eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sztutowo › Cyfryzacja usług publicznych i komunalnych Urzędu Gminy w SztutowieOgłoszenie z dnia 2022-08-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Cyfryzacja usług publicznych i komunalnych Urzędu Gminy w Sztutowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SZTUTOWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170747951

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gdańska 55

1.5.2.) Miejscowość: Sztutowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-110

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.7.) Numer telefonu: 552478151

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@sztutowo.ug.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: sztutowo.bipgmina.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Cyfryzacja usług publicznych i komunalnych Urzędu Gminy w Sztutowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aa3820df-572e-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00306745

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00028594/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Cyfryzacja usług publicznych i komunalnych Urzędu Gminy w Sztutowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/58c4a2fc-38f0-4d7e-b321-e5483e8d33c1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami w zakresie:
1) składania ofert (a także zmiany lub wycofania oferty) odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz strony ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal z zastosowaniem formularza do złożenia, zmiany lub wycofania oferty. Niedopuszczalne jest złożenie lub zmiana oferty poprzez przesłanie jej na adres e-mail. Oferta przesłana w taki sposób zostanie odrzucona zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp;
2) który nie dotyczy składania ofert odbywa się elektronicznie poprzez miniPortal za pośrednictwem formularza komunikacji lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem email: przetargi@sztutowo.ug.gov.pl
3. Zamawiający posiada skrzynkę ePuap: na adres skrzynki ePUAP Urzędu Gminy w Sztutowie: /sztutowo/SkrytkaESP
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
5. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
6. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
7. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
9. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
10. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
11. Ofertę sporządza się w języku polskim, w formacie danych pdf., odt., ods., doc., docx. xls., zip., 7Z. doc., docx.
12. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się sygnaturą postępowania.
13. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
14. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
15. Ofertę oraz oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Opisano w rozdziale XVIII SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Tak

4.1.2.) Numer referencyjny: UZ.271.10.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 457603,19 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę Systemu informatycznego zdefiniowanego we wzorze Umowy jako „System”, tj. spójna całość Oprogramowania wraz z niezbędnym do jego poprawnego działania infrastrukturą sprzętową, dostarczona, zmodyfikowana, rozbudowana i wytworzona w ramach Umowy, wraz z nośnikami, dokumentacją techniczną, dokumentacją użytkowników i administratora tego oprogramowania, umożliwiająca osiągnięcie określonego rezultatu, tj. udostępnienia mieszkańcom usług publicznych drogą elektroniczną w oparciu o współpracujące ze sobą systemy informatyczne oraz wdrożenie EZD i pozostałych elementów Przedmiotu Umowy zdefiniowanego we wzorze Umowy. Kluczowe działania realizowane w ramach Przedmiotu Umowy:
1.1. Dostawa, wdrożenie i uruchomienie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD)
1.2. Uruchomienie integracji dostarczanego systemu EZD z obecnie użytkowanymi Systemami Dziedzinowymi (SD) oraz z ePUAP, e-Nadawcą Poczty Polskiej, systemem e-Faktura, bazą TERYT, bazą REGON oraz bazą GUS.
1.3. Dostawa i wdrożenie systemu finansowo-księgowego.
1.4. Uruchomienie e-usług dla mieszkańców– wdrożenie i modernizacja istniejących systemów w celu uruchomienia e-usług na wysokim poziomie dojrzałości.
1.5. Rozbudowa posiadanego systemu z zakresu planowania przestrzennego/informacji przestrzennej.
1.6. Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie strony internetowej wraz z obsługą techniczną.
1.7. Dostawa Sprzętu informatycznego.
2. Szczegółowe warunki realizacji Przedmiotu Umowy określono we wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ oraz w Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej jako: „OPZ”), stanowiącym Załącznik nr 2 do wzoru Umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 125 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wszystkie złożone oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie kryteriów: cena i gwarancja.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 85

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W postępowaniu może brać udział Wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej oraz finansowej, określone poniżej.
2. Wykonawca musi wykazać, że skieruje do wykonania zamówienia co najmniej z niżej wymienioną osobę:
2.1. Kierownika Projektu – osoba spełniająca następujące wymagania:
2.1.1. posiada jeden z powszechnie uznawanych certyfikatów z obszaru zarządzania projektami, który będzie stosowany w toku realizacji niniejszego zamówienia.
2.1.2. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła rolę kierownika projektu w co najmniej 2 projektach informatycznych, w których w każdym z osobna wartość wdrożenia oprogramowania wyniosła nie mniej niż 30.000 PLN netto oraz każdy projekt informatyczny z osobna obejmował:
2.1.2.1. wdrożenie i uruchomienie EZD dla co najmniej 20 użytkowników
2.1.2.2. integrację dostarczonego systemu EZD z istniejącym systemem dziedzinowym odbiorcy usług;
2.1.2.3. integrację dostarczonego systemu EZD z systemem ePUAP.
3. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji finansowej, jeżeli wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 200.000 PLN.
4. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, warunki mogą spełnić wspólnie.
6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych oraz zdolnościach finansowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych zgodnie z art. 118 ustawy Pzp.
7. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, na podstawie odpowiednich oświadczeń lub dokumentów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, niżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień składania:
1) potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu (Rozdział VI SWZ):
a) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
b) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w lit. b), wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 6900,00 zł (słownie: sześć tysięcy dziewięćset złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w pkt 8 ppkt 2 i 3 oraz pkt 9 poniżej.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Stegnie nr 02 8308 0001 0000 0101 2000 0040, z podaniem tytułu wpłaty: „wadium, nr sprawy UZ.271.10.2022”.
6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 4 ppkt 2–4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
8. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
9. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
10. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 2, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej.
11. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
12. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.]

