eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Dostawa materiałów budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych, narzędzi oraz materiałów stolarskich w latach 2022-2023Ogłoszenie z dnia 2022-08-16

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa materiałów budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych, narzędzi oraz materiałów stolarskich w latach 2022-2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Rzeszowski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 691560040

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Rejtana 16c

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-959

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: tbalchan@ur.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ur.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa materiałów budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych, narzędzi oraz materiałów stolarskich w latach 2022-2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0c980d7a-1d3f-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00305970

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018119/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.22 Materiały budowlane, instalacyjne, elektryczne oraz narzędzia

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ur-edu.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej:
a) Platformy do obsługi postępowań przetargowych, dostępnej pod adresem: https://ur-edu.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
b) poczty elektronicznej na wskazany adres email: tbalchan@ur.edu.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wszystkie
dokumenty przekazane za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym(Uwaga:pod
pojęciem podpisu osobistego należy rozumieć: zaawansowany podpis cyfrowy zapisany w warstwie
elektronicznej dowodu osobistego wydawanego od 2019 r.).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu n

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia
4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest . Uniwersytet Rzeszowski; 35-959 Rzeszów, al. Rejtana 16c, reprezentowany
przez Rektora, tel. (17) 8721000;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@ur.edu.pl, tel.
(17) 8723439
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 p.z.p.
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz spółka Otwarty
Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel
Platformy Zakupowej, na której Uniwersytet Rzeszowski prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą
pod adresem: https://ur-edu.logintrade.net
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p. przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy, (w przypadku zamówienia finansowanego z budżetu Unii Europejskiej – okres ten wynosi 10 lat);
7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO.
9) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego
prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 10) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
11) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/UR/196/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1: „Dostawa materiałów budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych oraz narzędzi”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44190000-8 - Różne materiały budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Szczegółowe uregulowania zawierają Projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik
nr 3 do SWZ.
§ 10
[zwiększenie/zmniejszenie zakresu dostaw; prawo opcji ]
ust.
2. Zamawiający w ramach prawa opcji zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu będącego
przedmiotem umowy względem łącznej ilości szacunkowej podanej w formularzu cenowym Wykonawcy, w przypadku
zmniejszenia zapotrzebowania na asortyment. Łączne ograniczenie ilości zamawianego asortymentu nie może być większe
niż 50% wartości szacunkowego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 1 ust. 2 umowy, a minimalna
wartość świadczeń stron, w całym okresie obowiązywania umowy, wynosi 50% szacunkowego wynagrodzenia umownego
brutto, o którym mowa w § 1 ust. 2 umowy. Z tytułu zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu nie jest wymagane
złożenie dodatkowego oświadczenia Wykonawcy przez Zamawiającego.
3. Zamawiający w ramach prawa opcji zastrzega sobie prawo zwiększenia w trakcie trwania umowy ilości zamawianego
asortymentu będącego przedmiotem umowy, w szczególności w przypadku:
a) zwiększonego zapotrzebowania na asortyment.
4. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji, o którym mowa w ust. 3 powoduje, iż Wykonawca zobowiązany jest
realizować dotychczasowy przedmiot umowy powiększony o czynności przewidziane dla prawa opcji.
5. Zamawiający w całym okresie obowiązywania umowy może wielokrotnie skorzystać z prawa o którym mowa w ust. 3, z
zastrzeżeniem, iż łączne zwiększenie ilości zamawianego asortymentu będącego przedmiotem umowy nie może być
większe niż 20% wartości szacunkowego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 1 ust. 2 umowy.
6. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji, o którym mowa w ust. 3 i realizacja przez Wykonawcę zamówienia
złożonego przez Zamawiającego w ramach prawa opcji odbywać się będzie na zasadach i warunkach przewidzianych dla
zamówienia podstawowego i przy uwzględnieniu cen wynikających z formularza cenowego, stanowiącego załącznik nr 1 do
umowy.
7. Do realizacji opcjonalnego zakresu zamówienia, o którym mowa w ust. 3, dochodzi automatycznie, poprzez składanie
Wykonawcy przez Zamawiającego dalszych zamówień (zapotrzebowania ilościowego i asortymentowego), po przekroczeniu
kwoty szacunkowego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 1 ust. 2.
8. Zamawiający w ramach prawa opcji zastrzega sobie prawo zmiany wykazu jednostek organizacyjnych Zamawiającego,
do których będzie dostarczany przedmiot umowy, w tym do zwiększenia lub zmniejszenia ilości jednostek organizacyjnych,
bez zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku gdy zajdzie taka potrzeba po stronie Zamawiającego.
9. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, o którym mowa w ust. 2 i/lub ust. 3 i/lub ust. 8
Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin jednorazowej dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2: „Dostawa materiałów stolarskich”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44191000-5 - Różne drewniane materiały budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Szczegółowe uregulowania zawierają Projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik
nr 3 do SWZ.
§ 10
[zwiększenie/zmniejszenie zakresu dostaw; prawo opcji ]
ust.
2. Zamawiający w ramach prawa opcji zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu będącego
przedmiotem umowy względem łącznej ilości szacunkowej podanej w formularzu cenowym Wykonawcy, w przypadku zmniejszenia zapotrzebowania na asortyment. Łączne ograniczenie ilości zamawianego asortymentu nie może być większe
niż 50% wartości szacunkowego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 1 ust. 2 umowy, a minimalna
wartość świadczeń stron, w całym okresie obowiązywania umowy, wynosi 50% szacunkowego wynagrodzenia umownego
brutto, o którym mowa w § 1 ust. 2 umowy. Z tytułu zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu nie jest wymagane
złożenie dodatkowego oświadczenia Wykonawcy przez Zamawiającego.
3. Zamawiający w ramach prawa opcji zastrzega sobie prawo zwiększenia w trakcie trwania umowy ilości zamawianego
asortymentu będącego przedmiotem umowy, w szczególności w przypadku:
a) zwiększonego zapotrzebowania na asortyment.
4. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji, o którym mowa w ust. 3 powoduje, iż Wykonawca zobowiązany jest
realizować dotychczasowy przedmiot umowy powiększony o czynności przewidziane dla prawa opcji.
5. Zamawiający w całym okresie obowiązywania umowy może wielokrotnie skorzystać z prawa o którym mowa w ust. 3, z
zastrzeżeniem, iż łączne zwiększenie ilości zamawianego asortymentu będącego przedmiotem umowy nie może być
większe niż 20% wartości szacunkowego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 1 ust. 2 umowy.
6. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji, o którym mowa w ust. 3 i realizacja przez Wykonawcę zamówienia
złożonego przez Zamawiającego w ramach prawa opcji odbywać się będzie na zasadach i warunkach przewidzianych dla
zamówienia podstawowego i przy uwzględnieniu cen wynikających z formularza cenowego, stanowiącego załącznik nr 1 do
umowy.
7. Do realizacji opcjonalnego zakresu zamówienia, o którym mowa w ust. 3, dochodzi automatycznie, poprzez składanie
Wykonawcy przez Zamawiającego dalszych zamówień (zapotrzebowania ilościowego i asortymentowego), po przekroczeniu
kwoty szacunkowego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 1 ust. 2.
8. Zamawiający w ramach prawa opcji zastrzega sobie prawo zmiany wykazu jednostek organizacyjnych Zamawiającego,
do których będzie dostarczany przedmiot umowy, w tym do zwiększenia lub zmniejszenia ilości jednostek organizacyjnych,
bez zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku gdy zajdzie taka potrzeba po stronie Zamawiającego.
9. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, o którym mowa w ust. 2 i/lub ust. 3 i/lub ust. 8
Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin jednorazowej dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek dla zadania nr 1: „Dostawa materiałów budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych oraz narzędzi”.
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał:
co najmniej 1 sukcesywną dostawę (tj. dostawę dokonywaną etapami/stopniowo polegającą na dostawie materiałów
budowlanych i/lub instalacyjnych i/lub elektrycznych i/lub narzędzi, która trwała co najmniej 6 miesięcy, a jej wartość
zrealizowana wyniosła co najmniej 100 000,00 złotych netto (słownie: sto tysięcy zł)
(Jeżeli dostawa jest w trakcie realizacji, jej część już zrealizowana musi mieć wartość co najmniej 100 000,00 zł netto oraz
trwać co najmniej 6 miesięcy)
Wartości podane w walutach obcych, w dokumentach składanych przez Wykonawców na spełnienie warunków udziału w
ramach niniejszego postępowania, Zamawiający będzie przeliczał po średnim kursie NBP na dzień publikacji ogłoszenia o
zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych / Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Warunek dla zadania nr 2: „Dostawa materiałów stolarskich”.
Zamawiający nie określa warunku dla zadania nr 2.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Dotyczy zadania nr 1 i
zadania nr 2:
Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą,
który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty
częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej - załącznik nr 6 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dotyczy
zadania nr 1:
Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich
3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te
dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych
są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie
wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
- wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SWZ;
(wykaz składany w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dla zadania nr 1)

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz Ofertowy - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.
2) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;
3) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy);
4) pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeżeli dotyczy).
5) Formularz cenowy (wypełniony załącznik nr 4.1 /4.2 do SWZ (w zależności od zadania).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami Załącznika nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-24 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego: https://uredu. logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-24 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-21

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.