eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubaczów › Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Lubaczów w roku szkolnym 2022/2023, realizowany poprzez zakup szkolnych (ulgowych) biletów miesięcznychOgłoszenie z dnia 2022-08-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Lubaczów w roku szkolnym 2022/2023, realizowany poprzez zakup szkolnych (ulgowych)
biletów miesięcznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lubaczów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900654

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jasna 1

1.5.2.) Miejscowość: Lubaczów

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-600

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.7.) Numer telefonu: 16 632 16 84

1.5.8.) Numer faksu: 17 717 36 55

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@lubaczow.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gminalubaczow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Lubaczów w roku szkolnym 2022/2023, realizowany poprzez zakup szkolnych (ulgowych)
biletów miesięcznych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0d9ca036-1d54-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00306458

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00030627/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Lubaczów w roku szkolnym 2022/2023, realizowany poprzez zakup szkolnych (ulgowych) biletów miesięcznych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lubaczow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/lubaczow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 19.1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej na stronie profilu nabywcy https://platformazakupowa.pl/pn/lubaczow. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
20.2. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/lubaczow Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi

przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/lubaczow do konkretnego wykonawcy.
20.3. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na https://platformazakupowa.pl/pn/lubaczow przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
20.4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki poprzez Platformę, dostępną pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/lubaczow.
20.7. Na stronie Platformy znajduje się Instrukcja dla Wykonawców zawierająca: informacje ogólne, informacje dot. sposobu i formy złożenia oferty oraz sposobu komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert),
20.8. Zgodnie z § 11 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz zgodnie z art. 67 ustawy p.z.p., Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików
.pdf,
6) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej
- kodowanie UTF8,
20.11. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf tj.: do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne stosuje się formaty plików opisane w Załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2017 poz. 2247).
20.12. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip, .7Z.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 30.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
30.2. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Lubaczów, jest Gmina Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, reprezentowana przez Wójta Gminy Lubaczów. Z administratorem danych osobowych można się kontaktować za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem j/w, telefonicznie pod numerem 16 632 16 84 lub przy pomocy poczty e-mail: urzad@lubaczow.com.pl
30.3. administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod_ug_lubaczow@lubaczow.com.pl
30.3.1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Lubaczów w roku szkolnym 2022/2023, realizowany poprzez zakup szkolnych (ulgowych) biletów miesięcznych” prowadzonym w trybie podstawowym
30.3.2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu ustawę Pzp,
30.3.3. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego,
30.3.4. Niezależnie od postanowień ppkt 30.1.5. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane

do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego,
30.3.5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
30.3.6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
30.3.7. Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
30.3.8. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
30.3.9. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.271.14.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

12.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: jest dowóz uczniów, wraz ze sprawowaniem opieki nad dziećmi w czasie ich przewozu oraz ich wsiadania i wysiadania, do wymienionych niżej placówek oświatowych na terenie gminy Lubaczów w roku szkolnym 2022/2023, realizowany poprzez zakup szkolnych (ulgowych) biletów miesięcznych w tym:
CZĘŚĆ 1 - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Lisich Jamach

4.2.6.) Główny kod CPV: 60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 24.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:24.2. Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali punktowej.
Maksymalną ilość punktów w kryterium „Cena” otrzyma oferta z najniższą ceną. Ilość punktów
przyznana ofercie w kryterium „Cena” zostanie określona zgodnie ze wzorem:

Cena oferty najtańszej
C = ------------------------------------------- × Kp × Wc
Cena oferty badanej

gdzie:
C – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w kryterium cena,
Kp – współczynnik proporcjonalności = 100,
Wc – waga procentowa dla kryterium „Cena” = 60 %.

24.3. Kryterium CZAS PODSTAWIENIA POJAZDU ZASTĘPCZEGO - 30 %
Oferta może otrzymać maksymalnie 30 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium Czas podstawienia pojazdu zastępczego