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna) na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału Wykonawcy wraz z ofertą zobowiązani są złożyć:
1) formularz oferty - Załącznik nr 1 do SWZ lub dokument zawierający co najmniej informacje w nim zawarte;
2) oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia - na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ przy czym oświadczenie składa odrębnie każdy z wykonawców, w zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunku udziału w postępowaniu oraz w zakresie wszystkich wymaganych podstaw wykluczenia,
3) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp tj. oświadczenie wykonawców składających wspólną ofertę, którzy polegają na zdolnościach tych spośród wykonawców składających wspólna ofertę, którzy mają odpowiednie zdolności potrzebne do spełnienia warunków udziału w postępowaniu i którzy w związku z tym wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawcy są zobowiązani złożyć na formularzu oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy wchodzący w skład „konsorcjum” lub spółki cywilnej. Oświadczenie znajduje się w formularzu oferty.
Przykład: jeśli w celu potwierdzenia warunku dotyczącego osoby, jeden z wykonawców występujących wspólnie (wykonawca X) wskaże osobę „Y”, którą dysponuje – np. pracownika lub współpracownika – to w oświadczeniu musi wskazać, iż wykona określone usługi, których realizacja wymaga skierowania osoby Y).
e) dokument wadium - w przypadku składania wadium w formie wskazanej w Rozdziale X pkt. 4 ppkt 2) - 4) SIWZ. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza zaleca się dołączenie do oferty potwierdzenia przelewu wadium na konto wskazane w SIWZ. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 4 ppkt 2–4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
4) Pełnomocnictwo konsorcjalne (podmiotów składających ofertę wspólną). Wykonawcy obowiązkowo ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Może to być np. lider konsorcjum lub inna osoba, która będzie działać w imieniu wykonawców występujących wspólnie.
Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych Wykonawców należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
c) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania;
W przypadku, gdy prawidłowe umocowanie podmiotu działającego w imieniu wykonawców składających wspólna ofertę wymaga złożenia dodatkowych pełnomocnictw, Wykonawca, dołącza do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub odpowiednio innych czynności wykonywanych przez pełnomocnika (np. potwierdzanie dokumentów za zgodność z oryginałem itd.). Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy:
i. pełnomocnik ustanowiony przez wykonawców składających wspólna ofertę udzielił dalszego pełnomocnictwa;
ii. osoby działające w imieniu osób prawnych lub innych podmiotów nie widnieją w ich dokumentach rejestrowych
Pełnomocnictwo powinno być wystawione przed wykonaniem czynności przez pełnomocnika lub też z treści pełnomocnictwa powinno wynikać, że w dniu wykonywania czynności pełnomocnik był do nich umocowany.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

1. Na poczet Wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 § 16 umowy, Wykonawca jest uprawniony do otrzymania od Odbiorcy zaliczki w wysokości 10 % wartości Wynagrodzenia.
2. Zapłata zaliczki przez Zamawiającego zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany ust. 9 Umowy powyżej, w terminie 7 dni od dnia przekazania oryginału prawidłowego zabezpieczenia zaliczki na całą kwotę udzielonej zaliczki, przygotowanego w jednej lub kilku formach określonych w art. 442 ust. 3 ustawy Pzp.
3. Termin obowiązywania zabezpieczenia zaliczki musi obejmować cały okres obowiązywania Umowy. W przypadku zmiany terminu obowiązywania Umowy akceptacja zmiany Umowy będzie uzależniona od odpowiedniego wydłużenia terminu obowiązywania zabezpieczenia zaliczki.
4. Udzielona zaliczka zostanie rozliczona fakturą wystawioną po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego. Wykonawca wystawi fakturę w wysokości stanowiącej różnicę kwoty Wynagrodzenia określonego w ust. 1 oraz kwoty wypłaconej w ramach zaliczki, o której mowa w ust. 10 powyżej.
5. Zabezpieczenie zaliczki zostanie zwrócone po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP oraz wskazanym we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.
Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-30 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.