eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Słubice › Modernizacja budynku sali gimnastycznej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ośnie LubuskimOgłoszenie z dnia 2022-08-16

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja budynku sali gimnastycznej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ośnie Lubuskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Słubicki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210967366

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piłsudskiego 20

1.5.2.) Miejscowość: Słubice

1.5.3.) Kod pocztowy: 69-100

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@powiatslubicki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiatslubicki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja budynku sali gimnastycznej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ośnie Lubuskim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-03f70c10-1caf-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00306683

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00207843/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Modernizacja budynku sali gimnastycznej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ośnie Lubuskim

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.bip.powiatslubicki.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal, oraz poczty
elektronicznej: sekretariat@powiatslubicki.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp
do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal
(https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi) oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP (https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania). Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika.
Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa tylko na platformie Windows i wymaga .NET Framework 4.5. W przypadku korzystania z urządzeń mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu miniPortal może być ograniczony. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
 specyfikacja połączenia formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
 format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
 oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
 integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy
wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia
Odbioru, czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji
„Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:
 Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0,
 Mozilla Firefox od wersji 15,
 Google Chrome od wersji 20
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB (dotyczy MiniPortalu oraz ePUAP). Maksymalny rozmiar wiadomości przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej wynosi 10 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;
2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Modernizacja budynku sali gimnastycznej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ośnie Lubuskim, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
3) dane osobowe Wykonawcy zostały pozyskane w odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wskazanego powyżej;
4) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy a następnie w celu archiwalnym przez okres zgodny z instrukcją kancelaryjną Starostwa Powiatowego w Słubicach i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;
6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Wykonawca posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO oraz art. 19 ust. 3 ustawy Pzp;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
9) Wykonawcy nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
lub konkursu.
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679,nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OR.272.1.7.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów i uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych oraz wykonanie prac budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja budynku Sali gimnastycznej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii
w Ośnie Lubuskim (w trybie zaprojektuj i wybuduj) w tym m. in.:
1) konserwacja i restauracja substancji zabytkowej,
2) modernizacja dachu ze wzmocnieniem konstrukcji, ociepleniem i wymianą pokrycia z blachy na rąbek,
3) wymiana orynnowania wraz z prawidłowym odprowadzeniem wód deszczowych,
4) wymiana obróbek blacharskich,
5) wykonanie nowej instalacji odgromowej,
6) modernizacja wywietrzaków dachowych,
7) wymiana stolarki okiennej na nową PCV z zachowaniem obecnych podziałów i wprowadzeniem szyb antywłamaniowych,
8) wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej,
9) wykonanie instalacji odgromowej.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych oraz wykonanie prac budowlanych w zakresie modernizacji budynku sali gimnastycznej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ośnie Lubuskim w tym:
1) opracowanie Dokumentacji Projektowej zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym, zwanym dalej PFU (zał. Nr 6 do SWZ) zawierającej m. in.:
a) sporządzenie programów prac konserwatorskich ww. obiektu w zakresie elementów historycznych do konserwacji, restauracji i odtworzenia.
Każdy program prac konserwatorskich musi uzyskać akceptację Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków potwierdzoną decyzją administracyjną,
b) sporządzenie inwentaryzacji obiektu w stopniu umożliwiającym wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej,
c) sporządzenia ekspertyz technicznych i uzyskania pozwoleń na odstępstwa od Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
d) opracowanie projektu budowlanego zgodnie z ustawą Prawo budowlane, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - w formie papierowej (5 egzemplarzy) oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD (1 egzemplarz);
e) opracowanie projektów wykonawczych, zgodnie Rozporządzenie Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego uwzględniający ewentualne zabezpieczenia lub usunięcia kolizji istniejącej sieci infrastruktury technicznej z projektowanym zagospodarowaniem terenu (2 egzemplarze) oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD (1 egzemplarz);
f) opracowanie kosztorysu inwestorskiego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym - w formie papierowej (1 egz.) oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD (1 egz.);
g) opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (dalej STWiORB) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – w formie papierowej (1 egzemplarz) oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD (1 egzemplarz).
h) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ) uwzględniającej wszystkie występujące branże.
m) uzyskanie w imieniu na rzecz Zamawiającego wymaganych prawem decyzji, opinii, uzgodnień i sprawdzeń Dokumentacji Projektowej dla planowanego przedsięwzięcia;
n) uzyskanie akceptacji Zamawiającego przez złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych,
o) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych (zgodnie z przesłankami wynikającymi z Prawa budowlanego) w tym uzyskanie pisma o braku sprzeciwu
do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę,
2) wykonanie robót budowlanych na podstawie wykonanej Dokumentacji Projektowej opracowanej zgodnie z PFU, w zakresie modernizacji budynku sali gimnastycznej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ośnie Lubuskim.
3) sporządzenie dokumentacji powykonawczej zgodnej z wymogami prawa budowlanego – w formie papierowej (1 egzemplarz) oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD
(1 egzemplarz);
3. Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z wymaganiami określonymi
w PFU, przepisami prawa oraz ustaleniami wynikającymi z warunków umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. Każda część dokumentacji musi posiadać oświadczenie, Projektanta i Sprawdzającego, że jest wykonana zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami i wytycznymi projektowymi oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć. Dokumentacja projektowa musi posiadać oświadczenie Wykonawcy o przeprowadzonym sprawdzeniu, uzgodnieniu i gotowości jej do realizacji.

