 kolorowymi skatergramami i flagami wyświetlane w jednym oknie, bez konieczności przechodzenia do innych okien/ekranów.
15. Wprowadzanie odczynników i wartości materiałów kontrolnych do analizatora za pomocą czytnika kodów kreskowych.
16. Mieszadło kołyskowe
17. Walidacja wyników na poziomie oprogramowania analizatora; możliwość porównania aktualnego wyniku z poprzednimi wynikami pacjenta
18. Wyeliminowanie zjawiska koincydencji.
19. Skondensowane hemolizaty na pokładzie analizatora
20. Kontrola wykonywana codziennie przez 7 dni w tygodniu na 2 poziomach naprzemiennie. Poziom normalny – wykonywany codziennie, patologiczny wysoki i poziom niski naprzemiennie. Kontrole wykonywane do utraty ich stabilności.
21. Odczynniki całkowicie bezcyjankowe.
22. Aparaty, odczynniki, kontrole i kalibratory od jednego producenta.
23. Wpięcie analizatorów do systemu LSI będącego w posiadaniu zamawiającego na koszt wykonawcy.
24. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do umowy harmonogram dostaw krwi kontrolnej.
25. Do oferty powinna być załączona broszura/ulotka w języku polskim potwierdzająca spełnianie wszystkich powyższych parametrów.
26. W przypadku wątpliwości zamawiaczy zastrzega sobie prawo zażądania pełnej instrukcji obsługi lub demonstracji aparatu w siedzibie zamawiającego na koszt wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33696200-7 - Odczynniki do badania krwi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
Cena - C – 60%
Termin dostawy – D – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet VIII. Koagulologia. Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora koagulologicznego.
1. Odczynnik do oznaczania PT na 4000 oznaczeń.
2. Odczynnik do oznaczania APTT na 2800 oznaczeń.
3. Odczynnik do oznaczania Fibrynogenu na 250 oznaczeń.
4. Materiały kontrolne na 3 poziomach.
5. Materiały eksploatacyjne i płyny.
Wymagane parametry dla analizatora koagulologicznego.
1. Automatyczny analizator koagulologiczny pracujący w otwartym systemie odczynnikowym (pozwalającym na stosowanie odczynników innych producentów).
2. Pomiary metodą krzepnięciową i chromogenną.
3. Obsługa za pomocą wbudowanego ekranu dotykowego, bez konieczności używania zewnętrznego komputera.
4. Wydajność: min. 50 testów/godz. dla PT.
5. Pomiary w pojedynczych kuwetach reakcyjnych, nie w segmentach kuwet.
6. Możliwość jednorazowego załadowania do aparatu min. 50 kuwet, ich automatyczne pobieranie oraz utylizacja.
7. Odczynnik do PT dostarczony z gotową krzywą kalibracyjną dla fibrynogenu wyliczanego, bez konieczności używania kalibratora.
8. Pokład odczynnikowy z pozycjami chłodzonymi (w tym na PT) i niechłodzonymi.
9. Termostatowanie odczynników do 37°C dopiero w igle, nie na pokładzie odczynnikowym.
10. Możliwość zdefiniowania różnych pojemników odczynnikowych (w tym naczynek próbkowych) i automatyczne dostosowanie się poziomu schodzenia igły dla różnych pojemników.
11. Próbki rutynowe umieszczane w wyjmowanych statywach.
12. Możliwość dostawienia próbki citowej.
13. Kod kreskowy próbki citowej odczytywany przez wbudowany czytnik kodów.
14. Czujniki wykrywania poziomu dla próbek, odczynników, wody destylowanej i ścieków.
15. Monitorowanie objętości odczynników na pokładzie.
16. Automatyczne rozcieńczanie kalibratorów oraz próbek.
17. Wbudowany skaner kodów kreskowych dla probówek.
18. Kontrola jakości z wykresami Levey Jenningsa.
19. Minimum 6 plików kontroli jakości, pozwalających na jednoczesne wprowadzenie 6 różnych materiałów kontrolnych dla każdego z testów.
