eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Częstochowa › Rozszerzenie Strefy Płatnego Parkowania - ul. św. BarbaryOgłoszenie z dnia 2022-08-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozszerzenie Strefy Płatnego Parkowania - ul. św. Barbary

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI ZARZĄD DRÓG w CZĘSTOCHOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 150309847

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Legionów 52

1.5.2.) Miejscowość: Częstochowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-202

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 34 366 43 05, 34 366 43 37, 34 366 40 95

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@mzd.czest.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd.czest.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozszerzenie Strefy Płatnego Parkowania - ul. św. Barbary

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0a13fecc-1d5d-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00306880

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00015310/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.16 Rozszerzenie Strefy Płatnego Parkowania – ul. św. Barbary

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/mzd/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/mzd/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania. Wykonawca celem złożenia oferty bezpłatnie rejestruje się na Platformie pod wyżej wymienionym adresem klikając przycisk „Załóż konto”. Wykonawca rejestrując się zapoznaje się
i akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w regulaminie podczas rejestracji oraz uznaje go za wiążący. Do rejestracji niezbędne jest zainstalowanie programu Java w ver.1.8. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wykonania tych czynności znajdują się w „Instrukcja obsługi Portalu e-Usług SmartPZP”, dostępnej na stronie Platformy. Wykonawca posiadający
konto ma dostęp do następujących formularzy: złożenia, zmiany i wycofania oferty lub wniosku oraz formularza „Pytania i odpowiedzi”. Szczegółowa instrukcja użytkownika Wykonawcy portalu SmartPzp dostępna jest na stronie portalu SmartPzp w zakładce e-learning.
Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 1 Mb/s;
b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0 , Windows 7 i Mac OS 10.12 - lub ich nowsze wersje;
c) Zainstalowana przeglądarka internetowa: Internet Explorer 11, Mozilla Firefox ver. 46 i późniejsze, Google Chrome ver. 45 i późniejsze lub Opera ver. 37 i późniejsze; Przeglądarki zalecane: Mozilla Firefox, Google Chrome lub Opera.
d) Włączona obsługa JavaScript;
e) Oprogramowanie Java ver. 1.8 lub wyższe;
f) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny umożliwiający obsługę formatów .pdf.
Oferta oraz wszelkie dokumenty wymagające podpisu podpisywane są w postępowaniu: kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wszelkie informacje dotyczące korespondencji elektronicznej są wskazane w SWZ w pkt 9.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami RODO. Dane te dotyczą Wykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika (osoby fizycznej, której dane osobowe zamieszczone są w pełnomocnictwie) Wykonawcy, członka organu zarządzającego Wykonawcy (osoby fizycznej, której dane osobowe zamieszczone są w informacji z KRK), podwykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, jego pełnomocnika (osoby fizycznej), informacji o osobach, które Wykonawca przedłożył w ww. przetargu celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw wykluczenia z postępowania, jak i potwierdzenia wymogów Zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia (np. osób, których dane służą
do wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, osób kierowanych do realizacji zamówienia, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które zostaną wskazane jako podwykonawca). Regulacje RODO związane z ochroną danych osobowych mają też zastosowanie
do umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania oraz do dokumentacji zgromadzonej w związku z przeprowadzeniem przedmiotowego postępowania.
Obowiązek informacyjny, jak w przypadku pozyskiwania danych osobowych bezpośrednio od Wykonawcy powstanie, gdy Zamawiający uzyska od Wykonawcy dane osobowe dotyczące innych osób (np. osób, których dane służą do wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, osób kierowanych do realizacji zamówienia, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które zostaną wskazane jako podwykonawca). Obowiązek ten jest uregulowany w art. 14 RODO.
Zamawiający może odstąpić od obowiązku indywidualnego informowania każdej z takich osób, w przypadkach, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO, np. w sytuacji, gdy osoba ta dysponuje już tymi informacjami albo gdy wymagałoby to ze strony Zamawiającego niewspółmiernie dużego wysiłku.