4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia (Szczegółowe warunki realizacji zamówienia i jej zakres przedmiotowy, w tym zakres prac projektowych oraz zakres robót do wykonania) określa Program Funkcjonalno-Użytkowy (zwany dalej PFU) stanowiący załącznik Nr 6 do SWZ oraz Projekt umowy stanowiący Załącznik Nr 5 do SWZ.

UWAGA: Zamawiający informuje, że odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu pn.: Modernizacja budynku sali gimnastycznej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ośnie Lubuskim (znak sprawy: OR.272.1.4.2022), dostępne pod nw. linkiem:
https://bip.powiatslubicki.pl/zamowienia_publiczne/11/107/Modernizacja_budynku_sali_gimnastycznej_w_Mlodziezowym_Osrodku_Socjoterapii_w_Osnie_Lubuskim/
(poza wnioskiem wykonawcy dotyczącym zmiany terminu składania ofert) – są ważne i wiążące w niniejszym postępowaniu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteriami oceny ofert są:
cena oferty (C) - 60 %
okres gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone urządzenia i wbudowane materiały (G) - 40 %

Sposób wyboru najkorzystniejszej oferty.

Liczba punktów w zakresie kryterium „cena oferty” wyznaczana będzie ze wzoru:

Cena oferty najniższej
C = --------------------------------- x 100 x W (W – waga kryterium 60 %)
Cena oferty badanej

Liczba punktów wyliczana (w danym kryterium) z ww. wzoru będzie zaokrąglana do jednego miejsca po przecinku wg zasad matematycznych, tj. wartości równe lub wyższe od 5 – w górę, a poniżej 5 – w dół.
Maksymalnie za to kryterium zamawiający może przyznać 60 pkt.

Liczba punktów w zakresie kryterium „okres gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone urządzenia i wbudowane materiały” wyznaczony będzie ze wzoru:

G = (G_ob/G_max )x 100 x 40%
gdzie:
G – liczba punktów za kryterium okres gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone urządzenia i wbudowane materiały,
Gob – okres gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone urządzenia
i wbudowane materiały oferty badanej,
Gmax – najdłuższy spośród wszystkich złożonych ofert okres gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone urządzenia i wbudowane materiały

Liczba punktów wyliczana (w danym kryterium) z ww. wzoru będzie zaokrąglana do jednego miejsca po przecinku wg zasad matematycznych, tj. wartości równe lub wyższe od 5 – w górę, a poniżej 5 – w dół.

Przez okres gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone urządzenia i wbudowane materiały należy rozumieć okres podany w miesiącach (jako liczba całkowita). Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na przedmiot zamówienia na okres wynoszący minimum 36 miesięcy. Zaoferowanie gwarancji poniżej wymaganego minimum spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy (jako niezgodną z warunkami zamówienia). W przypadku, gdy Wykonawca nie poda żadnego okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone urządzenia i wbudowane materiały w Formularzu oferty, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesięcy.
Najdłuższy dopuszczony przez Zamawiającego okres gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone urządzenia i wbudowane materiały wynosi 60 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, do oceny ofert w kryterium „okres gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone urządzenia i wbudowane materiały” zostanie przyjęty okres 60 miesięcy. Z kolei w umowie z Wykonawcą zostanie uwzględniony okres gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone urządzenia i wbudowane materiały wskazany w ofercie wykonawcy.
Maksymalnie za to kryterium zamawiający może przyznać 40 pkt.

UWAGA:
Gwarancją objętą niniejszym kryterium nie jest objęta Dokumentacja Projektowa, dla której okres gwarancji wynosi 36 miesięcy od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego dokumentacji.