20. Wbudowana drukarka termiczna.
21. Analizator pracujący w oparciu o pompy próżniowe lub ciśnieniowe (bezobsługowe).
22. Możliwość dwukierunkowej komunikacji z systemem laboratoryjnym na zasadzie zapytań.
23. Dołączona do oferty ulotka analizatora potwierdzająca spełnianie wymagań oraz instrukcje używania odczynników PT, APTT oraz przykładowa ulotka z wartościami dla kontroli jakości.
24. Podłączenie do systemu LSI będącego w posiadaniu zamawiającego na koszt wykonawcy.
25. Podana ilość oznaczeń uwzględnia pacjentów, kontrole, kalibracje i ewentualne powtórzenia.
26. Podana ilość oznaczeń uwzględnia kontrole na 3 poziomach (codziennie na dwóch poziomach – poziomy patologiczne wykonywane naprzemiennie).
27. Materiały kontrolne na 3 poziomach zmianowane dla zaoferowanego analizatora z możliwością mrożenia.
28. Odczynnik do oznaczania PT – odczynnik ciekły gotowy do użycia. Stabilność po otwarciu w temp. lodówki - min. 2 miesiące. Maksymalna objętość buteleczki z odczynnikiem – 10 ml. ISI 1.0 ± 0.3
29. Odczynnik do APTT – ciekły odczynnik z aktywatorem (krzemionka); kompletny zestaw z chlorkiem wapnia. Maksymalna objętość buteleczki z odczynnikiem – 10 ml. Stabilność odczynnika w temp. lodówki – min. 30 dni.
30. Do oferty powinna być załączona broszura/ulotka w języku polskim potwierdzająca spełnienie wszystkich powyższych parametrów.
31. W przypadku wątpliwości zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania pełnej instrukcji obsługi lub demonstracji aparatu w siedzibie zamawiającego na koszt wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
Cena - C – 60%
Termin dostawy – D – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet IX dostawy odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą aparatu biochemicznego.
1. α-Amylaza direct substrate na 2420 oznaczeń
2. Albumina na 200 oznaczeń
3. Aminotransferaza alaninowa (ALT/GPT) na 2650 oznaczenia
4. Aminotransferaza asparaginowa (AST/GOT) na 2670 oznaczenia
5. Białko całkowite na 630 oznaczeń
6. Białko C-reaktywne (CRP) na 6800 oznaczeń
7. Białko w moczu i PMR na 200 oznaczeń
8. Bilirubina całkowita na 6500 oznaczenia
9. Cholesterol na 1750 oznaczeń
10. Cholesterol HDL Direct na 1000 oznaczeń
11. D-dimer na 1814 oznaczeń
12. Fosfataza alkaliczna (ALP) AMP-IFCC na 840 oznaczeń
13. Gamma glutamylotransferaza (GGT) 840 oznaczeń
14. Glukoza Oxy na 5230 oznaczeń
15. Kinaza kreatyninowa (CK) na 200 oznaczeń
16. Kreatynina z kompensacją na 7200 oznaczeń
17. Magnez na 260 oznaczenia
18. Kwas moczowy na 890 oznaczeń
19. Mocznik / Bun UV na 2450 oznaczeń
20. Triglicerydy na 1400 oznaczeń
21. Żelazo – ferrozyna na 900 oznaczeń
22. Wapń Arsenazo na 200 oznaczeń
23. Izoenzym kinazy kreatynowej CK-MB na 4000 oznaczeń
24. Ferrytyna na 200 oznaczeń
25. Etanol na 350 oznaczeń
26. Sód na 9700 oznaczeń
27. Potas na 9700 oznaczeń
28. Chlor na 9700 oznaczeń
29. Kalibratory/standardy dla wyżej wymienionych parametrów.
30. Materiał kontrolny dla wyżej wymienionych parametrów
31. Materiały eksploatacyjne i płyny
32. Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) na 200 oznaczeń
Wymagania dotyczące aparatu
1. Analizator biochemiczny wyposażony w przystawkę ISE (Na/K/Cl).
2. Wydajność analizatora: testy fotometryczne – min. 400 testów/godz.; przystawka ISE – min. 80 próbek/godz.
3. Pomiar ISE metodą bezpośrednią; wszystkie elektrody w pełni bezobsługowe.
4. Wszystkie odczynniki do ISE w szczelnie zamkniętym paku automatycznie rozpoznawanym przez analizator.
5. System odczynnikowy w pełni otwarty (nie dotyczy ISE).
6. Dwie niezależne igły odczynnikowe dla R1 i R2, nie powodujące spadku wydajności w przypadku reakcji dwuodczynnikowych.
