eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Sącz › "Sukcesywne dostawy różnych produktów spożywczych do Zakładu Karnego w Nowym Sączu II półrocze 2023"Ogłoszenie z dnia 2023-07-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Sukcesywne dostawy różnych produktów spożywczych do Zakładu Karnego
w Nowym Sączu II półrocze 2023”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Karny w Nowym Sączu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000319990

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pijarska 1

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Sącz

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-300

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.7.) Numer telefonu: 18 448 56 01

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dkw_nowy_sacz@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-10461553-0125-11ee-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Sukcesywne dostawy różnych produktów spożywczych do Zakładu Karnego
w Nowym Sączu II półrocze 2023”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-10461553-0125-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00306010

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00245412

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: D/Kw.2232.6.2023.DT

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 159375,50 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy na: olej i tłuszcze roślinne.
1) 3 500 kg – margaryna do smarowania pieczywa w kostce 200 lub 250 g (CPV 15412200-1).
2) 850 L – olej roślinny uniwersalny spożywczy w opak. jednostkowych do 5L.
(CPV 15411200-4).
3) 100 kg – smalec wieprzowy w kostce 200 g (CPV 15412100-0).

4.5.3.) Główny kod CPV: 15412000-9 - Tłuszcze

4.5.5.) Wartość części: 52125 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy na: kasze, mąki, ryż.
1) 2 500 kg - kasza jęczmienna średnia w opak. od 1 do 25 kg (CPV 15610000-7)
2) 350 kg – kasza manna do 10 kg (CPV 15613000-8)
3) 2 500 kg – mąka pszenna typ 500 w opak. od 1 do 25 kg (CPV 15612100-2
4) 30 kg - mąka ziemniaczana w opak. do 1 kg (CPV 15612300-4)
5) 2 500 kg – ryż biały długo ziarnisty w opak. od 1 do 25 kg (CPV 15614100- 6)

4.5.3.) Główny kod CPV: 15610000-7 - Produkty przemiału ziarna

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15614100-6 - Ryż długoziarnisty

4.5.5.) Wartość części: 30075,50 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy na: cukier, sól.
1) 3 500 kg – cukier w opak. do 1kg (CPV 15831200 – 4)
2) 750 kg – sól jodowana warzona w opak. do 1kg (CPV 15872400 – 5)

4.5.3.) Główny kod CPV: 15831000-2 - Cukier

4.5.5.) Wartość części: 27200 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy na: herbaty, przypraw, dodatków
1) 200 kg – chrzan tarty w opak. do 1kg ( CPV 5871250-1)
2) 2 kg – cukier waniliowy w opak. do 1kg (CPV 15830000-5)
3) 6 kg – cynamon w opak. do 1 kg (CPV 15870000- 7)
4) 40 kg – czosnek granulowany w opak. do 1 kg (CPV 15871000-4)
5) 65 kg - herbata granulowana czarna w opak. od 1-10 kg (CPV 15863200- 7)
6) 4 kg – kminek ziarna w opak. do 1 kg (CPV 15871000-4)
7) 3 kg – kwasek cytrynowy w opak. do 1 kg (CPV 15871200-6)
8) 40 kg – koperek suszony w opak. do 1 kg (CPV 03221300-9)
9) 2 kg – kurkuma w opak. do 1 kg (CPV 15870000- 7)
10) 8 kg – liść laurowy w opak. do 1 kg (15871000-4)
11) 4 kg – majeranek w opak. do 1 kg (CPV 15871200-6)
12) 40 kg – majonez w opak. do 1kg (CPV 15871273-8)
13) 60 kg – musztarda w opak. plast. do 1 kg (CPV 15894000-1)
14) 90 kg – ocet w opak. 0,5-1l. (CPV 15871110-8)
15) 25 kg – papryka mielona słodka w opak. do 1kg (CPV 15871000-4)
16) 35 kg – pieprz czarny mielony w opak. do 1 kg (CPV 15872100-2)
17) 1 kg – proszek do pieczenia w opak. do 1kg (CPV 15899000-6)
18) 400 L. – przyprawa do zup w płynie w opak. do 1l. (CPV 15871270-7)
19) 250 kg – przyprawa typu vegeta w opak. do 1kg (CPV 15871270-7)
20) 6 kg – ziele angielskie- całe w opak. do 1 kg (CPV 15872300-4)
21) 80 kg – zupa kalafiorowa w proszku w opak. do 5 kg (CPV 15891000-0)
22) 80 kg – zupa pieczarkowa w proszku w opak. do 5 kg (CPV 15891100-0)
23) 80 kg – żurek w proszku w opak. do 5 kg (CPV 15891100-0)

4.5.3.) Główny kod CPV: 15871270-7 - Mieszanki przypraw

4.5.5.) Wartość części: 11145 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy na: produkty sojowe
1) 250 kg – granulat sojowy w opak. do 25 kg (CPV 153310-00-7)
2) 200 kg – kostka sojowa w opak. do 15 kg (CPV 153310-00-7)
3) 200 kg – kotlet sojowy a’ la schabowy w opak. do 10 kg (CPV 153310-00-7)

4.5.3.) Główny kod CPV: 15331000-7 - Warzywa przetworzone

4.5.5.) Wartość części: 12330 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy na: makarony
1) 3 000 kg – makaron dwu jajeczny (świderki, nitki, muszelki, kolanka) w opak. do 10 kg
(CPV 15851100-9)

4.5.3.) Główny kod CPV: 15851000-8 - Produkty mączne

4.5.5.) Wartość części: 26500 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 39200 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 39200 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 39200 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: OL-TRADE S.C. M. OLEK, Ł. PAJĄK, D. GORYCKI

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9452170691

7.3.3) Ulica: Powstańców 127

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 31-670

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 39200 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-07-04 do 2023-12-31

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 20074 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 28679 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 20074 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo-Handlowe "MARGO"

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8911189182

7.3.3) Ulica: Lipowa 6

7.3.4) Miejscowość: Zakrzewo

7.3.5) Kod pocztowy: 87-707

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 20074 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-07-04 do 2023-12-31

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 19770 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 24230 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 19770 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Usługowo-Handlowe "MARGO"

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8911189182

7.3.3) Ulica: Lipowa 6

7.3.4) Miejscowość: Zakrzewo

7.3.5) Kod pocztowy: 87-707

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 19770 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-07-04 do 2023-12-31

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 8578,86 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 13292,88 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 8578,86 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Wytwórnia Koncentratów Spożywczych "DORO"

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 091152532

7.3.3) Ulica: Młyńska 30

7.3.4) Miejscowość: Inowrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 88-100

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 8578,86 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-07-03 do 2023-12-31

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 8448,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 11027 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 8448,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Wytwórnia Koncentratów Spożywczych "DORO"

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 091152532

7.3.3) Ulica: Młyńska 30

7.3.4) Miejscowość: Inowrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 88-100

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 8448,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-07-03 do 2023-12-31

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 10500 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 23700 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 10500 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "MARGO"

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8911189182

7.3.3) Ulica: Lipowa 6

7.3.4) Miejscowość: Zakrzewo

7.3.5) Kod pocztowy: 87-707

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 10500 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-07-04 do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.