Ostateczny ranking ofert wyliczony zostanie według wzoru C + G gdzie:
C – liczba punktów uzyskana w kryterium cena oferty,
G – liczba punktów uzyskana w kryterium okres gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone urządzenia i wbudowane materiały.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone urządzenia i wbudowane materiały

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

a) Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie co najmniej jedno zamówienie (jedna robota budowlana) polegające na budowie i/lub przebudowie budynku i/lub remoncie budynku - o wartości tych robót nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto (trzysta tysięcy złotych brutto)
b) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji:
w zakresie wykonywania robót:
minimum jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika budowy - posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie umożliwiającym kierowanie robotami objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające mu równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych (sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty (w odniesieniu do warunku określonego w rozdz. V ust. 1 pkt 4 lit. a) SWZ).
2) wykaz osób (sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SWZ), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (w odniesieniu do warunku określonego w rozdz. V ust. 1 pkt 4 lit. b) SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia oświadczenia, o których mowa w rozdz. VI ust 1 pkt 2 SWZ składają odrębnie każdy spośród wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Ponadto Wykonawca składa Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując warunek udziału w postępowaniu mogą polegać na
zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.
b) w przypadku, o którym mowa w pkt a) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika Nr 7 do SWZ. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem
dowodowym.
Ponadto wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego,
złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdz. VI ust. 2 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o
których mowa:
- w rozdz. VI ust. 2 pkt 1 i 2 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej
umowy, określa projekt umowy, stanowiący załącznik Nr 5 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie
uregulowanym w art. 455 ustawy oraz wskazanym we projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ (zakres zmian
wskazany został w § 18 projektu umowy)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-01 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-30

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

UWAGA: 1. Zamawiający informuje, że wykluczeniu z postęp. - w oparciu o podstawy wykluczenia wskazane art. 7 ustawy z
dn. 13.04.2022r. o szczeg. Rozwiąż. w zakr.przeciwdział. wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpiecz.narodowego - podlegają także: 1)Wykonawcy wymienieni w wykazach określ. w rozporz. Rady (WE) nr 765/2006
z dn.18.05.2006r. dot. środków ogranicz. w zw. z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ogłoszenie
nr 2022/BZP 00208040/01 z dnia 2022-06-14 2022- Ukrainy(Dz.Urz.UE L 134 z 20.05.2006, str. 1,z późn. zm.) i
rozporz.Rady (UE) nr 269/2014 z dn.17.03.2014r. w sprawie
środków ogranicz.w odniesieniu do działań podważaj. integralność teryt., suwerenność i niezależ.Ukrainy lub im zagrażaj.
(Dz.Urz.UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) albo wpisani na listę o której mowa w art. 2 ustawy z dn.13.04.2022r. o
szczeg.rozwiązaniach w zakr. przeciwdział. wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpiecz. Narod., na
podst. dec. Ws. wpisu na ww. listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 powołanej ustawy;
2)Wykonawcy, których beneficjentem rzeczyw. w rozumieniu ustawy z dn.1.03.2018 r. o przeciwdział. praniu pieniędzy oraz
finansów. terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określ. w rozporz. Rady (WE) nr
765/2006 z dn.18.05.2006 r. dot. środków ogranicz. w zw. z syt. na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec
Ukrainy (Dz.Urz.UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) i rozporz. Rady (UE) nr 269/2014 z dn. 17.05.2014r. ws.
środków ogranicz. w odniesieniu do działań podważ. integralność teryt., suwerenność i niezależność Ukrainy lub im
zagrażaj.(Dz.Urz.UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) albo wpisani na listę o której mowa w art. 2 ustawy z dn.
13.04.2022r. o szczeg. Rozwiąż. w zakr. przeciwdział. wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpiecz.
Narod., lub będący takim beneficjentem rzeczywist.od dn.24.02.2022r., o ile zostali wpisani na ww. listę na podst. decyzji
ws. wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dn. 13.04.2022r. o szczeg.
Rozwiąż. w zakr. przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpiecz. Narod.; 3) Wykonawcy,
których jednostką dominuj. w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dn.29.09.1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz.
217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określ. w rozporz. Rady (WE) nr 765/2006 z dn. 18.05.2006r. dot.
środków ogranicz.. w zw. z syt. na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z
20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) i rozporz. Rady (UE) nr 269/2014 z dn.17.03.2014r. ws. środków ogranicz. w odniesieniu do
działań podważających integralność teryt., suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażaj. (Dz.Urz.UE L 78 z
17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) albo wpisany na listę,o której mowa w art. 2 ustawy z dn.13.04.2022r. o szczeg. Rozwiąż. w
zakr. przeciwdział. wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpiecz. narod., lub będący taką jednostką
dominującą od dn. 24.02.2022r., o ile został wpisany na listę na podst. decyzji ws. wpisu na ww. listę rozstrzygającej o
zastos. środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dn. 13.04.2022r. o szczeg. Rozwiąż. w zakr. przeciwdział. wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpiecz. narod. 2. W/w wykluczenie następuje na okres trwania ww.
okoliczności. 3. W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie w/w przesłanek Zamawiający odrzuca ofertę takiego
Wykonawcy. 4.Osoba lub podmiot podleg. wykluczeniu, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zam.
publ. lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zam. publ., podlegają karze pienięż. Karę pieniężną, nakłada Prezes
UZP, w drodze decyzji, w wys. do 20 000 000 zł.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.