eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Strzelin › Dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodków specjalnychOgłoszenie z dnia 2022-08-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodków specjalnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Oświaty Gminnej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 930756614

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ząbkowicka 11a

1.5.2.) Miejscowość: Strzelin

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-100

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@zog.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.zog.edu.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodków specjalnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a1e706db-1d68-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00306953

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00032558/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodków specjalnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a1e706db-1d68-11ed-acbd-46d0480cd9c4

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-a1e706db-1d68-11ed-acbd-46d0480cd9c4

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która
jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki
korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści
zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
5. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w
wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę
przedsiębiorstwa”.
6. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do
komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”
odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do
komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
7. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy”
na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji”
służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta
uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
8. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania w zakładce „Komunikacja”.
9. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
10. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
11. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz
udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem
Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:
zamowieniapubliczne@zog.edu.pl (nie dotyczy składania ofert).
13. Pozostałe informacje zawarte są w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z04.05.2016, str. 1), dalej RODO, informuję, że: - administratorem Pani/Pana danych osobowych
jest Zespół Oświaty Gminnej w Strzelinie, ul. Ząbkowicka 11A, 57-100 Strzelin;- Kontakt z
administratorem bezpieczeństwa informacji w Zespole Oświaty Gminnej w Strzelinie, ul. Ząbkowicka
11A, 57-100 Strzelin,: e-mail: sekretariat@zog.edu.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora
danych osobowych;- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, związanym z
niniejszym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;-odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą
osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze
zm.), dalej ustawa Pzp; - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1
ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; a po tym
czasie przez okres wymagany przepisami szczególnymi prawa, w szczególności ze względu na cele
archiwalne- zgodnie z JRWA:dokumentacja zamówień publicznych posiada kategorię archiwalną B5
(okres przechowywania 5 lat)natomiast umowa zawartą w wyniku postępowania w trybie zamówień
publicznych posiada kategorię archiwalną B10 (okres przechowywania 10 lat);- obowiązek podania
przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie
zamówienia publicznego;- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Posiada Pani/Pan:−na podstawie art. 15 RODO
prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;−na podstawie art. 16 RODO prawo
do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;−na podstawie art. 18 RODO prawo żądania
od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o
których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; −prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;- nie przysługuje Pani/Panu:−w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO
prawo do usunięcia danych osobowych;−prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w
art. 20RODO;−na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. -
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Panu danych
osobowych przez administratora. Organem właściwym
dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/4/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi transportowej polegającej na dowoziedzieci do:
a) Stowarzyszenia Świętego Celestyna w Mikoszowieb) Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Skoroszowicachc) Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Wychowawczego
nr 12 dla Niesłyszących i Słabo Słyszących im. Marii Grzegorzewskiej przy ul. Dworskiej 8 we
Wrocławiu.Szczegółowe informacje zawarte są w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2022-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający
przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, polegających na
powtórzeniu podobnych usług w zakresie do 20 % wartości zamówienia podstawowego, które są przedmiotem niniejszego
postępowania i są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamawiający przewiduje do realizacji w ramach powtórzenia
podobnych usług zwiększenie ilości kilometrów. Podstawą do negocjacji, w szczególności ceny za powtórzone podobne usługi,
będzie formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SWZ złożony przez w niniejszym postępowaniu. Warunki powtórzonego
zamówienia będą takie same jak zapisane w niniejszej SWZ.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami: Cena oferty (C) 60 punktów, Termin płatności faktury (F) 40 punktów. Łączna punktacja oferty = wartość
punktowa „C” (cena oferty) + wartość punktowa „F” (termin płatności faktury).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1.
zdolności do występowania w obrocie gospodarczym Zamawiający nie stawia szczegółowych
wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku
poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 21 SWZ.2. uprawnień do
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów1) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą minimalne
poziomy zdolności w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej
lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj. że:posiada aktualne zezwolenie na
wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób, o którym mowa w art. 5 ust 1 ustawy z 6
września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 180 z późn. zm.) lub dokument
równoważny.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający nie stawia szczegółowych
wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku
poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 21 SWZ.4. zdolności
technicznej lub zawodowej1) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy
wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie doświadczenia, tj. że: W okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wykonali należycie co najmniej jedną usługę polegającą na przewozie w
komunikacji zamkniętej osób niepełnosprawnych, o łącznej długości co najmniej 100.000
kilometrów.2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w zakresie
dysponowania potencjałem technicznym do wykonania zamówienia dysponują:a) co najmniej
jednym środkiem transportu sprawnym technicznie, dopuszczonym do ruchu drogowego,
posiadającym aktualne ubezpieczenie OC pojazdu i NNW, spełniającym wszelkie wymogi
wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących i posiadającymi odpowiednią ilość miejsc
siedzących (minimum 17),b) co najmniej dwoma środkami transportu sprawnymi technicznie,
dopuszczonymi do ruchu drogowego, posiadającymi aktualne ubezpieczenie OC pojazdu i
NNW, spełniającymi wszelkie wymogi wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących i posiadającymi odpowiednią
ilość miejsc siedzących (minimum 20),c) co najmniej jednym
środkiem transportu sprawnym technicznie, dopuszczonym do ruchu drogowego, posiadającym
aktualne ubezpieczenie OC pojazdu i NNW, spełniającym wszelkie wymogi wynikające z
przepisów powszechnie obowiązujących i posiadającymi odpowiednią ilość miejsc siedzących
(minimum 7).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca
zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania –
zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ. 2.Oświadczenia, o którym mowa w pkt 1, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia w postępowaniu na dzień składania ofert,
tymczasowo zastępują wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 3.Zamawiający wzywa wykonawcę, którego
oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania,podmiotowych środków dowodowych,
aktualnych na ich dzień złożenia. 4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:1) Oświadczenie
wykonawcy, w zakresie art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z
dnia 16lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył
odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do
oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na
dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z
załącznikiem nr 2 do SWZ; 2.Oświadczenia, o którym mowa w pkt 1, potwierdzające spełnianie
warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępują wymagane przez
Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 3.Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia
wezwania,podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na ich dzień złożenia. 4.Podmiotowe środki dowodowe wymagane od
wykonawcy obejmują: 1. wykaz usług wykonanych, a w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są
wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające
ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy- zgodnie z
załącznikiem nr 5 do SWZ. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę
wspólną składają jedno wspólne w/w oświadczenie.2) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i
urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji
zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jedno wspólne w/w oświadczenie. 3) aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób, o którym mowa w art. 5 ust 1 ustawy z 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 180 z późn. zm.) lub dokument równoważny. W przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Poza podmiotowymi środkami dowodowymi na potwierdzenie braku podstaw wykluczeniu z
postępowania i potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca
zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą: a) formularz cenowy
przygotowany zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ; b) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa
pełnomocnik; c) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy
ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy); d)zobowiązanie
podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ (jeżeli dotyczy); e) oświadczenie
podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie
warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ (jeżeli dotyczy);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają pełnomocnictwo. 2. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp. 3. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania: a) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ, b) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:-dokumenty, dotyczące własnej firmy,
takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu; -dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, dokumenty podmiotowe i przedmiotowe składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. 4. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej: a)zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, b)określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż
okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi. 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 20.2. SWZ powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż warunek określony w pkt 20.2.4 ppkt 1) i 2) SWZ winien spełniać co najmniej
jeden z tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj, zakres zmian oraz warunki ich wprowadzenia określono w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 8 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-24 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-24 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-22

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający na podstawie art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli
wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510).
2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób
wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) kierowcy,
b) opiekunowie przewożonych dzieci.
3. Z postępowania o udzielenie zamówieni wyklucza się Wykonawców w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022, poz. 835). Do Wykonawców podlegających wykluczeniu
w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.