7. W pełni bezobsługowy układ optyczny, nie wymagający wymiany jego elementów. Optyka oparta na diodach LED.
8. Bezobsługowy układ dozujący, nie wymagający wymiany tłoków, strzykawek, wężyków (nie dotyczy ISE).
9. Termostatowanie rotora reakcyjnego – sucha łaźnia.
10. Automatyczne prześwietlanie kuwet w czasie rzeczywistym i pomijanie kuwet poza zakresem.
11. Ilość pozycji w rotorze próbkowym: min. 80 pozycji odczytywanych automatycznie przez wbudowany czytnik kodów kreskowych i min. 30 dodatkowych pozycji.
12. Kalibratory i kontrole umieszczane na dowolnych pozycjach rotora próbkowego.
13. Automatyczna kalibracja przystawki ISE.
14. Próbki citowe – możliwość umieszczenia próbek citowych na dowolnych pozycjach rotora próbkowego i możliwość zmiany dowolnej próbki rutynowej znajdującej się na pokładzie na citową w trakcie pracy aparatu.
15. Chłodzony rotor odczynnikowy z min. 80 pozycjami na odczynniki.
16. Wszystkie odczynniki w barkodowanych buteleczkach tego samego producenta, co analizator (nie dotyczy ISE i jednego dodatkowego parametru). Uwzględnić stabilność odczynników na pokładzie analizatora lub w zewnętrznej lodówce.
17. Oprogramowanie sterujące pracą analizatora w języku polskim.
18. Możliwość dostawiania próbek i odczynników do sesji roboczej w toku w czasie nie dłuższym niż 1 minuta (wstrzymanie pracy igieł).
19. Automatyczne rozcieńczanie próbek poza liniowością lub zdefiniowanym zakresem.
20. Możliwość zlecenia ręcznego powtórzenia próbki z własnym współczynnikiem rozcieńczenia i zagęszczenia.
21. Możliwość odczytu bardzo ciemnych reakcji do 3.5 A.
22. Automatyczne podejmowanie pracy analizatora po uderzeniu w probówkę lub naczynko.
23. Czas gotowości analizatora do pracy od pełnego wyłączenia nie dłuższy niż 20 minut.
24. W przypadku analizatorów wymagających stacji uzdatniania wody, pobór wody maks. 15 litrów/godz. i dostarczenie stacji wody spełniającej wymagania analizatora.
25. Maksymalne zużycie prądu nie więcej niż 1000 VA.
26. Oprogramowanie analizatorów w języku polskim.
27. Dostarczenie wyposażenia dodatkowego wymaganego do pracy analizatora.
28. Przeglądy serwisowe co 6 miesięcy.
29. Podłączenie analizatora do oprogramowania LIS będącego w posiadaniu zamawiającego na koszt wykonawcy.
30. Podana ilość oznaczeń uwzględnia pacjentów, kontrole, kalibracje i ewentualne powtórki.
31. Podana ilość oznaczeń uwzględnia kontrolę codzienną na 2 poziomach (parametry w moczu codziennie na 1 poziomie – poziom I i II wykonywane naprzemiennie)
32. Automatycznie tworzenie pełnej kopii zapasowej wyników, kalibracji i wszystkich ustawień aparatu przed każdą nową sesją roboczą.
33. Do oferty powinna być załączona broszura/ulotka w języku polskim potwierdzająca spełnione wszystkich powyższych parametrów.
34. W przypadku wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania pełnej instrukcji obsługi lub demonstracji aparatu w siedzibie zamawiającego na koszt wykonawcy.
