eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grudziądz › Przebudowa ul. RybackiejOgłoszenie z dnia 2022-08-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa ul. Rybackiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 340534333

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ludwika Waryńskiego 34A

1.5.2.) Miejscowość: Grudziądz

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-300

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdm@zdm.grudziadz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zdm-grudziadz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa ul. Rybackiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ddd90ac8-1d3e-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00305994

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019190/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Przebudowa ul.Rybackiej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gpp_grudziadz/proceedings?company-divisions=2930

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu
odbywa się za pomocą platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/gpp_grudziadz W
korespondencji kierowanej do Zamawiającego,jak i przy składaniu oferty,Wykonawca winien
posługiwać się nazwą i numerem sprawy.Ofertę, oświadczenia składa się, pod rygorem nieważności,w
formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.Oferty, oświadczenia, podmiotowe środki dowodowe (w tym oświadczenie, o którym mowa
w art.117 ust. 4 ustawy Pzp oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w
art.118 ust. 3 ustawy),przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci
elektronicznej,w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art.18 ustawy z
dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,z
zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju
przekazywanych danych.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający informuje, że instrukcje
korzystania z platformy zakupowej znajdują się w zakładce
„Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji
elektronicznej opisane zostały w regulaminie platformazakupowa.pl
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
Zamawiający określa minimalne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie
zakupowej:
1)stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2)komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2
GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux,
lub ich nowsze wersje,
3)zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja
10 0.,
4)włączona obsługa JavaScript,
5)zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf
6)platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
7)oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego
Urzędu Miar,
8)maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do:
złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to
maksymalnie 500 MB.
Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania:
1)akceptuje warunki korzystania z platforma zakupowa.pl określone w regulaminie zamieszczonym na
stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2)zapoznał i stosuje się do instrukcji składania ofert/wniosków dostępne pod linkiem:
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
Ofertę, oświadczenia składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO. Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Gen. Ludwika Waryńskiego 34a w Grudziądzu , tel.: 56 66 30 800
2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a RODO, Zarząd Dróg Miejskich wyznaczył Inspektora Ochrony Danych
Osobowych z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@zdm-grudziadz.pl 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona
dokumentacja postępowania zgodnie z art. 74 Pzp a także art. 6 ustawy 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej.
5. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego
zostały zebrane lub w okresie przewidzianym przepisami prawa.
6. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w
celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że
przepisy szczególne stanowią inaczej.
7. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących
wykonawcy/podwykonawcy/podmiotu na zasoby którego powołuje się wykonawca, jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z Pzp.
8. W odniesieniu do udostępnionych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
9. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do
wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z
udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDM.ZP.261.2.13.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. W ramach inwestycji zostanie przebudowana cała długość ulicy Rybackiej od ronda im. Jana Sikorskiego do drogi wojewódzkiej nr 402 - aleją 23 Stycznia . Ulica posiadać będzie jedną jezdnię jednokierunkową z pasem ruchu o szerokości 3,5 metra ze ścieżką rowerową dwukierunkową przy jezdni od strony zachodniej. Powstaną nowe nawierzchnie chodników. Ścieżka rowerowa od strony południowej połączy się
z istniejącą ścieżką przy rondzie Jana Sikorskiego, a od strony północnej ze ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Aleja 23 Stycznia. Dodatkowo zostanie przebudowany mur oporowy znajdujący się po zachodniej stronie ulicy Rybackiej.

2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SWZ OPZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

oświadczenie o nie podleganiu wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o
niepodleganiu wykluczeniu, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu. Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca,
który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument
pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Wykonawcy
zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego
będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych
Wykonawców należy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności
wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, - wszystkich Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z
nazwy z określeniem adresu siedziby,- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego
umocowania.
Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym, lub podpisem osobistym. Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj.
podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy stanowią załącznik do SWZ nr 4 projektu umowy.
Szczegółowe informacje dotyczące zmiany treści umowy zostały przewidziane w § 12- §14 załącznika do SWZ nr 4 - projekt umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-08 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/gpp_grudziadz/proceedings?company-divisions=2930

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-08 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-07

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.