eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pionki › Meble medyczne z wyposażeniem: zestawy łóżko + materac + szafka przyłóżkowa, łóżko do intensywnej opieki + materac + szafkaOgłoszenie z dnia 2022-08-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Meble medyczne z wyposażeniem: zestawy łóżko + materac + szafka przyłóżkowa, łóżko do intensywnej opieki + materac + szafka

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIONKACH IM. LECHA I MARII KACZYŃSKICH - PARY PREZYDENCKIEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670140015

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Henryka Sienkiewicza 29

1.5.2.) Miejscowość: Pionki

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-670

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@spzzozpionki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://spzzozpionki.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/spzzozpionki

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Meble medyczne z wyposażeniem: zestawy łóżko + materac + szafka przyłóżkowa, łóżko do intensywnej opieki + materac + szafka

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b0de4760-ebc3-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00306273

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00122768/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Meble medyczne z wyposażeniem: leżanki/ kozetki lekarskie, materace zmiennociśnieniowe – rurowe, zestawy łóżko+materac+szafka przyłóżkowa, zestaw łóżko do intensywnej opieki+materac+szafka

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00208331/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SPZZOZ-ZP-22/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 559350,86 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup 22 zestawów łóżko + materac + szafka przyłóżkowa i 3 zestawów łóżko do
intensywnej opieki + materac + szafka dla Oddziału chorób wewnętrznych Szpitala zamawiającego oraz 16 zestawów łóżko
+ materac + szafka przyłóżkowa z przeznaczeniem dla Oddziału rehabilitacji Szpitala zamawiającego. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wymaganych parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia
określa załącznik nr 1B.1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia i wymagane parametry techniczne oraz załącznik nr 5 do
SWZ – wzór umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33192000-2 - Meble medyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33192100-3 - Łóżka do użytku medycznego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 610578,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 610578,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 610578,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FHU INVEST MED

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6651067557

7.3.4) Miejscowość: Konin - Wola Podłężna

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 610578,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-11-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.