24.4. Stawka za dodatkowe wynajęcia autobusu (1 km) – 10%
Oferta może otrzymać maksymalnie 10 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium Stawka za dodatkowe wynajęcia autobusu
Stawka będzie stosowana w razie zaistnienia potrzeby wynajęcia autobusu dodatkowo (poza 6 bezpłatnymi przejazdami zawartymi w cenie oferty) i będzie niezmienna w całym okresie obowiązywania umowy, na trasach długości do 120 km w jedną stronę. Dlatego też Wykonawcy winni zastosować stawkę uśrednioną, która będzie miała zastosowanie zarówno przy trasach dłuższych, jak też krótszych, kilku – kilkunastokilometrowych.
gdzie:
S n - liczba punktów za wysokość stawki za 1 km oferty rozpatrywanej S min - najniższa stawka za 1 km spośród ofert rozpatrywanych
S n - wysokość stawki za 1 km oferty rozpatrywanej

Stawka za 1 km winna być liczona do dwóch miejsc po przecinku według zasady: wartości równe lub wyższe od 5 - w górę, wartości mniejsze od 5 – w dół.

24.5. Łączna liczba punktów przyznanych ofercie = liczba punktów za cenę brutto (maks. 60)
+ liczba punktów za czas podstawienia pojazdu zastępczego (maks. 30) + liczba punktów za stawka za dodatkowe wynajęcia autobusu (maks. 10)

Opis sposobu obliczenia łącznej oceny ofert:
24.5.1. Łączna ocena punktowa (P) oferty zostanie obliczona według formuły P = PC + CR +SD
Gdzie:
PC – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena brutto zamówienia,
Cr – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium czas podstawienia pojazdu zastępczego.
SD - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium stawka za dodatkowe wynajęcia autobusu

Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w kryterium „CENA” , ilości punktów przyznanych w kryterium „czas podstawienia pojazdu zastępczego” oraz ilości punktów przyznanych w kryterium stawka za dodatkowe wynajęcia autobusu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas podstawienia pojazdu zastępczego

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: stawka za dodatkowe wynajęcia autobusu

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

12.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: jest dowóz uczniów, wraz ze sprawowaniem opieki nad dziećmi w czasie ich przewozu oraz ich wsiadania i wysiadania, do wymienionych niżej placówek oświatowych na terenie gminy Lubaczów w roku szkolnym 2022/2023, realizowany poprzez zakup szkolnych (ulgowych) biletów miesięcznych w tym:
CZĘŚĆ 2- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Młodowie

4.2.6.) Główny kod CPV: 60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 24.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:24.2. Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali punktowej.
Maksymalną ilość punktów w kryterium „Cena” otrzyma oferta z najniższą ceną. Ilość punktów
przyznana ofercie w kryterium „Cena” zostanie określona zgodnie ze wzorem:

Cena oferty najtańszej
C = ------------------------------------------- × Kp × Wc
Cena oferty badanej

gdzie:
C – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w kryterium cena,
Kp – współczynnik proporcjonalności = 100,
Wc – waga procentowa dla kryterium „Cena” = 60 %.

24.3. Kryterium CZAS PODSTAWIENIA POJAZDU ZASTĘPCZEGO - 30 %
Oferta może otrzymać maksymalnie 30 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium Czas podstawienia pojazdu zastępczego


24.4. Stawka za dodatkowe wynajęcia autobusu (1 km) – 10%
Oferta może otrzymać maksymalnie 10 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium Stawka za dodatkowe wynajęcia autobusu
Stawka będzie stosowana w razie zaistnienia potrzeby wynajęcia autobusu dodatkowo (poza 6 bezpłatnymi przejazdami zawartymi w cenie oferty) i będzie niezmienna w całym okresie obowiązywania umowy, na trasach długości do 120 km w jedną stronę. Dlatego też Wykonawcy winni zastosować stawkę uśrednioną, która będzie miała zastosowanie zarówno przy trasach dłuższych, jak też krótszych, kilku – kilkunastokilometrowych.
gdzie:
S n - liczba punktów za wysokość stawki za 1 km oferty rozpatrywanej S min - najniższa stawka za 1 km spośród ofert rozpatrywanych
S n - wysokość stawki za 1 km oferty rozpatrywanej

Stawka za 1 km winna być liczona do dwóch miejsc po przecinku według zasady: wartości równe lub wyższe od 5 - w górę, wartości mniejsze od 5 – w dół.