Odczynniki do analizatora immunochemicznego
1. CEA 125 na 300 oznaczeń
2. CA 19-9 na 350 na oznaczeń
3. CEA na 470 na oznaczenia
4. Hbs Ag na 1700 na oznaczeń
5. HCG + β HCG na 350 oznaczenia
6. NT-proBNP na 1100 oznaczenia
7. PSA na 350 oznaczeń
8. TSH 3 gen. na 2500 oznaczeń
9. Prokalcytonina na 1400 oznaczenia
10. Troponina T na 2700 oznaczeń
12. anty-HCV na 300 oznaczeń
13. anty-HIV na 300 oznaczeń
14. FT3 na 370 oznaczeń
15. FT4 na 470 oznaczeń
16. Witamina B12 na 300 oznaczeń
17. Witamina D3 metabolit 25(OH) na 300 oznaczeń
18. Kalibratory/standardy dla wyżej wymienionych parametrów.
19. Materiał kontrolny dla wyżej wymienionych parametrów.
20. Materiały eksploatacyjne i płyny.
Parametry wymagane dla analizatora immunochemicznego
1. Analizator immunochemiczny wraz z wyposażeniem
2. Metoda badań chemiliminescencja lub elektrochemiluminescencja.
3. Jednorazowe końcówki do pipetowania materiałów (oznaczanie z całkowitym wykluczeniem kontaminacji).
4. Aparat kompaktowy o niewielkich wymiarach umożliwiający instalację i pracę na stole laboratoryjnym.
5. Mała objętość próbki badanej, maksymalnie 50 μl.
6. Automatyczne rozcieńczanie próbek badanych.
7. Minimalna wydajność aparatu 80 oznaczeń na godzinę.
8. Szybkość otrzymania pierwszego wyniku poniżej 30 minut.
9. Priorytetowe oznaczanie próbek pilnych bez zaburzenia rutynowej pracy.
10. Automatyczne monitorowanie stanu odczynników.
11. Próbki identyfikowane za pomocą kodów kreskowych z możliwością manualnego wprowadzania danych identyfikacyjnych oraz zleceń.
12. Odczynniki przekalibrowane fabrycznie – krzywa kalibracyjna zapisana w kodzie kreskowym wczytywana automatycznie do pamięci aparatu.
13. Analizator wyposażony w drukarkę laserową i UPS.
14. Podłączenie aparatu do systemu LIS będącego w posiadaniu zamawiającego na koszt wykonawcy.
15. Możliwość pobierania materiału z probówek pierwotnych po odwirowaniu bez konieczności przelewania materiału badanego.
16. Analizator zaopatrzony w detektor wykrywania skrzepów i mikroskrzepów w materiale badanym.
17. Analizator dostosowany do pracy w trybie cito.
18. Minimum 18 pozycji odczynnikowych.
19. Wbudowany program kontroli jakości umożliwiający drukowanie wyników.
20. Aparat oznakowany znakiem CE (deklarację CE należy dołączyć do oferty).
21. Wszystkie odczynniki, kalibratory i kontrole muszą pochodzić od jednego producenta.
22. Przeglądy techniczne analizatora wykonywane co najmniej raz w roku w ramach kosztów dzierżawy.
23. Instalacja i szkolenie u zamawiającego w ramach kosztów dzierżawy.
24. Podana ilość oznaczeń uwzględnia pacjentów, kontrole, kalibracje i ewentualne powtórki.
25. Do oferty powinna być załączona broszura/ulotka w języku polskim potwierdzająca spełnienie wszystkich powyższych parametrów.
26. W przypadku wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania pełnej instrukcji obsługi lub demonstracji aparatu w siedzibie zamawiającego na koszt wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
Cena - C – 60%
Termin dostawy – D – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet X
Dostawa odczynników do badań z zakresu immunohematologii metodą aglutynacji kolumnowej, wraz z dzierżawą aparatu z pełną usługą serwisową
1. Badanie grupy krwi dorosłego z rewersem na jednej karcie w zakresie anty-A, anty-B, anty-DVI+, anty-DVI-, A1B - 3600 oznaczeń ( podać nazwy klonów).
