eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Święciechowa › Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy ŚwięciechowaOgłoszenie z dnia 2022-08-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Święciechowa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Święciechowa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050712

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ułańska

1.5.2.) Miejscowość: Święciechowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-115

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.7.) Numer telefonu: 65 533 35 10

1.5.8.) Numer faksu: 65 529 95 48

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzadgminy@swieciechowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.swieciechowa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Święciechowa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5e5ace00-1d58-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00306815

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00020558/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.13 Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Święciechowa

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do „Formularza do komunikacji". Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest: Aurelia Prałat: gospodarkaniskoemisyjna@swieciechowa.pl;

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i „Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu, klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452) oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. poz 2415). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem sprawy określonym w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
została zawarta w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
została zawarta w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GN.271.5.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Święciechowa: na ul. J. Tuwima, i I. Krasickiego w Święciechowie, w ul. Topolowej w Święciechowie, w ul. Dębowej w Święciechowie, w ul. Radarowej i ul. Hangarowej w Strzyżewicach, w ul. Jagodowej w Przybyszewie, w ul. Miodowej w Lasocicach, w ul. Brylantowej w Henrykowie, w ul. Perłowej w Henrykowie, w ul. Parkowej w Gołanicach, w ul. Świerkowej w Krzycku Małym, w Książęcym Lesie, w ul. Zachodniej w Długiem Starem.
Zakres budowy oświetlenia drogowego na ul. J. Tuwima i I. Krasickiego w Święciechowie (objęty wynagrodzeniem umowy) obejmuje w szczególności: - układanie kabli w rowach kablowych, w rurach osłonowych, - montaż konstrukcji wsporczych do układania kabli, - montaż słupów do oświetlenia ulicznego (oznaczenie słupa I/9, I/10, I/11, II/1, II/2, II/3, II/4, II/5, II/2/1, II/2/2, II/2/3, III/1), - montaż opraw oświetleniowych ze źródłami LED - obsługę geodezyjną i inwentaryzację powykonawczą, - pozostałe roboty ujęte w przedmiarach.
Zakres budowy oświetlenia drogowego w ul. Topolowej w Święciechowie (objęty wynagrodzeniem umowy) obejmuje w szczególności: - układanie kabli w rowach kablowych, w rurach osłonowych, - montaż konstrukcji wsporczych do układania kabli, - montaż słupów do oświetlenia ulicznego (oznaczenie słupa II/1/3, II/1/4, II/1/5, II/1/6), - montaż opraw oświetleniowych ze źródłami LED, - obsługę geodezyjną i inwentaryzację powykonawczą, - prowadzenie badań archeologicznych na podstawie pozwolenia nr 315/C/2019 z dnia 29.07.2019 r. na prowadzenie badań archeologicznych i decyzji nr 101/C/2022 z dnia 20.06.2022 r. (koszt badań należy ująć w wycenie robót), - pozostałe roboty ujęte w przedmiarach.
Zakres budowy oświetlenia drogowego w ul. Dębowej w Święciechowie (objęty wynagrodzeniem umowy) obejmuje w szczególności: - układanie kabli w rowach kablowych, w rurach osłonowych, - wykonanie przecisku - montaż konstrukcji wsporczych do układania kabli, - montaż słupów do oświetlenia ulicznego (oznaczenie słupa I/6, I/7, I/8, I/9), - montaż opraw oświetleniowych ze źródłami LED - obsługę geodezyjną i inwentaryzację powykonawczą, - prowadzenie badań archeologicznych na podstawie pozwolenia nr 506/C/2021 z dnia 04.11.2021 r. na prowadzenie badań archeologicznych i postanowienia nr 395/2021 z dnia 17.11.2021 r. (koszt badań należy ująć w wycenie robót) - pozostałe roboty ujęte w przedmiarach.
Zakres budowy oświetlenia drogowego w ul. Radarowej i ul. Hangarowej w Strzyżewicach (objęty wynagrodzeniem umowy) obejmuje w szczególności: - układanie kabli w rowach kablowych, w rurach osłonowych, - montaż konstrukcji wsporczych do układania kabli, - montaż słupów do oświetlenia ulicznego (oznaczenie słupa I/2.1, I/2.2, I/2.3, I/6.1, I/6.2, I/6.3), - montaż opraw oświetleniowych ze źródłami LED, - obsługę geodezyjną i inwentaryzację powykonawczą, - pozostałe roboty ujęte w przedmiarach.