24.5. Łączna liczba punktów przyznanych ofercie = liczba punktów za cenę brutto (maks. 60)
+ liczba punktów za czas podstawienia pojazdu zastępczego (maks. 30) + liczba punktów za stawka za dodatkowe wynajęcia autobusu (maks. 10)

Opis sposobu obliczenia łącznej oceny ofert:
24.5.1. Łączna ocena punktowa (P) oferty zostanie obliczona według formuły P = PC + CR +SD
Gdzie:
PC – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena brutto zamówienia,
Cr – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium czas podstawienia pojazdu zastępczego.
SD - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium stawka za dodatkowe wynajęcia autobusu

Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w kryterium „CENA” , ilości punktów przyznanych w kryterium „czas podstawienia pojazdu zastępczego” oraz ilości punktów przyznanych w kryterium stawka za dodatkowe wynajęcia autobusu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas podstawienia pojazdu zastępczego

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: stawka za dodatkowe wynajęcia autobusu

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

12.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: jest dowóz uczniów, wraz ze sprawowaniem opieki nad dziećmi w czasie ich przewozu oraz ich wsiadania i wysiadania, do wymienionych niżej placówek oświatowych na terenie gminy Lubaczów w roku szkolnym 2022/2023, realizowany poprzez zakup szkolnych (ulgowych) biletów miesięcznych w tym:
CZĘŚĆ 3 - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Baszni Dolnej

4.2.6.) Główny kod CPV: 60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 24.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:24.2. Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali punktowej.
Maksymalną ilość punktów w kryterium „Cena” otrzyma oferta z najniższą ceną. Ilość punktów
przyznana ofercie w kryterium „Cena” zostanie określona zgodnie ze wzorem:

Cena oferty najtańszej
C = ------------------------------------------- × Kp × Wc
Cena oferty badanej

gdzie:
C – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w kryterium cena,
Kp – współczynnik proporcjonalności = 100,
Wc – waga procentowa dla kryterium „Cena” = 60 %.

24.3. Kryterium CZAS PODSTAWIENIA POJAZDU ZASTĘPCZEGO - 30 %
Oferta może otrzymać maksymalnie 30 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium Czas podstawienia pojazdu zastępczego


24.4. Stawka za dodatkowe wynajęcia autobusu (1 km) – 10%
Oferta może otrzymać maksymalnie 10 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium Stawka za dodatkowe wynajęcia autobusu
Stawka będzie stosowana w razie zaistnienia potrzeby wynajęcia autobusu dodatkowo (poza 6 bezpłatnymi przejazdami zawartymi w cenie oferty) i będzie niezmienna w całym okresie obowiązywania umowy, na trasach długości do 120 km w jedną stronę. Dlatego też Wykonawcy winni zastosować stawkę uśrednioną, która będzie miała zastosowanie zarówno przy trasach dłuższych, jak też krótszych, kilku – kilkunastokilometrowych.
gdzie:
S n - liczba punktów za wysokość stawki za 1 km oferty rozpatrywanej S min - najniższa stawka za 1 km spośród ofert rozpatrywanych
S n - wysokość stawki za 1 km oferty rozpatrywanej

Stawka za 1 km winna być liczona do dwóch miejsc po przecinku według zasady: wartości równe lub wyższe od 5 - w górę, wartości mniejsze od 5 – w dół.

24.5. Łączna liczba punktów przyznanych ofercie = liczba punktów za cenę brutto (maks. 60)
+ liczba punktów za czas podstawienia pojazdu zastępczego (maks. 30) + liczba punktów za stawka za dodatkowe wynajęcia autobusu (maks. 10)

Opis sposobu obliczenia łącznej oceny ofert:
24.5.1. Łączna ocena punktowa (P) oferty zostanie obliczona według formuły P = PC + CR +SD
Gdzie:
PC – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena brutto zamówienia,
Cr – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium czas podstawienia pojazdu zastępczego.
SD - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium stawka za dodatkowe wynajęcia autobusu

Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w kryterium „CENA” , ilości punktów przyznanych w kryterium „czas podstawienia pojazdu zastępczego” oraz ilości punktów przyznanych w kryterium stawka za dodatkowe wynajęcia autobusu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas podstawienia pojazdu zastępczego

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: stawka za dodatkowe wynajęcia autobusu

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

12.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: jest dowóz uczniów, wraz ze sprawowaniem opieki nad dziećmi w czasie ich przewozu oraz ich wsiadania i wysiadania, do wymienionych niżej placówek oświatowych na terenie gminy Lubaczów w roku szkolnym 2022/2023, realizowany poprzez zakup szkolnych (ulgowych) biletów miesięcznych w tym:
CZĘŚĆ 4 - Szkoła Podstawowa w Krowicy Samej

4.2.6.) Główny kod CPV: 60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 24.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:24.2. Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali punktowej.
Maksymalną ilość punktów w kryterium „Cena” otrzyma oferta z najniższą ceną. Ilość punktów
przyznana ofercie w kryterium „Cena” zostanie określona zgodnie ze wzorem:

Cena oferty najtańszej
C = ------------------------------------------- × Kp × Wc
Cena oferty badanej

gdzie:
C – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w kryterium cena,
Kp – współczynnik proporcjonalności = 100,
Wc – waga procentowa dla kryterium „Cena” = 60 %.