2. Badania potwierdzenia grupy krwi pacjenta – inne klony anty- A, anty-B, anty-D niż w pozycji nr 1 – 3600 oznaczeń (podać nazwy klonów).
3. Karta do screeningu przeciwciał na 3 krw. wzorcowych w PTA LISS –3000 oznaczeń.
4. Próba zgodności w PTA LISS –1100 oznaczeń.
5. Badanie grupy krwi noworodka na jednej karcie: anty-A, anty-B, anty-DVI+ -ctl-BTA – 90 oznaczeń (podać nazwy klonów).
6. Badanie potwierdzenia grupy krwi noworodka A-B-D (inny klon anty-D niż w pozycji nr 5) – 90 oznaczeń (podać nazwy klonów)
7. Odczynniki do potwierdzania słabej ekspresji antygenu D –100 testów.
8. Zestaw 3 krwinek wzorcowych do screeningu p/c (opakowanie po maksimum 200 testów) –3600 oznaczeń.
9. Zestaw 2 krwinek A1, B do badania grupy krwi (opakowanie po maksimum 200 testów) –3600 oznaczeń.
10. Bezpośredni test antyglobulinowy z surowicą anty-IgG –280 oznaczeń
11. Odczynnik LISS dedykowany do mikrometody – 4500 ml
12. Międzynarodowa zewnętrzna kontrola jakości (surowica o krwinki badane) dla metod mikrokolumnowych i probówkowych potwierdzona certyfikatem z możliwością wpisywania online ( 2 razy w roku).
13. Końcówki do pipet – 12000 sztuk.

Szczegółowe warunki dzierżawy sprzętu wraz z ofertą.
1. Zasada metody oparta na aglutynacji krwinek czerwonych z wykorzystaniem kart 6- kolumnowych lub wielokrotności 3 kolumn
2. Kolumny wypełnione żelowym i widocznym podłożem separującym
3. Badanie przeglądowe przeciwciał pośrednim testem antyglobulinowym
4. Mikrokarty wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną
5. Próba zgodności pomiędzy biorcą o dawcą krwi – pośredni test antyglobulinowy
6. Bezpośredni test antyglobulinowy do kwalifikacji z surowicą monowalentną anty-IgG
7. Krwinki firmowe do badania przeglądowego przeciwciał gotowe do użycia zawieszone w roztworze o niskiej sile jonowej. Krwinki trzypanelowe zawierające wszystkie znaczące klinicznie antygeny w tym antygen Cw (opakowanie nie większe niż 200 testów)
8. Termin ważności odczynników minimum 9 miesięcy oraz 5 tygodni dla krwinek firmowych od daty dostawy.
9. Mikrokarty wypełnione odczynnikami bezpośrednio przez producenta, gotowe do użycia.
10. Odczynnik LISS ważny minimum 6 miesięcy od momentu otwarcia opakowania.
11. Międzynarodowa zewnątrz laboratoryjna kontrola jakości (surowica i krwinki badane) dla metod mikrokolumnowych i probówkowych potwierdzona certyfikatem z możliwością wpisywania wyników online (2 razy w roku)
12. Dostawa produktów – zgodnie z zadeklarowanym harmonogramem na dany rok przez czas trwania umowy.
13. Sprzęt i odczynniki muszą pochodzić od jednego producenta w celu walidacji metody.
14. Wszystkie karty przechowywane w temperaturze pokojowej 18 – 25 st.C
15. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą:
- deklaracje zgodności (dotyczy wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro) oraz certyfikaty jednostki notyfikowanej dla oferowanych kart i odczynników (dotyczy wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro z listy A i B)
- oryginalne instrukcje stosowania kart i odczynników producenta wraz z tłumaczeniem na język polski
Zamawiający zastrzega sobie prawdo do wezwania Zamawiającego do przedstawienia próbek po 1 szt. kart dla pozycji 1, 2, 5 oraz 6.
