eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Polkowice › "Dostawa fabrycznie nowego mobilnego przesiewacza bębnowego dla Zakładu Gospodarki Odpadami."Ogłoszenie z dnia 2022-08-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa fabrycznie nowego mobilnego przesiewacza bębnowego dla Zakładu Gospodarki Odpadami.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Polkowicka Dolina Recyklingu sp. z o.o.

1.3.) Oddział zamawiającego: PDR sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 368345060

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dąbrowskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Polkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-100

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pdr-zamowienia@pdr-eko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pdr-eko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Podmiot prawa publicznego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa fabrycznie nowego mobilnego przesiewacza bębnowego dla Zakładu Gospodarki Odpadami.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5840fa07-f396-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00306198

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://sidaspzp.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://sidaspzp.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział
w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na platformie zakupowej SIDAS PZP ( https://sidaspzp.pl/ ).
Instrukcja użytkowania platformy dla Wykonawców dostępna jest po zalogowaniu się. Korzystanie z
Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie
wymaga logowania. Wykonawca celem złożenia oferty bezpłatnie rejestruje się na Platformie pod
wyżej wymienionym adresem klikając przycisk „DOŁĄCZ DO NAS”. Wykonawca rejestrując się
zapoznaje się i akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w regulaminie podczas rejestracji
oraz uznaje go za wiążący. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i
odbierania korespondencji elektronicznej, zostały opisane w instrukcji użytkowania platformy dla
Wykonawców. Sposób sporządzenia, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej musi być
zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 70 Pzp.
Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, akceptuje warunki
korzystania z platformy zakupowej, tj. SIDAS PZP, określone w Regulaminie korzystania z platformy
zakupowej SIDAS PZP regulamin-SIDAS-PZP.pdf (sidaspzp.pl) oraz zobowiązuje się, korzystając z
platformy, przestrzegać postanowień Regulaminu korzystania z platformy zakupowej SIDAS PZP oraz
instrukcji użytkowania platformy dla Wykonawców. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za
pośrednictwem platformy zakupowej SIDAS PZP wynosi 50 MB. Formaty plików wykorzystywanych
przez Wykonawców muszą być zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Za datę przekazania
oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów lub oświadczeń elektronicznych, podmiotowych środków
dowodowych lub cyfrowego odwzorowania podmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji
sporządzonych pierwotnie w postaci papierowej, przyjmuje się datę ich wpływu na serwer platformy
zakupowej SIDAS PZP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia PE i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym
dalej „RODO”) informujemy, że: 1)administratorem Pani/a danych osobowych jest Polkowicka Dolina
Recyklingu Spółka z o.o., ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice 2) Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych
z ochroną danych można kontaktować się pod adresem: iod@pdr-eko.pl oraz nr : 728-706-901, 667-941-610 3)Pani/Pana dane
osobowe przetwarzane będą na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego, zgodnie ze SWZ. 4)odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby
lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.74 ustawy
Pzp 5)Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez odpowiedni okres wynikający z
przepisów prawa, dotyczący obowiązku archiwizacji dokumentów (art. 78 ust. 1 ustawy Pzp oraz
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych); zgodnie z art. 269 ust. 3 ustawy Pzp okres przechowywania danych osobowych
zamieszczanych w BZP określa Prezes UZP; 6)obowiązek podania przez Panią/Pana danych
osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 7)w odniesieniu do Pani/Pana
danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO. 8)posiada Pani/Pan: a)na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie
administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub
daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia); b)na podstawie art. 16 RODO prawo do
sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników); c)na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust.2 RODO
(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego); ponadto, wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego; d)prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9)w przypadku danych
osobowych zamieszczonych przez zamawiającego w BZP, prawo dostępu i prawo do sprostowania
danych są wykonywane w drodze żądania skierowanego do zamawiającego. 10)przysługuje
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest
UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3
lit.b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych
osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Określenie zamówienia wg CPV: 43411000-7 Maszyny sortujące i przesiewające