Obowiązek informacyjny określony przepisami RODO spoczywa także na Wykonawcach, którzy pozyskują dane osobowe osób trzecich w celu przekazania ich Zamawiającym w ofertach. Dla uzyskania przez Zamawiającego potwierdzenia, że osoby, których dane osobowe są przekazywane Zamawiającemu, dysponują już wskazanymi informacjami, jak również w celu właściwego zabezpieczenia i ochrony danych tych osób, z których Wykonawca będzie korzystał, przekazanych przez Wykonawcę w ofercie celem uzyskania przedmiotowego zamówienia publicznego wymagane jest oświadczenie Wykonawcy dotyczące pozyskania przez Wykonawcę danych osobowych od osób trzecich, które zawarte jest w Formularzu oferty (załącznik nr 7 do SWZ).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MZD.ZP.26.267.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotowe opracowanie polega na wyznaczeniu miejsc postojowych. Miejsca postojowe zostaną wyznaczone oznakowaniem poziomym i pionowym na istniejącej jezdni ulicy św. Barbary zgodnie z projektem organizacji ruchu.
Celem uniemożliwienia parkowania pojazdów na zieleńcach, projektuje się wymianę krawężnika pomiędzy miejscami postojowymi a zielenią na krawężnik 15x30cm na ławie betonowej C15/20 – w świetle 10cm. W miejscu zjazdów zastosować krawężnik 15x22cm na ławie betonowej C15/20– światło 4cm, natomiast na dojściach pieszych i przejściach przez jezdnie zastosować krawężnik 15x22cm ławie betonowej C15/20 w świetle 2cm.
Obramowanie projektowanych zieleńców wykonać przy użyciu obrzeża betonowego 8x30 na ławie betonowej. Połączenie istniejącej nawierzchni jezdni z krawężnikami i obrzeżami należy wypełnić masą zalewową. Z uwagi na wymianę krawężnika wzdłuż miejsc postojowych należy przebrukować istniejące dojścia i dojazdy do posesji celem dowiązania wysokościowego do terenu przyległego. Z uwagi na konieczność likwidacji istniejącej nawierzchni tłuczniowej, zostaną nasadzone drzewa, wraz z odtworzeniem nawierzchni trawników.
Nawiązując do zaleceń Urzędu Miasta w Częstochowie w ramach inwestycji zostanie nasadzone 12szt. drzew kasztanowca białego o obwodzie pnia min. 18cm zgodnie z planem sytuacyjnym.
Sadzenie drzew:
Drzewa należy sadzić w dołach o szer. 100x100cm i głębokości 80cm, po całkowitej wymianie istniejącego podłoża z usunięciem ewentualnych starych korzeni. Uprzednio przygotowane doły o wielkości określonej powyżej, zaprawiane w całości ziemią żyzną z dodatkiem hydrożelu poprawiającego strukturę gleby w ilości 1,2g/l gleby wymieszanego z całą objętością ziemi. Ziemia żyzna – ziemia posiadająca zdolności produkcji roślin, zasobna w składniki pokarmowe, której pożądane własności fizyczne i chemiczne zostały uzyskane przez odpowiednie zabiegi agrotechniczne, wolna od chwastów, korzeni i innych zanieczyszczeń. Drzewa sadzić na głębokości, na jakiej rosły w szkółce. Bryłę korzeniową należy ustawić stabilnie na dnie wykopanego dołu, najlepiej na małym podwyższeniu wyprofilowanym z podglebia, aby uniknąć obsuwania się rośliny w głąb podłoża. Następnie poluzować jutę, bryłę obsypać ziemią, poluzować siatkę przy szyjce korzeniowej, ugnieść ziemię i podlać (rośliny podlać min. 10l wody na drzewo). Bryła korzeniowa winna być przykryta warstwą ziemi o grubości 2-5cm.
- ściółkowanie: po posadzeniu drzew uformować „wałek” ziemny, który utworzy miskę wokół posadzonych roślin o średnicy min.70cm i wyściółkować warstwą przekompostowanej kory lub zrębków o miąższości min. 6cm.
- palikowanie: po posadzeniu drzewa niezwłocznie opalikować palikami toczonymi, impregnowanymi o średnicy 7cm i długości 2,3m wbitymi na głębokość 50-70cm. Paliki w ilości 3 sztuk na drzewo liściaste wbite w odległości min. 30-40cm od pnia drzewa połączone poprzeczkami z połowic w ilości 6szt. na drzewo. Poprzeczki przytwierdzone przy pomocy wkrętów do drewna o długości 60-70mm w zależności od grubości palików, z boku palików na dwóch poziomach: na górnym końcu palików (1 rząd) i na ok. ¼ wysokości (1 rząd).
- przywiązanie pnia drzewa do palików za pomocą taśm specjalistycznych do wiązania drzew o szerokości 2,5 do 5cm, odpornych na promienie UV w tzw. ósemkę,
- założenie osłonki na pień drzewa:
Pnie drzew należy zabezpieczyć przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi osłonami wykonanymi z tworzywa sztucznego z otworami wentylacyjnymi, certyfikowanego, odpornego na promienie UV, nie ulegającego deformacji pod wpływem działania promieniowania UV o wymiarach: szerokość do 360mm, wysokość do 210mm, o max średnicy 1 elementu do 11cm, z możliwością łączenia osłon w przypadku większych pni drzew. Kolor do wyboru zielony, brązowy, szary lub czarny. Drzewa o obwodzie pni 18cm – szkółkowane min. 2x.
Obsianie trawą:
Miejsca po nawierzchni tłuczniowej należy wyrównać, uzupełnić humusem gr. 15cm i obsiać trawą.