24.3. Kryterium CZAS PODSTAWIENIA POJAZDU ZASTĘPCZEGO - 30 %
Oferta może otrzymać maksymalnie 30 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium Czas podstawienia pojazdu zastępczego


24.4. Stawka za dodatkowe wynajęcia autobusu (1 km) – 10%
Oferta może otrzymać maksymalnie 10 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium Stawka za dodatkowe wynajęcia autobusu
Stawka będzie stosowana w razie zaistnienia potrzeby wynajęcia autobusu dodatkowo (poza 6 bezpłatnymi przejazdami zawartymi w cenie oferty) i będzie niezmienna w całym okresie obowiązywania umowy, na trasach długości do 120 km w jedną stronę. Dlatego też Wykonawcy winni zastosować stawkę uśrednioną, która będzie miała zastosowanie zarówno przy trasach dłuższych, jak też krótszych, kilku – kilkunastokilometrowych.
gdzie:
S n - liczba punktów za wysokość stawki za 1 km oferty rozpatrywanej S min - najniższa stawka za 1 km spośród ofert rozpatrywanych
S n - wysokość stawki za 1 km oferty rozpatrywanej

Stawka za 1 km winna być liczona do dwóch miejsc po przecinku według zasady: wartości równe lub wyższe od 5 - w górę, wartości mniejsze od 5 – w dół.

24.5. Łączna liczba punktów przyznanych ofercie = liczba punktów za cenę brutto (maks. 60)
+ liczba punktów za czas podstawienia pojazdu zastępczego (maks. 30) + liczba punktów za stawka za dodatkowe wynajęcia autobusu (maks. 10)

Opis sposobu obliczenia łącznej oceny ofert:
24.5.1. Łączna ocena punktowa (P) oferty zostanie obliczona według formuły P = PC + CR +SD
Gdzie:
PC – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena brutto zamówienia,
Cr – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium czas podstawienia pojazdu zastępczego.
SD - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium stawka za dodatkowe wynajęcia autobusu

Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w kryterium „CENA” , ilości punktów przyznanych w kryterium „czas podstawienia pojazdu zastępczego” oraz ilości punktów przyznanych w kryterium stawka za dodatkowe wynajęcia autobusu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas podstawienia pojazdu zastępczego

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: stawka za dodatkowe wynajęcia autobusu

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

15. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
15.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej :
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
4) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:
a) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał min. 1 usługę przewozu uczniów do co najmniej dwóch placówek oświatowych położonych w różnych miejscowościach danej gminy lub różnych gmin, o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł, brutto obejmującą swoim zakresem także sprzedaż, wraz z dostawą biletów do zamawiającego w okresie co najmniej 5-ciu postępujących po sobie miesięcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 18.2.1 W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej należy przedłożyć:

a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; Załącznik nr 4 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

18.1. Zamawiający nie wymaga od wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

19.5. Kompletna oferta zawiera:
19.5.1. Formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ,
19.5.2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków w postępowaniu w zakresie wskazanym w pkt 19.2 SWZ – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ,
19.5.3. OŚWIADZCENIE podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ (jeżeli dotyczy)
19.5.4. OŚWIADCZENIE wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy; wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ (jeżeli dotyczy)
19.5.5. ZOBOWIĄZANIE podmiotu udostępniającego zasoby wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 5 do SWZ (jeżeli dotyczy)
19.5.6. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy - jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ppkt 19.7.2 Warunek ten dotyczy również odpowiednio osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz podwykonawców. Pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.
19.5.7. Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy).

19.6. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w niniejszym pkt
19.5.4 oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

26. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz możliwości jej zmiany
26.1. Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 7 do SWZ.
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy.
26.2. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie,
w formie aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym w Projektowanych postanowieniach umowy. stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-24 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/lubaczow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-24 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-22

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.