I. Dane techniczne
1. Przesiewacz bębnowy ma być fabrycznie nowy rok produkcji 2022
2. Przesiewacz bębnowy nie może być prototypem
3. Przesiewacza bębnowy ma być przystosowany do przesiewania odpadów komunalnych, kompostu, odpadów zielonych zmieszanych.
4. Elektryczny napęd wszystkich urządzeń przesiewacza bębnowego.
5. Łączna moc silników elektrycznych max. 30 kW.
6. Przesiewacz bębnowy ma być urządzeniem mobilnym na podwoziu kołowym typu tandem.
7. Przesiewacz bębnowy ma być przystosowany do poruszania się po drogach publicznych.
8. Przesiewacz bębnowy ma posiadać oświetlenie zgodne z przepisami ruchu drogowego.
9. Bęben sita:
a. Średnica min. 1 800 mm
b. Długość min. 4 500 mm
c. Powierzchnia 24-27 m²
d. Napęd elektryczny
e. Szybkość pracy bębna regulowana bezstopniowo
f. Ma być ułożony na rolkach wykonanych z materiału trudno ścieralnego
g. Oczko sita w kształcie okrągłym średnica oczka 80 mm
h. Grubość ścianki sita min. 6 mm
i. Automatyczne wstrzymanie podawania materiału przy przeciążeniu bębna oraz automatyczne wznowienie podawania po ustąpieniu przeciążenia
j. Ściana boczna przesiewacza podczas wymiany bębna przesiewającego opuszczana w dół hydraulicznie
k. Przesiewacz bębnowy ma być wyposażony w system szybkiej wymiany bębna
l. Przesiewacz bębnowy ma być wyposażony w szczotkę do czyszczenia bębna sita wraz z grzebieniem do czyszczenia szczotki
10. Przenośnik frakcji podsitowej:
a. Długość całkowita min. 5 000 mm
b. Szerokość przenośnika min. 800 mm
c. Taśmowy jedno częściowy, taśma transportowa przenośnika z zabierakami
d. Składany i rozkładany hydraulicznie
e. Kąt nachylenia przenośnika regulowany hydraulicznie
f. Napęd elektryczny
11. Przenośnik frakcji nadsitowej:
a. Długość całkowita min. 5 500 mm
b. Szerokość przenośnika min. 800 mm
c. Taśmowy jedno częściowy, taśma transportowa przenośnika z zabierakami
d. Składany i rozkładany hydraulicznie
e. Kąt nachylenia przenośnika regulowany hydraulicznie
f. Napęd elektryczny

12. Zasobnik:
a. Pojemność min. 5 m³
b. Wysokość zasypowa max. 2 800 mm
c. Szerokość przenośnika min. 1 200 mm
d. Szybkość pracy przenośnika regulowana bezstopniowo
e. Napęd elektryczny przenośnika
f. Automatyczne utrzymanie prowadzenia taśmy
g. Podniesione ściany zasobnika co najmniej z dwóch stron na wysokość min. 300 mm
13. Podwozie przesiewacza bębnowego ma posiadać:
a. układ hamulcowy wyposażony w układ ABS
b. Wyposażone w podpory hydraulicznie wysuwane z przodu i tyłu maszyny w celu wypoziomowania i posadowienia maszyny do pracy
14. Przesiewacz bębnowy ma być przystosowany do holowania przy pomocy samochodu ciężarowego i ciągnika rolniczego.
15. Przesiewacz bębnowy ma być wyposażony w układ centralnego smarowania.
16. Przesiewacz bębnowy ma posiadać licznik godzinowy pracy.
17. Taśmy wszystkich przenośników mają być wykonane z materiałów olejo, kwaso, tłuszczo odpornych
18. Przesiewacz bębnowy ma mieć wykonane przyłącze do agregatu prądotwórczego.
19. Przesiewacz bębnowy ma być piaskowany przed malowaniem, pomalowany farbą podkładową antykorozyjną oraz farbą zewnętrzną.
20. Wykonawca dołączy:
a) katalog części w wersji elektronicznej i papierowej.
b) Instrukcja obsługi w języku polskim, w wersji elektronicznej i papierowej.
c) Deklaracje zgodności (CE),
21. Gwarancja min. 24 m-ce
22. Termin dostawy: 30 dni od daty podpisania umowy
23. Wykonawca przeprowadzi nieodpłatnie szkolenie operatorów, pracowników obsługi
i mechaników w zakresie obsługi i eksploatacji przesiewacza bębnowego, w terminie uzgodnionym
z Zamawiającym

4.2.6.) Główny kod CPV: 43411000-7 - Maszyny sortujące i przesiewające

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:
KRYTERIUM nr 1: 80 % - cena brutto
KRYTERIUM nr 2: 20% - gwarancja
2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom określonym w ustawie i w SWZ oraz uzyska największą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie stawia warunków udziału wymagających przedłożenia na wezwanie oświadczeń lub dokumentów. Zamawiający nie
wymaga przedłożenia na wezwanie
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o którym
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów
składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy
rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty zgodnie z zapisami rozdziału X ust. A pkt. 3 niniejszej SWZ.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia, o których mowa w rozdziale X ust. A pkt. 1 niniejszej SWZ, składa każdy z
Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Dopuszcza się zmianę przedstawicieli stron z przyczyn niezależnych od stron (siły wyższe*,
zdarzenia losowe, itp.). Strony zgodnie ustalają, że zmiana przedstawicieli będzie poprzez
pisemne poinformowanie stron o zaistnieniu tego faktu.
2. Dopuszcza się zmianę zapisów umownych stanowiących oczywistą omyłkę.
3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności
takiej zmiany.
4. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy
oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego jeżeli
przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
*siła wyższa – wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca
ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając
racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; której, w przypadku jej wystąpienia,
Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć;
oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej SIDAS PZP https://sidas.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-30 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-28

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.