Zakres budowy oświetlenia drogowego w ul. Jagodowej w Przybyszewie (objęty wynagrodzeniem umowy) obejmuje w szczególności: - układanie kabli w rowach kablowych, w rurach osłonowych, - montaż konstrukcji wsporczych do układania kabli, - montaż słupów do oświetlenia ulicznego (oznaczenie słupa II/4/10/2, II/4/10/3), - montaż opraw oświetleniowych ze źródłami LED, - obsługę geodezyjną i inwentaryzację powykonawczą,
- pozostałe roboty ujęte w przedmiarach.
Zakres budowy oświetlenia drogowego w ul. Miodowej w Lasocicach (objęty wynagrodzeniem umowy) obejmuje w szczególności: - układanie kabli w rowach kablowych, w rurach osłonowych, - montaż konstrukcji wsporczych do układania kabli, - montaż słupów do oświetlenia ulicznego (oznaczenie słupa II/3/1, II/3/2, II/3/3, II/3/4), - montaż opraw oświetleniowych ze źródłami LED, - obsługę geodezyjną i inwentaryzację powykonawczą,
- pozostałe roboty ujęte w przedmiarach.
Zakres budowy oświetlenia drogowego w ul. Brylantowej w Henrykowie obejmuje w szczególności: - układanie kabli w rowach kablowych, w rurach osłonowych, - montaż konstrukcji wsporczych do układania kabli,- montaż słupów do oświetlenia ulicznego (oznaczenie słupa I/3, I/4, I/5), - montaż opraw oświetleniowych ze źródłami LED, - obsługę geodezyjną i inwentaryzację powykonawczą, - pozostałe roboty ujęte w przedmiarach.
Zakres budowy oświetlenia drogowego w ul. Perłowej w Henrykowie (objęty wynagrodzeniem umowy) obejmuje w szczególności: - układanie kabli w rowach kablowych, w rurach osłonowych, - montaż konstrukcji wsporczych do układania kabli, - montaż słupów do oświetlenia ulicznego (oznaczenie słupa IV/12/1, IV/12/2, IV/12/3, IV/12/4, IV/12/5), - montaż opraw oświetleniowych ze źródłami LED, - obsługę geodezyjną i inwentaryzację powykonawczą, - pozostałe roboty ujęte w przedmiarach.
Zakres budowy oświetlenia drogowego w ul. Parkowej w Gołanicach (objęty wynagrodzeniem umowy) obejmuje w szczególności:- posadowienie szafki oświetleniowej, - układanie kabli w rowach kablowych, w rurach osłonowych, - montaż konstrukcji wsporczych do układania kabli, - montaż słupów do oświetlenia ulicznego (oznaczenie słupa I/1, I/2, I/3, I/1/1, II/1, II/2), - montaż opraw oświetleniowych ze źródłami LED, - obsługę geodezyjną i inwentaryzację powykonawczą, - prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego i zespołu budowlanego zgodnie z pozwoleniem Nr 624/2021/A z dnia 14.10.2021 r. (koszt badań należy ująć w wycenie robót) - pozostałe roboty ujęte w przedmiarach.
Zakres budowy oświetlenia drogowego w ul. Świerkowej w Krzycku Małym (objęty wynagrodzeniem umowy) obejmuje w szczególności: - układanie kabli w rowach kablowych, w rurach osłonowych, - montaż konstrukcji wsporczych do układania kabli,
- montaż słupów do oświetlenia ulicznego (oznaczenie słupa III/1, III/2, III/3, III/4, III/5) - montaż opraw oświetleniowych ze źródłami LED, - obsługę geodezyjną i inwentaryzację powykonawczą,
- prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego i zespołu budowlanego zgodnie z pozwoleniem Nr 625/2021/A z dnia 14.10.2021 r. (koszt badań należy ująć w wycenie robót), - pozostałe roboty ujęte w przedmiarach.
Zakres budowy oświetlenia drogowego w Książęcym Lesie (objęty wynagrodzeniem umowy) obejmuje w szczególności: - posadowienie szafki oświetleniowej, - układanie kabli w rowach kablowych, w rurach osłonowych, - montaż konstrukcji wsporczych do układania kabli, - montaż słupów do oświetlenia ulicznego (oznaczenie słupa I/1), - montaż opraw oświetleniowych ze źródłami LED, - obsługę geodezyjną i inwentaryzację powykonawczą, - pozostałe roboty ujęte w przedmiarach.
Zakres budowy oświetlenia drogowego w ul Zachodniej w Długiem Starem (objęty wynagrodzeniem umowy) obejmuje w szczególności: - posadowienie szafki oświetleniowej, - układanie kabli w rowach kablowych, w rurach osłonowych, - montaż konstrukcji wsporczych do układania kabli, - montaż słupów do oświetlenia ulicznego (oznaczenie słupa I/1, I/2, I/3, I/4, I/5, I/6, I/7, I/8, I/9, I/10, I/11, I/12, I/13, I/2/1, I/2/2, I/2/3, II/1, II/2, II/3, II/4, II/5, III/1, III/2, III/3),- montaż opraw oświetleniowych ze źródłami LED, - obsługę geodezyjną i inwentaryzację powykonawczą,
- pozostałe roboty ujęte w przedmiarach.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ.