Aparatura do metod mikrokolumnowych:
1. Wirówka do mikrokart o pojemności od 6 do 12 miejsc: 1 sztuka z instrukcją obsługi w wersji papierowej w języku polskim
2. Dozownik do diluentu w zakresie 0,5 – 1,0 ml – 1 sztuka
3. Pipeta automatyczna dedykowana do systemu z walidacją – 1 sztuka
Warunki serwisowania
1. Naprawy, przeglądy i walidacja sprzętu: bezpłatne na okres trwania umowy
2. Gwarancja na analizator i osprzęt przez cały okres trwania dzierżawy, dostarczenie urządzenia zastępczego na czas naprawy trwający dłużej niż 48 godzin
3. Usunięcie usterki lub awarii do 24 godzin w dni robocze, od momentu zgłoszenia do naprawy na miejscu. Koszt przejazdu, serwisu, wymiany uszkodzonych i zużywalnych elementów pokrywa Wydzierżawiający.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33696100-6 - Odczynniki do klasyfikacji grupy krwi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
Cena - C – 60%
Termin dostawy – D – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

a) Określenie warunku w zakresie doświadczenia Wykonawcy:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
A) Nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – należycie wykonał lub wykonuje:
dostawa odczynników z zakresu niniejszej specyfikacji, do laboratorium szpitalnego lub medycznego o wartości brutto nie mniejszej niż wartość złożonej oferty min trzy dostawy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp- o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, dostaw wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu dat wykonania i podmiotów na rzecz, których dostawy zostały wykonane oraz załączaniem dowodów określających, że dostawy te zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, referencje, bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Spełnieniem warunku będzie wykazanie, przez Wykonawców, że wykonali co najmniej dwie dostawy o wartości brutto nie niższej niż wartość złożonej oferty w jednostce służby zdrowia z podaniem ich wartości, zakresu dostawy, dat wykonania i odbiorców oraz dokumentów potwierdzających że dostawy te zostały wykonane należycie.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda przedłożenia następujących dokumentów: karty katalogowe lub inny dokument potwierdzający parametry trchniczne materiału

W przypadku nie złożenia przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą, lub gdy złożone takie dowody są niekompletne, Zamawiający, zgodnie z art. 107 ust. 2 ust. Pzp, będzie wzywał do ich uzupełnienia. UWAGA: Powyższe wezwanie nie dotyczy sytuacji, gdy przedmiotowe środki dowodowe służyć ma potwierdzeniu zgodności z kryteriami ustalonymi w opisie kryteriów oceny ofert przez Zamawiającego w postępowaniu, lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda przedłożenia następujących dokumentów: karty katalogowe lub inny dokument potwierdzający parametry trchniczne materiału

W przypadku nie złożenia przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą, lub gdy złożone takie dowody są niekompletne, Zamawiający, zgodnie z art. 107 ust. 2 ust. Pzp, będzie wzywał do ich uzupełnienia. UWAGA: Powyższe wezwanie nie dotyczy sytuacji, gdy przedmiotowe środki dowodowe służyć ma potwierdzeniu zgodności z kryteriami ustalonymi w opisie kryteriów oceny ofert przez Zamawiającego w postępowaniu, lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

• Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W takim przypadku Wykonawca składa wypełniony dokument – ZAŁĄCZNIK NR 6 do SWZ. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby winno potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:
− zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
− sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
− czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia przewidziane względem Wykonawcy oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu:
a) przedstawia oświadczenie podmiotu trzeciego, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby – ZAŁĄCZNIK NR 6 do SWZ, oraz
b) przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w ust. 2 pkt 2), na wezwanie Zamawiającego

3.Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawcy do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa ust. 1 pkt 1), dane umożliwiające dostęp do tych środków.
4.Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej
zobowiązani będą do złożenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego –
kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zaistnienia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Projekt umowy wraz z warunkami jej zmiany zawiera ZAŁĄCZNIK nr 3 do
SWZ .

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-06 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty (wraz z wymaganymi załącznikami) należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu. Inny sposób złożenia oferty jest niedopuszczalny.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-06 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Podstawy wykluczenia stosowane w postępowaniu:
1. z art. 108 ust. 1 ustawy pzp (obligatoryjne).
2.z art. 109 ust. 1 ustawy pzp (przesłanki fakultatywne). Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
- w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury (art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp).
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835). Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.