eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Klembów › Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Krusze wraz z infrastrukturą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców Gminy KlembówOgłoszenie z dnia 2022-08-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Krusze wraz z infrastrukturą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców Gminy Klembów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Klembów

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Gminy w Klembowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550668150

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gen. Franciszka Żymirskiego 38

1.5.2.) Miejscowość: Klembów

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-205

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: (29) 753-88-00

1.5.8.) Numer faksu: (29) 777-90-85

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@klembow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.klembow.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.klembow.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Krusze wraz z infrastrukturą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców Gminy Klembów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ef5442f6-eb15-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00306942

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023925/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Krusze wraz z infrastrukturą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostawy wody dla mieszkańców Gminy Klembów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00207049/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.16.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1595229,03 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

III.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Krusze wraz z infrastrukturą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców Gminy Klembów”.
(Zamówienie dotyczące dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Nr 01/2021/4172/PolskiLad).
III.2. Zakres realizacji przedmiotu zamówienia:
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
1) demontaż istniejących urządzeń w budynku Stacji Uzdatniania Wody;
2) montaż projektowanych urządzeń na Stacji Uzdatniania Wody;
3) montaż urządzeń związanych z technologią uzdatniania wody i pompownią II stopnia;
4) montaż urządzeń BHP w pomieszczeniu chlorowni (prysznic bezpieczeństwa z myjką do oczu);
5) montaż chloratora wraz z instalacją wewnętrzną;
6) montaż urządzeń w węźle sanitarnym (umywalka, WC);
7) zasilanie elektryczne urządzeń technologicznych;
8) przepięcie istniejących sieci wodociągowych i włączenie do nowej instalacji technologicznej;
9) przepięcie istniejących sieci wodociągowych na terenie ujęcia wody i włączenie do nowego systemu;
10) wykonanie fundamentu pod zbiornik wyrównawczy;
11) montaż stalowego ocieplonego zbiornika wyrównawczego;
12) wykonanie orurowania wewnątrz zbiornika;
13) wykonanie instalacji międzyobiektowej przy zbiorniku wyrównawczym wraz z armaturą;
14) wykonanie nowej sieci kanalizacji sanitarnej, odprowadzenia wód popłucznych wraz z montażem studzienki rewizyjnej;
15) połączenie rurociągów ze spustu i przelewu ze zbiornikiem wód popłucznych;
16) wykonanie zbiornika neutralizatora wraz z rurociągiem od budynku Stacji Uzdatniania Wody;
17) wykonanie zbiornika magazynującego ścieki z węzła sanitarnego wraz z rurociągiem od budynku Stacji Uzdatniania Wody do studzienki SK1;
18) włączenie rurociągów do istniejącej sieci wodociągowej;
19) próby ciśnieniowe i płukanie sieci;
20) dezynfekcję wodociągu;
21) uporządkowanie terenu budowy;
22) wykonanie jednego stalowego zbiornika wyrównawczego o objętości czynnej 100m³;
23) wykonanie wykopów ze skarpowaniem ścian;
24) przygotowanie podłoża pod nawierzchnie drogowe;
25) wykonanie utwardzenia terenu z kostki brukowej betonowej 8cm;
26) wprowadzenie elementów stałej organizacji ruchu;
27) wykonanie oświetlenia parkingu oraz ciągu komunikacyjnego;
28) przebudowa budynku Stacji Uzdatniania Wody.

Zamawiający – Gmina Klembów informuje, że na czas trwania realizacji przedmiotu zamówienia, Stacja Uzdatniania Wody zostaje wyłączona z całościowego użytkowania.

Szczegółowy zakres robót ujęty jest w n/w dokumentach i projektach, które stanowią załącznik nr 9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):
1) Decyzja Nr 167p/2020 z dnia 6 lutego 2020r., znak WAB.6740.18.157.2019;
2) Projekt Budowlany;
3) Projekt Wykonawczy;
4) Przedmiary Robót;
5) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Branżowych.

Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej terenu oraz sprawdzenia zgodności załączonej do SWZ dokumentacji projektowej, tj. Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego, Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Branżowych oraz Przedmiaru Robót ze stanem faktycznym i warunkami terenowymi. Przedmiary Robót stanowią jedynie materiał pomocniczy w wycenie robót budowlanych. Wywiezienie urobku z terenu budowy, składowanie materiałów oraz transport leży całkowicie po stronie Wykonawcy. Nadmiar urobku nadający się do wbudowania zostanie rozplantowany na przylegających drogach gruntowych lub przewieziony w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 5 km.

WAŻNE:
1) Zamawiający dopuszcza płatności częściowe, wynikające z zaawansowania robót, do kwoty pokrytej udziałem własnym Zamawiającego.
2) Po dostarczeniu kompletnej dokumentacji przez Wykonawcę, Zamawiający zawiadomi Straż Pożarną i Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną oraz uzyska pozwolenie na użytkowanie obiektu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45252126-7 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

45262700-8 - Przebudowa budynków

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3180120,95 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7885420,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3180120,95 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GRUPA KDM Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 952-204-56-21

7.3.3) Ulica: Połczyńska 53

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 01-336

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Prace ogólnobudowlane, nazwa (firma) podwykonawcy - nie jest znana na etapie składania ofert

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3180120,95 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

1. Okres realizacji przedmiotu umowy: do 5 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia (od dnia zawarcia umowy) jednak nie później niż do 31 grudnia 2022 r.
2. Przedmiotowe zamówienie dotyczy dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Nr 01/2021/4172/PolskiLad.
3. Oferta Wykonawcy (Nazwa: Dariusz Zawada, adres skrzynki EPUAP: /Quentin75/domyslna), została odrzucona przez Zamawiającego na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp. Według ww. art.: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego;”.
Przy deszyfrowaniu przedmiotowej oferty na miniPortalu istnieje komunikat: Wybrany plik nie został przesłany przez EPUAP.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.