eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › Świadczenie usług przewozu zwłok lub szczątków ludzkich w granicach obszaru działania Prokuratury Rejonowej w Głubczycach.Ogłoszenie z dnia 2021-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług przewozu zwłok lub szczątków ludzkich w granicach obszaru działania Prokuratury Rejonowej w Głubczycach.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Prokuratura Okręgowa w Opolu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000000388

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Władysława Reymonta 24

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-066

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 77 40 01 203

1.5.8.) Numer faksu: +48 77 40 01 238

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariatpo@opole.po.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.opole.po.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług przewozu zwłok lub szczątków ludzkich w granicach obszaru działania Prokuratury Rejonowej w Głubczycach.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-07cb8459-5862-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00306335

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00012854/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Przewóz zwłok lub szczątków ludzkich z obszaru działania Prokuratury Rejonowej w Głubczycach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.ms.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.ms.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Instrukcja użytkownika Wykonawcy (Instrukcja obsługi Portalu e-Usług Smart PZP) znajduje się w systemie w zakładce (module) E-learning. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Portalu e-Usług (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu zakładki (modułu) E-learning dla wszystkich użytkowników systemu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców. Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej dla niniejszego postępowania szczegółowo zostały opisane w Specyfikacji Warunków Zamówienia dostępnej na stronie internetowej https://ezamowienia.ms.gov.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 3045-7.261.7.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 11250,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozu zwłok lub szczątków ludzkich w granicach obszaru działania (właściwości) prokuratur okręgu opolskiego, z położonego na obszarze działania Prokuratury Rejonowej w Głubczycach miejsca ich wydania do miejsca przeznaczenia (przechowywania) wskazanego przez prokuratora.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) cena brutto za jednorazowe wykonanie usługi przewozu - waga kryterium 60%;
2) czas reakcji, tj. zadeklarowany przez Wykonawcę w ofercie czas przybycia Wykonawcy na miejsce wskazane w zleceniu wykonania usługi przewozu, licząc od chwili otrzymania zlecenia - waga kryterium 40%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Sposób sporządzenia i przekazywania pełnomocnictwa opisany jest w Rozdziale XVI, ust. 7.
Pełnomocnik winien zalogować się na swoim profilu Wykonawcy i składając ofertę w zakładce „Wykonawcy" dodać pozostałych Wykonawców wpisując ich dane. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną;
2) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokumenty, o których mowa:
a) w ust. 23 pkt 2 lit. a i b oraz lit. c (jeżeli dotyczy), składa każdy z Wykonawców,
b) w ust. 24 pkt 1, składa każdy z Wykonawców;
3) w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej, przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przedłożą Zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców;
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy;
5) nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
6) niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
7) wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana wysokości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 3, może nastąpić jedynie w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług w odniesieniu do usług stanowiących przedmiot umowy;
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207);
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne;
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1342, ze zm.);
5) zmiany cen materiałów związanych z realizacją zamówienia.
2. Tryb wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 1:
1) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych stawek;
2) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt od 2 do 4, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zwróci się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy zawierającym stosowną kalkulację, w którym w sposób obiektywny udowodni wzrost kosztów przypadający na realizację umowy z Zamawiającym;
3) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 5, Wykonawca zwróci się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy zawierającym stosowną kalkulację, w którym w sposób obiektywny udowodni wzrost kosztów przypadający na realizację umowy z Zamawiającym. Zmiana wynagrodzenia nastąpi z użyciem wskaźnika zmiany ceny materiałów ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
4) wnioski, o których mowa w ust. 1 pkt od 2 do 5 winny być złożone w formie pisemnej, niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności powodującej zmianę umowy.
3. Wymienione powyższe możliwości wprowadzenia zmian są uprawnieniem, a nie obowiązkiem Zamawiającego. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
4. Warunkiem dokonania zmian może być również zmiana organizacyjna po stronie Zamawiającego, w szczególności w zakresie jego organizacji i funkcjonowania (np. likwidacja jednostki prokuratury).
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadkach innych, niż określone powyżej, o ile zmiany te mają charakter nieistotny, tj.:
1) nie wprowadzają warunków, które gdyby zostały zastosowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to wzięliby w nim udział lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęte zostałyby oferty innej treści;
2) nie naruszają równowagi ekonomicznej stron umowy na korzyść Wykonawcy, w sposób nieprzewidziany w pierwotnej umowie;
3) w sposób znaczny nie rozszerzają albo nie zmniejszają zakresu świadczeń i zobowiązań wynikających z umowy;
4) nie polegają na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą w przypadkach innych, niż wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp.
6. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w szczególności:
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);
2) zmiana danych teleadresowych;
3) zmiana osób wskazanych do kontaktów między Stronami.
7. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty zostaną wprowadzone w formie aneksów do umowy na pisemny wniosek zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-16 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.ms.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-16 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.