Warunki udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym Zamawiający nie wymaga wykazania spełnienia tego warunku i odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku. 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający nie wymaga wykazania spełnienia tego warunku i odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku. 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający nie wymaga wykazania spełnienia tego warunku i odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku. 4) zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że: a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę obejmującą roboty związane z budową lub przebudową linii energetycznej zasilającej oświetlenie drogowe o długości co najmniej 500 m oraz co najmniej jedną robotę obejmująca roboty związane z budową 10 słupów oświetlenia drogowego z oprawami.
Uwagi: W przypadku oferty wspólnej oraz w przypadku polegania na zasobach innego podmiotu na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 4 lit. a) nie podlega sumowaniu w ramach poszczególnych robót – oznacza to, że
albo jeden z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie wykaże się realizacją wymaganych robót, albo wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie wykażą, że roboty wykonywali wspólnie, albo w sytuacji gdy wykonawca, który nie posiada wymaganego doświadczenia, polega na zasobach innego podmiotu na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp – podmiot ten musi wykazać się realizacją wymaganych robót.
b) dysponuje wykwalifikowanymi osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, tj.: - kierownikiem budowy – osoba posiadające uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm).
Uwagi: - Za uprawnienia budowlane odpowiadające wyżej określonym uznane zostaną uprawnienia, które wydane ostały na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA (strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym) z zastrzeżeniem, art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1646). - Staż zawodowy ustala się licząc od dnia uzyskania uprawnień do dnia otwarcia ofert. - Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, które wymaga Zamawiający, dotyczących:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie wyznaczył szczegółowego warunku w tym zakresie. 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych:
Zamawiający nie wyznaczył szczegółowego warunku w tym zakresie. 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie wyznaczył szczegółowego warunku w tym zakresie. 4) w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w Rozdziale V ust. 2 pkt 4) SWZ: a) wykazu robót budowlanych wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu robót, o których mowa w Rozdziale V ust. 2 pkt 4) lit. a) SWZ, stanowi Załącznik nr 5 do SWZ. b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób, o których mowa w Rozdziale V ust. 2 pkt 4) lit. b), stanowi Załącznik nr 6 do SWZ. 5) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej
niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych pod warunkiem wskazania przez Wykonawcę w oświadczeniu o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1 SWZ (Załącznik nr 2 do SWZ), danych umożliwiających dostęp do tych dokumentów.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości: 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100). Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
Do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają pełnomocnictwo. Wszelką korespondencję Zamawiający kieruje do pełnomocnika.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Dokumenty wspólne takie jak: formularz ofertowy, oświadczenie dot. usług wykonywanych przez poszczególne podmioty występujące wspólnie, składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z własnym oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zamawiający, na poczet wykonania Przedmiotu Umowy, przewiduje udzielenie Wykonawcy zaliczki w wysokości 2% kwoty wynagrodzenia.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawcy zawarł z nim umowę na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ. Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, w sposób i na warunkach określonych w projekcie umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy na podstawie art. 456 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres e-mail, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-01 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-30

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.