Zamawiający wymaga udzielenia minimum 60 miesięcznej, a maksymalnie 120 miesięcznej gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: TERMIN UDZIELANEJ RĘKOJMI ORAZ GWARANCJI JAKOŚĆI W MIESIĄCACH

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:
- 1 - osoba - inżynieryjnej drogowej.

Uwaga:
Osoby kierujące robotami budowlanymi powinny posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).

II. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej i wykażą wykonanie robót budowlanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, że zrealizowali (zakończyli) przynajmniej jedno zadanie w zakresie budowy lub przebudowy drogi lub chodnika lub parkingu o wartości min. 100.000,00 PLN brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia postępowania należy wypełnić i podpisać przez osoby (osobę) uprawnioną i złożyć wraz z ofertą w dniu składania ofert. Załącznik nr 1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia przedkładają pełnomocnictwo do reprezentowania ich zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy - Prawa Zamówień Publicznych. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty w formie oryginału. Jeżeli dokument został sporządzony w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem, Wykonawca przekazuje cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufany lub podpisem osobistym poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu należy wypełnić i podpisać przez osoby (osobę) uprawnioną
i złożyć wraz z ofertą w dniu składania ofert. Załącznik nr 2.

WYKAZ OSÓB - Na potwierdzenie spełnienia warunku należy przedstawić wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami podpisany przez osobę/y uprawnioną/e sporządzony na podstawie załącznika nr 4 do swz.

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH - Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi podpisany przez osobę/y uprawnioną wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Załącznik nr 5.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTÓW TRZECICH DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW - Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Należy wypełnić, podpisać przez osobę (osoby) uprawnione i w oryginale złożyć wraz z ofertą w dniu składania ofert. Załącznik nr 6.

KOSZTORYSY OFERTOWE
Należy przedłożyć kosztorysy ofertowe w formie uproszczonej wraz z odrębnym wykazem czynników cenotwórczych (R, Kp, Z, M, S) wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, które powinny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnione wraz z ofertą w dniu składania ofert.

OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIANIU OSÓB NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ - Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę. Załącznik nr 8.

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO - Należy wypełnić, podpisać przez osobę (osoby) uprawnione i w oryginale złożyć wraz z ofertą w dniu składania ofert. Załącznik nr 3.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z pkt 8 SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w zakresie i na określonych warunkach wskazanych w załączniku nr 9 - wzór umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-01 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/mzd/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-01 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-30

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wszelki informacje zamawiający zawarł w SWZ

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.