eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Góra › Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Zagospodarowanie terenu siłowni napowietrznej w m. Witoszyce"Ogłoszenie z dnia 2022-08-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.
,,Zagospodarowanie terenu siłowni napowietrznej w m. Witoszyce”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Góra

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050669

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Adama Mickiewicza 1

1.4.2.) Miejscowość: Góra

1.4.3.) Kod pocztowy: 56-200

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.4.7.) Numer telefonu: 065 5443641

1.4.8.) Numer faksu: 0655432658

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: szendryk@gora.com.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gora.com.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00305764

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-08-16

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00288560/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.
,,Zagospodarowanie terenu siłowni napowietrznej w m. Witoszyce”.
Lokalizacja: Witoszyce, gm. Góra, działka o numerze ewid. nr 242/1, powiat górowski, województwo dolnośląskie. Teren leży w strefie „B”, jest pod ochroną konserwatorską.

W ramach przedmiotu zamówienia przewidziano do wykonania następujący zakres robót:
-dostawa i wykonanie robót budowlanych związanych z montażem urządzeń zabawowych”-
1) huśtawka podwójna wahadłowa – 1 szt. wym. min. 1800x3700x2200 mm
2) karuzela tarczowa z siedziskiem– 1 szt.
Min.1650х1650х800 mm
3) wykonanie nawierzchni bezpiecznej z maty przerostowej pod w/w urządzeniami.
Przedmiot zamówienia nie obejmuje pozostałego zakresu robót ujętego w dokumentacji projektowej.
Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa wraz z uzupełniającymi ją przedmiarami robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, wszelkie postanowienia SWZ wraz z pytaniami i odpowiedziami jeżeli takowe padły w postępowaniu i zostały opublikowane na stronie, na której postępowanie było prowadzone.
2. We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie materiałów i urządzeń, dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały i urządzenia użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji służą określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami i urządzeniami.
2.1. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp w sytuacji, gdyby w dokumentacji projektowej lub STWiORB, a więc w dokumentach opisującym przedmiot zamówienia, zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp a takim odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

Zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym w tych dokumentach, jest obowiązany udowodnić, poprzez dołączenie do oferty stosownych przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Po zmianie:
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.
,,Zagospodarowanie terenu siłowni napowietrznej w m. Witoszyce”.
Lokalizacja: Witoszyce, gm. Góra, działka o numerze ewid. nr 242/1, powiat górowski, województwo dolnośląskie. Teren leży w strefie „B”, jest pod ochroną konserwatorską.

W ramach przedmiotu zamówienia przewidziano do wykonania następujący zakres robót:
-dostawa i wykonanie robót budowlanych związanych z montażem urządzeń zabawowych”-
1) huśtawka podwójna wahadłowa – 1 szt. wym. min. 1800x3700x2200 mm
2) karuzela tarczowa z siedziskiem– 1 szt.
Min.1650х1650х800 mm
3) wykonanie nawierzchni bezpiecznej z maty przerostowej pod huśtawką.
Przedmiot zamówienia nie obejmuje pozostałego zakresu robót ujętego w dokumentacji projektowej.
Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa wraz z uzupełniającymi ją przedmiarami robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, wszelkie postanowienia SWZ wraz z pytaniami i odpowiedziami jeżeli takowe padły w postępowaniu i zostały opublikowane na stronie, na której postępowanie było prowadzone.
2. We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie materiałów i urządzeń, dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały i urządzenia użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji służą określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami i urządzeniami.
2.1. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp w sytuacji, gdyby w dokumentacji projektowej lub STWiORB, a więc w dokumentach opisującym przedmiot zamówienia, zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp a takim odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

Zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym w tych dokumentach, jest obowiązany udowodnić, poprzez dołączenie do oferty stosownych przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-08-18 12:00

Po zmianie:
2022-08-22 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-08-18 12:30

Po zmianie:
2022-08-22 12:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-09-16

Po zmianie:
2022-09-20

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.